STRZELEC HOROSKOP – 29 LISTOPADA DO 6 GRUDZIEŃ

 

Strzelec Horoskop – Kto urodził się dnia 29 Listopada

Pragnie wszystko poznać i zanalizować

 

znak zodiaku strzelec horoskopStrzelec Horoskop – Niezwykła aktywność myślowa stanowi jego cechę charakterystycz­ną. Zastanawia się nad każdym wy­darzeniem, jakie zaobserwuje, prag­nąłby wszystko przeniknąć i zanali­zować, a wszelkie problemy sprowadzić do zagadnień najprostszych.

Łatwo zawiera stosunki z ludźmi, interesując się ich życiem, przeszło­ścią, wykształceniem. Gdy jego na­tura jest dostatecznie zrównoważo­na a otoczenie nie stawia mu zbyt­nich przeszkód w rozwoju — szyb­ko postępuje naprzód i staje się ośrodkiem pomocy i oświaty dla innych.     

Posiada usposobienie zgodne, har­monijne — dzięki czemu jego opo­nenci nieraz zamieniają się na przy­jaciół.

Strzelec Horoskop – Bez narzekania oddaje się pracy wymagającej siedzącego trybu ży­cia, mimo swego wrodzonego zamiło­wania do ruchliwości i wszelkich ćwiczeń na powietrzu.

Strzelec Horoskop – Co mu grozi?

Niebezpieczeństwo nieszczęśli­wych wypadków lub skaleczeń w sporcie.

Czego się strzec winien?

Aby przez brak metody w życiu umysłowym i bogactwo wrodzo­nych zdolności — nie rozpraszał swych sił marnotrawnie. Bowiem dzięki umiejętnemu za­stosowaniu w życiu swych zdolno­ści może osiągnąć powodzenie.

Kobiety znak zodiaku strzelec tak urodzone są dosko­nałymi żonami i gospodyniami, mądrymi i pełnymi miłości matka­mi. Trzeba jednakże zaznaczyć, że takie urodziny dają predyspozycje do dwóch małżeństw lub kilku dłuższych związków.

Dusza jej jest zawsze pełna na­dziei, wrażliwa i miłosierna, przy­wiązana do cichych radości życia rodzinnego.


 

Kto urodził się dnia 30 listopada

Niewiele sobie robi z konwenansów światowych.

 

Strzelec Horoskop – Ruchliwy — pięciu minut nie mo­że usiedzieć spokojnie, zawsze wie­rzy w siebie i przy każdej znak zodiaku strzelec horoskopsposob­ności gotów wysuwać się na pierw­sze miejsce.

Może jednocześnie mieć dwie zu­pełnie różne natury — jedną we­wnętrzną a drugą zewnętrzną, a przy tym obie są niespokojne, dziel­ne, nieustraszone, a jednocześnie nadzwyczaj wrażliwe i czułe.

Nieraz też okazuje pewna drażliwość i niepokój — jak się wydaje – bez żadnej przyczyny widocznej. Pochodzi to stąd, że obie te natury – wewnętrzna i zewnętrzna — pragną się naraz przejawiać jedno­cześnie, co powoduje wewnętrzne tarcie, powściąganie się i hamowa­nie.

Zachowując zawsze dobry na­strój, ufność i serdeczność — pra­gnie czegoś dokonywać i coś zdzia­łać, ulegając wewnętrznej potrze­bie aktywności.

Strzelec Horoskop – Wynalazczy i obrotny — potrafi sobie dawać radę w życiu. Jest gorliwy, dość swawolny i zuchwa­ły — ale rzadko zawzięty. Mści­wość nie jest zazwyczaj jego wadą.

Nie chce krzywdzić świadomie nikogo i posiada bardzo ostro roz­winięte poczucie sprawiedliwości; gdy go się dotknie osobiście — sta­je się wówczas bardzo cierpki i szorstki.

Cechuje go silny pociąg do przy­jemności życiowych. Jest to czło­wiek poszukujący przygód, który zawsze spodziewa sie jakichś szczęśliwych wypadków i na nie liczy.

Strzelec Horoskop – Czego się strzec winien?

Przede wszystkim tego, aby nie popadł w zależność od innych, co zawsze jest dlań bardzo przykre. Nieostrożność w uganianiu się za przyjemnościami może nań spro­wadzić upadek finansowy cho­ciażby nawet początkowo był za­możnym.


Kto urodził się dnia 1 Grudzień

Jest przyjacielem pokoju i sprawiedliwości

 

znak zodiaku strzelec horoskopStrzelec Horoskop – Dobroduszny, szlachetny, bardzo ludzki — zawsze gotów jest do po­magania tym, którzy na to zasłu­gują i do popierania słuszniejszej sprawy.

Lubi porządek i czystość, okazu­jąc uznanie dla panujących obycza­jów i ogólnie przyjętych zapatry­wań. Nie znosi dysharmonii i brzy­doty w swym otoczeniu; nie lubi również wszelkiej złośliwości i nie społecznych poglądów.

Posiada naturalne uznanie dla wszelkiego prawa i religii; życzli­wie jest również nastrojonym wzglę­dem ceremonii, rytuałów i wszelkiej etykiety. Czasami nawet daje się zbytnio związywać rozmaitym formalnościom.

Jest to (Strzelec Horoskop) przyjaciel spokoju, prawa sprawiedliwości i rzadko kiedy roz­poczyna spór — a wówczas ma do tego zawsze jakieś powody idealne.

Jego natura jest entuzjastyczna bardzo impulsywna i nawet dość uparta — ma on bowiem określony cel w życiu, do którego dąży a wszystko inne musi się temu pod­porządkować. Okazuje specjalną skłonność do rozwijania w sobie wyższych zdolności umysłowych — zwłaszcza w kierunku wiedzy ści­słej.

Dziecko znak zodiaku strzelec urodzone dnia tego jest bardzo wrażliwe i uczuciowe; na­tura jego potrzebuje serdecznego otoczenia. Oziębłość lub obojętność wywiera na nie wpływ szkodliwy a doznane rozczarowania ujemnie odbijają się na jego charakterze.

Lubi towarzystwo innych dzieci a nierzadko wyróżnia przy tym jed­nostki upośledzone lub potrzebują­ce pomocy i stara się je otaczać swą opieką.

Jego sympatie są wszechstronne i wszystkim dookoła okazuje swą życzliwość. Jest to usposobienie rzadko spotykane w naszych wa­runkach, gdzie przeważa zawzięty krytycyzm i nadmierny przerost osobowości — to też rodzice po­winni ochraniać i rozwijać te do­datnie właściwości w swoim dziec­ku.


 

Kto urodził się dnia 2 grudnia

Ambitny, bystry, praktyczny — dąży do zajęcia dobrego stanowiska.

 

Strzelec Horoskop – Indywidualność praktyczna umie­jętnie przystosowująca się o du­żych zdolnościach naśladowczych. Nie zastanawia się zbytnio nad swymi czynami — a mimo to spotyka go w życiu powodzenie.

Świeci wprawdzie światłem od­biłem, ale zdolności swe roztacza tak lekko i z taką gracją — a zwła­szcza czyni to wszędzie tam, gdzie mogą one zostać należycie ocenio­ne, — że może nawet uchodzić za człowieka wybitnego i zaćmić in­nych ludzi swej sfery, zdobywając uznanie i majątek.

Chętnie wierzy w swą dobrą gwiazdę i pod tym względem ma rację — gdyż urodzenie dzisiejsze strzelca jest pomyślne.

Umysł jego jasny, bystry — orientuje się doskonale w sprawach życiowych i łatwo asymiluje nowe idee i metody.

Czasami bywa nieco bojaźliwy i niepewny — ale przy lada okazji okazuje znowu krańcowa odwagę i zuchwałość, zwłaszcza wtedy, gdy zostanie podrażniony. Wykazuje zdolności organizatorskie i dąży do osiągnięcia potęgi. Nazewnatrz naj­częściej występuje jako przedsta­wiciel powagi urzędu lub autory­tetu.

Strzelec Horoskop – Jakie są jego wady?

Łatwość z jaką się obraca w ży­ciu czyni go nadmiernie zarozumia­łym, dumnym, a nawet pozornie bezwzględnym w stosunku do tych, czyich potrzeb nie może zrozumieć.

Zazwyczaj interesuje się sportem i potrafi być dobrym jeźdźcem. strzelcem, tenisistą — okazując za­miłowanie do wszelkich zajęć na powietrzu. Zajęcia wymagające nie­ustannego ruchu, treningu lub też opiekowania się zwierzętami — wy­wierają nań wpływ przyciągający.

Przebywanie stale w zamknię­tych lokalach wywiera na strzelca wpływ przygnębiający. Natomiast gdy sam może rozkoszować się dowoli ru­chem na świeżym powietrzu — wówczas odczuwa współczucie względem osób zmuszonych do pra­cy w zamknięciu. Chciałby wów­czas im dopomóc, zmniejszyć go­dziny ich zajęć i poprawić warunki, w jakich pędzą swe życie.


 

Kto urodził się dnia 3 grudnia

Ma licznych przyjaciół i pragnie przewodzić nad nimi.

 

Strzelec Horoskop – Lubi przewodzić innym w sposób bardzo przyjemny. Gdy staje się bardziej samodzielny — znakznak zodiaku strzelec horoskop zodiaku strzelec urodzony dzisiaj czuje się pokrzywdzony i zaraz ma ochotę odsunąć się od ludzi, aby narzekać w samotności.

Lecz jego potrzeby towarzyskie i pożądanie otoczenia są tak silne, że wkrótce szuka nowych okazyj, aby propagować swoje idee i zyskiwać zwolenników.

Swe zamiary przeprowadza nie raz z wielką przebiegłością, łącząc dyplomacje ze stałością w poglądach i celach życiowych. Strzelec rządzi innymi ludźmi lub wywiera wpływ na nich, wykazując przy tym nierzadko dużą rezerwę.

Strzelec Horoskop – Jakie są jego wady?

Nieraz jest zbyt zarozumiałym a także przejawia skłonność do robienia z najmniejszej okoliczności wielkich rzeczy, wykazując zbytnią impulsywność lub niestałość sympatii.

Strzelec Horoskop – Czego się strzec winien?

Jego projekty są tego rodzaju, że mogą go narazić na rozmaite nie­bezpieczeństwa.

Do czego powinien dążyć?

Niechaj nie powiększa zbyt pochopnie ilości swych zaufanych przy­jaciół pamiętając o tyn, że jego najlepsze intencje mogą zostać źle zrozumiane.

Wypoczynek i spokój — to rze­czy bardzo potrzebne strzelcu który uro­dził się dzisiaj. Zanim zdecyduje się uczynić ważny krok w życiu — niechaj pierwej zastanowi się nad nim gruntownie — nie poddając się pierwszemu impulsowi — zwłaszcza gdy chodzi o dzieło miłosierdzia.

Niechaj nie oczekuje wdzięczno­ści od ludzi albo słusznej oceny swych czynów — lecz nagrody za swą bezinteresowną działalność nie­chaj szuka w głosie własnego su­mienia.

Jest to zadanie dość trudne lecz jego nagrodą będzie wewnętrzny spokój i szczęście.


 

Kto urodził się dnia 4 grudnia

Ruchliwy, namiętny — ma poglądy liberalne.

 

Strzelec Horoskop – Główne cechy jego charakteru to odwaga, ruchliwość, impulsywność, ambicja, niezależność, aktywność umysłu i ciała oraz silne namiętności. Chętnie strzelec broni jakiegoś liberalniejszego poglądu a każda spra­wa, która leży mu na sercu — ma w nim bardzo gorącego orędow­nika.

To też taki strzelec nieraz staje się popular­nym. Chociaż jego umysł ostry i nie­zwykle ruchliwy lubuje się w dy­skusjach i najczęściej różni w zda­niu z otoczeniem. Jego zdolności umysłowe są nieprzeciętne a nie­rzadko okazuje talenty artystyczne.

Jest to człowiek niezwykle wrażliwy, niespokojny, współczujący in­nym i dążący nieustannie do wol­ności.

Strzelec Horoskop – Jego największe wady — to unie­sienia i szkodliwe wybuchy gniewu a także skłonność do przesady. Uspo­sobienie jego jest bardzo drażliwe.

Cechuje go też intensywne pożą­danie rozkoszy a myśli jego są nie­raz zwrócone w kierunku używa­nia przyjemności życiowych.

Strzelec Horoskop – Co mu grozi?

Dzięki uganianiu się za użyciem może ulegać złudzeniom, narażając się na niespodziewane niebezpie­czeństwa lub przykrości domowe.

Strzelec Horoskop – Czego się strzec winien?

Pobłażania swym namiętnościom, aby śpiesząc od jednej rozkoszy do drugiej nie zestarzał się przedwcześ­nie; może mu zabraknąć wówczas sił do wyrwania się z więzów zmy­słowości.

Urodzenie to daje najczęściej dwa małżeństwa lub kilka dłuższych związków.

Znak zodiaku strzelec który urodził się w tym dniu jest humanitarny, przyjacielsko usposo­biony do całej ludzkości i łatwo za­przyjaźnia się z każdym, ale więzy rodzinne nieraz zacieśniają jego ho­ryzonty życiowe.


 

Kto urodził się dnia 5 grudnia

Dąży do rzeczy wielkich, a jego życie wypełniają ryzykowne, przedsięwzięcia.

 

Strzelec Horoskop – Wolność i niepodległość osobistą ceni nade wszystko w świecie. Strzelec lubi szerokie horyzonty i nie znosi warunków ścieśniających i ograni­czeń.

Nie jest to rewolucjonista z dołu lecz z góry. Nie pragnie on tego co niższe wynosić w górę. Lecz chce przeszkodzić, aby rzeczy wzniosłe nie dostały się w marne ręce.

Pośród ludzi (znak zodiaku strzelec) tak urodzonych re­krutują się ci, co najwięcej ze wszystkich ludzi polegają na sobie i wierzą w siebie. Czasem wydaje się, że taki człowiek ma tylko jed­ną jedyną myśl która go niesie do celu jaki pragnie osiągnąć.

Trudno bardzo poznać takiego człowieka i określić jego naturę prawdziwą. Posiada on niezwykłą intuicję, pozwalającą mu przewi­dzieć rezultaty ostateczne każdego przedsięwzięcia. To też gdy idzie ze swym własnym natchnieniem rzadko popełnia błędy. Natomiast gdy słucha rad innych ludzi — naj­częściej zbacza na manowce.

Nieustannie czymś zajęty strzelec — po­trafi zachować w tajemnicy swe cele i dążenia. Życie jego jest nie­zwykle aktywne, wypełnione ryzy­kownymi przedsięwzięciami i zu­chwałymi przygodami. Na ogół prze­żywa wielkie wstrząśnienia i przej­ścia.

Ale mimo wszystkie swe przygo­dy i życie niezwykle aktywne — znak zodiaku strzelec taki właściwie żyje zdała od ludzi.

Strzelec Horoskop – Czego się strzec winien?

Aby warunki życiowe nie wpły­wały ujemnie na jego życie i nie zwężały jego granic. Może mu rów­nież grozić pozbawienie wolności na czas krótszy lub dłuższy.

Wadą strzelca jest, iż często uważa za prawdę to co jest tylko jego fan­tazją.

Dziecko znak zodiaku strzelec tak urodzone jest bardzo żywe, dociekliwe, interesujące się wszystkim dookoła, i rozpytujące nieustannie starszych.

Chociaż może to być nieraz do­kuczliwe — należy jednak odpo­wiadać na te dziecinne zapytania jak najszczerzej i całkiem logicznie. W potrzebie przyznając się otwar­cie do swej nieświadomości.

Gdy bowiem takie dziecko strzelec do­strzeże iż zostało wprowadzone w błąd — traci odrazu wiarę w au­torytet starszych i rodziców.


 

Kto urodził się dnia 6 grudnia

Lubi sport i ćwiczenia na otwartym powietrzu.

 

Strzelec Horoskop – Jest to bystry, zdolny, pojętny człowiek, który potrafi pracować z wysiłkiem aby zrealizować swe życiowe projekty.

Interesuje się literatura i historią, wykazuje subtelny smak i kulturę; jest dobroduszny, życzliwie usposobiony dla otoczenia i chętnie speł­nia jego prośby.

Ożywia strzelca niezwykła aktywność, która może przybierać formy jak najbardziej różnorodne. Chętnie się uczy od życia zarówno jaki i z ksią­żek. Ale podlega również nagłym atakom chwiejności lub pesymizmu, które również szybko mijają jak przychodzą. Jest to bowiem uro­dzony strzelec optymista.

Łatwo zawiera znajomości, inte­resuje się sprawami i powodzeniem innych i zawsze patrzy naprzód z usposobieniem radosnym i weso­łym. Pełen nadziei na przyszłość.

Strzelec Horoskop – Jest to urodzony miłośnik sportu i wszelkich ćwiczeń pod otwartym niebem. Lecz w swym namiętnym oddawaniu się sportowi winien za­chować pewną ostrożność.

Żyje zazwyczaj długo i ma zdro­wy organizm. Ewentualna choroba jaka mu grozić może — to pewna predyspozycja do cierpień płucnych, co zostaje spotęgowane jeszcze przez jego nadmierną aktywność. W ten sposób dzięki rozpraszaniu sił żywotnych organizmu może się obniżyć cała jego żywotność w ogóle.

Najlepsza kuracja dla strzelca to spacery i ćwiczenia na powietrzu. Potrafi bowiem z przyrody wciągnąć w sie­bie tyle sił żywotnych ile ich po­trzebuje.

Pamięć jego (Strzelec Horoskop) bardzo dobra — za­chowuje wszystko, a żywa wyob­raźnia jest opanowana przez roz­sądek.

Znak zodiaku strzelec pracuje gorliwie a uznanie ogól­ne często wieńczy jego wysiłki ży­ciowe.

 

STRZELEC HOROSKOP