HOROSKOP STRZELEC – 15 GRUDZIEŃ DO 21 GRUDZIEŃ

 

Kto urodził się dnia 15 Grudzień

Ufny, kochający — interesuje się pracą społeczną.

 

znak zodiaku strzelec horoskop na grudzieńZnak Zodiaku Strzelec stoi pośród największego napię­cia życia i potrzebuje przestrzeni dla swego rozmachu i miejsca dla przejawiania swej ekspansji twór­czej. Potrzebni mu są również i słu­chacze, aby wysłuchiwali jego teo­rie.

Przejętym jest bowiem zawsze jakąś ideą, którą pragnie w czyn wcielić żywiąc ufność głęboką, że wszystko w końcu weźmie obrót jak najlepszy.

W uczuciach swych jest bardzo gorliwym i demonstracyjnym; czę­sto się zakochuje.

Strzelca organizm jest mocny i od­porny na choroby — to też zazwy­czaj osiąga wiek sędziwy, zacho­wując do końca życia aktywność umysłu. W razie zachorowania — najczęściej trafiają się niedomaga­nia płucne lub też zaburzenia ner­wowe.

Mimo swą niezwykłą ruchliwość i aktywność — potrafi wypoczywać i nabierać nowych sil: sen jego jest zazwyczaj głęboki, chociaż łatwo może zostać obudzonym.

Lecz gdy życie wymaga od nie­go wysiłków wyjątkowych—wów­czas jego ekspansja życiowa łatwo przekracza miarę; rozprasza wów­czas swe siły nieopatrznie, co może się skończyć wyczerpaniem.

Strzelec urodzony dnia 15 grudzień zarówno we współdziałaniu jak i w małżeństwie najlepsze rezulta­ty może osiągnąć z ludźmi urodzo­nymi od d. 22 lipca do d. 23 sierp­nia 1 od d. 20 marca do d. 21-go kwietnia.

Znak zodiaku strzelec – Czego się strzec winien?

Czekają go przykrości sercowe. Rozczarowania, niepewne uczucia i zaufanie źle ulokowane — oto re­zultaty jego miłości zbyt mało dy­skretnej i nie przewidującej.

Powodując się w swych uczu­ciach nieprzemyślanymi impulsa­mi — czuje się w końcu obrażonym i nastrojonym mizantropijne.

Zazdrość może się u niego prze­jawiać tak silnie, że nieomal powo­duje cierpienie fizyczne i w końcu z zazdrości może się rozchorować lub posunąć do czynów gwałtow­nych.


 

Kto urodził się dnia 16 grudzień

Impulsywny, ruchliwy — lubi zmiany; sam sobie może być wrogiem.

 

Cechuje go ruchliwość, która dochodzi nawet do niepokoju. Przed­siębiorczy, ma zamiłowanie do pla­nówznak zodiaku strzelec horoskop na grudzień szerokich. Ciało jego zdrowe i zwinne; okazuje zdolności do wszystkich sportów.

Natura takiego człowieka urodzonego dnia 16 grudzień jest dość impulsywna i popędliwa. Od popełniania większych błędów ży­ciowych strzeże go jednak silnie rozwinęła intuicja.

Ta intensywna aktywność i obrot­ność zapewnia mu powodzenie we współdziałaniu. W małżeństwie zazwyczaj stosunki układają się dość harmonijnie.

W sprawach finansowych strzelec okazu­je doskonałą orientację i osiągnię­cie powodzenia materialnego przychodzi mu bez trudności. Raz okreś­liwszy swój cel — zdąża wprost do niego, a dzięki swym zdolnościom orientowania się w sytuacji — mo­że zostać dobrym finansistą.

Ludzie nierozwinięci natomiast działają pod wpływem impulsu i przypisują niepotrzebną wagę mało znaczącym szczegółom, co zmniej­sza ich powodzenie i sukcesy.

Kobieta urodzona – 16 grudzień –  ma predy­spozycję do dwóch małżeństw albo też dłuższych związków.

Znak zodiaku strzelec – Co mu grozi?

Że sam może się stać swym naj­większym wrogiem i wskutek tego będzie prowadzić życie dość smutne.

Czego się strzec winien strzelec? Aby nie ulegać zbytnio swej zmysłowo­ści, gdyż w związku z tern mogą go spotkać większe przykrości. Sto­sunki z krewnymi zapowiadają się niezbyt pomyślnie.

Niechaj się strzeże, aby jego umysł nie zajmował się projektami niefortunnymi, które się nie zreali­zują.

W razie niedomagania — przy­czyną będzie zapewne przepraco­wanie lub przesadny niepokój. Świe­że powietrze i lekkie ćwiczenia cie­lesne okażą się wówczas najlepszy­mi środkami kuracyjnymi.


 

Kto urodził się dnia 17 grudnia

Ma naturę entuzjastyczna i pożytecznych przyjaciół.

 

Jego charakter silny i władczy pozwala mu nieraz na przezwycię­żenie trudności życiowych, których zazwyczaj los mu nie skąpi.

Dość pracowity, entuzjastycz­ny — wykazuje doskonale zdolno­ści umysłowe i wszechstronne zainteresowania. Łatwo się z ludźmi zaprzyjaźnia i potrafi przejąć to co dobre od innych.

Wady urodzin 17 grudzień — to przede wszystkim oprócz zmysło­wości niepokój, rozproszenie sil i zdolności a także opozycyjność i tendencje buntownicze.

Nie zwracając uwagi na skutki swych czynów ugania się taki czło­wiek za swymi projektami jak ogar­nięty manią. Gdy upodobania zmy­słowe i żądze zbytnio się spotęgu­ją — wówczas grozi mu niebezpie­czeństwo odchyleń w stronę ujemną.

Znak zodiaku strzelec – Do czego powinien dążyć?

Przede wszystkim do umiarko­wania i unikania wybryków zmy­słowych.

Nie powinie naśladować innych, lecz ideały swe czerpać z głębi własnego serca. Niechaj nie prze­chodzi z jednego miejsca na drugie, zmieniając zajęcie i otoczenie, lecz raczej wytrwania na stanowisku raz obranym i wypełni swe obowiązki moralne, gdyż przez to najszybciej będzie mógł się posunąć naprzód w wielkiej szkole życia.

W ogóle trzeba zastrzec, że uro­dziny 17 grudzień dają dwa typy:

Niższy typ — nierozwinięty strzelec — niespokojny, szorstki rozproszony, roztargniony — to poszukiwacz szczęścia, uganiający się za pomyśl­nymi okazjami, ceniący przede wszystkim hazard, stawiający wszystko na jedną kartę.

Lecz strzelec rozwinięty powszechnie jest lubiany za swą dobroć, niesprzedajność, sprawiedli­wość.

Przyjaciele takiego człowieka zaj­mują zazwyczaj stanowiska wyso­kie i mogą dlań być bardzo poży­teczni, okazując skuteczna pomoc.


 

Kto urodził się dnia 18 grudzień

Zręczny, stały, wrażliwy — nie lubi fałszywych sytuacyj.

 

znak zodiaku strzelec horoskop na grudzieńTaki strzelec zawsze jest lubianym w kołach w jakich się obraca — ma bowiem charakter towarzyski i serdeczny. Jest to towarzysz jakiego każdy chętnie widzi i niełatwo go opu­szcza.

Jego natura uprzejma i sympa­tyczna — przyciąga do siebie przy­jaciół, ale mimo to — tylko bardzo mało ludzi zna prawdziwa duszę tego człowieka. Wierność i stałość w przyjaźni są jego charaktery­stycznymi cechami.

W małżeństwie nie zawsze jest szczęśliwy, gdyż w wyborze żony strzelec kieruje się głównie względami intelektualnymi, nie zwracając uwagi na charakter i pochodzenie kobiety.

Z osobami płci odmiennej strzelec łatwo się zaprzyjaźnia a później z wła­ściwym sobie pośpiechem — zaręcza. Przekonawszy się jednakże o zbyt wielkich różnicach charak­teru — równie szybko zrywa swe zaręczyny jak je zawarł. Dzięki bo­wiem swej prostolinijności i prawo­ści — nie znosi kłamstwa i sytuacij fałszywych.

Skoro jednak znajdzie kobietę od­powiednią, która go rozumie, kocha i obdarza zaufaniem — staje się entuzjastycznym, ustępliwym i po­święcającym się małżonkiem a jego wszelkie zdolności mogą osiągnąć wówczas niezwykły rozwój.

Zarówno kobieta jak i mężczyz­na urodzeni – 18 grudzień – dążą zawsze do wolności i to na wszelkich po­lach, i niełatwo pozwalają się ogra­niczać.

Znak zodiaku strzelec – Jakie wykazuje wady?

Nie troszczy się dostatecznie o swój rozwój duchowy i nie roz­wija się w życiu, zaniedbując uświa­domienie moralne. Niczym się nie przejmuje, nie robi sobie wiele z za­rzutów innych lub z wyrzutów su­mienia i chętnie zgadza się na wszystko. Tam gdzie jego osoba wchodzi w grę — pragnie aby wszelkie inne względy zostały usu­nięte na plan dalszy.

Ale gdy taki strzelec rozwinie się duchowo — wówczas staje się prawdziwym idealistą o szlachet­nym charakterze. Towarzyski, do­broczynny, wrażliwy, sympatycz­ny — wykazuje wielką dobrotli­wość. Chociaż unika sporów we własnych sprawach — z wielką od­wagą i niezwykle gorliwie, walczy o sprawy pokrzywdzonych.

Znak zodiaku strzelec – Typ wyższy — jak widzimy — bardzo się różni od człowieka nierozwiniętego.


 

Kto urodził się dnia 19 grudzień

Wynalazczy, wszechstronny — potrafi sobie dać rade w najrozmaitszych dziedzinach życia.

 

Ambitny strzelec — pragnie czegoś doko­nać i coś osiągnąć, ale czyni to wszystko więcej z przyrodzonego popędu i swej impulsywnej natu­ry _ zresztą, dość sympatycznej, aniżeli powodowany pragnieniem zrobienia kariery.

Dwa różne charaktery posiada ten strzelec: jeden wewnętrzny a drugi zewnętrzny. Oba są bar­dzo przedsiębiorcze, ryzykujące, beztroskie, a jednocześnie nadzwy­czaj wrażliwe, czułe i zamknięte w sobie — i dlatego niełatwo jest takiego człowieka poznać i ocenić należycie.

Nieraz jest też drażliwy i nie­spokojny, co tłumaczy się różnicą tych obu natur, gdy pragną się ma­nifestować jednocześnie. Ta pod­wójność w jego życiu przejawia się dość często — nieraz jego zawód jest podwójny lub też posiada dwa jednoczesne źródła dochodu, dwa mieszkania lub zawiera dwa mał­żeństwa albo też dłuższe związki.

Jest to natura wiele obiecująca — ale nie zawsze warunki życiowe pozwolą się jej rozwinąć odpowied­nio. Przyjemny i wesoły kompan — potrafi ironizować nad sobą samym.

Znak zodiaku strzelec – Czego się strzec winien?

Aby nie pozostać bez inicjatywy i nie być pozbawionym kierunku w jakim powinien koncentrować swe siły. Wówczas bowiem może się zbytnio rozpraszać, stwarzając sobie liczne trudności i przejścia.

Kobieta urodzona dnia 19 grudzień — po­siada — jak i mężczyzna — dużo szczerości, bezpośredniości i otwartości, a jej życzliwy i koleżeński stosunek do mężczyzn nieraz wy­wołuje nieporozumienia. Jej przy­jaźń bowiem bywa brana za miłość a miłość za przyjaźń.

Gdy powstają takie nieporozu­mienia — wykazuje ona dużo du­my i wyniosłości, a jej uśmiech po­krywa nierzadko głębokie cierpie­nie. Po takich przeżyciach staje się bardzo ostrożna, samoopanowania, broniąca się przed głębszym uczu­ciem, dzięki czemu otoczenie uwa­ża ją za kokietkę — zresztą — zu­pełnie niesłusznie.


 

Kto urodził się dnia 20 grudzień

Wytrwały, sprawiedliwy—łubiany jest przez towarzyszy i podwładnych.

 

znak zodiaku strzelec horoskop na grudzieńJest to strzelec cierpliwy i sta­ły, któremu wszelkie zadanie wy­dają się łatwe a trudności życiowe zupełnie naturalne, i który nie cofa się przed perspektywami pracy i wysiłku.

Natura jego jest niezwykle uczu­ciowa, przy skłonnościach nieco melancholijnych. Potrafi się opano­wać i przezwyciężyć — a rozwija­jąc się moralnie i poznając swą na­turę wewnętrzną — osiąga spokój ducha.

Strzelec taki wyróżnia się swą niezwykłą in­tuicją. Gdy pragnie rozstrzygnąć jakieś zagadnienie zasadnicze — zamiast czynić nieustanne wysiłki my­ślowe i niepokoić się — niechaj ra­czej dąży do osiągnięcia spokoju umysłu i stara się o wytworzenie w swej psychice stanu zupełnej bierności. Wówczas odezwie się je­go głos wewnętrzny i jasno powie co uczynić należy.

Jego poczucie sprawiedliwości jest rozwinięte nadzwyczaj silnie. Skoro widzi jakąś niesprawiedli­wość — może wybuchnąć silnym gniewem, który zresztą szybko prze­mija; później stara się naprawić zło wyrządzone mimowolnie innym.

Gdzie może strzelec osiągnąć największe powodzenie?

Przede wszystkim na stanowi­skach państwowych i religijnych, gdyż umysł jego specjalnie jest uzdolnionym do tego, aby bardzo gruntownie zajmować się wielkimi zagadnieniami i wzniosłymi proble­mami.

Przyjaciół prawdziwych strzelec nie ma zbyt wielu — są mu za to bardzo oddani. Dzięki swej stałości i cier­pliwości — osiąga najczęściej swe cele życiowe.

Trudno mu nieraz przychodzi zdo­być większe środki materialne, ale w końcu — mimo wszelkie przeci­wieństwa — osiąga zazwyczaj po­zycję życiową, do której dążył i spełnia to, czego dokonać zamie­rzył.


 

Kto urodził się dnia 21 grudzień

Zręczny organizator, bystry krytyk — władczy, rozkazujący — przeciwstawia się innym.

 

W poglądach swych nieco pedan­tyczny — nie poddaje się ustano­wionej dyscyplinie społecznej i istniejącemu porządkowi rzeczy. Umysł jego wykazuje zdolności organiza­cyjne i potrafi sobie radzić w życiu.znak zodiaku strzelec horoskop na grudzień

Postawa jego jest władcza, roz­kazująca. Wierny, prawy, ma wy­sokie ideały. Ciekawą cechą tego człowieka jest jego chęć przeciw­stawiania się innym — pewna opor­ność, co u typów nierozwiniętych występuje bardzo jaskrawo.

Ma mocne poczucie tego co pra­we i słuszne, a w życiu taki strzelec walczy z wysiłkiem o obronę swych przekonań i ideałów — przez co jednak­że może się narazić na przykrości, a dzięki swej nieustępliwości — może nawet zwichnąć swą karierę.

Znak zodiaku strzelec – Poważny, bardzo serio — zaj­muje nieraz dobre stanowisko ży­ciowe i może uzyskać odznaczenia. Świetnie wszystko obserwuje i z te­go powodu może być dobrym kry­tykiem.

Powodzenie materialne zależnym będzie od jego własnych wysiłków. Znajomi i przyjaciele okaża się bar­dzo pożyteczni i będą go podtrzy­mywać w trudniejszych przejściach życiowych.

Jest to natura podwójna, którą warunki życiowe zmuszają do krańcowości. Studiuje taki strzelec naturę ludzką i jest bardzo zręczny — zwłaszcza umiejętnie daje sobie radę z drob­nymi szczegółami.

Niełatwo się zakochuje, małżeń­stwo jednak zawiera przeważnie z miłości i wówczas jet najczęściej stałym w swych przywiązaniach. Od każdego wymaga wysiłków i wydajnej pracy, ale sam dąży również do tego, aby innym dawać rzeczy najlepsze.

Ścisły, metodyczny we wszyst­kim co czyni — dąży do jak najdo­skonalszych rezultatów niezależnie od swych sympatyj osobistych.

 

ZNAK ZODIAKU STRZELEC