HOROSKOP WAGA – URODZENI OD 18 PAŹDZIERNIKA DO 22 PAŹDZIERNIKA

 

Kto urodził się dnia 18 Października

18 Października – Potrafi zachować równowagę w przejściach życiowych

 

horoskop waga od 18 października do 22 pazdziernikaUprzejmy, sympatyczny, zrówno­ważony, o równym usposobieniu, lubi wszystko co piękne i harmo­nijne, a życie prowadzi dość regu­larne.

Jest to umysł uzdolniony, głowa otwarta — chociaż zbytnio wierzy w siebie i jest dostępnym pochleb­stwu. Nie jest bowiem wolnym od próżności, a czasami nawet wpada w zarozumiałość.

Po większych wstrząśnieniach ży­ciowych odzyskuje szybko równo­wagę i z nową energią zabiera się potem do pracy. Zawsze jest pełen entuzjazmu i nadziei i żądne kata­strofy nie mogą go pozbawić ufności wewnętrznej.

Odznacza się wielka wrażliwo­ścią, a gdy rozwinie się duchowo — wówczas pracuje dla dobra ogółu i jego działalność przynosi wtedy korzyść społeczeństwu, pośród któ­rego żyje.

Może być doskonałym literatem, poetą, muzykiem — subtelnym, bez­interesownym, uduchowionym…

Nie jest pozbawionym osobistego wdzięku i wywiera wpływ przycią­gający na innych. Powodzenie za­zwyczaj sprzyja jego poczynaniom, a nierzadko w życiu zajmuje dobre stanowisko.

Nieraz usposobiony jest figlarnie i kokieteryjnie. Dzieci ma zazwy­czaj niewiele — ale bardzo jest nie­mi przejęty.

Jest to najczęściej dobrze zbudo­wany, przystojny człowiek.

Czy mężczyzna, czy kobieta — ludzie urodzeni 18 Października zazwyczaj osiągają łatwo popularność i szyb­ko posuwają się naprzód w życiu, dzięki swym stosunkom.

 

Dzięki swemu uprzejmemu zacho­waniu się, taktowi, uprzedzającej grzeczności i słusznej ocenie war­tości każdego człowieka — najczę­ściej mało mają wrogów.

Kto urodził się 18 Października — może zostać dobrym prawnikiem lub ad­wokatem. Niechaj jednak nie stara się wysunąć na szerszą widownię przez błyskotliwe przemowy lub też dzięki sensacyjnej sprawie są­dowej. Zazwyczaj bowiem musi tro­chę wody upłynąć, zanim mu się uśmiechnie fortuna.

Gdy jednak raz to już nastąpi — wówczas szybko posuwa się po szczeblach kariery, a może nawet zająć z czasem stanowisko wynie­sione.

Horoskop Waga – Wady. Wola jego zostaje łatwo opanowaną przez uczucie a projek­ty, jakie układa, są nieraz mało realne.

Jak już wspominaliśmy — na ogół powodzenie sprzyja jego poczyna­niom, a w życiu nie zabraknie mu okazyj do osiągnięcia szczęścia.


 

Kto urodził się dnia 19 października

Bystry, subtelny — doskonale orientuje się w tym, co się dzieje dookoła niego.

 

Temperament jego jest subtelny, artystyczny, lekko zmysłowy i nie­co ironiczny. Niezwykle ciekawy to człowiek — poszukuje wszyst­kiego co nowe i pragnie czynić od­krycia.

Dzięki swej wielkiej intuicji — odczuwa różne rzeczy niedostępne zrozumieniu otoczenia i dlatego w czynach swych wydaje się nieraz niekonsekwentnym.

Bystry, czujny, ostrożny a jedno­cześnie zdecydowany — doskonale orientuje się w sytuacjach życio­wych i odczuwa swe otoczenie. Dzięki tym właściwościom charak­teru łatwo przychodzi mu zatryum­fować nad życiowymi przeciwno­ściami.

Jest to bowiem człowiek, który nie potrafi być biernym w żadnej okazji życia. Wrażliwy niezwykle — łatwo daje się unosić krańcowościom.

Jest bardzo odważny — ale nie docenia swych przeciwników. A jed­nak mimo wszystko — dzięki właś­nie tej swojej odwadze — zwycięży nawet najpotężniejszych swych wro­gów.

Stały jest i nieustępliwy — za­równo w obronie własnych swych praw, jak i broniąc swego kraju. To też w wojskowości może osiąg­nąć powodzenie a w czasie wojny może nawet wyróżnić się zaszczyt­nie.

Jego siła wewnętrzna polega na pewnym pierwiastku zdrowego sensu, równowagi i poczuciu całości, który przenika jego naturę zarówno fizyczną jak i myślową oraz mo­ralną.

Nie znosi niesprawiedliwości i mar­nych uczynków, a wszystko brzyd­kie lub nieproporcjonalne działa mu na nerwy; nie lubi również wszel­kiej przesady, i stara się odrzucić od siebie uczucia depresji lub nie­pokoju.

Odruchowo dąży do wszystkiego co normalne i naturalne, interesuje się sztuką a zwłaszcza muzyką. Śpiew wywiera nań całkiem spe­cjalne działanie — a gdy jest zmę­czony, smutny lub niedomaga — działanie to jest bardzo dobroczyn­ne.

Horoskop Waga – Wady. Mimo swej silnej woli nie­raz pod wpływem otoczenia postę­puje lekkomyślnie.

Nieostrożny w życiu codziennym — łatwo gubi różne drobiazgi, za­pomina oddawać pożyczone książki itp. Ody mu się na to zwraca uwa­gę lub go się krytykuje — bardzo tego nie lubi. Owszem — zawsze pożąda ogólnego uznania i nawet najmniejszym drobiazgiem można go silnie dotknąć.


 

Kto urodził się dnia 20 października

Ten chętnie pomaga potrzebującym.

 

Prosty i niewymuszony jest spo­sób jego zachowania się. Chętnie oddaje przysługi innym a w spra­wach życia codziennego jest sta­ranny i metodyczny, dążąc do osią­gnięcia komfortu i spokoju.

Ma zawsze jakąś sprawę, która go absorbuje niezwykle.

Chętnie pomaga potrzebującym i w stosunku do nich jest uprzejmy i opiekuńczy, nie zapominając jed­nocześnie również i o swej rodzi­nie, domownikach i przyjaciołach.

Lubi dzieci i ma zamiłowanie do ogrodnictwa.

Nie obawia się niebezpieczeństwa. Nieustępliwy na polu walki — wy­kazuje dużo spokojnej odwagi. Jest to bowiem człowiek o usposobieniu dość wojowniczym.

A przy tym jest to człowiek wra­żliwy, nie pozbawiony dysonansów wewnętrznych, dzięki temu, że jego charakter jest nierzadko podwójny.

Kobieta urodzona 20 Października ma licz­nych przyjaciół i jest bardzo popu­larną pośród przedstawicieli płci od­miennej, dzięki swemu uprzejmemu zachowaniu się i wpływowi przy­ciągającemu jaki wywiera.

Jest ona usposobioną przyjaźnie i życzliwie, nie chciałaby zrobić przykrości nikomu i dotknąć jego uczuć. To też gdy jest kochaną a nie odczuwa wzajemności — wa­ha się długo i zwleka ze stanow­czym rzuceniem swego ,.nie“ na szalę… Jest to jednak źle pojęta uprzejmość.

Potrafi być idealną żoną — bo­wiem jej cała natura pragnie kogoś kochać i uwielbiać, i nierzadko na­wet dzieci zajmują w jej sercu dopiero drugie miejsce — po mężu.

Kto urodził się 20 Października zazwyczaj ma organizm dość mocny i harmo­nijnie zbudowany.

Horoskop Waga – Wady. Dręczą go nierzadko na­stroje ponure i chaotyczne. Zbyt łatwo poddaje się argumentom prze­ciwników — a swe zdolności i ta­lenty rozprasza niepotrzebnie we wszystkich kierunkach.

Pragnąłby zawsze wspomagać każdego, ale nie może zrozumieć tego, że możność skutecznego do­pomagania innym rodzi się przede wszystkim z opanowania samego siebie.

Do czego powinien dążyć? Do przezwyciężenia swych złych na­strojów, co mu się w końcu powie­dzie.


 

Kto urodził się dnia 21 października

Przejmuje sic losem swych bliskich.

 

horoskop waga od 18 października do 22 pazdziernikaJest to człowiek niezwykły, który może być obdarzony wielkimi zdolnościami, zarówno w kierunku naukowym jak i artystycznym. Umi­łował on wszystko co niezwykle, oryginalne, a w swym rozwoju — dzięki swej intuicji — może się wznieść bardzo wysoko.

Mimo to nie wykazuje zbyt wiel­kich ambicyj. Skromny, umiarkowa­ny, ścisły w swych metodach pra­cy — cieszy się z powodzenia swych projektów.

Sympatyczny, czuły, humanitar­ny — usposobiony jest bardzo spo­łecznie. Przejmuje go żywo los własnych dzieci oraz przyjaciół i niepokoją go grożące im niebez­pieczeństwa.

Życie jego jest bardzo pracowite. Ponieważ , w pracy swej jest bar­dzo gorliwy — szybko posuwa się po drodze kariery życiowej.

Horoskop Waga – Wady. Niepotrzebnie popada w stany niepokoju i dręczy się urojo­nymi niebezpieczeństwami,

Co mu grozi? Zależność od in­nych i przykrości zawodowe.

Kobieta urodzona 21 Października jest ko­chająca i miła; nie znosi ona żad­nych okrucieństw i widoku krwi. Elegancka i delikatna — nie jest zwolenniczką ciężkiej pracy.

Średniego wzrostu, dobrze zbu­dowana, o ładnych oczach jest nie­zwykle wrażliwa i wszędzie gdzie przybywa — od razu odczuwa pa­nujący nastrój.

Orientuje się doskonale w my­ślach otaczających ją osób i odczu­wa natychmiast wszelkie zmiany, jakie zachodzą w jej otoczeniu.

Dzięki tej niezwykłej wrażliwości wydaje się czasem smutna lub obo­jętną.

Gdy jej ideały zostaną przez ży­cie sponiewierane — czuje się wów­czas bardzo ujemnie.

Jej podziwianie wszystkiego co piękne i dobre, może czasem oka­zać się dla niej nawet szkodliwe, a to z powodu braku krytycyzmu, jaki nieraz okazuję.

Uprzejma, wywierająca wpływ przyciągający na innych — dąży do wszystkiego co piękne i wzniosłe, a odwraca się od tego, co marne, smutne lub brzydkie. Łagodna, ustę­pliwa — żyje teraźniejszością i tym co jej życie przynosi, łatwo zapo­minając o więzach przeszłości i nie troszcząc się o komplikacje, na jakie może się narazić w przyszłości.

W pewnych okolicznościach życia takie właściwości charakteru mogą się okazać dość niebezpieczne; ro­dzice i wychowawcy powinni zwła­szcza młode panienki otaczać tros­kliwą opieką.

 

Kto urodził się dnia 22 października

Jest obdarzony wyobraźnią i okazuje zamiłowania literackie.

 

Wywiera wpływ fascynujący na innych, jest niezwykle przebiegły i bystry — lecz nie jest wolnym również od różnych słabości i wad charakteru.

Potrafi całkowicie poświęcić się dla jakiejś sprawy i jest entuzjastą społecznym, przejmującym się swy­mi ideami i projektami. Nierzadko wykazuje przy tym jakieś dążenia reformatorskie i z wielka gorliwo­ścią pracuje dla dobra społeczeń­stwa.

Literatura wywiera nań wpływ przyciągający. Chociaż jego wy­obraźnia jest bardzo rozwiniętą — potrafi być dobrym analitykiem. Jest również zwolennikiem przy­rody.

Pełen godności, doskonale orientuje się w charakterach ludzkich, a jego sympatie i antypatie zazwy­czaj wyrażają się w życiu bardzo silnie.

Chociaż jest zazwyczaj bardzo uprzejmy i przyjazny — ale potrafi także w razie potrzeby zaciekle bronić swych praw.

Jest to zwolennik użycia, zbytku i w tych kierunkach może łatwo przebrać miarę. Okazuje jednakże w stosunkach z innymi ludźmi rów­nież i wspaniałomyślność oraz szczo­drość.

Większe powodzenie może osiąg­nąć jako kierownik lub zarządzają­cy, aniżeli przez pracę ręczną lub osobiste wysiłki. Wymaga posłu­szeństwa od swych podwładnych — ale sam również potrafi poddawać się rozkazom swych przełożonych.

Powinien dążyć do tego, aby na życie patrzeć nie tylko wyłącznie z własnego punktu widzenia, ale również umieć ocenić zasady i po­glądy innych.

Gdy przezwycięży swe niższe instynkty — staje się wówczas ko­chającym ojcem i wiernym towa­rzyszem.

Horoskop Waga – Wady: Jest przewrażliwiony, nie­cierpliwy — i dzięki temu niepotrzebnie rozprasza swą siłę życio­wą.

Często też żyje bez planu, ulega­jąc zbytnio wpływom postronnym, fatalizmowi lub inercji.

Usposobienie jego okazuje cza­sem pewne tendencje melancholij­ne. Pragnąłby prowadzić życie spo­kojne, poświęcone pracy umysłowej.

Co mu grozi?

Zdradza ze strony osób bliskich. Jego zdolności nie zawsze znajdą w życiu odpowiednie zastosowanie.

 

HOROSKOP WAGA – 18 PAŹDZIERNIKA DO 22 PAŹDZIERNIKA