HOROSKOP NA DZISIAJ WODNIK – 5 LUTY DO 11 LUTY

 

Horoskop na dzisiaj wodnik – Kto urodził się dnia 5 luty

Zachowanie się jego jest uprzejme a poglądy — idealne.

 

Horoskop na dzisiaj WodnikHoroskop na dzisiaj Wodnik – Zawsze jest gorącym zwolenni­kiem jedności w obronie której występuje. Gdy raz powziął jakąś myśl lub wyrobił sobie jakiś pogląd — nie da się od niego odwieść.

Zachowanie się jego jest uprzej­me i spokojne, przez co zyskuje uznanie. Jego pożycie domowe jest dobre — umie być przykładnym mężem i ojcem. Stały jest zarów­no w przywiązaniach jak i skłon­nościach.

Jego doskonałe zdolności umy­słowe idą w parze z wytrwałością we wszystkim co czyni. Dzięki te­mu osiąga doskonałe rezultaty w ży­ciu, chociaż nieraz spóźnione.

Pragnie wywrzeć wpływ na swe otoczenie i zapłodnić umysły innych ludzi w kierunku wyższych dążeń — bardziej idealnych. O swą opinię bardzo się troszczy i wykazuje pew­ną dumę. Do zawodu jest zazwyczaj przywiązany.

Horoskop na dzisiaj Wodnik – Wady: nieraz nie­potrzebnie dręczy się i martwi. Usposobienie ma bardzo wrażliwe, nieco dysharmonijne. — a nieraz staje się kapryśny.

Nierzadko też żyje w niepewności, poddany przej­ściom życiowym.

Dziecko wodnik tak urodzone jest dość bojaźliwe i skryte, lubi samotność i więcej polega na sobie samym, aniżeli to dla niego jest dobre. Zbyt wiele bowiem zajmując się sobą — może popaść w niebezpieczeństwo pewnej melancholii, zbytniej refleksyjności lub niezdecydowania.

Horoskop na dzisiaj Wodnik – Jego organizm jest dość mocny, wykazuje jednak pewną predyspo­zycję do zbyt powolnego krążenia krwi, co manifestuje się w ziębnię­ciu rąk i nóg.

Pod tym względem mogą nastąpić znaczne zmiany na lepsze, gdy bę­dzie używać dużo ruchu na świe­żym powietrzu, pośród drzew, pięk­nych widoków przyrody i w har­monijnym otoczeniu.

Ponieważ jest nieco flegmatycz­ny może okazywać również pewną predyspozycje do lenistwa, co u ludzi nierozwiniętych zaznacza się w sposób bardziej wyraźny. Po­winien też zwracać swe myśli czę­ściej w kierunku aktywności, zdro­wia, ekspansji — co wpłynie dodat­nio na jego organizm.

Na ogół ten wodnik jest lubiany i ma licz­nych przyjaciół.


 

Kto urodził się dnia 6 luty

Elegancki, dowcipny – okazuje temperament artystyczny.

 

Horoskop na dzisiaj Wodnik – Jest to osoba przyjemna, zacho­wująca się w sposób uprzedzający. Lubi Horoskop na dzisiaj Wodnik towarzystwo dobrane i sub­telne. Poglądy jego są dość szero­kie, może być dobrym mówcą lub pisarzem. Potrafi obliczać na chłod­no i umiejętnie układa swe życiowe projekty.

Dąży prosto do swego celu po przez wszelkie przeszkody. Wola jego jest wprawdzie dość mocna, lecz sam on nieraz jest nierozważ­ny i niezastanawiający się. Dla tego też sam jest przyczyna wrogo­ści innych ludzi i przejść, jakie go w życiu dotykają.

Dzięki swym szerokim poglądom w sprawach religijnych taki wodnik okazuje du­żo tolerancji. W swym światopoglądzie opiera się na prawdziwości fe­nomenów materialnych i eksperymentów fizycznych. Jest poniekąd wcieleniem ducha i intelektu swej generacji i nie może wyjść po za granice faktów podpadających pod zmysły.

Na niższych stadiach rozwoju ten­dencja do wahania się i zmienności dość silnie się zaznacza. Rozważa wodnik wówczas wszelkie pro i contra, bada każdą sprawę od wewnątrz, obraca ze wszystkich stron i… od­kłada decyzję na później.

Horoskop na dzisiaj Wodnik – Umysł jego jest prawy i szczery. Interesuje się studiowaniem charak­terów ludzkich, jest sentymentalny, łagodny i czuły, łatwo zawiera przyjaźnie. W wypadku zaś ich zry­wania szybko przechodzi nad nimi do porządku dziennego.

Odpowiednio do środowiska z ja­kiego pochodzi, czeka go pewnego rodzaju wyniesienie życiowe. Oka­zuje duże zdolności artystyczne, dzięki którym może się wybić. Może również osiągnąć powodzenie przez dokonanie niezwykłego czynu, przez co uzyskuje uznanie ogólne.

Jego miłość zrealizuje się w koń­cu w małżeństwie. Może otrzymać spadek. Okazuje nieraz zamiłowanie do medycyny.

Do jego wad należy pewna indo­lencja, co zaznacza się zwłaszcza u typów nierozwiniętych. Umysł jego przeniknięty egotyzmem nie okazuje wówczas szerszych zainte­resowań. Pobłaża sobie, a ciało jego może wówczas stać się nerwowe i słabe z powodu braku odpowied­niego treningu.

Nieraz układa mu się tak w ży­ciu, że staje się zależny od dobrej woli innych.


 

Kto urodził się dnia 7 luty

Utalentowany, wrażliwy — wierny jest w przyjaźni. Można na nim polegać.

 

Horoskop na dzisiaj Wodnik – Umie być szczery, nie zdradza­jąc jednak tajemnic. Prosty w za­chowaniu się — jest pilny, sympa­tyczny, ale w sposobie wyrażania się niezbyt czuły.

Ambitny, wrażliwy — ma szla­chetne tendencje i na ogół zachowuje się dość spokojnie, okazując nie­rzadko skłonność do małomówności.

Ceni sobie wielce samodzielność i niezależność, a w jego sercu za­mieszkuje silne dążenie do wolności. Wszechstronne uzdolnienie łączy się u niego z subtelnym poczuciem hu­moru, co wzrasta z wiekiem.

Umysł jego jest niezwykle ruch­liwy i obrotny, obdarzony świet­nym darem obserwacji i subtelnym smakiem. Ma dużo poczucia arty­zmu, jest uzdolniony w kierunku sztuki stosowanej, muzyki, obcych języków. Doskonała pamięć łączy się z sądem trafnym i bezstronnym.

Horoskop na dzisiaj Wodnik – Jego wady — to skłonność do szyderstwa i niezdecydowanie. Dzię­ki temu wodnik urodzony dzisiaj marnuje nieraz okazje życiowe nie­wykorzystane. Długo trzeba go na­mawiać, aby się czegoś posłuchał.

Horoskop na dzisiaj Wodnik – Czego się strzec winien. Aby nie dokuczało mu uczucie zazdrości, gdyż może się to później przerodzić w milczącą depresję.

Kobieta wodnik znak zodiaku urodzona dnia tego jest gospodarna, pracowita, wytrwała i lubi życie domowe.

Trudno na nią wpłynąć. Idzie swymi własnymi drogami — a mi­mo to potrafi być czasami również niezdecydowana i niepewna.

W pożyciu małżeńskim wodnik urodzony dnia tego okazuje dużo zalet, lojalnie i wiernie dotrzymując swych obietnic. Jego tolerancja i hu­manitaryzm mogą go uczynić obroń­cą upośledzonych i pokrzywdzonych.

Opieką swą otacza również ludzi nierozwiniętych, ignorantów, anal­fabetów — i rozmyślając nad ich losem, dochodzi do konkluzyj, jakie nierzadko wywołują opozycję w je­go otoczeniu.

Poszukuje przede wszystkim aby wyjaśnić swą analizą fakty życia codziennego. W swych bada­niach jest nieustraszony — nie zna fałszywego wstydu ani skrupułów.


 

Kto urodził się dnia 8 luty

Stały, uczuciowy, cierpliwy – okazuje dobre serce.

 

Horoskop na dzisiaj Wodnik Horoskop na dzisiaj Wodnik – Swe uczucia, walki i namiętności zamyka wewnątrz swej duszy, a na zewnątrz nic się prawie z tego nie przedostaje. Po jego wyglądzie nie można w ogóle rozróżnić jego uczuć prawdziwych, ani też rozpoznać je­go walk wewnętrznych.

Jest to wodnik inteligentny, oka­zujący dużo entuzjazmu dla nauki i wszelkich spraw humanitarnych. W pracy swej cierpliwy — chętnie oddaje się poważnym studiom. Ła­godny, o dobrym sercu, potrafi być również przewidujący, ostrożny i nieufny.

Ma stałe i jasno określone cele życiowe i dąży do nich nieustannie. Potrafi prowadzić interesy; może być z niego doskonały rachmistrz. Zazwyczaj odbywa dość dalekie podróże. Nastroje pesymistyczne zmieniają się u niego ze stanami pełnymi nadziei.

W małżeństwie taki wodnik wykazuje dużo zdrowego rozsądku i troski o szczę­ście swego partnera. Nawet wtedy, gdy stosunki małżeńskie układają się dlań bardzo niepomyślnie i już mówi o rozwodzie — potrafi być ciągle jeszcze wzorowym mężem, ustępliwym, pomocnym, dążącym do wzajemnej harmonii.

Horoskop na dzisiaj Wodnik – Wady. Zatopiony w samym so­bie — może okazywać zbyt wielki egoizm, przejawiając również zbyt­nią zarozumiałość i wyniosłość. Jego przejścia życiowe mogą być spowo­dowane tym, że nie będzie chciał uznać swej niekompetencji.

Dziecko wodnik znak zodiaku tak urodzone — jest bar­dzo interesujące dzięki swej inteli­gencji i zrozumieniu życia ponad swe lata. Rodzice powinni dzielić się z nim swymi myślami i uważać je raczej za swego towarzysza.

Wówczas okaże ono niezwykłą troskę o dobro rodziny, posłuszeń­stwo, i będzie szczęśliwe, o ile uda mu się coś uczynić dla innych. Pra­gnie ono bowiem zawsze postępo­wać prawą drogą, stąd też trzeba mu zawsze tłumaczyć, dlaczego na­leży unikać pewnych czynów.

W takim postępowaniu z dziec­kiem należy jednak strzec się prze­sady — inaczej stanie się nadmier­nie pewne siebie i zarozumiałe — ze względu na swe zdolności.


 

Kto urodził się dnia 9 luty

Rozsądny, wytrwały, usposobiony przyjaźnie — wywiera wpływ na innych.

 

Horoskop na dzisiaj Wodnik – Zadowolony ze siebie, usposobio­ny filozoficznie, zamiłowany w pro­stym sposobie życia — ma naturę skłonną do samotności.

Jego wrażliwość jest tak wielka, że może przejść w mediumiczność. Jego przeczucia sprawdzają się, a nieraz nawiedzają go sny wieszcze.

Okazuje zamiłowanie do studiów głębokich, przejawiając jednocześnie zdolności organizacyjne wraz z umie­jętnością zarządzania większymi przedsiębiorstwami.

Interesują go zarówno poważne studia jak i sport. Ćwiczenia spor­towe odbywa gorliwie i traktuje sport bardzo poważnie, unikając pod tym względem snobizmu.

Horoskop na dzisiaj Wodnik – Tak rodzą się literaci o poważ­nych podstawach naukowych. Z re­guły są dobrymi mówcami i znaw­cami ludzi, obdarzonymi zdumiewa­jącą zdolnością odczytywania ludz­kich charakterów. Człowiek urodzo­ny dzisiaj posiada również dobry słuch muzyczny.

Ludzie, którzy go nie rozumieją, obwiniają go o brak zdolności skon­centrowania się i zbytnią bierność. Najczęściej jest to jednak złudze­niem, gdyż jego zwlekanie jest spo­wodowane pragnieniem zorientowa­nia się w sytuacji i zebrania jak największej ilości materiału obser­wacyjnego. Pragnąłby on bowiem zawsze, aby jego wnioski i konklu­zje były oparte na podstawach jak najszerszych.

Prawdę powiedziawszy – istotnie jednak bywają okazje, kiedy nie może sobie dać rady w życiugdy zwłaszcza powstają jakieś trud­ności niespodziewane. A sytuacja wymaga akcji gwałtownej i natych­miastowej. On zaś pragnąłby wszyst­ko załatwiać rozsądnie i polubownie, opierając się na wnioskach logiki i zdrowym rozsądku. Unikając środ­ków drastycznych, które jednak czasami są w życiu niezbędne.

W młodości nieraz jest choro­wity i nie czuje się zbyt szczęśliwy. Ale sytuacja życiowa poprawia się później stopniowo i najczęściej jest w końcu dobra i stała — dzięki jego wielkiej zdolności przewidywania i orientowania się w swym otoczeniu.


 

Kto urodził się dnia 10 luty

Lubi swymi myślami wybiegać w daleką przyszłość.

 

Horoskop na dzisiaj Wodnik – Urodziny dzisiejsze obdarzają czło­wieka dużymi zdolnościami, jakie jednak tylko bardzo mało ludzi — w obecnym stadium rozwoju ludz­kości — potrafi całkowicie rozwinąć i wyrazić w życiu.

Jest to przedstawiciel postępu, no­wych idei i poglądów, najnowszych kierunków sztuki zarówno jak i filo­zofii społecznej. Umysł jego zagłę­bia się w sprawy ducha i stara się przeniknąć treść bytu, a jednocześnie pragnie zaszczepić innym ludziom te ideały, jakie zaczerpnął z włas­nych przeżyć.

Horoskop na dzisiaj Wodnik – Kocha przyrodę, pragnie pojąć i zrozumieć jej życie. Poszukuje wszędzie prawdy, życzliwie odnosi się do wszelkich tendencji humani­stycznych. Należy jednak zastrzec, że nie zawsze dąży do wyrażenia w czynie i przejawiania w życiu osiągniętej wiedzy teoretycznej.

Psychicznie urodziny te wskazują na wierność, prawość, szczerość, dobroć i lojalność. Pełen ekspansji, utalentowany, uprzejmy dla wszyst­kich — tak urodzony wodnik znak zodiaku ma licznych przyjaciół, nierzadko poza granicami kraju. Rady dawane przez takiego posiadają wielka wartość. Nieraz zdobywa szacunek ogólny i uznanie publiczne.

Horoskop na dzisiaj Wodnik – Czego się strzec winien. Aby sam sobie nie zaszkodził przez swe czy­ny zbyt pospieszne lub gwałtowne, albo też podróże niepotrzebne i ruj­nujące. Czekają go również niepo­rozumienia we współdziałaniu z in­nymi.

Wadą tych urodzin u wodnika jest pewna apatia moralna, jaka taki człowiek może okazywać, o ile nie jest odpowiednio rozwinięty umysłowo. Lubi odpoczywać i nierzadko nie posiada dostatecznej przedsiębiorczości do skutecznego przeciwstawiania się walkom życiowym.

Tam gdzie inni okazują wielką ak­tywność— on denerwuje się bez­skutecznie i nie potrafi opanować swego otoczenia, odkładając waż­niejsze decyzje lub zwlekając.

Gdy jednak już sobie wszystko uświadomił i opanował całkowicie myślowo sytuację — w takich wy­padkach potrafi przejawiać aktyw­ność jak najdoskonalszą.


 

Kto urodził się dnia 11 luty

Okazuje zamiłowanie do polityki, dba o uznanie i zaszczyty.

 

Horoskop na dzisiaj Wodnik – Urodziny 11 luty dają dużą ory­ginalność oraz zdolność do koncen­trowania się horoskop na dzisiaj wodnikna swej pracy. Taki wodnik ma przyrodzony dar za­znajamiania się z obcymi i dosko­nałego ich wyczuwania.

Przywiązany do dóbr doczes­nych — potrafi kierować innymi, okazując zdolności do intryg poli­tycznych. Cechuje go upór i zacię­tość. I nie ustępuje — mimo strat.

Namiętności jego są silne, pory­wające i wybuchają nagle. Łatwo też podlega wpływom swych uczuć i emocji. Nieraz wydaje się, że nie jest szczery — ale, mimo to zaw­sze jest uprzejmy i sympatyczny.

Horoskop na dzisiaj Wodnik – Czego się strzec winien. Aby jego namiętności nie doprowadziły go do ekscesów. Chociaż bowiem jest to człowiek silny, potrafiący toro­wać sobie drogę w życiu własną energia — nie jest jednakże tak mocny, aby potrafił opanować własne swe wzruszenia i uczucia.

Gdy jego namiętności są pobu­dzone, lub gdy wpadnie w pasję — jest w stanie popełniać czyny gwał­towne i odruchy impulsywne. Cho­ciaż może w życiu osiągnąć zwy­cięstwo nad wszystkimi swymi wro­gami zewnętrznymi — zostanie mu jednak najważniejszy wróg wew­nętrzny — jego własne nieposkro­mione namiętności.

To też ważną jest rzeczą, aby ten wodnik znak zodiaku — na ogół w życiu dość szczęśliwy — nie poddawał się swej impulsywnej gorliwości i niedyskret­nym wybuchom, co może go dopro­wadzić do narażenia swej kariery życiowej.

W sprawach pieniężnych zasłu­guje na zaufanie. Jest to bowiem wodnik uświadomiony, który zdaje sobie doskonale z tego sprawę, że pieniądz nie jest bynajmniej celem sam w sobie — lecz tylko środkiem.

Pragnie taki wodnik swą władzę i potęgę zachować i konserwować i dlatego też środków swych używa mądrze i z rozmysłem, zastanawiając się nad każdym krokiem. Dzięki temu może nawet wydawać się nadmier­nie ostrożny. A jednak mimo wszystko największym jego niebez­pieczeństwem jest właśnie przesad­ny optymizm, który pod wpływem wizji wspaniałej przyszłości może powodować go do czynów nieobli­czalnych.

 

HOROSKOP NA DZISIAJ WODNIK