HOROSKOP CODZIENNY WAGA – URODZENI OD 1 PAŹDZIERNIKA DO 6 PAŹDZIERNIKA

 

Kto urodził się dnia 1 października

Horoskop codzienny Waga – Zmysłowy, wrażliwy, pragnie być samodzielnym.

 

Horoskop codzienny wagaUsposobienie jego jest dość me­lancholijne i zamknięte w sobie. Wyróżnia się przy tym swą wra­żliwością — zwłaszcza reaguje na uczucia sympatii lub antypatii i sam odczuwa je silnie.

Subtelny, dobroduszny, harmonij­ny lubi dobre towarzystwo ludzi kulturalnych i wysoko wykształco­nych — a w swych przy wiązaniach jest stały.

Wyróżnia się swym poczuciem kolorytu i dobrym smakiem. Jest zmysłowy i uczuciowy — a zmysły jego są bardzo subtelne zwłasz­cza smak i powonienie.

Bystry, zręczny, nierzadko oka­zuje skłonności do miłosierdzia i przejmuje się troskami Innych.

Przy tym wszystkim jest to człowiek odważny, zacięty nie rzadko o skłonnościach do gwał­towności lub destrukcyjnych. Mimo spokojne i harmonijne zachowanie się na zewnątrz — skłonności te przejawiają się od czasu do czasu.

Trzeba dodać, że urodziny 1 Października (Horoskop codzienny Waga) wykazują dwie krańcowości:

Jedna z nich to człowiek ugania­jący się za przyjemnościami, a jed­nocześnie okazujący wielkie zami­łowanie do ceremonii, formalności życiowych, tradycji i przyjętych obyczajów.

Druga zaś — to człowiek subtel­ny, niezwykle uzdolniony, uducho­wiony, poszukujący jedności w ca­łym bycie i dążący do syntezy. Ten ostatni typ odznacza się nie­zwykłą intuicją, która nawet może przejść w jasnowidzenie — w mia­rę wzrastającego uduchowienia.

Horoskop codzienny Waga – Co mu grozi?

Jego najlepsze uczucia i skłon­ności zostaną niedocenione przez otoczenie.

Grozi mu również utrata dzie­dzictwa, albo też strata osoby kochanej — ewentualnie jej choroba.

Jest to dlań bardzo bolesne — bo­wiem człowiek urodzony 1 Października czy to kobieta czy mężczyzna — źle się czuje w samotności, mając wrażenie, że jest czymś niekomplet­nym, zbytecznym lub porzuconym.

Wymiana uczuć, pragnienie poświę­cania się dla osoby kochanej — to podstawowe cechy charakteru takich ludzi, a małżeństwo, przyjaźń lub ścisłe współdziałanie z innymi są im koniecznie potrzebne do osiągnięcia pełni rozwoju indywidu­alnego.


 

Horoskop codzienny Waga – Kto urodził się dnia 2 października

Panuje nad innymi i zwycięża swych wrogów.

 

Cechuje go wielka siła woli.

Usposobienie jego jest bystre, impetyczne, agresywne i dość gniewliwe – co powoduje nieraz życiowe nieporozumienia i dysharmonie w współdziałaniu z innymi.

Zacięty, wojowniczy, nieustępliwy – jest to człowiek nie cofający się przed walką.

Potrafi wszystko zorganizować bardzo umiejętnie i wyznaczyć każdemu miejsce właściwe.

Jest to również świetny analityk – rozważny, przewidujący, wnikliwy. Tam, gdzie inni – bardziej powierzchowni obserwatorzy – nie mogą dojrzeć żadnych usterek – on natychmiast dostrzega wszystkie błędy.

Wyróżnia się również swymi zdolnościami dyplomatycznymi, strategicznymi i taktycznymi, co może mu być wielką pomocą w życiu i w stosunkach z innymi, a specjalnie w karierze wojskowej.

W życiu przeważnie udaje mu się utwierdzić swą władze nad in­nymi. Panuje i triumfuje nad wro­gami.

Trzeba dodać, że jest to człowiek wierny i szczery, szukający w ży­ciu zawsze tego, co najlepsze. Nie­złomnie trzyma się swych zasad i metod praktycznego działania.

Dąży do równowagi i harmonii po przez wszystkie zmienne koleje ziemskich losów — i w końcu uda­je mu się je osiągnąć. Dzięki swej intuicji łatwo przychodzi mu zna­leźć drogę rozwoju duchowego.

Pragnie on zrealizować harmo­nię między uczuciami i myślami. Gdy tylko uda mu się osiągnąć równowagę wewnętrzna — wów­czas szybko robi karierę, dzięki umiejętnym posunięciom na sza­chownicy życiowej.

Horoskop codzienny Waga – Co mu grozi?

Niechaj się strzeże niebezpie­czeństw, które mogą mu grozić w bitwach.

Zdrowie.

Kto urodził się 2 Października — po­siada instynkt nieomylny, prowa­dzący do zachowania zdrowia i sil organizmu. Dzięki osiągniętej rów­nowadze charakteru — unika krańcowości i ekscesów.

Zdrowie jego jednak może ucier­pieć dzięki silnym wstrząśnieniom uczuciowym, zwłaszcza, gdy wy­stawione jest na szwank jego wro­dzone poczucie sprawiedliwości. Może również ucierpieć przez nad­mierne skoncentrowanie się na swej specjalności i jednostronności w po­glądach.


 

Kto urodził się dnia 3 października

Dąży do opanowania namiętności, co nie zawsze mu się udaje.

 

Horoskop codzienny wagaPodziwia wszędzie piękno w przyrodzie i w życiu — ale tylko w najzwyklejszym, przeciętnym za­kresie, gdyż rzadko tylko dostępny jest prawdziwej wielkości ducho­wej.

Zachwycając się strumykami fon­tanny — nie może zrozumieć wspa­niałości wielkiego wodospadu.

Z każdym rozmawia uprzejmie i przyjaźnie i trudno mu przy­chodzi odmówić prośbie otoczenia.

Wszelkie niepokoje i naruszenia równowagi dotykają go bardzo nie­miło i czuje się wówczas bardzo urażony, gdyż pragnąłby widzieć dookoła siebie harmonijne otoczenie i żyć w zgodzie ze swa rodziną, przyjaciółmi i znajomymi, co jed­nakże najczęściej mu się nie udaje.

Horoskop codzienny Waga – Wady: Łatwo podlega wpływom innych ludzi i wówczas traci głowę. Daje sobą powodować i zgadza się na wszystko, czego od niego wy­magają. Tak, nie chcąc narazić się nikomu, może popaść w końcu w wielkie kłopoty.

Nie potrafi opanować swej zmy­słowej natury.

Horoskop codzienny Waga – Co mu grozi?

Grożą mu niebezpieczeństwa i ucisk, który będzie dla niego przy­czyną cierpień w życiu. Będzie silnie krytykowany i może zostać nawet odsunięty od swego społeczeństwa.

Choroby, jakie mogą ewentualnie zaatakować jego organizm — zre­sztą dość zdrowy — to przeważnie jakieś cierpienia nerek, skóry lub też bóle głowy. Tak urodzony czło­wiek może też okazać skłonności do niedomagań na tle cukrzycy.

Do czego powinien dążyć?

Przede wszystkim do opanowa­nia swych instynktów i namiętno­ści — wykazuje bowiem rozmaite tendencje ujemne w tych kierun­kach, co może narazić go na wiel­kie przykrości i duże niebezpieczeń­stwa.

Typ nierozwinięty silnie pod­pada pod wpływy otoczenia, a je­go pragnienie przypodobania się każdemu ujemnie może się odbić na jego charakterze.

To też rodzice i opiekunowie ta­kiego dziecka nieraz martwią się, nie mogąc określić dostatecznie ja­sno wytycznych linii jego kariery życiowej.

Wszechstronnie uzdolnione dziec­ko urodzone 3 Października zostaje nieraz tylko powierzchownym człowiekiem, przechodzącym od jedne­go zajęcia do drugiego, zawsze go­towym do porzucenia raz rozpo­czętej sprawy na rzecz jakiejś in­nej.


 

Kto urodził się dnia 4 października

Spostrzegawczy, harmonijny — okazuje zdolności porównawcze taktyczne i dyplomatyczne.

 

Jest to człowiek bardzo inteli­gentny, który potrafi połączyć za­miłowanie do przyrody i życia wiejskiego ze znaczną Horoskop codzienny wagaekspansją umysłową.

Ma zdolności dyplomatyczne, które umiejętnie stosuje w życiu, zręcznie dobierając sobie współpracowników. Umysł to niezwykle po­jętny o wszechstronnych zaintere­sowaniach.

Nieco zmienny — wyróżnia się jednak swym taktem oraz umiejęt­nością znalezienia się w każdej sy­tuacji życiowej. W stosunkach 2 ludźmi okazuje dużo subtelności, a jego umiłowanie sprawiedliwości zaznacza się w życiu dość wyraź­nie.

Bardzo wrażliwy — pragnie wy­wierać dodatnie wrażenie na innych i podobać się ogólnie. Jest to czło­wiek równego charakteru, starają­cy się ze wszystkimi ludźmi wy­chodzić jak najlepiej, w stosunkach dość przyjemny.

Ambitny, szlachetny, harmonijny — posiada wielką intuicje i odzna­cza się swymi zdolnościami porównawczymi: potrafi jednocześnie uj­mować dwie kontrastowe strony każdej sprawy lub zagadnienia.

Horoskop codzienny Waga – niezwykle spostrzegawczy — za­zwyczaj nic nie ujdzie jego oka, co dzieje się w jego otoczeniu.

Posiada zdolności literackie, cho­ciaż rzadko tylko dąży do osiągnię­cia ich najwyższego rozwoju. Pod tym względem kobiety górują nad mężczyznami i potrafią pisać do swych przyjaciół i krewnych listy niezwykle zajmujące.

Dzięki bystrej obserwacji — po­trafią one nawet najdrobniejsze szczególiki uczynić interesującymi i nadać im specjalne znaczenie.

Zawsze dobrze usposobiony, uprzejmy, zrównoważony czło­wiek urodzony 4 Października prze­ważnie okazuje zdolność do wznie­sienia się w życiu ponad walki par­tyjne stronnictw i do zajęcia stano­wiska bezstronnego.

Urodziny 4 Października przynoszą nieraz pe­wną tendencję do dysharmonii z oj­cem, który nie ma w tym wypadku dobrego wpływu.

Bywa tak, że innym osobom wydaje się nieco kapryśny jakby człowiekiem podwójnym — jest to jednak tylko złudzenie.


 

Kto urodził się dnia 5 października

Zna się na ludziach i umie z nimi współdziałać.

 

Nie lubi się prędko decydować i najczęściej, gdy zachodzi potrzeba nagiej decyzji, odkłada i zwleka.

Na dnie charakteru tego człowie­ka drzemie wola potężna, która, gdy raz zostanie rozbudzona — i potem rozwinie się w pełni — mo­że uczynić go zdolnym do dokona­nia czegoś naprawdę wybitnego.

Doskonale orientuje się w cha­rakterach ludzkich; potrafi zrozu­mieć naturę każdego człowieka i odczuć jego właściwości.

Wykazuje duże zdolności w kie­runku współdziałania z innymi. Gdy przedsiębierze coś na własną rękę — potrzebuje współczucia i sym­patii otoczenia, inaczej zniechęca się łatwo do swej pracy.

Jest na ogól lubiany i popularny. Uczuciowy, nieraz usposobiony nie­co romantycznie, lubi towarzystwo i łatwo zaprzyjaźnia się, zwłasz­cza z osobami płci odmiennej.

Szlachetny, zamknięty w sobie, a mimo to pełen sympatii dla in­nych jest rozsądny i logiczny — a okazuje również dużą wrażliwość subtelność oraz intuicje.

Lubi zagłębiać się w przeszłości. Dąży do wygód życiowych.

Horoskop codzienny Waga – Zawód: Człowiek urodzony dzi­siaj nierzadko wykazuje zdolności naukowe lub artystyczne: poetyc­kie, muzyczne, albo też malarskie i w jednym z tych kierunków może osiągnąć doskonałe rezultaty.

Może być również dobrym kry­tykiem — a dzięki swym zdolno­ściom strategicznym i taktycznym może zrobić karierę w służbie woj­skowej.

Zazwyczaj wcześnie zawiera związki małżeńskie. Miłość i przy­jaźń w życiu jego odgrywają rolę wybitną i osoby tak urodzone na­wet w wieku późniejszym nie tra­cą swego uroku.

To też człowiek urodzony 5 Października potrafi być dobrym mężem lub żo­ną czułym, łagodnym, nie utrudniającym niepotrzebnie życia swe­mu partnerowi. Jedyne niebezpie­czeństwo, jakie mu grozi w tym kierunku, to małżeństwo zbyt wcze­sne łatwo się bowiem zakochu­je i to najczęściej z wzajemnością.

Trzeba dodać, że urodziny dzi­siejsze pod tym względem lepsze są dla mężczyzn aniżeli dla kobiet. Tym ostatnim mogą bowiem przy­nieść rozczarowania w miłości lub dysharmonię w małżeństwie.

Horoskop codzienny Waga – Wady: Nieraz jest niepewny i nie zachowuje koniecznej ostrożności życiowej. Niedostatecznie przewi­dujący — nie troszczy się o przyszłość, pocieszając się przeszłością


 

Kto urodził się dnia 6 października

Towarzyski, wesoły — ustępuje innym dla świętego spokoju.

 

Przyjazny, sympatyczny pragnąłby w swym otoczeniu budzić dla siebie życzliwość i uczucia bra­terskie. Aby nie wywoływać dyso­nansów — nieraz ustępuje innym.

Usposobienie jego jest dość po­stępowe niezależnie od tego jaką pozycję zajmuje — czy wyso­ką, czy niską w życiu.

Lubi łączyć się z innymi we współdziałaniu i chętnie bierze udział w towarzystwach, związ­kach, kompaniach, kooperatywach itp. Trzeba dodać, że z wiekiem rozwija się w nim zadziwiająca zdolność poznawania charakterów ludzkich i dzięki temu coraz lepiej dobiera sobie współpracowników.

Człowiek ten jest usposobiony Postępowo — okazuje duże ambicje życiowe, a umysłowo może wyka­zać znaczną ekspansję.

Potrafi być niezależny, gdy tego zajdzie potrzeba, ale rzadko tylko okazuje dumę lub zarozumiałość. Prawy, sympatyczny — w sądach swych jest bezpartyjny

potrafi wysłuchać obie strony i doj­rzeć plusy i minusy każdej sprawy. Z tego też względu może być do­brym sędzia.

Towarzyski, wesoły, zawsze pe­łen nadziei — jest dobrym kolegą. Z rodzeństwem utrzymuje dość do­bre stosunki. Lubi odbywać krótkie podróże.

Kobieta w urodzona 6 Października ma dużo kobiecości i okazuje żywe za­interesowanie sztuka i wszystkim co piękne i wzniosłe.

Horoskop codzienny Waga – Wady: Beztroski w sprawach pieniężnych, odkładający ważne sprawy, zapominający — nie jest wolny od pożądliwości.

Jego natura nieraz bywa podwój­na.

Co mu grozi?

Że może zostać osamotniony pod względem uczuciowym — ewentu­alnie rozejść się lub rozstać z oso­bą, do której był bardzo przywią­zany.

W ogóle trzeba zaznaczyć, że stosunki z przedstawicielami płci odmiennej mogą przynieść człowie­kowi urodzonemu dnia tego różne rozczarowania i przykrości.

Bowiem jego natura pożąda mi­łości i w tym kierunku bywa nieraz przewrażliwiony.

Organizm jego jest dość zdrowy. W razie przepracowania mogą ucierpieć przede wszystkim nerki, gdyż jest to najwrażliwsza część organizmu.

W razie niedomagań dobre usłu­gi może oddać odosobnienie, spokój, staranne zachowanie diety, a także rozrywki artystyczne. Wskazane rozwijanie w sobie optymizmu.

 

HOROSKOP CODZIENNY WAGA