HOROSKOP DZIENNY WAGA – URODZENI OD 23 WRZEŚNIA DO 30 WRZEŚNIA

 

Kto urodził się dnia 23 września

Horoskop Dzienny Waga – Jest człowiekiem ekscentrycznym, poszukującym rozwiązania tajemnic życia.

 

Horoskop dzienny WagaUzdolniony wszechstronnie, oka­zuje zamiłowanie do lektury, pracy naukowej, medycyny i literatury. Chętnie zbiera książki.

Niezwykle zdolny analityk — broni prawdy zdecydowanie i ni­gdy jej nie odstępuje.

Nierzadko interesuje się filozofią, metafizyką, okultyzmem i wykazu­je tendencje do rozwoju duchowego.

Usposobiony filozoficznie — chęt­nie pogrąża się w rozmyślaniach samotnych, wykazując pewną ten­dencję do melancholii.

Umysł jego jest ekscentryczny — jest to bowiem poszukiwacz rzeczy ukrytych, zwolennik studiów nie­zwykłych, pragnący zgłębić tajniki bytu. Zagłębiony w myślach po­ważnych, nierzadko zamyka się w sobie i odsuwa od życia.

Bardzo ostro odczuwa wszelkie rozczarowania. Brak mu ufności i zdecydowania; niedostatecznie wie­rzy w siebie.

Urodziny 23 września (Horoskop dzienny Waga) dają dwa typy: dodat­ni i ujemny: Albo jest to człowiek sprawiedliwy i bezpartyjny, wyróż­niający się swymi wysokimi ideała­mi i głębokością umysłu — albo też jednostka chwiejna, niegodna zaufa­nia, niecierpliwa, nieostrożna, doku­czająca wszystkim nieustannie krytykowaniem i ganieniem.

Do czego powinien dążyć? Do osiągnięcia przede wszystkim jak- najwyższego rozwoju moralnego. Niechaj nie trzyma się płytkiego materializmu i niechaj zastanowi sję nad tym, że wszystko w życiu do- czesnem-jest przemijającym.

Małżeństwo nierzadko związane z przykrościami.

Horoskop dzienny waga – Zawód. Powodzenie czeka go w zawodach związanych z ziemią, rol­nictwem, kopaniami i w zawodzie takim może dojść do majątku, o ile przezwycięży swą nieostrożność w sprawach finansowych.

Może się też zdarzyć, że jego podwładni przysporzą mu dużych przykrości; natomiast w innych wypadkach odniesie przez nich ko­rzyści materialne.

Kobiecie — urodziny te mogą przynieść przykrości uczuciowe i niezbyt pomyślne małżeństwo.

Kto urodził się dzisiaj — winien troszczyć się o stan swych ner­wów i unikać przepracowania, gdyż inaczej może popaść w stanu rozstroju i chaosu.


 

Kto urodził się dnia 24 września

Odważny, niezależny — idzie swą własną drogą w życiu.

 

Jest to umysł postępowy, uzdol­niony wybitnie, wyróżniający się swymi zdolnościami twórczymi w zakresie sztuki.

Jego indywidualność duchowa dąży do tego, aby się w życiu sil­nie wyrażać. Dzięki temu może zo­stać jednostką wybitną.

Ceni sobie wielce własna wolność i niepodległość. Niezbyt jest też skłonnym do zawierania małżeń­stwa — nie raz jest zwolennikiem samotności.

Jego trafność obserwacji jest za­dziwiająca, a sąd o rzeczy zdrowy i jasny. Dążąc zawsze do przeja­wiania samodzielności — potrafi umiejętnie wykorzystać własne zdolności i talenty.

Przekonany najmocniej o swym Powodzeniu, łatwo poddaje się en­tuzjazmowi, staje się nieuważnym lub niezastanawiającym się nad swymi słowami i czynami.

Trzeba dodać, że człowiek ten (Horoskop dzienny Waga) ma usposobienie marsowe i często nie wykazuje zbytnich zamiłowań pokojowych. Jest bowiem odważny, wojowniczy, nie waha się atakować swych wrogów i zawsze gotów jest do wszczęcia zwady lub narażenia się na niebezpieczeństwo.

To też najczęściej droga swą w życiu toruje sobie bezwzględnie, nie licząc się z uczuciami i poglądami innych ludzi.

Mimo wszystko — jest to czło­wiek prawy i skrupulatnie uczciwy w swych poczynaniach.

A przy tym jego natura jest bar­dzo wrażliwa; dzięki tym kontra­stom charakteru — nie zawsze udaje mu się osiągnąć wewnętrzną równowagę i wobec tego jego uspo­sobienie niezbyt jest szczęśliwe. Mogą się na to zresztą składać w dużym stopniu i niesprzyjające wa­runki otoczenia.

Horoskop dzienny Waga – Co mu grozi? że dzięki swemu nazbyt impetycznemu usposobieniu może wywoływać nieporozumienia, narazić się na niesławę, a w kłótni może nawet kogoś skaleczyć.

Do czego powinien dążyć?

Do opanowania się i starannego kontrolowania swych czynów, a wówczas może uniknie pewnej fatalności, która ściga w życiu jego poczynania.


 

Horoskop dzienny Waga – Kto urodził się dnia 25 września

Jest dobrym obserwatorem, a jego intelekt jest wysokiego gatunku

 

Horoskop dzienny WagaDąży do rozwoju umysłowego i uszlachetnienia swych uczuć. Jego zdolności umysłowe zarówno, jak intuicyjne są zrównoważone. Idea­łem do którego dążyć winien jego rozwój wewnętrzny będzie dosko­nała harmonia i równowaga uczuć i myśli.

Usposobienie jego jest szlachet­ne, przyjazne, uprzejme, ale rów­nież ambitne. Ludzki, chętny do po­mocy, interesuje się wyższymi ce­lami życia i z tego powodu niezbyt jest towarzyski.

Doskonały z niego obserwator, obdarzony niezwykła intuicją, któ­rą potrafi bardzo umiejętnie zastosowywać w życiu.

Jego wybitne zdolności umysło­we pozwalają mu na studiowanie najbardziej trudnych nauk i odkry­wanie praw rządzących przyrodą.

Horoskop dzienny Waga – Wierny i prawy, posiada dużo wrodzonego poczucia religijnego; może zostać dobrym kapłanem.

Gdy rozwinie się moralnie — sta­je się natchnionym, pełnym wznio­słych uczuć i myśli. Najczęściej jed­nakże chowa je dla siebie i nie ma ochoty dzielić się swym życiem psychicznym z innymi lub też wy­stawiać je na publiczna krytykę.

Smak jego jest bardzo subtelny. Nierzadko jest dowcipnym. Dzięki swym czynom pożytecznym dla ogółu może osiągnąć pewną popu­larność.

Horoskop dzienny Waga – Wady.

Chociaż jest uprzejmy i przyja­zny — usposobienie jego nieraz sta­je się melancholijne, skłonne do przesady — zwłaszcza we wszyst­kim, co dotyczy religii.

Myśli jego często zostają opano­wane przez uczucia.

Nieraz też wykazuje w życiu zbyt mało siły i aktywności — brak mu impulsu. Czując zaś swa słabość — staje się zbytnio pasywnym.

W sprawach pieniężnych dość jest beztroski — interesy bowiem han­dlowe i finansowe nie wywierają nań wpływu przyciągającego.

W ogóle nie można o nim powie­dzieć, aby był zbytnio systematycz­nym lub porządnym — wiele rze­czy bowiem odkłada lub zapomina.


 

Kto urodził się dnia 26 września

Jest człowiekiem uprzejmym, lubianym ogólnie.

 

Zachowanie się jego jest mile i przyjazne, dzięki czemu budzi sym­patię otoczenia, które odnosi się do niego z ufnością.

Towarzyski, chętny do pomocy— jest dobrym mówcą. Przedsiębierze dalekie podróże — najczęściej u­wieńczone pomyślnymi rezultatami.

Umysł jego jest aktywny i ba­dawczy, a charakter prawy. Dużo czyta i dzięki temu szybko się roz­wija.

Charakterystyczną cecha człowie­ka, urodzonego 26 września jest jego nie­zwykle umiłowanie sprawiedliwo­ści. W obronie prawdy i słuszno­ści — lub też tylko tego, co mu się być takiem wydaje — zdolnym jest do wielkich wysiłków.

Uprzedzający, dobroczynny, nie skąpy — jest to człowiek sympa­tyczny, lubiący komfort, przyjem­ności, rozrywki — unika rutyny i pracy zbyt ciężkiej.

Horoskop dzienny Waga – Delikatny, ludzki — na grzeczność i uprzejmość bardzo wrażliwy. Lu­bi uznanie i słuszną ocenę swej pra­cy.

Trzeba dodać, że jest to człowiek skoncentrowany na samym sobie, który idzie w życiu własnymi dro­gami — odpowiednio do swych oso­bistych poglądów i wierzeń.

Zazwyczaj dość przystojny ciało ma dobrze zbudowane i proporcjo­nalne. Jak już wspominaliśmy — lu­bi użycie. Do żony swej przywiąza­ny; dzieci przeważnie ma niewiele

Łatwo podlega uczuciom, odczu­wa silnie radość życia, a nieraz- bywa próżny.

Dzięki swej zręczności w mowie oraz dużej intuicji — może się wy­sunąć i zająć stanowisko wybitne— jako teoretyk, przyrodnik, artysta.

Trzeba dodać, że posiada również zdolności handlowe.

Organizm jego zazwyczaj jest dość zdrowy; w razie zachorowa­nia mogą ucierpieć przede wszyst­kim nerki lub głowa.

Najlepsze związki tworzy z ludź­mi urodzonymi od 21 maja do 23 czerwca i od 23 stycznia do 21 lute­go.


 

Kto urodził się dnia 27 września

Jest zacięty i pracowity, lecz nie wiadomo, czy będzie zbierać rezultaty swych wysiłków.

 

Wierzy w siebie, pragnie władzy i panowania. Bardzo jest pewny swego powodzenia, lecz jego pro­jekty i plany nie zawsze sa dobrze obmyślone i nieraz się nie reali­zują.

Życie upływa mu w wielkiej czynności, a jego charakter jest równy, usposobienie zaś pracowite i pilne.

W sprawach zawodowych wy­kazuje dużo zaciętości.

A przy tym jest to człowiek ser­deczny, zdolny do miłości głębo­kiej i wielkiego przywiązania do osoby kochanej.

Odznacza się swym dobrym sma­kiem i ma zdolności artystyczne, zwłaszcza w zakresie grafiki i rzeź­by. Może też zostać doskonałym chirurgiem.

Dzięki swym zdolnościom strate­gicznym może się wyróżnić w woj­skowości, a zdolności dyplomatycz­ne mogą mu zapewnić powodzenie w polityce.

Lubi życie wiejskie i pracę na roli.

W młodości jego zawód nieraz bywa podwójny — a największe powodzenie osiąga dopiero w śred­nim wieku.

Horoskop dzienny Waga – Czego się strzec winien.

Aby się nie pomylić w wyborze zawodu i nie uczynić niestosowne­go wyboru.

Horoskop dzienny Waga – Co mu grozi.

Chociaż jest najczęściej obdarzo­nym dużymi zdolnościami — życie może mu jednak nie dostarczyć oka­zji do ich przejawienia i rozwoju.

Życie jego nie będzie zbyt łatwe. Może nie doczekać sie żniwa swej pracy lub też nie będzie mógł ko­rzystać z rezultatów swych wysił­ków.

Kobieta urodzona 27 września — jest kochliwa, wesoła, przyjemna, inte­ligentna, delikatna i uczuciowa.

Zachowanie się jej jest pełne tak­tu i uprzejme. Potrafi umiejętnie wyrażać swe myśli, przekonywać otoczenie. Chociaż w drobnych rze­czach jest ustępliwa i łatwo na nią wpływ wywrzeć — w rzeczach za­sadniczych jest nieugiętą.

Jest jednakże nadmiernie wrażli­wą — co łatwo może doprowadzić do nieporozumień.


 

Kto urodził się dnia 28 września

Jest człowiekiem wojowniczym, obdarzonym zdolnościami artystycznymi.

 

Stoi on zawsze na czele i pragnie zajmować pierwsze miejsce.

Jest on bowiem natura gorącą, impulsywna. Usposobienie jego jest wojownicze — lubi wojnę i walkę w ogóle; nieraz kolekcjonuje oręż wszelkiego rodzaju.

Jego Inteligencja jest niezwykła a dążenia bardzo wysokie — lecz jego ognista, impulsywna natura sprawia, że zamiast argumentów — używa nieraz siły.

Wykazuje trafny sąd i wyróżnia się swymi zdolnościami porównaw­czymi. Posiada również i wybitne zdolności artystyczne, zwłaszcza w kierunku architektury, sztuki sto­sowanej lub muzyki.

Kocha żonę. Przejęty jest swym zawodem — działa pośpiesznie i gor­liwie. Gdy coś przedsiębierze — z uporem dąży do celu raz wytknię­tego i nie zwraca uwagi na wszyst­ko, co mogłoby go od tego celu oderwać.

Po pewnym czasie porzuca jed­nak swą rozpoczętą pracę i zabiera się do innej — z tą samą gorliwo­ścią i zaciętością.

To też jego wada jest, że nie zawsze ma dość cierpliwości i wy­trwałości, aby rzecz rozpoczętą do­prowadzić do pomyślnego końca.

Często też jest nieuważny i niezastanawiający się, działając pod wpływem pierwszego impulsu lub też namiętności.

Grozi mu niebezpieczeństwo od ognia i żelaza, zarówno jak i ewen­tualność utracenia wybitnego stanowiska jakie nieraz zajmuje.

Horoskop dzienny Waga – CZEGO SIĘ STRZEC WINIEN?

Jego temperament zbyt impul­sywny może go narazić na niebez­pieczeństwo fizyczne. Niechaj więc nie daje wciągać się w zwady, wy­strzegając się nieostrożnego obcho­dzenia z bronią, zarówno palną jak i sieczną.

Jest to człowiek gorliwy, pełen nadziei, która jednakże nie zawsze będzie mogła się zrealizować.

Jego instynkty są bardzo humani­tarne.


 

Kto urodził się dnia 29 września

Tego w życiu czekają wysiłki i dzieła niezwykle.

 

Usposobionym jest najczęściej dość konserwatywnie i okazuje szacunek dla dawnych obyczajów i tradycyj. Interesuje się również starożytno­ściami i lubi je zbierać zarówno jak i dzieła sztuki.

Jest to człowiek niezwykle wraż­liwy o umyśle krytycznym. Cierpli­wy i wytrwały — potrafi się opa­nować, chociaż nieraz przychodzi mu to z trudnością.

Horoskop dzienny Waga – Urodziny dzisiejsze dają dwa typy:

Jeden — wesoły, pełen radości życia, usposobiony optymistycznie, drugi zaś — poważny, skupiony, nieco melancholijny.

Czasami te dwie krańcowości łą­czą się w jednej i tej samej osobie. Wówczas taki człowiek przeżywa stany wielkiej radości, podniecenia i ekspansji — a potem znowu po­pada w stany depresji, niechęci do pracy i wysiłków. W takim okresie wydaje mu się, że nie posiada ni­kogo na świecie komu mógłby za­ufać.

Ale mimo wszystko jest to natura miłości i zawsze ma licznych przy­jaciół, którzy się skupiają dokoła niego.

Lubi użycie i wszelkie przyjem­ności, jest wielkim zwolennikiem sztuki — zwłaszcza muzyki a nie­rzadko i sam wykazuje jakieś uzdol­nienia w kierunku artystycznym.

Jednakże do osiągnięcia zupełne­go szczęścia w życiu przeszkadza mu jego usposobienie zbyt impe­ty czne.

Horoskop dzienny Waga – CZEGO SIĘ STRZEC WINIEN?

Aby sobie sam niepotrzebnie nie przysparzał zmartwień.

Jest to bowiem człowiek wrażli­wy niezwykle na wszystko co się dzieje dookoła niego. Nieraz też cierpi na ucisk psychiczny i popada w stany niewytłumaczonego smut­ku, wydając się swemu otoczeniu kapryśnym i niezrozumiałym.

Dużo musi się w życiu wysilać, czekają go bowiem zadania trudne i niezwykłe.

W końcu jednakże może mu się powieść — i będzie na starość zbie­rać jak najlepsze rezultaty swych wysiłków długotrwałych.


 

Kto urodził się dnia 30 września

Jest zwolennikiem sprawiedliwości. Mozę mu się powieść w dziennikarstwie lub polityce.

 

Pożąda jedności, spokoju i miłości – ale jednocześnie sam wykazuje chęć do wyodrębnienia się od innych i Horoskop dzienny Wagachętnie chadza własnymi drogami.

Jego najwyższym ideałem jest sprawiedliwość i harmonia. Lubi regularność, metodyczność i porządek we wszystkim. I za wszelką cenę pragnie uniknąć nieporozumień i niezgody, dążąc zawsze do harmonii.

Usposobienie jego jest przyjemne, towarzyskie – a zachowanie ujmujące, wskutek czego cieszy się nierzadko ogólną sympatią

Z wiekiem wykazuje coraz więcej spokoju, zdolności dyplomatycznych a także zamiłowania do sztuki. Wiedzie mu się wówczas we współdziałaniu z innymi, dzięki umiejętności dobierania sobie odpowiednich współpracowników a także wielkiemu taktowi i poczuciu sprawiedliwości, jakie okazuje.

Uprzejmy, kochliwy, przywiązany do swej małżonki – ulega jednakże zbyt łatwo namiętnościom.

Lubi użycie i przyjemności. Delikatny, wrażliwy – podlega silnemu wpływowi osób płci odmiennej, co nie zawsze wychodzi mu na dobre.

Człowiek ten jest usposobionym idealistycznie i romantycznie: potrafi poświecić się dla swego ideału. Wola jego jednakże niezbyt jest mocna i pod silnym a stałym naciskiem silniejszych indywidualności – łatwo ustępuje.

Jego (Horoskop dzienny Waga) wytrzymałość pozostawia również nieraz dużo do życzenia

Co mu grozi? Upadek z miejsca wysokiego, co należy brać zarówno dosłownie jak i w przenośni. Może bowiem zarówno dobrze upaść – z wyższego miejsca jak nie być w stanie utrzymać się na wysokim stanowisku, jakie w życiu osiągnie.

Zawód najlepszy związany ze sztuką lub też w zawodach intelektualnych – jako artysty, rysownika, śpiewaka, muzyka, bibliotekarza, profesora itp.

Jednakże trzeba zaznaczyć, że jego ambitne plany mogą się nie spełnić.

Organizm jego dość jest mocny i o ile prowadzi życie regularne – nie potrzebuje obawiać się choroby. W razie zaś zachorowania przede wszystkim mogą ucierpieć nerki lub głowa.

 

 

HOROSKOP DZIENNY WAGA