SKORPION HOROSKOP – 17 LISTOPADA DO 21 LISTOPAD

 

Skorpion Horoskop – Kto urodził się dnia 17 Listopad

Jest wrażliwy na osoby płci odmiennej.

 

skorpion horoskop codziennyDąży do prawdy z energią nie­ustraszoną a jego umysł (Skorpion Horoskop) jest na­strojony krytycznie i sceptycznie. Charakter jego jest formowany i kształtowany przez potężne uczu­cia; powoli się krystalizuje, oczysz­cza i wznosi.

Dumny, niezależny, pracowity jest jednocześnie bardzo wrażliwy na pleć odmienną, zmysłowy i ko­chliwy. Jego temperament jest bar­dzo uczuciowy, a w miłości cechuje go pewna niestałość.

Skorpion Horoskop – Jest to poszukiwacz przygód o umyśle dość chytrym, który każ­dą rzecz potrafi szybko wykorzy­stać dla własnej korzyści.

Skorpion – Co mu grozi?

Czekają go w życiu najrozmait­sze wstrząśnienia i walki. Nieraz też zdarza się, że osiągnięte przez siebie korzyści i rezultaty własnych wysiłków musi ustąpić innym.

Jest elastycznym zarówno psy­chicznie jak i fizycznie — a jego nerwy i muskuły wydaja się być niezmordowane. Pod niektórymi względami zdolnym jest do wiel­kich wysiłków.

Jest to całkiem swoisty i bardzo określony charakter. Wskutek tego iż ma wielkie pojecie o sobie — pochlebstwo jest jego słaba stroną i z ludźmi jacy potrafią mu schle­biać — zawsze jest w zgodzie. Chętnie pozwala się ubóstwiać.

Ponieważ prędko czuje się obra­żonym — trudno z nim obcować. Mimo wszelkie wady — jest to jed­nak umysł szlachetny a jego inten­cje są czyste.

Chociaż jego życie poddane jest często przejściom i wstrząśnieniom — ostatecznie pokona jednak swych wrogów i przezwycięży trudności.


 

Kto urodził się dnia 18 listopada

Zdecydowany, zamknięty w sobie — gardzi słabością.

 

Dzielny, rezolutny — nie obawia się żadnych przejść i gotów jest do poczynań ryzykownych. Życie jego jest dość niespokojne i podlega rozmaitym przewrotom losu.

Skryty, zacięty, opanowany, sta­ły — zawsze przejawia charakter zdecydowany, wcale nie dwuznacz­ny. Bardzo rzadko się waha — nie zna słabości. Te cechy jego charak­teru powodują, że jedni go lubią, a drudzy nienawidzą.

W interesach nie okazuje skrupu­łów i dlatego współdziałanie z nim jest dość trudne. Nie zawsze potrafi dostosować się do warunków życia, co może odbić się ujemnie na jego finansach. Nie jest on bynajmniej ślepym i widzi dobrze, co się dzie­je dookoła — ale nie chce zejść z raz obranej drogi.

Trudno osądzić takiego człowie­ka “Skorpion Horoskop” – gdyż w duszy jego mieszczą się najwyższe cnoty i najgorsze wy­stępki.

Albo jest zupełnym materialistą — albo też staje się uduchowionym, wzniosłym idealistą, którego wpływ daje się odczuwać w szerokich ko­łach. Przezwyciężył on już niższe namiętności a przez zwycięstwo nad sobą samym — zdobywa pano­wanie nad innymi.

Niedorozwinięty skorpion — taki człowiek jest ochoczy do walki — chociaż nie zaczepny. Zazdrosny, nieprzejednany, często szorstki — zawsze skłonnym jest do przebierania mia­ry pod względem zmysłowym.

Sam może być powodem swej śmierci, czy w sposób pośredni czy też bezpośredni.


 

Kto urodził się dnia 19 listopada

Stały, skoncentrowany — ma dar przekonywania innych.

 

skorpion horoskop codziennyNajcharakterystyczniejszą jego ce­chą jest niezwykła intensywność we wszystkich przeżyciach, czy to fizycznych czy psychicznych. Wy­kazuje dążenie do potęgi, namięt­ność, pasję, a jego moc wewnętrzna musi się w jakiś sposób wyładować.

Dzień 19 listopada oznacza urodze­nie człowieka, którego przeznacze­niem jest branie bardzo aktywnego udziału w życiu publicznym. Duch jego jest dzielny, a umysł jest je­dnocześnie giętki i zwrotny, obda­rzony potęgą autorytetu i łatwością w wyrażaniu swych myśli i zdol­nością do przekonywania innych.

A jednocześnie jest to człowiek na­turalny, towarzyski, używający ży­cia całą pełnią.

Dziecko tak urodzone “Skorpion Horoskop” jest dobrze zbudowane, a jego organizm odzna­cza się dużą siłą życiową. Nadmiar energii fizycznej jaki je wypełnia, musi sobie znaleźć ujście jak najszersze w życiu codziennym — inaczej może się to odbić na jego zdrowiu.

Ponieważ wykazuje skłonności do egoizmu, zawziętości, gniewu — na­leży je przyuczać do dzielenia się zabawkami i przyjemnościami z in­nymi dziećmi. Nierozwinięte i po­zbawione dostatecznej opieki, dziec­ko takie staje się bardzo wojowni­czym i wszczyna nieustanne spory z innymi dziećmi.

Stopniowo musi się nauczyć, że myśl jest lepszą bronią od pięści, a dzięki swej bystrości i zdolnoś­ciom niezwykłym — może osiągnąć wysoki poziom wykształcenia i kul­tury.

Może wyróżnić się w marynarce i wojskowości, zarówno jak w me­dycynie lub chemii, do których od­czuwa wrodzone przyciąganie.

Kobieta urodzona dnia tego jest władcza i pewna siebie, a mąż któ­ry nie potrafi się jej przypodchlebiać i chwalić — może mieć dość trudne życie.


 

Kto urodził się dnia 20 listopada

Lubi odkrywać cudze tajemnice.

 

Potrafi umiejętnie rządzić innymi i wykazuje zdolności organizacyjne. Każdy zawód wymagający moc­nych nerwów i panowania nad sobą nadaje się dla niego.

Skorpion Horoskop – Posiada specjalną umiejętność wyciągania tajemnic z innych, aby z tego skorzystać. Swoich sekretów strzeże nader pilnie.

Dla oponentów dość sarkastyczny i ciężki — dużo zajmuje się samym sobą tak, że dla spraw innych ludzi pozostaje mu niewiele czasu. Po­mocnym jest jednak, gdy się jego pomocy szuka.

Chętnie okazuje się przyjazny i miły, gdy mu to jest pożyteczne — ale może również stać się nielitościwym, gdy zostanie podrażniony.

Na ogól jego charakter jest dość prawy, umysł stały, a upodobania skromne.

Skorpion Horoskop – Wady: Nie jest wolny od uczucia zawziętości i mściwości. Dopiero wówczas może zacząć się twórczo rozwijać, gdy opanuje swa naprzy­krzoną osobowość, nieustannie wy­suwającą się na plan pierwszy.

Cechuje go pewna predyspozycja do chorób serca lub gardła, czego może uniknąć starając się nie roz­praszać swych sił życiowych, któ­rych posiada duży zasób.

Kobieta urodzona dnia tego niedostatecznie opanowana i nie rozwinięta — krytykuje wszystko i gdera na swe otoczenie a specjal­nie na dzieci. Boi się o wpływ in­nych kobiet na męża i nieustannie śledzi, czy nie odkryje oznak jego niewierności.

Powinna starać się przezwycię­żyć te wady, inaczej zarówno dzie­ci jak i służba będą się kryć przed nią i oszukiwać.

Kto urodził się w tym dniu jest zwolennikiem wszelkiego pię­kna i posiada zmiłowanie do polityki.

Dzięki wielkiej sile regeneracyjnej organizmu — wychodzi zazwyczaj obronną ręką z cierpień fizycznych.


 

Kto urodził się dnia 21 listopada

Lubi zwalczać istniejące poglądy.

 

skorpion horoskop codziennyPosiada niezwykłe zdolności kon­strukcyjne i wykonawcze. Wymo­wny — przeważnie dobry mówca— wywiera wpływ przyciągający na tłum.

Umysł o skłonnościach poważ­nych, pilny, staranny, interesujący się wyższymi zagadnieniami intelektualnymi — ma inklinację do stu­diów naukowych.

Nieraz ostry, popędliwy, prze­wrotny — jednocześnie jest takto­wny, krytyczny, ścisły i zawsze czynny. Jego nastrój wewnętrzny jest niewyjaśniony i przedstawia się dla innych dość zagadkowo. Język sarkastyczny niezwykle kłuje jak żądło.

Tak urodzony człowiek (Skorpion Horoskop) zawsze skłonny jest do zwalczania istnieją­cych poglądów i urządzeń społecz­nych a dzięki swej wielkiej przeni­kliwości umysłu i niczym niezaspo­kojonego pragnienia przeniknięcia tajemnic przyrody — nieraz osiąga powodzenie.

Zawsze gotów do walki — sło­wem, pismem lub czynem — czy to w obronie własnych interesów czy też cudzych. Żadne półśrodki nie sprawiają mu satysfakcji — raczej przerzuca się z jednej krańcowości do drugiej nie pytając o skutki, jakie z tego wynikną.

Niezwykły to charakter (Skorpion) i trudno go zrozumieć. Urodziny 21 listopada przynoszą zdolności literackie.

Dziecko urodzone w tym dniu — bystre i uzdolnione — szybko od­różnia to, co dobre od złego a pra­wdę od fałszu. Już w latach naj­wcześniejszych może rozwijać się w tempie przyśpieszonym, przeja­wiając przy tym chęć panowania nad swym otoczeniem.

Należy nie szczędzić zabiegów, aby dać mu najwyższe możliwie wykształcenie, gdyż jego zdolności pozwalają na to w całej pełni.

 

SKORPION HOROSKOP