HOROSKOP NA DZIŚ STRZELEC – 7 GRUDZIEŃ DO 14 GRUDZIEŃ

 

Horoskop na dziś – Kto urodził się dnia 7 Grudzień

Wesoły, dowcipny, łatwy w obejściu.

 

Horoskop na dziś strzelecHoroskop na dziś Strzelec – Charakter jego jest miły, przy­jazny i nie okazuje żadnej szorst­kości w stosunkach o ile nie jest podrażniony. Trzeba dodać, że jest to . człowiek niezwykle wrażliwy, a jego napięcie nerwowe jest bar­dzo silne i to może być nawet po­wodem pewnej drażliwości.

Na ogół posiada usposobienie we­sołe z pewnymi cechami młodzień­czości. Prędko można go rozgnie­wać ale jeszcze prędzej ułagodzić. Umysł jest jest przenikliwy, wy­trwały, ambitny, potrafi dostoso­wywać się do innych a swe plany i teorie zręcznie realizuje w życiu.

Żywy, ruchliwy, przedsiębiorczy, wyrozumiały — spełnia dobre u­czynki nie troszcząc się o to, czy spotkają się one z należytym uzna­niem.

Horoskop na dziś Strzelec – Czego się strzec winien?

Grozi mu, że nie potrafi się utrzy­mać dłużej na dobrym stanowisku, jakie uda mu się zająć.

Horoskop na dziś Strzelec – Wady.

Uparty, wojowniczy, za wszelką cenę pragnie iść swą drogą w ży­ciu, popadając łatwo w krańcowość.

Jest nadmiernie gorliwy i zbyt impulsywny w swych poczynaniach zwłaszcza w pragnieniu pomagania osobom kochanym. Nie chce czekać na odpowiednią porę, lecz chce dzia­łać natychmiast, jak tylko nadarzy się okazja — i zaraz zabiera się do czynu.

Pragnie szybko skończyć to, co raz zaczął i dzięki temu nieraz ucierpi na zdrowiu albo też zaszko­dzi sobie w ten czy inny sposób — co zwłaszcza stosuje się do kobiet.

Jego zaś nieustanna czujność, nie­zwykła bystrość i pracowitość — nieraz jest męczącą dla otoczenia


 

Kto urodził się dnia 8 grudnia

Przedsiębiorczy, uczuciowy — nastrojony jest optymistycznie.

 

Horoskop na dziś Strzelec – Pilny, pracowity, łatwo się przej­muje i wybucha entuzjazmem ale przede wszystkim Horoskop na dziś strzeleccechuje go za­miłowanie do wszelkiej czynności i ruchu.

Wymowny, przedsiębiorczy, usposobiony postępowo — trafnie przewiduje przyszłe wydarzenia i szybko się decyduje. Dąży do ele­gancji i czystości a w sprawach pieniężnych wykazuje dużo roztrop­ności — chociaż nie jest skąpy.

Kobieta zna zodiaku strzelec urodzona dnia tego lubi bardzo dzieci a także i zwierzęta i potrafi być doskonałą żoną, mat­ką i oszczędną panią domu.

Przedstawiciele obu płci zazwy­czaj okazują zdolności muzyczne i głębsze zainteresowania filozoficz­ne lub religijne. Lubią bardzo przy­rodę i mają upodobanie do życia wiejskiego.

Horoskop na dziś Strzelec – Jego wady.

Przede wszystkim taki człowiek posiada zbyt silne poczucie nieza­leżności, co prowadzi do drażliwości lub zaciętości. Lubi też wszel­ką sensację a nieraz ugania się za przyjemnościami, nie troszcząc się wiele o inne sprawy.

Horoskop na dziś Strzelec – Czego się strzec winien?

Aby jego umysł nie lubował się w projektach pustych, nie dających rezultatów — wówczas bowiem je­go życie stanie się zmienne i nie­stałe a wysiłki — bezpłodne. For­tuna jego dzięki takiemu sposobowi życia nie zwiększy się, naturalnie a stanowisko życiowe może zostać zachwiane.

Horoskop na dziś Strzelec – Do czego powinien dążyć?

Do rozwinięcia w sobie poczucia porządku a także do opanowania i poskromienia swych namiętności oraz chęci pogoni za sensacją.

Powinien starannie wychowywać samego siebie — a zdobywszy wła­dzę nad sobą samym — osiągnie przez to panowanie nad innymi.


 

Kto urodził się dnia 9 grudnia

Prawy, wierny, okazuje lojalność wobec osób, z którymi go życie związało.

 

Horoskop na dziś Strzelec – Ma naturę czułą i wylaną — po­trafi wyrażać swe uczucia. Otwar­ty, szlachetny, kocha niezwykle wolność dzięki jednak swej intuicji odczuwa łatwo prawo porządku i harmonii i stosuje się do niego.

Gdy go się jednak ogranicza i powściąga — staje się obraźliwym, drażliwym, buntowniczym — i wówczas trudno jest go uspokoić.

Nie czyni innym krzywdy świa­domie i celowo. Ma dużo roman­tyzmu w swej naturze, lubi podró­że i życie zagranica.

Horoskop na dziś Strzelec – Jaki zawód jest dlań najlepszy?

Zawody odpowiednie dla osób urodzonych w tym dniu: nauczy­cielstwo, duszpasterstwo, prawo a także fotografia, rysownictwo i zawody artystyczne. Doskonali z nich sportsmeni, jeźdźcy, handla­rze koni, agenci, zarządzający ma­jątkami i t. p.

Nieraz umysł takiego strzelca rozwija się w samotności — bez łączności z innymi, zajmując się niezwykłymi projektami, dążąc do przygód lub przedsięwzięć ryzy­kownych.

Horoskop na dziś Strzelec – Wady.

Za wszelką cenę dąży do reali­zacji swych projektów, a gdy mu się ona nie powiedzie lub też gdy praca jego nie zostanie ocenioną wedle uznania — czuje się wów­czas bardzo nieszczęśliwym.

Urodzony dnia tego znak zodiaku strzelec nierozwinięty — gdy się rozgniewa — może się posunąć do okrucieństwa. W gniewie swym odczuwa natych­miast słabe miejsca wroga i umie go trafić dotkliwie.

Wszystko świetnie obserwuje i swe plany zręcznie w czyn wcie­la, ale niełatwo mu przychodzi zro­zumieć, że inni ludzie mogą nie po­siadać tych zdolności praktycznych. To też o ile jest nierozwiniętym i nieopanowanym — staje się zbyt władczym i wymagającym w sto­sunku do otoczenia.


 

Kto urodził się dnia 10 grudnia

Ekscentryczny, niespokojny, posiada dużą intuicje, potęgująca się z wiekiem.

 

Horoskop na dziś strzelecHoroskop na dziś Strzelec – Jest nastrojony dość fantastycz­nie i romantycznie — a interesuje się przy tym tajemnicami i sekreta­mi innych. Wyraża się ekscentrycz­nie, w sposób całkiem swoisty.

Urodziny te obdarzają wiarą w siebie i wielką intuicją a czasa­mi nawet dają zdolności prorocze. Bardzo ruchliwy, w zachowaniu się dość ostentacyjny — otwarty i szla­chetny — taki człowiek niepodle­głość swą ceni bardzo wysoko.

Horoskop na dziś Strzelec – Jego wady.

Czasami jest zbytnio otwarty, o wiele za szczery i zbyt pewny siebie. O ile nie zachowa ostroż­ności — łatwo zdarzy mu się po­wiedzieć więcej aniżeli zamierzał.

Umysł zaś jego fantastyczny i nie­rzadko niezrównoważony — z lu­bością ugania się za projektami nierealnymi, dzięki czemu jego wysił­ki życiowe kończą się nieraz roz­czarowaniem.

Horoskop na dziś Strzelec – Do czego powinien dążyć?

Zbytnia szorstkość i otwartość jego słów może nieraz sprawić przykrość otoczeniu, a chociaż mó­wi wówczas prawdę — nie jest to jednak dostatecznym wytłumacze­niem. Powinien nauczyć się uprzej­mości i łagodności w swym wysta­wianiu się, pamiętając, że prawdę należy mówić z zachowaniem pew­nej względności.

W zawieraniu małżeństwa powi­nien zachować jak największą ostroż­ność, gdyż przez związanie się z osobą całkiem odrębna od siebie może być narażonym na przykro­ści.

Pragnie strzelec bowiem zachować swą niezależność indywidualną rów­nież i w małżeństwie, co może wy­wołać poważniejsze dysharmonie. Jego przywiązania są niezwykle sil­ne, ale gdy jego nadzieje zostaną zawiedzione — staje się rozgory­czonym. Kobiety stają się wówczas milczące i beznadziejne i mężczyź­ni popadają w depresję.


 

Kto urodził się dnia 11 grudnia

Ma naturę skomplikowaną, a okazuje przy tym upodobania artystyczne.

 

 

Horoskop na dziś Strzelec – Zamiłowanie do prawdy, pokojowość, sprawiedliwość — oto nad­zwyczaj wyraźne cechy charakte­rystyczne tego człowieka. Praco­wity, wynalazczy — dzielnie sobie daje radę z trudnościami życiowy­mi.

Kobiety obdarzają go swą przy­jaźnią; okazuje nie tylko zamiłowa­nia artystyczne ale również i talen­ty, zwłaszcza w kierunku muzycznym. W życiu jest zwolennikiem pewnej prostoty i raczej wszystko poświęci aniżeli pozwoli się ograni­czać — tak bardzo ceni swą nieza­leżność.

Horoskop na dziś Strzelec – Nieco serdeczny i nieufny—w oto­czeniu niesympatycznym bynajmniej nie jest przyjemnym.

Jest to natura bardzo skompliko­wana i trudno nieraz go zrozumieć, jest nieco marzycielski, w poglądach swych zmienny — czasem strzelec nieco bojaźliwy — w innej znowu sytuacji okazuje niezwykłą odwagę i zuch­wałość bohaterska.

Umysł strzelca wybiega daleko na­przód i widzi odległą przyszłość, czego nie może zrozumie otoczenie. Zawsze jest pełen nadziei, ale dzię­ki swej niezwykle żywej wyobraź­ni — nieraz bierze złudzenia za rze­czywistość.

Ostateczne swe wnioski wygła­sza z wielką pewnością siebie i w ten sposób przysparza sobie wrogów — zazwyczaj bowiem ludzie nie lubią, gdy im się mówi prawdę w oczy. Zawsze jest bardzo przejęty tym co robi, a w czynach swych jest naj­zupełniej zdecydowanym.

W poglądach jednak nie okazuje skłonności do legalizmu lub ortodoksyjności.

Horoskop na dziś Strzelec – Wady.

Gdy posiada zbyt mało samoopanowania — wówczas potęguje się w nim nerwowa drażliwość, z cze­go później mogą powstać rozstroje nerwowe i choroby organizmu.

Horoskop na dziś Strzelec – Czego się strzec winien?

Pełen namiętności, mimo swój umysł subtelny — nieraz zaplątuje się w trudnościach życiowych i cier­pi różnorodne ograniczenia.


 

Kto urodził się dnia 12 grudnia

Patriotyczny, utalentowany — życzliwie odnosi się do innych.

 

Horoskop na dziś Strzelec – Umysł jego lubuje się we wszyst­kim co artystyczne, estetyczne, harmonijne i piękne. Zwłaszcza piękno przyrody ma w nim wiel­kiego zwolennika. Patriotycznie usposobiony — chętnie poddaje się prawu.

Niepodległy, energiczny, wspa­niałomyślny, o żywym temperamen­cie, chętny do walki — znak zodiaku strzelec pragnie dob­rego stanowiska i władzy, okazu­jąc zimną krew, szybką decyzję i zręczność w rozkazywaniu innym.

Charakter jego jest żywy, ener­giczny, ruchliwy, wesoły, swobod­ny. Jest to strzelec towarzyski, o inklinacjach społecznych. Dosko­nale potrafi prowadzić konwersację na większych zebraniach.

Horoskop na dziś Strzelec – Jest dobrym mówcą. Jego uspo­sobienie jest mniej lub więcej filo­zoficzne. Możność argumentowania i dowodzenia sprawia mu wielką przyjemność.

Łatwo taki strzelec może osiągnąć powodze­nie jako prawnik, dziennikarz, lite­rat, polemista. Doskonałe rezultaty może również osiągnąć wykładając filozofię historię lub religię, przy­czyni jednak większe powodzenie osiągnie w nauczaniu osób starszych aniżeli młodzieży.

Chętnie chciałby pomagać potrze­bującym i wspierać cierpiących; po­śród ludzi w tym dniu urodzonych spotykamy szermierzy postępu. Gdy raz zainteresuje się sprawami społecznymi — zbiera starannie wszelkie niezbędne dane, a w swych projektach okazuje dużo zdrowego sensu. Jego teorie nie pochodzą bo­wiem wyłącznie z książek lecz swe powstanie zawdzięczają zetknięciu się z cierpiącą ludzkością.

Horoskop na dziś Strzelec – Jego wady. Nieraz przejawia zbyt wiele samowoli i okazuje nadmier­ną niezależność łącznie z obojętno­ścią na sprawy innych. Duch jego jest ochoczy do walki i dość kłótli­wy, umysł przenikliwy a dowcip ostry.

Na ogół jest to strzelec niespo­kojny, entuzjasta.


 

Kto urodził się dnia 13 grudnia

Posiada umysł ostry, satyryczny.

 

Horoskop na dziś Strzelec – Urodziny te wskazują na człowie­ka obdarzonego zdolnościami wy­sokiego rodzaju, umiejętnością pa­nowania nad sobą oraz sprawowa­nia władzy nad innymi.

Dobry, nieco zarozumiały, dążą­cy do uduchowienia — lubi piękne gesty a zdolnym jest również do czynów szlachetnych, co może mu przynieść uznanie ogólne. Nienawi­dzi wszystkiego co nieuczciwe, ni­skie, marne.

Zawsze jest bardzo towarzyski i chętnie ma przy sobie kogoś, ko­mu może wypowiadać swe myśli, lecz sam nie zawsze ma cierpliwość wysłuchiwania innych.

Niespokojny taki strzelec, ale zawsze pełen ufności — ma przyrodzoną skłon­ność do zmieniania miejsca pobytu, co łącznie z jego wielką towarzyskością — ułatwia mu wszelkie wy­stąpienia publiczne.

Strzelec wykazuje skłonność do zacięto­ści w poglądach. Umysł jego jest ostry, satyryczny, a chociaż mo­że wykazywać tendencje konser­watywne — nie zmniejsza to w niczym jego zamiłowania do wolności i niezależności.

Horoskop na dziś Strzelec – Wady tych urodzin — to przede wszystkim niezwracanie uwagi na opinię i nie liczenie się z ludźmi. Wady te łatwo mogą być darowa­ne przez otoczenie, bowiem czło­wiek urodzony dnia tego ma cha­rakter całkiem przejrzysty, pozba­wiony zazdrości i mściwości: łatwo go przejrzeć na wylot. Nawet gdy­by chciał kogoś wywieść w pole — nie może tego uczynić z powodze­niem, gdyż kłamstwa zazwyczaj mu się nie udają.

Jak wychować dziecko strzelec tak uro­dzone.

Powinno być dobrze odżywiane i mieć całkowitą swobodę ruchów— aby jego wrodzona aktywność i przedsiębiorczość mogła się wy­ładować. Wychowując je należy się również liczyć z jego niezwyk­łą wrażliwością i gorącymi uczu­ciami, — które powinny się w ży­ciu rozwijać.

Gdy kochające serce takiego dziecka zostanie zrażone — wów­czas pogrąża się ono w krytykowa­niu siebie samego i otoczenia i sta­je się tak zwanym „enfant terrible” a jego nadmiernie szczere uwagi i komentarze nie oszczędzają wów­czas nikogo. Znajduje jakby zado­wolenie w odkrywaniu błędów i sła­bością innych ludzi.


 

Kto urodził się dnia 14 grudnia

Ekscentryczny, samodzielny — pragnie zdobyć popularność.

 

Horoskop na dziś Strzelec – Nie uznaje ustalonych praw spo­łecznych — natomiast chętnie idzie za swymi Horoskop na dziś strzelecekscentrycznymi pomy­słami, zdając sobie jednak jasno sprawę z tego co chce osiągnąć. Pracuje nad tym aby ideały wcielić w życie praktyczne.

W stosunku do innych ludzi jest usposobionym życzliwie lecz gdy widzi popełnianą jakąś niesprawie­dliwość lub gwałt — może rozgnie­wać się silnie i natychmiast wystę­puje w obronie uciśnionych lub na­ruszonej sprawiedliwości.

Umysł jego bardzo żywy, prze­pełniony jest projektami i pomysła­mi; ma w swej głowie daleko wię­cej myśli, aniżeli naraz potrafi wy­powiedzieć; Niespokojny — nie mo­że wysiedzieć długo na jednym miejscu.

Dzięki swemu silnemu umiłowa­niu niepodległości — strzelec może wywo­ływać nieporozumienia i spory. Bowiem przeciwstawia się z upodoba­niem poglądom ogólnie przyjętym i temu co w danym momencie wszystkich zajmuje lub wzrusza.

Łatwo go dotknąć lub obrazić. W usposobieniu jego pragnienie uznania zaznacza się bardzo silnie. Okazuje tendencje polityczne i prag­nie uzyskać popularność.

Horoskop na dziś Strzelec – Co mu grozi?

Nie zawsze potrafi poznać siebie samego i zrozumieć właściwości swej natury dzięki czemu grozi mu rozproszenie sil i szkody wynika­jące z działania bez zastanowienia.

Horoskop na dziś Strzelec – Czego się strzec winien?

Aby jego kariera życiowa nie mia­ła niepomyślnego zakończenia.

W znaczeniu ujemnym urodziny te mogą dać człowieka o charakte­rze niezdecydowanym, mało intere­sującego a nawet naturę opieszałą lub niedbałą.

 

HOROSKOP NA DZIŚ STRZELEC