Znaki Zodiaku Daty i Informacje

Zwrot „znaki zodiaku” związany jest z tradycyjnym, statycznym opisemzodiak, horoskop zjawisk, „faza Zodiaku” zaś nawiązuje do ujęcia dynamicznego, nowocześ­niejszego i procesualnego. Oto krótki opis Znaki Zodiaku Daty i Informacje.

Znaki zodiaku ukierunkowują „energie” symbolizowane przez poszczegó­lne obiekty naszego Układu Słonecznego i nadają im specyficzne zabarwie­nie. Zrozumienie charakteru tego ukierunkowania przybliża nas znacznie do intuicyjnego przynajmniej uchwycenia kosmicznego wymiaru człowieka.

Na­leży wszakże podkreślić, że żaden człowiek nie jest związany z jednym tylko znakiem. Mówiąc inaczej, każdy z nas skupia w sobie, w różnych proporcjach, cechy co najmniej kilku jeszcze znaków, w których podczas urodzin znajdował się Księżyc i inne planety. Często jeden z nich wyraźnie dominuje, niekoniecznie ten, w którym znajdowało się wtedy Słońce. (Wyjaśnienie szczegółowe tego problemu wybiega jednak poza ramy tego wprowadzenia).

Często chyba zdarza się nam słyszeć następujący komentarz: „urodziłem się w znaku zodiaku Byk, ale wcale nie posiadam przypisywanych mu cech, więc z pew­nością astrologia nie jest nic warta”. Wina jednakże nie leży w astrologii. Lecz w bardzo jeszcze znikomym stopniu rozumienia złożonej struktury astrologicznej symboliki, a szczególnie jej elementów wykraczających tematycznie poza znaki zodiaku. Nie sposób tu wyjaśnić podstawowych nawet reguł astro­logicznych, związanych chociażby tylko ze znakami, tak jak trudno w kilku zdaniach nauczyć medycyny. Analogie z medycyną nie są zresztą wcale przypadkowe. Pomijając już to, że astrologia jest ściśle związana z medycyną, psychologią i psychiatrią, a bynajmniej nie z wróżbiarstwem. Oba te syste­my wiedzy funkcjonują równolegle na pograniczu nauki i sztuki. Wykorzystu­ją one metody i techniki właściwe obu tym rodzajom działalności człowieka.

Każdy ze znaków zodiaku symbolizuje odmienną fazę rozwoju człowieka, a zarazem odmienny sposób asymilacji doświadczeń zdobywanych w trakcie egzystencji. Ukazując zagadnienie w największym skrócie należy powiedzieć, że sześć pierwszych znaki (od horoskop dzienny Baran po horoskop dzienny Panna) związanych jest z pewnym zespołem kategorii i potrzeb wspólnych wszystkim ludziom.

dom astrologiaLecz w tych fazach cyklu rozwijanych na planie działań i doświadczeń indywidualnych. Rozwojowy cykl Zodiaku rozpoczyna faza Baran. Akcentująca kategorię istnienia, a wraz z nią potrzebę bycia sobą oraz ekstrawertycznego manifestowania swej odrębności. Znak Zodiaku Byk uaktywnia sferę posiadania, wyraża potrzebę aktywnego stosunku do własności i zabezpieczenia swojej egzystencji w świecie kon­kretnych wartości materialnych. Natomiast znak zodiaku Bliźnięta to kategoria informacji, rozumiana jako potrzeba rozpoznawania środowiska oraz komunikowania o rezultatach swojej działalności. Rak — kategoria, a zarazem potrzeba bezpieczeństwa, przynależności (korzeni) oraz utrzymania stanu posiadania. Lew — idee roz­woju i potrzeba indywidualnej kreacji. Panna — kategoria transformacji, a więc potrzeba lepszego przystosowania się do warunków życia.

Sześć pierw­szych faz rozwoju (znaki zodiaku). Opisanych formułą: „istnieć, posiadać, informować, zabezpieczać, rozwijać i transformować”, dotyczy rozwoju indy­widualnego.

Następne sześć obejmuje wprawdzie te same kategorie, lecz te­raz odbierane już na planie doświadczeń społecznych. Znak Zodiaku Waga więc (istnieć) wyraża potrzebę utrzymywania kontaktów z innymi przedstawicielami gatun­ku. Słowo „ja”, tak charakterystyczne dla postawy Barana, zostaje, chociaż jeszcze nieśmiało, zastąpione słowem „my”. Skorpion (posiadać) symbolizu­je potrzebę wspólnej organizacji stanu posiadania, co stanowi niewątpliwy rozwój i postęp w stosunku do indywidualnej działalności Byka w tym zakre­sie. Znak Zodiaku Strzelec (informować) manifestuje potrzebę głębszego rozumienia wyż­szej hierarchii wartości. Chodzi więc mu, w przeciwieństwie do Bliźniąt. Roz­poznających najbliższe sobie środowisko, o taką penetrację rzeczywistości, np. filozoficzną lub religijną, która związana jest z rozwojem lub przekształ­ceniami dokonującymi się w sferze świadomości.

Jeśli Rak (zabezpieczać) po­szukiwał swoich „korzeni”. To Znak Zodiaku Koziorożec określa swoje miejsce w świecie zewnętrznym, wyrażając tym samym potrzebę organizowania funkcjonalnych struktur społecznych. Znak Zodiaku Wodnik (rozwijać) mówi nam o sposobie zaspokajania ambicji życiowych poprzez użyteczność społeczną wzbogacającą twórczość Lwa. Ryby (transformować) kończą cykl i w przeciwieństwie do Panny, dba­jącej o polepszenie bieżących warunków życia. Symbolizują potrzebę dalszego rozwoju, wykraczającego poza codzienną horoskop dzienny znaki zodiakurzeczywistość i związanego z transformacją duchową. Teraz Baran może rozpocząć kolejną fazę znaki zodiaku, w nowym cyklu przebiegającym już na wyższym poziomie świadomości.

Każdego człowieka dotyczą wszystkie bez wyjątku fazy opisanego powy­żej cyklu. Każdy z nas przez nie wszystkie kolejno przechodzi, chociażby w trakcie kalendarzowego roku. Przecież w marcu każdego roku Słońce wkra­cza w znak zodiaku Barana, a w miesiąc później odnajdujemy je w fazie Byka. Nieod­miennie więc, co roku mamy szansę asymilacji nowej porcji doświadczeń cha­rakterystycznych dla każdego ze znaków.

Czy ją wykorzystujemy? Czy w ogóle dostrzegamy, że przed szansą taką stoimy? Bo jeśli nie, to być może minimalizujemy, a nawet tracimy możliwość realizacji tego, co dane nam było osiągnąć. Astrologia nie jest więc tak silnie determistyczna, jak się to niekiedy wydaje.