HOROSKOP WODNIK – 12 LUTY DO 18 LUTY

 

Kto urodził się dnia 12 luty

Sprawiedliwy, wierny, subtelny — sympatia swą obejmuje cała ludzkość.

 

Horoskop wodnik lutyHoroskop Wodnik 12 luty – Jest to człowiek prawy, o wszech­stronnych sympatiach i zaintereso­waniach. Jego umysł jest otwarty i postępowy, pozbawiony wszelkich przesądów. Tradycja i autorytet nie wywierają nań wpływu. Gdy się z nimi styka bezpośrednio — patrzy na nie poważnie i spokojnie. Okazu­jąc — być może — nawet pewną życzliwość i zainteresowanie. Żadna kurtuazja ani uprzejmość nie po­wstrzyma go w poszukiwaniu czy­stej prawdy.

Trzeba jednak zastrzec, że te właściwości urodzin 12 luty występują dopiero w ludziach, któ­rzy osiągnęli odpowiedni rozwój.

W przeciętnych zaś przedstawicie­lach rodzaju ludzkiego są najczęściej uśpione i przejawiają się — prawdę powiedziawszy — dość słabo.

Praca sprawia takiemu wodnikowi przyjemność, a swe wysiłki kontynuuje z wielką pilnością i wy­trwałością. Interesują go sprawy po­lityczne, edukacyjne, ruchy społecz­ne, a jego zawód jest przeważnie intelektualny.

Ostrożny, bardzo rozsądny — jest popularny, towarzyski i często prowadzi życie publiczne, występu­jąc przed szerszą publicznością. Za­zwyczaj łączy się w życiu z jakimś partnerem, związkami, towa­rzystwami, klubami lub też staje się inicjatorem jakiegoś ruchu spo­łecznego, który złączy jego wysiłki z innymi we wspólne sprawy.

Jego droga życiowa nie jest agre­sywna ani wojownicza. Nie spieszy się zbytnio — może czekać. Im dłu­żej zaś czeka — tym jaśnieją widzi wszystko dookoła, tym głębiej prze­nika wszelkie problematy.

Jest to wodnik wolny od próż­ności i zarozumiałości: nigdy nie pozuje.

Horoskop Wodnik 12 luty – Co mu grozi. Gdy po wielu latach ostateczne rezultaty jego wysiłków będą bliskie już realizacji — życia może je zniweczyć i w ten sposób utracić je może raz na zawsze. Czeka go miłość platoniczna i roz­łączenie z towarzyszami.

Dla kobiet urodziny 12 luty są niezbyt fortunne w sprawach małżeństwa i miłości i mogą przynieść urodziny synów, z powodu których później, powstają kłopoty życiowe.


 

Kto urodził się dnia 13 lutego

Ostrożny, zastanawiający się — osiąga powodzenie we współdziałania z innymi.

 

Horoskop Wodnik 13 luty – Starannie obmyśla i oblicza swe uczynki. Jest ambitny i troszczy się o uznanieHoroskop wodnik luty otoczenia. Jego sympatie są nieraz bardzo silne.

Z chęcią godzi się zawsze na ustąpienie swego zdania i podpo­rządkowanie osobie kochanej. Ale otoczenie nie zawsze może zrozu­mieć jego głęboką indywidualność. Ponieważ odznacza się wytrwało­ścią we wszystkim co czyni — najczęściej osiąga realizacje swych za­miarów i projektów — chociaż nie­raz dość późno.

Zycie w samotności nie jest dlań dobre. Natomiast połączenie z in­nymi daje mu możność wpływania dodatnio na swe otoczenie, do czego wykazuje specjalne zdolności.

Kiedy idzie za głosem swego serca i połączy się w miłości z drugą isto­tą. Staje się wówczas bardzo po­żytecznym członkiem społeczeństwa.

Gdy jednak taki wodnik zapiera się swej mi­łości lub odrzuca ją ze względów materialnych — może popaść w nie­bezpieczeństwo, gdyż jego energia psychiczna skierowana na dziedziny wyłącznie materialne — może już nie wydać tak dobrych rezultatów.

Horoskop Wodnik – Wadą urodzin 13 luty jest — jak twierdzi otoczenie — pewna słabość moralna, dążenie do spokoju za wszelką cenę.

Istotnie — w walkach życiowych nieraz tak się zdarza. Że wodnik urodzony 13 luty zamiast ruszyć bezpośrednio do ataku lub zabrać się do obrony swych interesów. Najpierw rozważa wszelkie za i przeciw. Zagłębiając się w abstrakcyjnych medytacjach, zamiast skoncentrować się na bezpośrednim czynie.

Zwłaszcza kobiety łatwo poddają się zakłopotaniu i mieszają się, a na­wet, gdy już raz wdadzą się w jakąś walkę lub zmagania życiowe – myślą tylko o tym, aby jak najprę­dzej się z tego wycofać.

Pod naci­skiem przeciwnika — w zamiesza­niu chwilowym, dyskusji — taki wodnik ustępuje krok za krokiem. Gdy jednak sy­tuacja się nieco uspokoi, a atmosfera oczyści. Okaże się, że wodnik uro­dzony 13 luty, stoi tam, gdzie znajdował się uprzednio. Gdyż broni swych poglądów zdecydowanie, a je­go intelekt jest samodzielny, nie poddający się wpływom zewnętrz­nym.


 

Kto urodził się dnia 14 luty

Mimo usposobienia dość popędliwego jest to wodnik humanitarny.

 

Horoskop Wodnik 14 luty – Intelektualny, wszędzie zbierają­cy doświadczenia życiowe — po­trafi wyrażać się płynnie. Gdy raz wytworzył sobie jakiś pogląd — nie da się odwieść od niego. Niezwykle wrażliwy na swe otoczenie jest czło­wiekiem ambitnym, szlachetnym, lubiącym sztukę.

Wytrwałość, stałość, wytrzyma­łość czynią go bardzo sympatycz­nym. Humanitaryzm znajduje w nim swój wysoki wyraz.

Wszystkie te cechy odnoszą się jednakże wyłącznie do ludzi roz­winiętych duchowo. Bowiem pośród ludzi urodzonych 14 luty należy roz­różniać dwa typy.

Typ dodatni jest subtelny i my­ślący, studiuje naturę ludzką i ma wrodzoną łatwość nawiązywania stosunków z obcymi.

Typ ujemny jest kapryśny, nie­obliczalny i nie można na nim po­legać. Jest samowolny, zarozumiały i żyje urojeniami. Na niskim stadium swego rozwoju jest to wodnik prymitywny — natura brutalna, któ­rego kaprysy i fantazje stają się po prostu nieznośne.

Urodziny 14 luty dają w ogóle naturze ludzkiej coś dziwacznego, a czło­wiek taki nierzadko podlega maniom niezwykłym.

Wpływy dodatnie czynią go sub­telnym, spokojnym, skromnym, filan­tropijnym, o tendencjach idealnych. Pod spokojną pokrywą zewnętrzny ukryte są silne namiętności, które jednak dają się opanować. Im bardziej jakaś sprawa ma podkład ide­alny, tym chętniej się nią zajmuje. Wszystko co służy dla dobra ogółu, ma w nim gorliwego rzecznika.

Horoskop Wodnik 14 luty – Władczy — chętnie pozuje. Lubi tytuły i odznaczenia. Lepiej od in­nych orientuje się w sytuacjach spo­łecznych i towarzyskich, a jego środki i metody postępowania są słusznie obrane.

Horoskop Wodnik – Co mu grozi. Niechaj nie daje się unosić gniewowi i nie wpada w pa­sje, gdyż wówczas może się narazić na większe nieporozumienia. Czło­wieka nierozwiniętego te niemiłe właściwości jego charakteru mogą nawet narazić na niebezpieczeństwa.

Niechaj stara się opanować i dąży do osiągnięcia najwyższego rozwoju moralnego. Wówczas jego los ule­gnie wybitnej zmianie na lepsze. Uświadomienie wewnętrzne połączy się w tym wypadku z powodzeniem materialnym.


 

Kto urodził się dnia 15 luty

Lubi wszystko co niecodzienne i niezwykłe.

 

Horoskop wodnik lutyHoroskop Wodnik 15 luty – Natura jego jest bardzo przenikliwa i pełna intuicji. Zawsze uprzej­my i przyjazny jest przy tym jednak dość zamknięty w sobie. Interesuje się literatura, muzyką, sztuką, a nieraz dąży do zmian społecznych i reform, walcząc wy­trwale i cierpliwie o zrealizowanie swych celów.

Spokojny, zdecydowany, wierny, cierpliwy — potrafi skupić swe my­śli i jest usposobiony filozoficznie. Cieszy go sprawianie przyjemności innym. Otoczenie chętnie mu się poddaje, bowiem swym spokojem budzi zaufanie.

Horoskop Wodnik 15 luty – Co mu grozi: Podczas jednej ze swych podro­ży może być narażony na niebezpieczeństwo fizyczne. Niechaj się również strzeże, aby nie spaść z wysokiego miejsca.

Czego się strzec winien: Aby jego pomysły i projekty nie były zbyt chaotyczne i mętne, gdyż to może go narazić na niepowodze­nia.

Nie zwraca bowiem uwagi na swe otoczenie i nie chce się do niego dostosować — co może od­bić się niepomyślnie na jego karie­rze życiowej. Trzeba dodać, że typ rozwinięty dąży do harmonii i jed­ności, a w jego duszy i umyśle nie­ma konfliktów lub dysonansów.

W sprawach religijnych okazuje dużo tolerancji i chociaż jest reli­gijny — dobrze rozumie, że religia niema wiele wspólnego z atawiz­mem, przesądami i bigoterią. Fa­natycy budzą w nim uczucie poli­towania.

Dziecko wodnik urodzone 15 luty — chętnie czyta i rozumie książki przezna­czone dla dzieci o wiele starszych. To też zwyczajne zabawki dzie­cinne mało je interesują, a rodzice powinni przede wszystkim zwra­cać uwagę na warunki fizyczne rozwoju tego dziecka, troszcząc się o jego przebywanie na świeżym powietrzu i ruchliwość fizyczną.

Jego instynkty miłosierne znaj­dują swe ujście w opiekowaniu się zwierzętami — i nie posiada się z radości, gdy może troszczyć się o małego kotka lub pieska. Jego ró­wieśnicy natomiast mało je inte­resują – gdyż takie dziecko jest od nich znacznie inteligentniejsze i woli towarzystwo starszych lu­dzi.


 

Kto urodził się dnia 16 luty

Towarzyski, kulturalny – ma umysł badawczy i zna się na ludziach.

 

Jest to wodnik miły, uprzejmy, wrażliwy, a jego umysł jest rozwi­nięty i badawczy. Odznacza się do­brą pamięcią, a dzięki krytycznemu usposobieniu nie podlega złudzeniom i iluzjom jak ludzie przeciętni, stąd też niesłusznie jest przez nich posą­dzany o cynizm.

Cierpliwy i staranny — potrafi poświęcać się dla celów bardziej idealnych. Charakter jego jest otwar­ty i sympatyczny, a usposobienie społeczne i humanitarne. Łatwo przyciąga do siebie przyjaciół i chętnie przyjmuje ich u siebie.

Dzięki jego towarzyskiemu uspo­sobieniu — nawet zamknięte koła stają się dlań dostępne. Chociaż wywiera wpływ przyciągający i fas­cynujący — jest jednakże zbyt ory­ginalny i głęboki, aby podobać się powszechnie.

Stąd też nie zawsze staje się po­pularny — jest bowiem zbyt sa­modzielny, co niepokoi innych: nie mogą go nieraz zrozumieć. Stara się on unikać takich kół towarzy­skich, do których każdy ma łatwy dostęp.

Jest uczuciowy i lubi użycie w je­go subtelniejszych formach. Zna się na ludziach. Jest to zdolny i kultu­ralny członek społeczeństwa.

Horoskop Wodnik 16 luty – Co mu grozi. Serce takiego czło­wieka kryje nieraz w sobie ciche cierpienie, spowodowane nieszczę­śliwą miłością.

Jest przywiązany do swego ogni­ska rodzinnego. W związki małżeń­skie wstępować się nie spieszy, ale może być dobrym mężem lub żona. Najlepsze związki czy to w mał­żeństwie czy też we współdziałaniu tworzy z ludźmi urodzonymi od dnia 21 maja do dn. 21 czerwca i od dnia 22 września do dnia 23 paź­dziernika.

Nieraz pragnie zdobyć majątek i może stać się posiadaczem włas­ności nieruchomej. Na ogół jednak trzeba dodać, że materialne cele życia ludzkiego nie mała dlań zbyt wielkiego znaczenia — stąd też nie­raz jest zbyt mało aktywny życiowo.

Nie zachowuje się tak bynajmniej z lenistwa — owszem, okazuje wiel­ką wytrwałość i pilność w tych wypadkach. Kiedy według niego war­to ją zastosować. Jako partner jest zawsze pożądany. Bowiem jego zdrowy rozsądek i wiadomości prak­tyczne czynią go człowiekiem po­żytecznym, na radach którego moż­na polegać.


 

Kto urodził się dnia 17 luty

Stały, wierny dąży do harmonii i porozumienia.

 

Horoskop Wodnik 17 luty – Ma jasną koncepcję każdej spra­wy jaką przedsiębierze — i dlatego też może mu się powieść w życiu nawet tam, gdzie innym by się nie udało.

Cechuje go umiarkowanie i okrą­głość charakteru — tak, że na pierwszy rzut oka nie da się w nim zauważyć nic specjalnego. A jednak jest to wodnik całkowicie uświa­domiony i harmonijny, potrafiący zarówno strzec swych interesów jak bronić zasad i przekonań.

Jego umysł jest rozwinięty wszech­stronnie, a zainteresowania tak ogól­ne, że nieraz z trudnością przycho­dzi mu specjalizować się w pewnym określonym kierunku.

Jego tolerancja jest bardzo sze­roka; za jego rozsądek, prawość i pewność otoczenie odnosi się doń z uznaniem.

Horoskop Wodnik 17 luty – Dąży do postępu — ale nie pragnie burzyć istniejącego porządku rzeczy. Odznacza się bowiem du­żym poczuciem realności życia i przekłada rozwój naturalny, przy­spieszony przez wiedzę — nad torowanie nowych dróg i przeciw­stawianie się tradycji.

Na obecnym stadium rozwoju ludz­kości postęp — to przeważnie wal­ka dwóch wręcz przeciwnych po­glądów. Z tych krańcowości wodnik urodzony 17 luty tworzy sobie odrazu nową harmonię i nie traci w ten sposób równowagi.

Inni ludzie — bardziej impulsyw­ni — nie potrafią tego ocenić i wy­stępują pod jego adresem z zarzu­tami, nie doceniając pełnych taktu i słuszności rad, jakie im udziela.

Przyjemny w towarzystwie, dość wesoło usposobiony — lubi użycie i łatwo zaprzyjaźnia się z obcymi.

Z wiekiem może stać się doskona­łym znawcą charakterów ludzkich, przenikając duszą innych. Bywa również i tak, że wodnik taki mo­że być dzieckiem przyrody — na­turą bezpośrednią, nie potrafiącą poddać się wymaganiom towarzyskim.

Trzeba dodać, że wodnik prze­ciętny, urodzony 17 luty, dąży do zrobienia majątku przy pomocy środków przypadkowych, spekulacji lub hazardu.

Horoskop Wodnik – Do czego powinien dążyć. Nie­chaj idzie raczej drogą zwykłej pra­cowitości i cierpliwie wypełnia swe obowiązki nie ryzykując, gdyż ina­czej może się narazić na przewroty życiowe.

Grozi mu bowiem, iż wskutek ży­cia nieregularnego i zamiłowania do krańcowości, utraci zaufanie swych wspólników lub towarzyszy.


 

Kto urodził się dnia 18 luty

Lubi występy publiczne i pragnie zrobić karierę.

 

Horoskop Wodnik 18 luty – Wykazuje duże zdolności zarów­no w atakowaniu przeciwnika jak i w bronieniu Horoskop wodnik lutyswej pozycji i dla­tego może być doskonałym adwo­katem. Umysł jego jest ostry, prze­nikliwy, a wysłowienie się jasne i precyzyjne.

Lubi studiować, a wiedzę, jaką zdobywa, potrafi zużytkować odpo­wiednio. Jego droga życiowa może być uwieńczona zaszczytami. Ale aktywność życiowa związana z ka­rierę, pochłania go nieraz do tego stopnia, że mało może zaznać szczę­ścia osobistego w życiu.

Pożąda uznania i słusznej oceny swych czynów. — Jego przyjaciele i znajomi są nieraz niemile zdzi­wieni, widząc jak stosuje tę samą uprzedzającą grzeczność i przyjazność w stosunku do wszystkich ludzi.

To też o ile są zazdrośni lub zbyt wymagający — Zamiast na ślepo zaufać innym — wodnik urodzony 18 luty studiuje ich charakter, obserwuje ich słowa i czyny, a także bada ich myśli cier­pliwie i ostrożnie. Najczęściej udaje mu się to czynić w sposób niedo­strzegalny dla innych.

Horoskop Wodnik 18 luty – Wady — to zarozumiałość, uroje­nia, sofistyka i karierowiczostwo albo w zakresie życia umysłowego, albo też czysto materialnego.

Typ nieudany — nie posiada żad­nej wartości i pozbawiony jest tre­ści wewnętrznej. Myśli, że wszyst­kiego w życiu można dokonać przy pomocy kawałów i forteli.

Może mu się to nawet przez pe­wien czas udawać — ale w końcu urwie się ucho u dzbana i może popaść w rozstrój lub chaos psy­chiczny. Tu należy zwłaszcza ofiary opętań kinowych.

Wyższy typ natomiast jest tak in­teligentny i krytyczny, że wszystkie swe siły potrafi skoncentrować w jak najlepszym kierunku. Natu­ralnie osiąga wówczas powodzenie życiowe.

Cechuje go poczucie własnej god­ności. Jest to poniekąd natura kró­lewska — lubi występy publiczne, spełnia dobre uczynki, a w życiu może osiągnąć wyniesienie. Ceni bardzo swą wolność wewnętrzna.

Jego namiętności są spokojne i ła­godne — krystalizują się stopniowo i osiągają dużą czystość i wierność.

 

HOROSKOP WODNIK