ZNAK ZODIAKU WAGA – URODZENI OD 7 PAŹDZIERNIKA DO 12 PAŹDZIERNIKA

 

Kto urodził się dnia 7 Października

Znak Zodiaku Waga – Wrażliwy, niezależny — jest dobrym obserwatorem. Zręcznie naśladuje innych.

 

Znak Zodiaku WagaW gruncie rzeczy jest to czło­wiek uprzejmy, trafnie obserwujący wszystko w swym otoczeniu i za­wsze pragnący się nauczyć czegoś nowego ze swych przeżyć. Nie­zwykle ostro odczuwa wszystko co dzieje się dookoła. Dużo też uczy się w życiu dzięki swym zdolno­ściom porównawczym.

Wrażliwy, przejmujący się, łatwo się entuzjazmuje. Piękno w każdej postaci wywiera nań duże wraże­nie, a jego sąd jest zawsze ostry i subtelny.

Lubi porządek i harmonie, a we­wnętrznie ożywia go poczucie spra­wiedliwości, równowagi, bezpartyjności.

Znak Zodiaku Waga – Potrafi zręcznie zużytkować zdol­ności innych ludzi i ich pracę.

Usposobiony dość kokieteryjnie — nierzadko wykazuje talent scenicz­ny i odznacza się wrodzonymi zdol­nościami naśladowczymi.

Dość dumny, wesoły, subtelny — potrafi imitować innych ludzi i to tak dobrze, że nawet samego siebie może w błąd wprowadzić pod względem swych własnych uczuć dla innych.

Podrażniony — prędko się uspa­kaja. Nie zawsze jest wolny od pe­wnej melancholii, która zaznacza się od czasu do czasu w jego życiu.

Jest to zwolennik niepodległości i samodzielności. Chociaż w rze­czach drobniejszych chętnie ustępu­je na żądanie swego otoczenia — swych zasad i celów życiowych wiernie strzeże.

W życiu religijnym taki człowiek dąży do harmonii i jedności, a kłót­nie teologów i wzajemne szykany jakie stosują do siebie wyznawcy rozmaitych religij — napełniają go niesmakiem.

Gdy nie może odnaleźć ideału piękna i harmonii w religii — zwra­ca się cały w kierunku bezpośred­niego piękna życia, pozostawiając na boku rytuały i ceremonie.

Znak Zodiaku Waga – Żyje czasem teraźniejszym — i tym, co życie mu przynosi, nie oglądając się na przeszłość. Rzadko tylko zajmuje się analiza własnej duszy lub udręczającymi docieka­niami. Nie przerażają go też ewen­tualne niepowodzenia, na jakie mógłby zostać narażony w przysz­łości.

Znak Zodiaku Waga – Wady: Zbyt łatwo daje się opa­nować zewnętrznym warunkom ży­cia i wpływom postronnym, a tak­że zbyt szybko poddaje się uczu­ciom.

Niechaj się strzeże mediumizmu we wszelkiej formie, unikając sean­sów spirytystycznych i hipnotycznych.


 

Kto urodził się dnia 8 października

Lubi rozrywki i jest wrażliwy na pochlebstwa.

 

Jest to miłosierny, współczujący chętny do pomocy człowiek. Aby czul się zupełnie dobrze — musi mieć dookoła siebie sympatyczną atmosferę.

Wesoły, dowcipny, lubi wszelkie nowe pomysły, a będąc dość figlar­nym — potrafi wyprowadzić innych w pole.

Chętnie prowadzi życie na szero­kiej stopie i ugania się za przyjem­nościami. Lubi towarzystwo osób pici odmiennej i jest wrażliwy na ich pochlebstwa.

Kochając głęboko — poświęca się chętnie w miłości, ale mimo to nie odznacza się stałością. Jego mał­żeństwo nie obejdzie się też bez Przykrości.

Umysł jego jest bardzo aktywny i bystry.

Obdarzony jest wybitnym poczu­ciem rytmu i proporcji i dzięki te­mu może zostać dobrym muzykiem lub architektem.

Czuje odrazę do wszystkiego co marne i prostackie. Przekonany o swym powodzeniu — łatwo poddaje się entuzjazmowi.

Nie odznacza się zbyt wielkimi ambicjami. Dążąc jednak do speł­nienia własnych pragnień — stara się nie szkodzić innym.

Mimo swe zamiłowania do wy­gód — nieustannie dąży do tego, aby uzyskać dobre stanowisko, co mu się najczęściej udaje.

Chociaż w układaniu swych pla­nów życiowych nieraz robi duże pomyłki — jednakże w życiu prze­ważnie osiąga powodzenie.

Znak Zodiaku Waga – Wady: potrafi czasami zbyt­nio koncentrować się na swej własnej osobie, co przeradza się z czasem w egoizm.

Chociaż wewnętrznie wypełnia go dążenie do osiągnięcia doskona­łości to jednak w życiu nie uda­je mu się go zrealizować — i wów­czas staje się najczęściej zbytnio drobiazgowy, tracąc czas na drob­ne szczegóły bez znaczenia.

Gdy trzeba powziąć nagłą decyzję — wówczas łatwo traci głowę i ulega zamieszaniu.

Do czego powinien dążyć?

Do wzmocnienia swej woli, gdyż wiele z przykrości życiowych, ja­kie go spotykają ma do zawdzię­czenia swej zbytniej słabości cha­rakteru.

Zbudowany jest przeważnie pro­porcjonalnie, ma ładne oczy, mięk­kie i bujne włosy — a dookoła sie­bie roztacza atmosferę uprzejmości, przyjaźni i zadowolenia.


 

Znak Zodiaku Waga – Kto urodził się dnia 9 października

Przedsiębierze podróże dalekie.

 

Znak Zodiaku WagaUsposobiony jest przedsiębiorczo, a jednocześnie dość opozycyjnie, a nawet buntowniczo, gdyż nie zno­si ograniczeń. Energiczny, aktywny — posiada w sobie dużo potęgi ukrytej.

Odważny, a jednocześnie ostroż­ny — lubi przygody i dalekie po­dróże, przy czym okazuje skłonności do odwiedzania krajów połud­niowych.

Jego inteligencja jest niezwykła, umysł zaś czujny, ostry, oryginal­ny i bardzo aktywny którego baczności nic nie ujdzie — zapew­nia mu powodzenie życiowe, a nie­raz może nawet przynieść wyróż­nienia lub odznaczenia.

Dzięki swym doskonałym zdolno­ściom umysłowym — uczy się szyb­ko i dobrze. Chętnie wytwarza so­bie własne zdanie o każdej rzeczy, ale prędko je zmienić potrafi. Jed­nakże w swych zasadniczych ce­lach życiowych, a również i w ide­ałach, do których dąży — okazuje dużo stałości.

Umie używać życia i wykorzy­stywać jego rozkosze. W jego ży­ciu wpływ matki wyraża się dość silnie.

Znak Zodiaku Waga – Zawód:

Dzięki swym zdolnościom może z powodzeniem zajmować się sztu­ką, bądź nauką i zawsze potrafi osiągnąć w tych dziedzinach rezul­taty dodatnie.

Trzeba dodać, że charakter męż­czyzny urodzonego 9 Października jest inny, aniżeli kobiety.

Wartość mężczyzny polega na zdolności koncentrowania się na wykonywanej pracy, zręczności za­stosowań praktycznych i zdolności do wysiłków wytrwałych.

Działa on jednakże okresami po periodzie intensywnej działalno­ści następuje okres bierności, pod­czas którego nie przejawia w życiu i nie stosuje praktycznie żadnej ze swych zdolności, chociażby życie go nawet do tego zmuszało.

Czuje się najzupełniej zadowolo­ny siedząc w miękkim fotelu i pa­ląc papierosa. Gdy jednak odpocznie, tak długo, jak mu było potrze­ba — zabiera się natychmiast do roboty i przejawia taka samą nie­poskromioną energię, jak poprzed­nio.

Znak Zodiaku Waga – Wady:

Jest zbyt wrażliwy, nieraz na­wet mediumiczny. Łatwo traci gło­wę i wówczas podlega wpływom innych ludzi.

Nie zawsze lubi porządek — nie­raz odkłada różne sprawy i zapo­mina o nich.

Czego się strzec winien? Niechaj unika wojskowości, jako zawodu. Chociaż może w tym kierunku oka­zywać wielkie zamiłowanie — nie będzie mu się wiodło w wojsku i nie osiągnie w nim zaszczytów — co najwyżej może się narazić na fizyczne niebezpieczeństwo.


 

Kto urodził się dnia 10 października

Pokojowo usposobiony, dowcipny — lubi sztukę i zna się na niej.

 

Pełen radości życia, beztroski, lu­bi wszystko co piękne, a zwłaszcza jest wielkim zwolennikiem muzyki. Nierzadko zdolności artystyczne łą­czą się w jego duszy z dużym po­czuciem romantyzmu.

Zwłaszcza darzy swą sympatią teatr i wszelkie przedstawienia; jest również wielkim zwolennikiem filmu.

Jest dowcipny i potrafi zręcznie wyśmiewać się z innych; posiada też duże zdolności krytyczne i mo­że zostać krytykiem artystycznym.

Powodzenie czeka go nie tylko w zakresie sztuki, ale również mo­że osiągnąć dobre rezultaty w han­dlu lub przemyśle. Zwłaszcza może mu się powieść wytwarzanie takich Produktów, które mają związek 2 zabawami, rozrywkami, zmysło­wością lub próżnością ludzką.

W ogóle wszystko co służy do rozrywki lub zabawy innych może mu przynieść powodzenie.

Znak Zodiaku Waga – Usposobiony pokojowo — okazuje duże zdolności dyplomatyczne.

Skłonny jest do miłości platonicznej.

Z wielką energią realizuje swe szerokie plany życiowe. Koleje je­go życia zazwyczaj są zmienne.

Kobietę urodzoną 10 Października o­żywia pragnienie miłości i życia ro­dzinnego. Być żoną i matka jest dla niej najwznioślejszym powołaniem i najlepszym zawodem.

Gdy ma coś drogiego swego ser­cu co ukochała nad życie i co po­chłania jej wszystkie zdolności i ab­sorbuje jej uwagę — wówczas nic ją już na świecie nie interesuje i nie obchodzi. To też zazwyczaj wycho­wanie dzieci absorbuje ją w stopniu bardzo silnym.

Znak Zodiaku Waga – Wady:

Jak wspominaliśmy — człowiek urodzony 10 Października, wyróżnia się swymi zdolnościami krytycznymi— ale trzeba też dodać, że w krytyce swej zbytnio się rozpędza i nierzad­ko krytykuje tylko dlatego, aby się przeciwstawić innym, tj. „szuka dziur w całym“. Nawet i wtedy, gdy sam nic nie potrafi poprawić i zmienić na lepsze — gani istnieją­ce porządki i prawa.

Czego się strzec winien?

Dzięki temu, że zbytnio już jest beztroski w swych poczynaniach życiowych, a również i niedbałym w sprawach pieniężnych — może zostać narażony na dotkliwe straty.


 

Kto urodził się dnia 11 października

Delikatny, uprzejmy — jest przywiązany do swego ogniska domowego.

 

Za swą uczynność i prawość uczuć jest lubianym powszechnie.

Jest to człowiek spokojny, zado­wolony ze siebie. Dużo ma w sobie spokojnej opanowanej siły i wy­trwałości.

Przyjazny, uprzedzający — zaw­sze gotów jest do okazywania po­mocy i to zarówno swym przyja­ciołom jak i dalszym znajomym.

Szybko się orientuje w charak­terach ludzkich — ale trzeba dodać, że nieraz już zbytnio polega na so­bie pod tym względem, co może go wreszcie narazić na obmowę.

Znak Zodiaku Waga – Odznacza się swym poczuciem piękna i przywiązaniem do ogniska domowego.

Nierzadko posiada jakieś specjal­ne uzdolnienia w kierunku arty­stycznym, a jeżeli nie zostanie ma­larzem kolorystą — to wówczas staje się malarzem słów; jego styl jest wtedy niezwykle barwnym, wyrazistym i obrazowym.

Małżeństwo, które zawiera dość wcześnie często poprzedza dłuższa przyjaźń. W życiu rodzinnym wy­kazuje dużo stałości i wytrwałości w spełnianiu swych obowiązków.

Jego przeżycia miłosne — zresz­tą dość liczne — są na ogół spokoj­ne i nie sprowadzają silniejszych wstrząśnień.

Ojciec nieraz umiera wcześ­nie. Dzieci przeważnie ma niewiele. Może być narażonym na nieporo­zumienia z krewnymi.

Otoczony przyjaciółmi i bliskimi używa doczesnego szczęścia. Zado­wolony z życia — najczęściej staje się w końcu właścicielem jakiejś nieruchomości.

Znak Zodiaku Waga – Co mu grozi? Czekają go przy­krości przez podwładnych.

Znak Zodiaku Waga – Wady: Nieraz zwleka, odkłada i waha się w sposób jak najbardziej uprzykrzony wówczas, gdy sytuacja wymaga działania energicznego i prostolinijnego.

Chociaż posiada zarówno takt jak i zdolności dyplomatyczne — ale wówczas wydają się one być nie­pewnością i tchórzostwem moral­nym.

Nieraz też jest zbyt powierzchow­nym, prześlizguje się po z powierz­chni zjawisk życiowych — unikając głębi.


 

Kto urodził się dnia 12 października

Władczy, pewny siebie — jest zwolennikiem nowych poglądów.

 

Znak Zodiaku WagaW jakimkolwiek położeniu życio­wym by się nie znalazł — wyka­zuje cechy charakterystyczne czło­wieka władczego, dążącego do pa­nowania. To też los innych ludzi prędzej czy później staje się zależ­nym od jego woli.

Posiada on tyle siły wewnętrznej i potęgi charakteru oraz pewności moralnej, że w końcu będzie tryum­fował nad swymi rywalami i prze­ciwnikami.

Znak Zodiaku Waga – Dumny, ambitny — pragnie po­siąść ogólne uznanie i zyskać po­wszechny szacunek.

Jest to człowiek dążący do tego, aby prowadzić życie intensywne, pełne napięcia. Gorący zwolennik nowych poglądów — może w tym kierunku dochodzić nawet do fana­tyzmu.

Trzeba dodać, że interesuje się również filozofią i zagadnieniami abstrakcyjnymi.

Dąży do zrobienia kariery z wiel­kim taktem i wytrwałością. Jest to zresztą prawdziwie szlachetny czło­wiek, poważny i opanowany. To też najczęściej w jego życiu tak się wszystko wreszcie ułoży, że zajmie dobre stanowisko, zabezpieczone od­powiednio materialnie.

Żyje dość długo i nieraz pędzi życie beztroskie, o ile uda mu się opanować napady melancholii, jakim czasami podlega.

Dzięki swym własnym wysiłkom i pracy wytrwałej — może osiągnąć powodzenie i zadowolenie wew­nętrzne. Niechaj jednak nie szuka szczęścia na innych drogach — gdyż nadzieje jego wówczas mogą zostać zawiedzione.

Kobieta urodzona 12 Października jest niższego wzrostu aniżeli mężczy­zna — ma ładną cerę i jest dobrze zbudowana. Ma miły głos jest do­wcipna, często się śmieje — umie również ocenić wesołość i dowcip innych.

Pełna wdzięku — ma ładne ręce i współczująco serce, litujące się nad cierpiącymi i potrzebującymi po­mocy.

Mąż nieraz nie rozumie jej sub­telnej natury i dokucza jej zazdro­ścią.

Znak Zodiaku Waga – Co mu grozi? ze okoliczności ży­ciowe zmuszą go do pracy długiej i ciężkiej, która mu na ogół przynie­sie tylko niewielkie rezultaty.

 

ZNAK ZODIAKU WAGA