WODNIK ZNAK ZODIAKU – 28 STYCZEŃ DO 4 LUTY

 

Wodnik znak zodiaku – Kto urodził się dnia 28 styczeń

Oryginalny, samodzielny — nie pozwala się ograniczać. Nie znosi złośliwości.

 

Wodnik znak zodiaku – Jest to natura władcza, niezależ­na a nade wszystko ceni swą nie­podległość i nie chce znosić ograni­czeń ani też poddawać się przymu­sowi.

Taki wodnik może daleko wię­cej zrobić dla ludzi, gdy ma pozo­stawioną zupełną swobodę działa­nia i opiera się na własnych siłach jedynie, aniżeli gdy jest związany z niepomyślnymi warunkami życio­wymi i przez nie ograniczany.

Wodnik znak zodiaku – Zuchwały, władczy — niełatwo ustępuje w walce. A przy tym jest wyczekujący i nieraz zachowuje się biernie, czekając na rozstrzyg­nięcie pomyślne dla siebie skompli­kowanych sytuacyj życiowych.

Trudno go oszukać, gdyż przeni­ka łatwo ludzkie charaktery. Do jego specjalnych właściwości nale­ży doskonałe orientowanie się w cho­robach innych ludzi, dzięki czemu może zostać dobrym medykiem. Trafnie zdaje sobie sprawę z najbardziej zawikłanych sytuacji życiowych.

Zawód dla niego najlepszy taki, który wymaga koncentracji umysłowej i stałej pracy wytrwałej. Najwięk­sze jednak rezultaty osiągnie w ka­rierze intelektualnej: Jako artysta, literat, muzyk, wynalazca.

Trzeba dodać, że wodnik znak zodiaku uro­dzony dnia 28 styczeń jest niezwykle wrażliwy i nie znosi żadnych złośliwości. Niełatwo go rozgniewać, ale najszybciej reaguje na szyderstwo.

Wady, jakie powinien starać się przezwyciężyć — to niezdecydo­wanie, rozproszenie, zbytni pośpiech lub spóźnianie się do zajęcia. Często nie jest ze siebie zadowolony i chęt­nie wszystko odkłada do innego razu.

Kobieta wodnik urodzona w tym dniu – troszczy się, o zdobycie majątku i nieraz denerwuje z powodu stanu interesów, lokaty kapitałów lub też zdania innych osób o sobie. Jest ona bowiem niezwykle wrażliwa na opinię.

Zarówno mężczyzna jak i kobieta troszczą się wielce o utrzymanie swej władzy i pozycji życiowej, za­równo jak i o powagę swego auto­rytetu.


 

Kto urodził się dnia 29 styczeń

Jest zwolennikiem ideałów i stara się wpływać dodatnio na swe otoczenie.

 

Wodnik znak zodiaku – Silny, władczy — posiada znacz­ne zdolności wykonawcze i potrafi sobie torować drogę po przez wszel­kie przeciwieństwa i przeszkody.

Jest to wodnik nieustraszony o szerokich poglądach i wszech­stronnych zainteresowaniach.

W życiu codziennym jest dość spokojny i łagodny — zwłaszcza w stosunku do najbliższych sobie osób. W walce życiowej jest jednak czujny i bystry: nieustannie posu­wa się naprzód.

Ma zazwyczaj wysokie ideały, które skutecznie propaguje w życiu i w obronie których potrafi walczyć bohatersko.

Nie zawsze Jest logiczny — i nie chce poddawać się kierownictwu innych ludzi. Jego świetna intuicja pozwala mu doskonale orientować się we wszystkim co się dzieje do­okoła.

Gdy tylko osiągnie odpowiedni rozwój duchowy — wówczas prze­nika tajemnice przyrody, czerpie z najgłębszych natchnień twórczych świata i nie daje się wprowadzić w błąd omamom zmysłów.

Wodnik znak zodiaku – Wytrwały, gruntowny — ma wielu przyjaciół, którzy wywierają na niego wpływ dodatni, a nawet mogą się przyczynić do jego roz­woju duchowego.

Poglądów swych i zapatrywań nie chowa wyłącznie dla siebie lecz stara się je propagować i rozpo­wszechniać na wsze strony. Dąży bowiem zawsze do tego, aby oto­czenie odpowiadało jego ideałom.

Lecz umysł jego jest zbyt ener­giczny i nadmiernie krytyczny — co budzi niechęć i antagonizm in­nych ludzi.

Działanie jego odznacza się w ży­ciu wielką szybkością akcji i prosto­linijnością wykonania.

Jego organizm może ucierpieć dzięki gorszemu krążeniu krwi — a mogą mu się również dać we zna­ki niedomagania nerwowe, które zwłaszcza łatwo występują u ko­biet urodzonych dnia tego.

W miłości jest dość szczęśliwy. Po małżeństwie najczęściej nastę­puje poprawa sytuacji życiowej. Małżeństwo, zazwyczaj harmonijne. Dzieci niewiele lub wcale.

Wodnik znak zodiaku – Czego się strzec winien. Grożą mu przykrości przez kobiety. Jego przedsiębiorczość zostaje często skie­rowana na tory fałszywe.


 

Kto urodził się dnia 30 styczeń

Subtelny, intuicyjny wyróżnia sic swym wrodzonym poczuciem humoru.

 

Wodnik znak zodiaku – Interesuje się techniką współczes­na, najnowszymi wynalazkami, lot­nictwem, radiem i kinem. Studiuje też duszę ludzką, pragnąc poznać i określić rozmaitość charakterów ludzkich. Lubi obserwować życie przyrody — zwierząt i roślin po­dobnie jak i ludzi.

Z przyjemnością spogląda w prze­szłość, wykazując nieraz zamiło­wania archeologiczne. Z chęcią do­pomaga potrzebującym, a przyczy­nia się też chętnie do rozwoju mło­dzieży.

W miłości ten wodnik okazuje skłonność do nadmiernego teoretyzowania, stąd też jego uczucia są nierzadko czysto platoniczne. Łatwo go zrazić.

Nieraz w sytuacjach najbardziej skomplikowanych zachowuje się biernie i wyczekująco.

Znając doskonale ludzi — chwyta odrazu ich śmieszne strony i sła­bostki i bardzo zręcznie potrafi się z nich wyśmiewać. Aczkolwiek czyni to właściwie bez żadnej złośli­wości — mimo to jednak mogą z tego powodu powstawać nieporo­zumienia.

Pełen jest oryginalnych pomysłów i niezwykłych idei. Okazuje zdol­ności organizacyjne — czy do do­brego czy też do złego. Przejawia też skłonności reformatorskie.

Wodnik znak zodiaku – Wadą jego jest, iż zbyt łatwo traci głowę, a nie potrafi przy tym połączyć w jedną całość swych myśli i czynów. Może się tak zda­rzyć, iż w życiu osiągnie wynie­sienie dzięki swym wrogom, którzy — niechcący — przyczynią się po­średnio do jego kariery.

Jak wychować dziecko w dniu tym urodzone. Trzeba je uczyć punktualności i konieczności dotrzy­mywania raz uczynionych obietnic.

Dusza jego jest bardzo subtel­na — potrafi być ujmującym i po­dobać się. Gdy jednak traktuje się takie dziecko nieżyczliwie i sprze­ciwia się mu — może stać się nie­spokojne, nadmiernie krytyczne drażliwe.                    ’

Na szlachetność i szczerość wodnik odpo­wiada szlachetnością i szczerością, okazując dużo prawości i wierności dla swych ideałów.

Otoczenie takiego dziecka łatwo uzyskuje na nie wpływ dominujący.


 

Kto urodził się dnia 31 styczeń

Mimo swej oryginalności wykazuje dużo taktu i łatwo dostosowuje się do innych.

 

Wodnik znak zodiaku Wodnik znak zodiaku – Jest ostrożny, cierpliwy, wytrwały, nieco próżny i zbyt ostentacyj­ny — lecz na ogół sympatyczny. Cechuje go oryginalność, nierzadko uzdolnienia artystyczne oraz wiel­kie umiłowanie ludzkości i jej ideałów.

Ma dużo taktu i wielką łatwość dostosowywania się, dzięki czemu może obracać się we wszelkich sfe­rach towarzyskich. Nastroje pesy­mistyczne i smutne szybko się zmie­niają u niego na stany pełne rado­ści, ufności i wiary.

Więcej posiada siły i energii ani­żeli umiejętności opanowywania jej i kierowania na tory odpowiednie; sprowadza to w skutkach niebez­pieczne sytuacje życiowe. Rzecz dziwna — sam on nie jest w stanie się w nich zorientować — chociaż jasne są dla wszystkich.

Wrogowie jego są złośliwi i gwał­towni, a przyjaciele — wielce po­mocni, okazują mu swe poparcie zarówno radą jak i majątkiem. Oso­by wybitne i wysoko postawione obdarzą go swym zaufaniem.

Jest to wodnik energiczny lecz pozbawiony zdolności przewidywa­nia. Jego stanowisko życiowe pod­lega rozmaitym alternatywom — wyniesieniom i upadkom. Dzięki jednak własnej energii lub nieocze­kiwanej pomocy — da sobie zawsze radę i odzyska utraconą pozycję.

Wodnik znak zodiaku – Czego się strzec winien. Aby nie był chaotyczny i niezrozumiały dla innych.

Jego największa wada jest brak skoordynowania pomiędzy życiem praktycznym a poglądami idealny­mi. Cóż z tego, że jego światopo­gląd jest szeroki — skoro na niż­szych stadiach swego rozwoju nie potrafi się zorientować w najprost­szych sytuacjach życiowych, oka­zując zadziwiającą krótkowzrocz­ność.

Zabiera się do roboty z całą su­miennością, okazując dużo dobrych chęci, lecz nie może sobie dać rady ze szczegółami. Odczuwa też wiel­ką trudność w zdecydowaniu, kiedy i jak ma rozpocząć swą pracę.

To też dzięki swej chwiejności i niezdecydowaniu jakie okazuje na­wet w najdrobniejszych rzeczach, opuszcza niewykorzystane najlepsze okazje życiowe. Uwagi te — rzecz prosta — odnoszą się przede wszystkim do jednostek nierozwiniętych.


 

Kto urodził się dnia 1 Luty

Ambitny, zdecydowany – nie zawsze dotrzymuje swych obietnic

 

Wodnik znak zodiaku – Rozwinięty psychicznie i umysło­wo — odczuwa sympatię do osób uduchowionych i Wodnik znak zodiaku uczonych. Wyka­zuje dużo siły charakteru i poczucia godności własnej. Należy zastrzec, że nadmierne umiłowanie wolności i silne namiętności mogą go zapro­wadzić zbyt daleko i nawet narazić na niebezpieczeństwa.

To też powinien się wodnik nauczyć do­stosowywać do swego otoczenia. Byłoby to dlań bowiem wielką przy­krością, gdyby przy swym zamiło­waniu do niepodległości — został zmuszony do poddawania się koniecznościom życiowym i popadł w zależność od innych.

Wodnik znak zodiaku – Ambitny i zdecydowany — może dojść do tego, że będzie rządzić swym przełożonym. Chociaż jednak będzie nań wywierać wielki wpływ — mogą mu grozić — właśnie z tej strony — różne niebezpieczeństwa.

Wodnik znak zodiaku –  o co powinien się troszczyć:

Aby jak najwcześniej nauczyć się samoopanowania i zrozumiał, że jego przełożeni i wyżej stojący są tak samo zazdrośni jak i on o swe prawa i przywileje.

Niechaj wodnik dąży również do prze­zwyciężenia niepokoju, starając się we wszystkim dookoła dostrzegać tylko dobre strony i nie potępiać ludzi zbyt pochopnie.

Niechaj Wodnik znak zodiaku nie czyni obietnic, jakich nie ma zamiaru dotrzymywać, a po­czynione zobowiązania niechaj wy­pełnia sumiennie.

We wszystkim powinien się ra­dzić swego sumienia, a w najważ­niejszych sprawach ten głos we­wnętrzny podda mu najlepsze roz­strzygnięcie.

Zazwyczaj ma licznych przyja­ciół, którzy wywierają nań znaczny wpływ. Jego stosunek do ludzkości jest bardzo życzliwy i humanitarny, a jego życzliwość i miłosierdzie do­tyczy również w dużym stopniu i zwierząt, którymi się chętnie opie­kuje.

Nieustannie wodnik dąży do tego, aby poprawić warunki swego otoczenia, zapewnić mu dobrobyt i szersze horyzonty umysłowe. Jest to dlań wielką satysfakcją, gdy może spra­wiać przyjemność innym i dostar­czać im zdrowych i prostych roz­rywek. Wszystkie te cechy charak­teru potęgują się z wiekiem.


 

Kto urodził się dnia 2 luty

Dba o swoją opinię i z szacunkiem odnosi się do osób wyżej postawionych.

 

Wodnik znak zodiaku – Jest to przyjaciel postępu, lubiący współdziałać z innymi, posiadający niezwykłe zdolności polemiczne za­równo jak i militarne. Dzięki czemu może zrobić karierę w zawodzie wojskowym. Jego usposobienie w ogóle jest dość wojownicze, a jego agresywność może go nawet zapę­dzić w sytuacje niebezpieczne.

Jednak ten wodnik na zewnątrz jest zazwy­czaj ostrożny i delikatny, a jego za­chowanie się nacechowane jest uprzejmością.

Umysł wodnika jest płodny i bystry, obfitujący w wybiegi i fortele. Cza­sami brak mu zdolności skupienia się na swych celach życiowych. Natura jego jest jednak czujna i ak­tywna; dba wielce o swe interesy i troszczy się o ich obronę.

Wodnik znak zodiaku – Usposobiony dość dobrodusznienie jest złośliwy ani oszukańczy, ale za to nieco próżny i pragnie zawsze panować nad innymi, wykazując dą­żenie do niepotrzebnej ostentacji.

Lubi swe ognisko rodzinne i tro­szczy się o swój wygląd zewnętrz­ny.

Wodnik znak zodiaku – Wady:

Nierozwinięty taki wodnik oka­zuje dużo próżności, stara się zwró­cić na siebie uwagę i wejść w sto­sunki z wyższymi sferami towarzy­stwa. Zwłaszcza względem osób utytułowanych odczuwa wielki sza­cunek, nie szczędzi im swego uzna­nia i hołdów.

Nieraz też mówi nieprawdę — lecz jego kłamstwa zazwyczaj nie są złośliwe. Pragnąłby on tylko wy­dać się innym ludziom jak najlep­szy, a swych przyjaciół postawić na najwyższym świeczniku i oto­czyć powszechnym podziwem.

Choroby — na jakie się najczę­ściej się uskarża — to reumatyzm, bóle głowy i w ogóle zaburzenia w krążeniu krwi.

Zaburzenia nerwowe i niepokoje mogą spowodować stany depresji które z czasem stają się dokuczliwe

Gdy wodnik rozwinie się duchowo i zro­zumie, do jakiego stopnia ciało jest narzędziem ducha — może opanować stopniowo wszelkie swe do­legliwości fizyczne, rozwijając idea­lizm, humanitaryzm, znajomość cha­rakterów ludzkich.


 

Kto urodził się dnia 3 luty

Jest usposobiony postępowo i nie lubi wszystkiego co przestarzałe.

 

Wodnik znak zodiaku Wodnik znak zodiaku – Od dzieciństwa prawie skazany jest na własne swe siły. Potrafi od­dawać wielkie przysługi innym i udzielać mądrych rad — ale i sam również — a przynajmniej w pierw­szej połowie życia potrzebuje pod­trzymania i opieki.

Taki wodnik ma zdolności wszechstronne i dą­ży do ich rozwinięcia zwłaszcza w kierunku naukowym lub artystycznym. Dzięki swej wielkiej in­tuicji może osiągnąć wysoki poziom rozwoju duchowego.

Interesują go najnowsze odkrycia, poszukiwania naukowe, nowe me­tody w lecznictwie itp. Poglądy jego są zawsze postępowe, odrzu­cające wszystko co przestarzałe.

Trzeba dodać, że ten wodnik potrafi również być bardzo praktyczny i może rozwinąć duże zdolności finansowe; wówczas jednak może stać się bar­dzo przywiązany do pieniędzy i zysków materialnych.

Okazuje doskonałe zrozumienie dla wszelkich słabości ludzkich. Po­trafi być wiernym przyjacielemale tylko jednostek wybranych, na które zazwyczaj duży wpływ wy­wrzeć jest w stanie.

Podstawą jego życia wewnętrz­nego jest dążenie do wolności du­chowej, do której wreszcie dorasta stopniowo — po wielu doświadcze­niach i przejściach. Czekają go bo­wiem rozmaite trudności — zwłasz­cza w pierwszej połowie życia musi czynić wiele wysiłków.

Natura takiego wodnika bywa nieraz bardzo dziwna, bowiem lu­biąc samotność — pragnie świad­czyć dobrodziejstwa innym — staje się jak gdyby filantropijnym mizan­tropem.

Wodnik znak zodiaku – Wady tych urodzin — to przede wszystkim niemożność skupienia się i brak zdolności do koncentracji. Taki człowiek bywa na ogół miły, dobroduszny, pełen najlepszych in­tencji, nie szkodzi nikomu — ale może też okazywać brak orientacji życiowej i zachowywać się nietak­townie, co naraża go na przejścia.

Zapomina nieraz o ważnych szcze­gółach, wykazując w pracy swej wahanie i traci łatwo głowę co wywołuje niezadowolenie Judzi bar­dziej zdolnych i praktycznych.

Powinien uzbroić się w przewidu­jącą ostrożność wobec nieprzewi­dzianych niebezpieczeństw.


 

Kto urodził się dnia 4 luty

Obrotny, przedsiębiorczy – łatwo może zrobić karierę.

 

Wodnik znak zodiaku – Jest to natura sympatyczna, życz­liwie usposobiona dla innych. Ma doskonalą wodnik znak zodiakupamięć, a dzięki staran­nemu wychowaniu i płowemu do­świadczeniu może dojść do tego, ze świetnie będzie się orientować w charakterach ludzkich.

Chociaż nieraz mówi rzeczy przy­kre osobom kochanym — słowa te nie pochodzą jednak z serca lecz tylko z mózgu. Umysł jego jest przedsiębiorczy, żądny przygód — co prowadzi go do związków z in­nymi ludźmi, pochodzącymi nieraz z krajów dalekich.

Jest to wodnik utalentowany, o zdolnościach artystycznych. Bar­dzo wymowny — potrafi się zręcz­nie wyrażać zarówno w słowie jak i w piśmie. Przeważnie osiąga po­zycję wpływową, na której cieszy się uznaniem.

Do małżeństwu się nie spieszy, chociaż zazwyczaj Je zawiera. Naj­częściej podstawą miłości jest przyjaźń. W czasie której następuje wspólne porozumienie co do wza­jemnych ideałów i światopoglądu zarówno. Jak i co do celów życiowych.

W gruncie rzeczy charakter ta­kiego wodnika bardzo nadaje się do małżeństwa, dzięki szerokim i bezstronnym poglądom. Wskutek czego może szczęśliwie umknąć ograniczeń, jakie nakłada na czło­wieka przeciętnego dziedziczność, otoczenie, wychowanie.

Jego uprzejmość i ludzkość są też cennymi cechami charakteru. Z natury bowiem jest to wodnik prostolinijny, niezdolny do zazdrości, drobiazgowości lub tyranizowania innych ludzi. W stosunkach z bliskimi jest bardzo czuły i delikatny.

Wodnik znak zodiaku – Jak wychować dziecko tak uro­dzone. Wychowanie to powinno być jak najbardziej staranne, a to ze względu na jego wielkie zdol­ności i duszę wrażliwą i delikatną. Gdy mu się nie wierzy i nie ufa — wówczas samo staje się nieufne i wprowadza w błąd starszych. 

Ponieważ dziecko takie jest nie­zwykle nerwowe i niespokojne — trzeba starać się je wychowywać w jak największym spokoju i har­monii. Otoczenie zbyt hałaśliwe wielce mu szkodzi. Jego towarzy­stwo nie powinno być zbyt liczne i składać się wyłącznie z dzieci cierpliwych, porządnych i prawych.

 

WODNIK ZNAK ZODIAKU