HOROSKOP WODNIK – 20 STYCZEŃ DO 27 STYCZEŃ

 

Horoskop Wodnik – Kto urodził się dnia 20 styczeń

Dobry mówca, zwolennik propagandy — lubi władzę, autorytet i stanowisko dominujące.

 

Horoskop wodnik codzienny styczeńHoroskop Wodnik – Tendencje takie zaznaczają się w nim od lat najwcześniejszych. Naj­bliższym krewnym odrazu daje się to we znaki i reagują na to odpo­wiednio — rzecz prosta — na sku­tek czego już wcześnie, przed wej­ściem w życie musi zacząć się uczyć powściągania swych apetytów i ambicji.

Chęć dokonania czegoś wybitnego i dążenie do zdobywania środków materialnych są dla Wodnika wielce charakterystyczne. Wodnik znak zodiaku – Wierzy w siebie, zna swą siłę, a wiedzę swą pragnie zastosować praktycznie.

Ma jednak zawsze na oku bezpo­średnią korzyść i zyski: każdą wia­domość zdobytą pragnie wykorzy­stać dla własnego użytku. Gdy lata mijają, a on nie jest w stanie zrobić kariery lub też majątek jego wydaje mu się niedostateczny — odczuwa żywe niezadowolenie.

Horoskop Wodnik – Jest to urodzony mówca, zwolen­nik propagandy, przekonywania in­nych o konieczności poddania się prawu i obrzędom ogólnie przyję­tym; okazuje też zdolności konstruk­cyjne i wynalazcze.

Chętnie opiekuje się innymi, przej­muje za nich odpowiedzialność, od­grywając z zamiłowaniem rolę opatrznościową i występując nieraz nawet jako rzecznik sił wyższych.

Wodnika zalety najlepiej się uwydat­niają przy pracy poważnej — może być dobrym nauczycielem, nadzor­cą, inspektorem, zarządzającym, de­tektywem.

Horoskop Wodnik – Wady, jakie może wykazywać — to pewna skrytość i melancholijność.

Jego bystrość umysłowa jest znacz­na; błyskawicznie zauważy słabe strony innych ludzi i potrafi na­tychmiast odpowiednio je wykorzy­stać, co potęguje się z wiekiem.

Wodnik znak zodiaku – Typ nierozwinięty wykazuje zbyt­ni materializm. Jego rozmyślania i projekty skierowane są wówczas do wykorzystania okazyj życio­wych. Nie jest w stanie wykonywać jakiejś pracy o ile nie widzi z niej natychmiastowego i dużego po­żytku.

Droga życiowa takiego człowieka nie jest łatwa, musi on przechodzić różne trudne sytuacje i zwalczać przeciwieństwa — wreszcie osiąga jednak zazwyczaj cel, jaki sobie wytknął w życiu.

Jego skłonność i upodobania są dość proste. Jest to człowiek przy­jemny, pracowity, myślący poważ­nie, którego umysł niepozbawiony jest spokoju.


 

Kto urodził się dnia 21 stycznia

Pragnie oddziaływać na innych i dać im odczuwać swe wpływy.

 

Horoskop Wodnik – Jest to natura pełna ambicji i dą­żeń wysokich. Nie zawsze jednak może zrealizować sweHoroskop Wodnik zamierzenia, gdyż przeszkodzi mu w tym najczęściej siła obca, na która wpłynąć nie jest w stanie.

Dzięki swym zdolnościom i dzięki pozycji życiowej taki wodnik powołany jest do tego, aby być kierownikiem lub przywódcą zrzeszeń, towarzystw lub nawet społeczeństwa.

Działa niezwykle szybko i postę­puje prosto do celu. Obdarzony jest również zdolnością koncentracji, a mimo to daleki może być od osiągnięcia swych celów i spełnienia się jego ambicyj.

Umysł jego chociaż bardzo by­stry — skłonny jest do pesymizmu i dopatrywania się wszędzie stron ciemnych.

Horoskop Wodnik – Wady jego — to niewiara w sie­bie i egoizm. Mówi nieraz zbyt wiele i przesadza swe troski i kło­poty.

Nie wybucha gniewem pośpiesz­nie — lecz gdy się narusza jego prawa lub interesy — wpada w pa­sję i może się stać w swych groź­bach zawzięty.

Zresztą wszystko w życiu wodnika zależy od środowiska w jakim się urodził oraz od dziedziczności — dąży bowiem ślepo za odziedziczo­nymi impulsami i najczęściej nie po­trafi się umiejętnie dostosowywać do innych oraz okazywać potrzeb­nej dyskrecji.

Horoskop Wodnik – Co mu grozi. Idąc za głosem opi­nii tłumów i szukając poklasku mas — oddala się od swych celów życiowych i wchodzi na bezdroża, przez co całe jego życie może stać się nienaturalne. Nie osiągnie wów­czas swych zamierzeń i celów.

Może się zdarzyć, iż w życiu bę­dzie ulegać złudzeniom, przy czym jego nadzieje będą wielkie, lecz re­zultaty wysiłków nieznaczne.

Jak wychować dziecko w dniu tym urodzone. Uwaga wychowaw­ców powinna być skierowana na to, aby pragnienia takiego dziecka i je­go pożądania były jak najprostsze, a zachowanie się naturalne. Ma ono bowiem zamiłowanie do zewnętrz­nej ostentacji, które może się szyb­ko wyrodzić w upodobania wulgar­ne, zwłaszcza pod wpływem nieod­powiedniego towarzystwa.


 

Kto urodził się dnia 22 styczeń

Niezależny myślowo — interesuje się głębokimi zagadnieniami. Ma licznych przyjaciół.

 

Horoskop Wodnik – Cechuje go powaga, zamiłowanie do studiów i poszukiwań naukowych zarówno jak i zainteresowanie nie­zwykłymi wynalazkami.

Trudno nam obecnie zrozumieć takiego wodnika, gdyż Jego zdol­ności prawdziwe są jeszcze ukryte i nie mogą się przejawić na obec­nym stadium rozwoju ludzkości do­statecznie wyraźnie i osiągnąć peł­nię swego rozwoju.

To też niewielu tylko ludzi potra­fiło wyrazić w swym życiu te war­tości twórcze, jakimi obdarzyły ich urodziny z dnia tego.

Zazwyczaj te urodziny wykazują dwa typy wodnika. Ludzie nierozwinięci są egoistami kapryśnymi, na których nie można polegać. Wprawdzie na­wet i oni odczuwają nad sobą jakieś Wyższe ideały, jednakże z powo­du niemożności ich uświadomienia i wcielenia w życiu codziennym — zachowują się biernie, dając się uno­sić falom życia.

Horoskop Wodnik – Typ wyższy, bardziej rozwinię­ty — stara się odrzucić od siebie wszystko co zwierzęce i osiągnąć wyższe ideały wszechludzkie.

Gdy uda się takiemu wodnikowi opanować swą niższą naturę — staje się wówczas wierny, zdecy­dowany, cierpliwy, okazuje sub­telność niezwykłą i duże zdolności filozoficzne. Współczuje wówczas z całą ludzkością, interesując się ży­wo nauką, sztuką, muzyką i litera­turą.

Jest to umysł niezwykle ruchli­wy, dążący do niezależności myślo­wej i okazujący stałość charakteru. Zazwyczaj ma licznych przyjaciół.

Typ rozwinięty okazuje niezwy­kłą intuicję i dostępny jest natchnie­niom twórczym. Nieraz też objawia zainteresowanie rzeczami niezwy­kłymi, dziwacznymi, starożytnościa­mi i psychologią w ogóle.

Horoskop Wodnik – Zdrowie. Organizm jego niezbyt jest mocny i dokucza mu nieraz gorsze krążenie krwi. Szybko jed­nak może przyjść do siebie, gdy go się pozostawi samego pośród pięk­nej przyrody.

Na małżeństwie specjalnie mu nie zależy — a jednak potrafi być wier­nym i godnym zaufania mężem lub żoną.


 

Kto urodził się dnia 23 styczeń

Stały, cierpliwy, nastrojony idealistycznie nie zawsze dotrzymuje swych obietnic.

 

Horoskop Wodnik – Jest to zwolennik postępu, huma­nitaryzmu, braterstwa ludów, chęt­nie biorący udział we wszelkiej pracy społecznej, popierającej ruch polityczny, jednak tylko w grani­cach umiarkowanych, unikający ostrzejszych wystąpień.

Myślący, zręczny, bystry — wy­kazuje niezwykłą intuicję, która po­zwala mu łatwo określać i przeni­kać charaktery ludzkie. Wykazuje zalety towarzyskie i jest sympa­tyczny, popularny, a jednocześnie ostrożny, pełen taktu, cierpliwy i wytrwały.

Łatwo potrafi obracać się we wszelkich sferach, jednając sobie wszędzie przyjaciół. Nieraz jednak zapomina dotrzymywać swych obiet­nic.

Ciało jego zbudowane jest zazwy­czaj dość mocno, a cera ma zabar­wienie śniade. Z temperamentu jest sangwinikiem. Zadania jego życiowe będą zaszczytne — ale nie przynio­są mu wielkich korzyści.

Horoskop Wodnik – Jaka kariera jest dla niego naj­lepsza. Największe powodzenie mo­że osiągnąć jako artysta, muzyk, uczony, pracownik intelektualny, sekretarz prywatny lub też w pracy literackiej wszelkiego rodzaju.

Mo­że być również dobrym kupcem lub politykiem i ma szerokie poglą­dy, których jego otoczenie niejedno­krotnie zrozumieć nie jest w stanie. Powiedzie mu się również we wszel­kich zrzeszeniach, stowarzyszeniach, towarzystwach publicznych i w ogóle w większych przedsiębiorstwach.

Horoskop Wodnik – Wady tych urodzin — to niezde­cydowanie, kaprysy, chęć wyodręb­nienia się od innych i podkreślenia za wszelką cenę swej oryginalności. Nieraz przypisuje nadmierne zna­czenie formom zewnętrznym wy­kazując przy tym egoizm i przewrot­ność.

Horoskop Wodnik – Czego się strzec winien. Aby nie był zbyt bojaźliwie nastrojony i unikał tendencji do smucenia się. Po okresach bowiem wzniosłego idealizmu —- nieraz u niego wystę­puje depresja.

Horoskop Wodnik – Co mu grozi. Mogą go w życiu dotknąć jakieś całkiem specjalne rozczarowania, spowodowane zbyt małą praktycznością lub śmiercią osób kochanych, a jego siła woli może się okazać niewystarczająca do opanowania całości warunków życiowych.


 

Kto urodził się dnia 24 stycznia

Lojalny, staranny — zna się na ludziach i ma stale poglądy.

 

Horoskop Wodnik – Zarówno w sprawach uczucio­wych jak i w stosunkach życio­wych okazuje duża lojalność, pod­dając się chętnie obowiązkom i na­kazom konieczności. Wie dobrze, iż życie wymaga od nas ofiar — to też chętnie i cierpliwie spełnia swe obowiązki i potrafi się wyrzec na ich rzecz swoich osobistych przyjemności.

Ma dużo wrodzonego poczucia własnej godności i siły, a wobec ata­ków wrogów okazuje dużo wytrwa­łości. Zwycięża ich powoli i cierpli­wie. Jego charakter jest jednak bar­dzo wrażliwy i zmienny.

Ma dobre zdolności analityczne i potrafi się skupić na swej pracy. Życie zazwyczaj wprowadza go w zetknięcie z osobami zajmującymi wysokie stanowiska lub posiadają­cymi duży majątek i władze.

Horoskop Wodnik – Jest to człowiek dość oryginalny i dzięki temu nieraz trudno mu uzy­skać popularność u swego otocze­nia. Stosunki domowe i wpływy otoczenia odbijają się na jego zdro­wiu. Lubi ozdabiać swe mieszkanie pięknymi okazami przyrody.

Ma on nieraz jakieś ważne zada­nia do spełnienia. Wodnik znak zodiaku – W życiu zazwy­czaj nieźle mu się wiedzie. Stopnio­wo wznosi się na stanowisko po­myślne pod względem życiowym.

Powiedzie mu się w handlu, na stanowisku urzędowym, w dyplo­macji, a także w lotnictwie, elektro­technice lub muzyce. Może liczyć na powodzenie wszędzie tam, gdzie wymagana jest praca stała, ścisła, skupiona.

Jego poglądy są stałe i nieraz w wieku sędziwym takie same jak w młodości, a chociaż jasno orien­tuje się w sytuacjach życiowych — nie jest wolny od jednostronności.

Czyny swe wodnik obmyśla naprzód bar­dzo starannie, przy czym nieraz za­chowuje się biernie, uważając, że jest to najlepszy sposób przezwy­ciężenia trudności danej sytuacji. Raz jednak zdecydowawszy się na coś i obrawszy słuszny kierunek — trzyma go się stale i wiernie, nie zgadzając się na zmiany lub ustęp­stwa.

Życie jednak nie oszczędza mu konfliktów, które zawsze rozstrzy­ga, kierując sie rozsądkiem i zgod­nie ze swymi ideałami.


 

Kto urodził się dnia 25 styczeń

Optymistycznie nastrojony — potrafi być miły i podobać się swemu otoczeniu.

 

Horoskop WodnikHoroskop Wodnik – Czuły, ciekawy, inteligentny — zręcznie układa różne projekty, ma­jące zapewnić mu powodzenie. We­soły, towarzyski i dość oryginal­ny — ma zamiłowania literackie a lubi przy tym spory i dyskusje.

Ma on dobre zamiary, a Jego uspo­sobienie jest myślące i kontempla­cyjne. W jego naturze jest przy­ tym dość dużo władczości. A wola jest zazwyczaj dość silna. Potrafi rozkazywać innym, gdy zajdzie tego potrzeba, pragnie się wybić i zrobić karierę, okazując instynkt do inte­resów.

Jego myśli zarówno jak i uczucia są bardzo ruchliwe. Jest bardzo wrażliwy na stosunki towarzy­skie, chętnie współdziała z arysto­kracją i zawiera związki małżeń­skie z osobami wyżej od siebie sto­jącymi pod względem towarzyskim.

Nieraz trochę zarozumiały lub zmienny, zdolny jest jednak do dyskrecji. Może osiągnąć powodze­nie jako literat. Pełen przyjemnego optymizmu — zręcznie wyraża swe myśli, okazując przy tym zdolności dekoracyjne, unikając jednak sta­rannie głębi.

Wprawdzie natura takiego wodnika jest sympatyczna — jednak­że w dość dużym stopniu jest on tylko odbiciem swego otoczenia. Już bardzo wcześnie zapowiada się jako geniusz — lecz prawie nigdy nim nie zostaje.

Horoskop Wodnik – Czego się strzec winien. Wodnikowi urodzonemu – 25 styczeń – grożą niebezpieczeństwa moralne — cał­kowitego pogrążenia się w ego­izmie, karesach, igraszkach, co w skutkach może doprowadzić również do powikłań i komplikacyj ży­ciowych.

Igra on z uczuciami, a ulega na­miętnościom. Być może, że ten jego egotyzm jest tylko przykrywką sła­bości wewnętrznej, która nie jest w stanie oprzeć się zmysłom.

W pierwszej części swego życia przeważnie jest biedny, lecz pó­źniej stan majątkowy poprawia się stopniowo. Żyje zazwyczaj długo a pod koniec życia zdobywa zaszczyty i odznaczenia.

Kobieta wodnik urodzona w tym dniu jest stała, prawa i liberalna. Przed­siębierze dalsze podróże, a w życiu rodzinnym spotykają ją nieraz przykrości. Dzieci zazwyczaj ma niewiele.


 

Kto urodził się dnia 26 stycznia

Jego projekty i zamiary sięgają bardzo daleko

 

Horoskop Wodnik – Ma niewątpliwie zdolności do in­teresów i w tej dziedzinie obfituje w oryginalne pomysły, zwłaszcza pod względem ograniczenia kosz­tów produkcji, co może mu zapew­nić powodzenie materialne.

Wodnik znak zodiaku – Rozmowny — lubi konwersację, a zwłaszcza dowodzenie sprawia mu przyjemność. Jednak w spo­rach i dyskusjach łatwo sie zapala i traci panowanie nad sobą. Z przy­jemnością odkrywa wady innych ludzi.

Pod wpływem jakiegoś nastroju lub fantazji potrafi być niezwykle szczodry, obdarzając obficie wów­czas, gdy nikt inny nic dać nie chce. W innym natomiast wypad­ku, gdy wszyscy się na coś skła­dają — nic nie chce ze swej strony poświęcić. Do jego wad bowiem należy również chęć przeciwsta­wiania się Innym oraz pożądanie oryginalności za wszelka cenę.

Wadą jego jest także pewna za­rozumiałość i to zarówno pod wzglę­dem intelektualnym jak i ogólno życiowym.

Horoskop Wodnik – Pożąda tryumfów i uzna­nia.

W czynach swych jest nieraz bardzo oryginalny i zdecydowa­ny — czasem jednak potrafi być wyjątkowo zacięty i uparty. Nad­miernie krytyczny, kapryśny —jed­nocześnie jest wesoły i nie po­zbawiony dowcipu. Zręczny, obrot­ny, wykazuje zdolności satyryczne.

Taki wodnik okazuje zarówno zdolności do pracy ręcznej jak i umysłowej, a zwłaszcza może się wyróżnić w dziedzinie pedagogii, dzięki swym zdolnościom nauczania. Może też osiągnąć doskonałe rezultaty jako przywódca umysłowy i kierownik innych ludzi, podróżnik, duchowny, a również i rzemieślnik.

W związku z zawodem odbywa nieraz dalsze podróże. Wszystko co jest niezwykłe, niecodzienne, ekscentryczne, a także i abstrak­cyjne — interesuje go więcej ani­żeli przeżycia czysto materialne i proza codziennego życia.

Kobieta wodnik znak zodiaku urodzona dnia tego z po­wodzeniem potrafi zarządzać wiel­kim gospodarstwem, pensjonatem, hotelem; wiedzie jej się w speku­lacjach zarówno jak i we wszelkich przedsiębiorstwach związanych z roz­rywkami.

Mężczyzna wodnik jest ścisły, metodycz­ny, wynalazczy i potrafi wszystko obliczać i kalkulować na zimno. Lubi zajmować się działalnością filantropijną. Ody jednak przyjdzie do wniosku, że to szkodzi jego włas­nym interesom — szybko się z niej wycofuje.

W miłości i małżeństwie nieraz narażony jest na przykrości.


 

Kto urodził się dnia 27 styczeń

Niechaj nie rozprasza się niepotrzebnie.

 

Horoskop Wodnik – Usposobiony dość filozoficznie, wykazuje duże zdolności analitycz­ne. Jest to Horoskop Wodnik codzienny styczeńintelektualista, idący z postępem czasu, a nierzadko inte­resujący się również wszystkim co niezwykle, niecodzienne, ekscen­tryczne.

Cierpliwy, wierny, doskonale orien­tuje się w charakterach ludzkich, a jego sympatie i antypatie są bar­dzo wyraźne i silnie się w życiu zaznaczają.

Horoskop Wodnik – Mimo swojego intelektualizmu — w ży­ciu trzyma się raczej faktów aniżeli teoryj.

Dużo można z nim zrobić uprzej­mością i łagodnością — ale zazwy­czaj nie chce spełniać cudzych roz­kazów i nie pozwala sobą powodo­wać;

Jest to charakter najsilniejszy — ale jednocześnie i najsłabszy. Posiada on bowiem wielkie wrodzone zdolności. Jakich sobie nawet nie uświadamia, a gdyby potrafił je rozwinąć w pełni. Stałby się nie­zwykle pożytecznym członkiem społeczeństwa.

Jednakże najczęściej to nie na­stępuje. Nierozwinięty — taki czło­wiek jest zmienny, poddaje się roz­licznym impulsom i przemijającym pożądaniom.

Ciągle wówczas radzi się innych i czyni to nawet wtedy, gdy chodzi o drobiazgi — ale rad tych w ży­ciu swym nie stosuje. Bardzo uprzej­mie zapytuje o. jakaś kwestię, lecz zaraz zapomina o usłyszanej odpo­wiedzi.

Ma zdolności do przenikania za­mysłów innych ludzi — lecz nie posiada umiejętności skutecznego bronienia swych interesów w naj­zwyklejszych sprawach życiowych.

Horoskop Wodnik – Chociaż ma najrozmaitsze zdol­ności. Bywa jednak tak leniwy lub nie potrafiący się skupić, że te wielkie dary duchowe zostają naj­częściej marnotrawnie w życiu roz­proszone. A nawet nieraz ulegają zatraceniu.

Horoskop Wodnik – Co mu grozi. Stanie się ofiarą własnej niedyskrecji. Grożą mu zazwyczaj niebezpieczeństwa tam, gdzie się tego najmniej spodziewa. Specjalnie mogą go dotknąć przykrości życiowe przez kobiety i w związku z wojną zarówno jak i z bronią w ogóle.

Poznanie prawdy nie łączy się u niego bynajmniej z czynami w ży­ciu praktycznym.

Natura Jego Jest impulsywna i uparta, co doprowadzić go może do poważnych konfliktów z innymi.

Horoskop Wodnik – o co się powinien starać. Aby się nauczyć dotrzymywania swych obietnic, unikać wahania się, ka­prysów, zwlekania i odkładania do jutra. Powinien również dążyć do tego, aby przezwyciężyć swą nadmierną wrażliwość.

 

HOROSKOP WODNIK