WAGA HOROSKOP – URODZENI OD 13 PAŹDZIERNIKA DO 17 PAŹDZIERNIKA

 

Kto urodził się dnia 13 Października

Waga Horoskop – Czeka go w życiu pomoc wiernych przyjaciół.

 

Jest to człowiek wybitny, o za­miłowaniach społecznych — dążą­cy do działalności publicznej.

Potrafi się poświęcić dla ideału i ponieść ofiary, gdy tego zajdzie potrzeba.

Do wszystkiego co ma związek z religią odnosi się życzliwie — mo­że też liczyć na powodzenie w ka­rierze duchownej.

Zazwyczaj w życiu człowieka urodzonego 13 Października ma miejsce nieocze­kiwany przewrót szczęśliwy. Nieraz się zdarza, że w najcięższych przejściach życiowych otrzymuje nieoczekiwanie pomoc Opatrzności,

Trzeba jednak stwierdzić, że na ogół życie człowieka urodzonego 13 Października upływa dość spokojnie i wol­ne jest od większych wstrząśnięć.

Ma wiernych przyjaciół, którzy podtrzymują go w życiu i okazują mu pomoc; są to nieraz osoby sto­jące wyżej towarzysko. W ogóle lu­dzie, którzy wyróżniają się swą wiedzą lub zajmują wyższe stano­wiska życiowe — chętnie udzielają mu swego poparcia.

Wymowny (Waga Horoskop) — jest obdarzony du­żą zdolnością przekonywania innych o słuszność swego zdania. Jego przemówienia publiczne są obmy­ślane starannie i mają piękną i za­okrągloną formę, przy czym dąży zazwyczaj do unikania niepotrzeb­nych ekscentryczności lub też zbyt­niej oryginalności.

Spotyka go za to ogólne uznanie i awanse życiowe.

Jest to bowiem człowiek (Waga Horoskop) pewny i prawy, na którym można polegać.

Grożą mu nieporozumienia z krew­nymi.

Intrygi wrogów nie będą jednak­że mogły zaszkodzić mu na stałe.

Nie odbywa zazwyczaj dłuższych podróży.

W młodości nieraz nie obfituje w środki materialne, za to później przeważnie cieszy się dobrobytem, do którego dochodzi dzięki własnej pracy i pilności.

W końcu udaje mu się zwrócić na siebie uwagę społeczeństwa i zostać wyróżnionym pośród in­nych. Praca jego zostanie w końcu oceniona wedle wartości.

Waga Horoskop – Wady: Lubi rozrywki i przyjem­ności, a w tym kierunku jest zbyt­nio dla siebie tolerancyjny.


 

Waga Horoskop – Kto urodził się dnia 14 października

Otwarty, niezależny, aktywny może rozminąć się ze swym powołaniem.

 

Jest to charakter pozytywny. Człowiek ten pragnie rozwinąć w sobie silną wolę i stale dąży w tym kierunku. Nie Waga horoskopłatwo pozwoli komuś wpływać na siebie.

W obronie swych praw życio­wych jest czujny i aktywny.

Otwarty, szczery, niepodległy, wynalazczy — wykazuje zdolności do języków.

Odbywa liczne podróże — nie­zbyt jednak dalekie. Czeka go w życiu dużo wysiłków i pracy.

Waga Horoskop – Wady: Nie zawsze jest dostatecz­nie uważny i punktualny. Lubi od­kładać na później najważniejsze sprawy.

Co mu grozi?

Wybranie nieodpowiedniej drogi w życiu, a także rozstanie się z przyjaciółmi. Grozi mu również zależność od innych i utrata rezul­tatów własnej pracy i wysiłków życiowych.

Niepraktyczne — wysuwa się w życiu na stanowiska, do jakich nie ma kwalifikacji — dzięki czemu nie może zrobić większej kariery.

Jego projekty, jakie sobie układa na przyszłość — zapewne się nie zrealizują.

Waga Horoskop Zdrowie zazwyczaj dość dobre, gdyż jego organizm jest mocny.

O ile zasłabnie — należy wów­czas zwracać specjalna uwagę na choroby nerek i pęcherza oraz na pierwsze oznaki cukrzycy, skoro by tylko zaczęły się ukazywać.

Bowiem organizm człowieka uro­dzonego 14 Października może wyka­zywać takie właśnie chorobowe predyspozycje.

Kobieta urodzona 14 Października — posiada naturę miłości, jest kocha­jącą i kochaną, staje się ośrodkiem zadowolenia i szczęścia. Poświęca się w życiu nieustannie na rzecz istot kochanych — a poświęcenie się to jest tego rodzaju, że nikomu nie rzuca się w oczy i nikt tego nie zauważa.

Ona jednak spełnia swe obowiąz­ki rodzinne wesoło, bez narzekań, okazując takt i dyplomację, unika­jąc podrażnień lub niecierpliwości.

W prowadzeniu swych rachun­ków domowych nie jest zbyt akuratna, a do robótek ręcznych nie okazuje wielkiego zamiłowania.


 

Kto urodził się dnia 15 października

Dąży do doskonałości i wyróżnia sic swymi zdolnościami.

 

Waga horoskopJest to poważny, zastanawiający się nad życiem człowiek, wierny i dobry, a sąd jego jest trafny i sprawiedliwy.

Jego zdolności umysłowe są wy­sokiego gatunku i to zarówno w kierunku wiedzy ścisłej, filozofii, jak i sztuki.

Nieraz żyje wspomnieniami prze­szłości, lubi zagłębiać się w historię czasów minionych lub wybiegać marzeniami w przyszłość, pragnąc zapomnieć o teraźniejszości.

Przywiązany jest nieraz do ojca.

Kobieta urodzona 15 Października — ma wprawdzie dużo kobiecości, ale obdarzona jest również dostateczną siłą charakteru i zdolnościami do skoncentrowania się na swej pra­cy, aby spełniać prace mężczyzny.

Waga Horoskop – Wadą jej jest jednak, że w pro­wadzeniu gospodarstwa domowego nie zawsze jest porządna i wiele za­pomina.

Mężczyzna urodzony 15 Października — jest bardzo wszechstronny, a zakres je­go zainteresowań jest bardzo sze­roki. Z tego powodu nieraz ma na­wet trudności w wyborze zawodu.

Nierzadko zdarza się, że w życiu późniejszym zmienia swój zawód, przekonawszy się, że obrał mylną drogę, nieodpowiadającą jego po­trzebom wewnętrznym.

Przeważnie dąży do osiągnięcia doskonałości w jakimś specjalnym kierunku, pracując cierpliwie i nie­raz z dużym wysiłkiem i specjalnie troszcząc się o najdrobniejsze szczegóły.

Waga Horoskop – Co mu grozi?

Że będzie narażony na straty fi­nansowe czy to przez zbytnią pew­ność siebie, czy też przez brak ostrożności i czujności.

Dziecko urodzone 15 Października niełatwo jest zrozumieć. Jest ono bowiem bardzo wrażliwe i łatwo podlega różnym wpływom. Nieraz też mó­wi lub czyni takie rzeczy, które niepokoją rodziców lub wychowaw­ców — a za które, w istocie — nie jest ono wcale odpowiedzialne.

Wychowanie takiego dziecka po­winno być zdecydowane i pozytyw­ne — o jasno określonym kierunku.

Należy je zaznajamiać wcześnie z działaniem sił i praw przyrody, przyzwyczajać do spokoju i samoopanowania. Niespodziewane wy­buchy należy uspakajać łagodną perswazją.

Dziecko takie szybko się rozwija, uczy się stopniowo odkrywać pra­wdę w każdej rzeczy i chętnie czy­ni wysiłki w kierunku poprawy i udoskonalenia.


 

Kto urodził się dnia 16 października

Ambitny, samodzielny, jest sędzią bezstronnym.

 

Dobry z niego dyplomata i strategik. Ostrożny, systematyczny, cierpliwy, poważnie myślący — jest doskonałym analitykiem.

Energiczny i ambitny — jest po­jętnym niezwykle, a jego umysłowość wykazuje zainteresowania wszechstronne.

Opanowany i zrównoważony — posiada również duże zdolności ob­serwacyjne. Interesuje się badania­mi naukowymi, okazując nieraz za­miłowanie do chemii lub farmacji.

Gdy zajmie się studiowaniem praw przyrody — jego prace mogą stać się ogólnie użyteczne, dzięki czemu może zdobyć powodzenie życiowe i osiągnąć uznanie.

Na polu naukowym może doko­nać ważnych odkryć. Trzeba do­dać, że wykazuje również talenty w kierunku artystycznym.

Waga Horoskop – Dużo podróżuje. Nieraz zmienia częściej miejsca pobytu, nie zatrzy­mując się nigdzie dłużej i prowadzi życie wędrowne.

Pełen jest zawsze nadziei, która go w przejściach życiowych nie opuszcza. Nierzadko wykazuje skłonności do miłości platonicznej.

Pomiędzy urodzonym 16 Października mężczyzną a kobietą zachodzą dość duże różnice.

Mężczyzna bowiem szuka włas­nej drogi w życiu, wynajduje sobie odpowiednich towarzyszy i właści­we zajęcia, wcześnie ucząc się te­go, jak wykorzystać swa dużą in­tuicję w kierunku finansowym.

Kobieta zaś nie okazuje tej mę­skiej niepodległości i niepokoju. In­tencje jej są zazwyczaj szlachetne, ale nie zawsze potrafi wywiązać się ze swych zobowiązań.

Bardzo mało interesuje się spra­wami finansowymi i w tym kierun­ku nieraz popełnia nieostrożności.

Trzeba dodać, że mężczyzna czy kobieta — zawsze są w sprawach finansowych skrupulatnie uczciwi. Potrafią być dobrymi urzędnikami państwowymi, zwłaszcza w tych działach zajęć, gdzie potrzeba du­żo taktu, uprzejmości i wszech­stronnego uzdolnienia.

Widok cierpienia innych lub dole­gliwości fizycznych sprawia im przykrość i to jest powodem, dla którego rzadziej się widzi ludzi uro­dzonych dzisiaj pracujących w za­kresie medycyny praktycznej.


 

Kto urodził się dnia 17 października

Niechaj dąży do wyrobienia w sobie silnej woli.

 

Waga horoskopJest niezależny, wierzy w siebie. Dumny — pragnie wyróżnień i od­znaczeń.

Lecz usposobienie jego jest bier­ne, wykazujące wielką skłonność do pobłażania sobie i tolerowania własnych słabości.

Dąży do zaspokojenia swych za­chcianek, jest dość niespokojny i wrażliwy na wszystko nowe, a ży­cie i jego przejawy wywierają nań wpływ przyciągający.

Nie lubi wszystkiego co zatrąca rutyną i niecierpliwy jest w pracy. Rzadko tylko się gniewa — ale wówczas mówi całą prawdę bez ogródek i w tym kierunku posuwa się do ostateczności.

Ambitny, pełen jest pragnień i po­żądań — ale jego projekty życiowe najczęściej się nie realizują.

Waga Horoskop – Wady: Zbyt łatwo poddaje się no­wościom, a jego entuzjazm wywo­łuje zamieszanie.

Niepotrzebnie przejmuje się dro­biazgami, co daje się specjalnie za­uważać w życiu uczuciowym.

Zresztą nie przeżywa wielkich tragedii uczuciowych — gdyż szyb­ko zapomina. Mężczyzna urodzony 17 Października przejawia dużo uprzejmości miękkości i nawet słabości wzglę­dem kobiet. Gdy długo nie zawiera związków małżeńskich, lub też przez dłuższy czas przebywa zagranica­mi kraju — wówczas łatwo pod­pada pod wpływ pierwszej kobiety, dostatecznie energicznej i pozba­wionej skrupułów, a pragnącej pa­nować. O ile ta ostatnia zada sobie dostatecznej fatygi — może go cał­kowicie opanować.

Waga Horoskop – Co mu grozi? Może być narażo­ny na przykrości uczuciowe i walki z wrogami chytrymi i przewrotny­mi. Wykazuje przy tym zbytnią wiarę w siebie, a w momencie gdy osiągnie już wreszcie najlepsze sta­nowisko życiowe — wrogowie ci mogą mu poważnie, zaszkodzić.

W życiu czekają go rozmaite przejścia i straty.

Do czego powinien dążyć? Do wyrobienia w sobie mocnej woli, do opanowania swego charakteru i zwalczania pokus zmysłowych.

Waga Horoskop – Choroby. Nierzadko dokucza mu rozproszenie nerwowe i niepokoje. Mogą się również przejawić jakieś specjalne niedomagania żołądka, spo­wodowane zbytnim przejmowa­niem się i niecierpliwością.

 

WAGA HOROSKOP