HOROSKOP DZIENNY STRZELEC – 22 LISTOPADA DO 28 LISTOPADA

 

Horoskop dzienny Strzelec – Kto urodził się dnia 22 Listopada

Sprytny, przebiegły — interesuje się militaryzmem.

 

Horoskop dzienny StrzelecZdecydowany, energiczny— uczy się zarówno łatwo z książek, jak i bezpośrednio z życia. Pragnie się wybić i nie szczędzi żadnego wy­siłku, aby dopiąć swego celu.

Nie obawia się niczego i dobro­wolnie podejmuje się przeprowadze­nia najtrudniejszych zadań, wyma­gających niezwykłych wysiłków umysłu i ciała.

Nie znosi żadnego nacisku z ze­wnątrz. Z wielkim tylko trudem poddaje się władzy innych, a całe jego dążenie skierowane jest prze­ważnie ku temu, aby samemu pano­wać.

Pragnienie uznania jest w nim bardzo silne. Gdy omijają go nale­żne pochwały (według jego poję­cia Horoskop dzienny Strzelec) — wówczas staje się bardzo niezadowolonym. Jest on na ogól oddany życiu w jego najsubtelniej­szych formach i okazuje dużo sma­ku w każdym kierunku.

Potrafi on (Horoskop dzienny Strzelec) odkrywać sekrety in­nych, zwłaszcza dotyczące powo­dzenia w interesach lub społeczne­go. Informacje zdobyte zużywa dla własnej korzyści, niewiele troszcząc się o innych.

Charakterystyczna jest jego umiejętność kontrolowania i opano­wania samego siebie. Potrafi zapa­nować nad żądzą i zamieniać ją na wolę i wyższe wartości twórcze. Staje się wówczas podobnym do maszyny parowej, ożywianej potę­gą wewnętrzną i gotowej do wyru­szenia w drogę do celów wielkich i dalekich.

Chociaż szorstki nieraz w stosun­kach — jest jednakże sprawiedliwy i uczciwy.

Dzięki dużej sile przyciągającej, jaką wywiera na innych oraz swoim osobistym zaletom — osiąga w ży­ciu powodzenie.

Ten zdolny i błyskotliwy czło­wiek jest nieustannie zajęty. Trudno mu przychodzi zachować bierność i rozwijać cierpliwość.


 

Kto urodził się dnia 23 listopada

Ma dużą intuicję i trudno go wywieźć w pole.

 

Horoskop dzienny Strzelec – Bardzo pojętny, niezwykle wraż­liwy i subtelny — łatwo przejrzy na wylot wszelkąHoroskop dzienny Strzelec intrygę i z tego powodu może być dobrym detekty­wem.

Indywidualność takiego człowie­ka podobna jest wewnętrznie do łucznika, który ma przed sobą cel odległy i nie traci go z oczu, wie­rząc święcie, że w końcu go do- sięgnie.

Ma on bowiem wysokie ideały, do których dąży z pilnością. Nie tylko sam rozwija się nieustannie i dąży naprzód, ale również chętnie pomaga innym w rozwoju. Skłonny do sportów wszelkiego rodzaju, jest sprawiedliwy i religijny.

Horoskop dzienny Strzelec – Czego się strzec powinien?

Wysiłków bezpłodnych, marzeń, projektów bezpożytecznych, które nie wydadzą rezultatów praktycz­nych.

Horoskop dzienny Strzelec – Jaka jest jego największa wada?

Jego współdziałanie z innymi za­leży raczej od kaprysu i przypadku, aniżeli od rozsądnego rozważenia sprawy. Stąd też rezultaty tego współdziałania nie zawsze będą po­myślne i lepiej na nie nie liczyć.

Jednakże jego niepodległy umysł i zamiłowanie do naturalności, pro­stoty i bezpośredniości — przynio­są mu dużo plusów życiowych i to będzie mu pociechą w jego przej­ściach i trudnościach.

Urodziny te najczęściej dają dwa małżeństwa. Podobnie jak wielora­kie są zdolności takiego człowieka — zawód jego również bywa po­dwójnym. Stosunki towarzyskie o- , każą się w życiu bardzo pożyteczne a osoby wyżej postawione udzielą mu swego poparcia.

Czeka go życie dość długie, a choroby, jakie mu grożą — prze­ważnie będą krótkotrwałe. Często zmienia miejsce pobytu — co nie­raz ma związek z zawodem.

W pierwszej połowie życia nieraz czekają go trudności, później zaś jego sytuacja życiowa wybitnie się poprawia.


 

Kto urodził się dnia 24 listopada

Przedsiębiorczy, praktyczny — niechaj unika sporów i kłótni.

 

Horoskop dzienny Strzelec – Jest to człowiek skomplikowany — niełatwo zmierzyć go, przenik­nąć i trudno ocenić wedle właści­wej wartości. Na ogół jest bardzo przedsiębiorczy a rozmaite poczy­nania sprawiają mu przyjemność.

W przywiązaniach swych i skłon­nościach bardzo demonstracyjny — ma wielkie zamiłowanie do niepodległości i jest zwolennikiem całko­witej wolności wypowiedzenia się dla każdego.

Horoskop dzienny StrzelecNa ogól posiada charakter za­czepny, napastniczy, zamiłowany we współubieganiu się, zawodach, sprzeczkach — czy to w atakach orężnych lub szermierskich — czy też jedynie w polemice.

Horoskop dzienny Strzelec – Jakie mu grożą niebezpieczeństwa?

Skutkiem jego pieniactwa i kłót­liwości w jakich mu życie upływa może go spotkać niebezpieczeń­stwo zranienia przez innych lub też zadania ran komuś.

Horoskop dzienny Strzelec – Czego powinien się strzec?

Aby nie przysparzać sobie wro­gów swym niespokojnym zachowa­niem się.

Jak wychować dziecko tak uro­dzone? Należy do niego odnosić się z ufnością i dowierzać mu całkowi­cie. Dzięki swej niezwykłej intuicji odczuwa wszystko bardzo ostro, a gdy raz straci do kogoś zaufanie — nie da się to już powetować.

Dziecko takie wypełnia wielką ruchliwość i pragnienie aktywności; należy wynaleźć mu zatem odpo­wiednie zajęcia i pozwolić na stwa­rzanie sobie rozrywek.

Jest niezwykle wrażliwe i wsku­tek tego łatwo może zostać ciężko dotknięte. Potrzebuje opieki życzli­wej i atmosfery miłości. Jest to wdzięczna mała istotka, która się wszystkiego podejmie i będzie sta­rał dokonać za jedno dobre słowo uznania lub miłości.

Strzelec który urodził się dzisiaj — jest otwarty, prostolinijny, o skłonnoś­ciach filozoficznych, a zdanie jego jest zmienne. Nieraz odstępuje od poglądów urzędowych i ogólnie przyjętych.


 

Kto urodził się dnia 25 listopada

Nie znosi żadnej niesprawiedliwości.

 

Horoskop dzienny Strzelec – Wymiana myśli z innymi i ko­munikacja ze światem jest mu po­trzebna, gdyż wsłuchuje się nie­ustannie w szmer swego otoczenia.

Ponieważ dąży zawsze do roz­szerzenia swego horyzontu myślo­wego gorliwie debatuje z innymi osobami o swych własnych poglą­dach. Pragnie bowiem przekonać się, czy jego zapatrywania nie po­winny tu i owdzie zostać zmienione lub nawet całkowicie odrzucone.

Gdy tak dyskutuje — nie czyni tego bynajmniej w celu utorowania drogi pośród słuchaczy dla swego własnego zdania. Skoro tylko prze­ciwnik dowiedzie mu. że ma słusz­ność — strzelec urodzony dnia te­go będzie pierwszym, który to uzna.

Horoskop dzienny Strzelec – Lubiany ogólnie — zyskuje licz­nych przyjaciół. Ma zdolności ar­tystyczne i jest miłośnikiem sztuk pięknych, a może być również do­brym inżynierem lub architektem.

Do jego cech charakterystycznych należy, iż nie znosi żadnej niespra­wiedliwości i natychmiast na nią reaguje i to w sposób nieraz bardzo ostry.

Nie może również patrzeć spo­kojnie na cierpienia innych ludzi a jego pierwszym odruchem jest zaw­sze chęć ulżenia im. na co nie szczędzi swego czasu i środków Rzecz dziwna — jego dobroć i szla­chetność najczęściej odpłacona zostaje niewdzięcznością. Sprawia mu to przykrość i napełnia serce gory­czą.

Oczy jego zazwyczaj są pełne wyrazu i mają spojrzenie subtelne. Jego usposobienie jest dość jowial­ne, lecz w obronie swych zasad lub też prawa moralnego — staje się nieustraszonym i zuchwałym.


 

Kto urodził się dnia 26 listopada

Aktywny, niespokojny, lubi wolność i niepodległość. Jest towarzyski i potrafi dostosować się do otoczenia.

 

Horoskop dzienny Strzelec – Nie chce narażać się na ryzyko, lecz uzbrojony dobrze do wszel­kich walk życiowych, broni się sku­tecznie przeciwko wstrząśnieniom życiowym.

Ostrożny, zamknięty w sobie — doskonale przygotował się na wszel­kie ewentualności. Usposobienie je­go jest przy tym prawe i szlachetne, a umysł otwarty. Raz zdecydowaw­szy się na coś — pragnie to wy­pełnić.

Cechuje go (Horoskop dzienny Strzelec) dzielność, odwaga i dążenie do oznaczonego celu. Mi­mo całą ostrożność i roztropność jaką okazuje — lubi walkę, ma za­miłowania wojownicze i w ogóle jest dość zuchwały.

Los jego bywa często podwójny i łączy w sobie zarówno wielkie po­wodzenie jak i upadki. Niezwykle wrażliwy ceni sobie nade wszy­stko wolność i niepodległość.

Organizm ma dość mocny a naj­ważniejsze niebezpieczeństwo dla zdrowia stanowi jego nadmierna aktywność ciała i umysłu, co mo­że spowodować przepracowanie. Ma on bowiem zbyt dużo projek­tów i zamiarów, by wszystkie mógł doprowadzić do pomyślnego zakoń­czenia — dzięki czemu nieraz roz­prasza swe siły niepotrzebnie.

Porusza się szybko, podróżuje, często zmęczony i zgrzany wysta­wia się nieostrożnie na zimno — to­też wskutek własnej nieostrożności zaziębia się, zwłaszcza w młodości

Organizm jego posiada jednak tyle sił życiowych, że może sobie nawet dać radę z poważniejszą cho­robą, aby tylko można było mu wy­perswadować poddanie się racjonal­nej kuracji.

Jego namiętność do wszelkiego rodzaju sportów może również na­razić go na niebezpieczeństwo.


 

Kto urodził się dnia 27 listopada

Kieruje się w życiu intuicją i dobrze na tym wychodzi.

 

Horoskop dzienny Strzelec – Jest to człowiek bardzo zdecy­dowany, nieraz szorstki; nie życzy sobie poddawać się jakiejkolwiek kontroli lub też nałożyć na siebie jakieś ograniczenia.

Lubi autorytet i nieraz staje się jego wcieleniem, zajmując jakieś wybitniejsze stanowisko. Nigdy je­dnak nie jest w stanie znieść złego autorytetu i niezwłocznie przeciw niemu powstaje.

Wszystko odczuwa bezpośrednio, a wyraża się jasno w sposób zupeł­nie określony. Charakterystycznym dlań jest silne napięcie nerwowe gdy wykazuje wielką drażliwość i ten­dencję do stania się swawolnym a nawet zuchwałym.

Nieraz bardzo wymagający, o władczych tendencjach — jest to na ogół charakter otwarty — cza­sami nadmiernie. A mimo to w na­turze jego jest dużo poddania się melancholijnego wyrokom losu.

Cechuje go wszechstronność. Nieraz zawiera dwa małżeństwa. Żonę wybiera sobie najczęściej o­pierając się na wzajemnym porozu­mieniu myślowym, nie zwracając uwagi na jej poglądy i charakter, co ma w życiu codziennym wszak przeważające znaczenie. Toteż nie­rzadko popełnia w tym kierunku pomyłki.

W miłości wykazuje taką samą szczerość, otwartość i szlachetność co w przyjaźni. Wyjaśnia swe u­czucia jasno i logicznie — co na przeciętne kobiety nie zawsze robi dobre wrażenie.

Kobieta strzelec urodzona w tym dniu — jest narażona w miłości na takie sa­me niebezpieczeństwa jak i mężczyzna, a jej otwarty, jasny i kole­żeński stosunek do płci odmiennej nieraz zostaje źle zrozumiany. Mężczyźni biorą jej przyjaźń za miłość, a miłość za przyjaźń.


 

Kto urodził się dnia 28 listopada

Zajmuje się kilkoma rzeczami naraz.

 

Horoskop dzienny Strzelec – Jego usposobienie jest radosne i młodzieńcze nawet w starości. Za­chowanie się Horoskop dzienny Strzelecjego jest w sposób naturalny uprzejme i tylko w obec­ności wrogów staje się szorstkie lub wyzywające.

Entuzjastyczny, pełen nadziei — jest nieco niespokojny, zarówno fi­zycznie jak i psychicznie. Nieraz realizuje od razu kilka projektów i zmienia swój zawód.

Ma skłonność do podróżowania, zmieniania miejsca zamieszkania, zarówno jak i do czynienia odkryć lub wynalazków.

Horoskop dzienny Strzelec – Co mu grozi?

Że będzie wykorzystanym przez innych ludzi i na skutek tego nie osiągnie ani zbytniego uznania ani powodzenia.

Nie jest on bynajmniej pozbawio­ny próżności — owszem, bardzo jest przejęty samym sobą. Rozpra­szając swą energię w pogoni za nierealnymi koncepcjami lub w za­wodach dlań niekorzystnych — może być narażony na straty.

Horoskop dzienny Strzelec – Wady.

Nierozwinięty — pragnie za wszelką cenę zachować swą wol­ność i uważa małżeństwo za ciężkie brzemię. Kobiety są nieostrożne i zbyt swobodne w obejściu z męż­czyznami — co przejawia się zwła­szcza w życiu sportowym. Naśladują wówczas zachowanie się i spo­sób mówienia mężczyzny — lubu­jąc się w wyrażeniach drastycz­nych.

Zarówno mężczyzna jak i kobie­ta, znajdując się na niższym stopniu rozwoju — mimo pewną szorstką serdeczność, jaką okazują — prze­jawiają dużo egoizmu i brak zasta­nowienia.

Brak im też nieraz poczucia sym­patii i lojalności — gdyż żyją oni wyłącznie chwilą teraźniejszą, nie myśląc o przeszłości i nie zaprzą­tając sobie głowy przyszłością.

 

HOROSKOP DZIENNY STRZELEC