SKORPION HOROSKOP – 23 Październik do 31 Październik

 

Kto urodził się dnia 23 Październik

23 październik – Jest zamknięty w sobie i lubi wyodrębniać się od innych.

 

Skorpion urodzeni 23 październik do 31 październikJest to człowiek stały, ostrożny, rozważny. Okazuje w życiu silną wolę, takt, dążenie do potęgi i z zmiłowaniem oddaje się rozmyśla­niom. Dąży on bowiem do rozwoju wewnętrznego i nie szczędzi wy­siłków w kierunku udoskonalenia się.

Jest nieco skryty — zamknięty w sobie i chętnie wyodrębnia się od swego otoczenia.

Jego dziedziną psychiczną jest władza i panowanie. Przez opano­wanie samego siebie może osiągnąć władzę nad innymi.

Energiczny, stanowczy — potrafi sprawować władzę nad innymi.

Skorpion – 23 Październik – Do czego powinien dążyć? Nie­chaj unika pobłażania sobie i swym namiętnościom i niechaj nie ugania się za przyjemnościami.

Jego najwyższym dążeniem po­winno być osiągniecie całkowitej kontroli swych uczuć, namiętności, intelektu. Trzeba dodać, że mimo początkowe upadki lub pomyłki — zazwyczaj posuwa się naprzód w tym kierunku i osiąga znaczny postęp.

Dzięki silnemu oddziaływaniu, ja­kie wywiera na swe otoczenie, mo­że wówczas przyspieszyć rozwój bliskich sobie ludzi i stworzyć dla nich lepsze warunki egzystencji.

Skorpion – Co mu grozi? Niebezpieczeństwo ze strony wrogów. Gdy już uważa się za zupełnie szczęśliwego i zabezpieczonego — może się okazać, że właśnie w tym czasie otoczony jest niebezpieczeństwami.

Jak wychować dziecko urodzone 23 Paździenik? Ma ono wrodzone zdolności wynalazcze, odznacza się swymi oryginalnymi myślami, jak również zdolnościami do rysunków i w ogóle wszelkiej pracy ręcznej.

Nauczyciele nie powinni hamować jego wrodzonej oryginalności, lecz rozwijać ją i potęgować. Dziecku takiemu należy pozwolić na to, aby szło swymi własnymi drogami i nie trzeba ograniczać jego samodziel­ności, gdyż inaczej jego duże wro­dzone zdolności mogą ulec przytłu­mieniu.

Gdy wątpić w to, co takie dziecko mówi lub wyśmiewać się z niego-7 wówczas może łatwo nauczyć się kłamać a nawet oszukiwać.


 

Kto urodził się dnia 24 październik

Dąży do osiągnięcia potęgi.

 

Jest to mocna indywidualność, a przy tym człowiek zmysłowy, uczuciowy, namiętny — dzięki cze­mu może Skorpion urodzeni 23 październik do 31 październikpodpaść pod wpływ in­nych ludzi.

Waleczny i chytry jednocześnie — nie cofa się przed walka. To też nieraz zaplątuje się w życiu w róż­ne nieporozumienia i spory, i stara się wówczas torować sobie drogę raczej przy użyciu siły, aniżeli dro­gą wysiłków umysłowych.

Nierzadko Skorpion – 24 Październik – swym własnym zacho­waniem przysparza sobie wro­gów.

Czasami waha się i namyśla — ale gdy przyjdzie chwila czynu — łączy doskonale swój bystry i wo­jowniczy umysł z silna wolą—i za­zwyczaj osiąga powodzenie.

Gdy sobie raz nakreśli jakiś cel w życiu — dąży do niego z wy­trwałością i zdecydowaniem, a jego pewność siebie pozwala mu na przezwyciężenie trudniejszych sytuacji życiowych.

Okazuje dużo dumy i wiary w swe zdolności. Nadaje się do zajmowania stanowisk wybitnych, a może rów­nież osiągnąć powodzenie w woj­skowości. Potrafi układać doskonałe projekty i zręcznie wcielać je w ży­cie.

Skorpion – Wady. Niechaj stara się przezwy­ciężyć swe skłonności do gniewu, zazdrości, wybryków i nauczy się uwzględniać również zdanie innych ludzi.

W małżeństwie czekają go niepo­koje.

Kobieta urodzona 24 Październik — zna się na kuchni i dobrze prowadzi go­spodarstwo domowe. Charakter jej nie jest konwencjonalny — gdyż jest oryginalna, samodzielna, i czasami okazuje skłonność do szyderstwa. Mimo to jest na ogół lubianą.

Urodziny dzisiejsze skorpiona dają zazwy­czaj mocną budowę ciała i silny or­ganizm, obdarzony duża wytrzymałością.

A mimo to organizm ten jest nie­zwykle wrażliwy i łatwo może pod­legać infekcji. W kierunku tym na­leży zachować ostrożność.


 

Kto urodził się dnia 25 październik

Przenikliwy, wytrwały — pragnie przewodzić nad innymi.

 

Skorpion urodzeni 23 październik do 31 październikJego serce wypełnia poczucie własnej potęgi i wielkości, a poglą­dy są wyniosłe, ale nieraz również i wzniosłe, ogarniające bardzo sze­rokie horyzonty.

Umysł jego jest przenikliwy i wy­kazuje zainteresowanie wszystkim, co niezwykłe i oryginalne. Zam­knięty w sobie, pracowity, zadowo­lony ze siebie — wykazuje dużą ambicję, układa wielkie plany i na- daje się do tego, aby zostać przy­wódcą innych ludzi.

Nieco skłonny do melancholii — odznacza się swą nieustępliwą moc­ną wolą, zimną krwią, jest dosko­nałym obserwatorem i może oka­zywać zamiłowanie do chirurgii lub chemii. Ponieważ organizm jego po­siada zazwyczaj dużo sił życiowych, może wywierać wpływ dodatni na osoby słabe lub cierpiące.

Skorpion – 25 Październik – Dobry z niego mówca, chociaż głos nieraz posiada słaby. Chętnie podróżuje.

Chciałby błyszczeć w świecie i być wyróżnianym; chętnie daje się uwielbiać i jest bardzo wrażli­wym na pochlebstwa, ale nie po­zwala się opanować. Przyjaciół swych potrafi zręcznie wykorzy­stać, a jednak nigdy mu ich nie zabraknie.

Surowy z niego krytyk. Łatwo dostrzega wszelkie usterki, a sąd jego przeważnie bywa ujemny.

Potrafi być pomocnym i przy­jaznym, gdy zajdzie potrzeba, ale podrażniony — staje się niemiło­sierny i okrutny. Nieraz też okazu­je się zazdrosny i nieszczery.

Jego cele życiowe są stałe i pe­wne, a umysł mocny niezwykle. Zacięty, wytrwały — raz osiągnąw­szy stanowisko przodujące — pra­gnie je utrzymać za wszelką cenę.

Skorpion – Co mu grozi? Patrzy on w przy­szłość z wielką pewnością siebie, ale jego nadzieje mogą zostać zawiedzione.

Jako wroga należy go się oba­wiać. Chociaż bowiem wydaje się, że wybaczył krzywdę doznaną — niczego nie zapomina, a przy okazji mści się dotkliwie.


 

Kto urodził się dnia 26 październik

Jest człowiekiem poważnym i głębokim, wywierającym wpływ na swe otoczenie.

 

Lubi studiować prawdy głębokie i łatwo może się obejść bez towa­rzystwa innych. Bynajmniej nie jest pesymistą ani mizantropem — ale sprawy życiowe widzi z odpowied­niej perspektywy — i każde wyda­rzenie, zarówno jak i każdego czło­wieka ocenia wedle jego prawdzi­wej wartości.

Jest to człowiek dziwny o cha­rakterze podwójnym. Okresy ak­tywności zmieniają się u niego z okresami bierności. Tak długo zostaje z kimś w przyjaźni, jak długo go potrzebuje.

Kto urodził się 26 Października — potrafi odbić swe piętno na otoczeniu, a nieraz i na społeczeństwie, do którego należy. Jego postać nakazuje szacunek.

Zazwyczaj żyje długo i odznacza się mocnym organizmem. W razie niedomagania — najczęściej cierpi na pęcherz, gardło lub system wy­dzielinowy.

W młodości przeżywa okresy niepokoju i zmian rozlicznych, lecz po 30-tym roku życia może nastą­pić zmiana na lepsze. Jego stan ma­terialny nieraz poprawia się dzięki małżeństwu, które najczęściej bywa pomyślne.

Skorpion – Co mu grozi? Strata osoby ko­chanej, i to nieraz w młodości. Sto­sunki z krewnymi układają się czę­sto niepomyślnie.

Do czego powinien dążyć?

Niechaj pamięta zawsze o tym, że wierny przyjaciel więcej jest wart aniżeli setki pochlebców. Ana­lizując codziennie swe życie we­wnętrzne — łatwiej zda sobie spra­wę ze swych słabości i podświado­mych tendencyj swej natury.


 

Kto urodził się dnia 27 październik

Okazuje zdolności dyplomatyczne oraz artystyczne.

 

Usposobiony liberalnie – wyróżnia się swym umysłem przenikli­wym i głębokim, wykazując rów­nież dużo dobrego smaku. W towarzystwie jest wesoły i przyjem­ny, ale jego charakter jest władczy i nieustępliwy.

Sztuki piękne wywierają nań wpływ przyciągający i nierzadko poświęca im cale swe życie.

Jego wewnętrzna harmonia i sub­telność odbija się na działalności życiowej. Dąży on do tego, aby uniknąć wstrząśnień i katastrof -r­a okazuje przy tym również by­strość i chytrość.

Kobieta skorpion urodzona – 27 październik ma w swym charakterze dużo męsko­ści i nieraz żałuje w swej młodości, że nie urodziła się mężczyzną. Gdy rozwinie się wewnętrznie — znaj­duje szczęście w macierzyństwie i w opiekowaniu się rodziną.

Dąży do władzy i pragnie pano­wać, a tego dążenia nic nie może zahamować. Nie daje się też usunąć na plan drugi w kierowaniu domo­wymi sprawami. Ma ona tyle ener­gii, że śmiało może kierować więk­szymi przedsiębiorstwami.

Posiada niezwykłą zdolność kon­centrowania się na pracy, jaką wy­konuje, dzięki czemu dobrze rządzi domem.

Dziecko skorpion dziś urodzone jest wład­cze, pragnie aby je nieustannie ba­wiono i ciągle zwracano nań uwa­gę. Od najmłodszych lat należy je przyuczać, aby opanowało swój gniew, zazdrość i podejrzliwość.

O ile wychowawcy i rodzice nie przyzwyczają go do tego przed dziesiątym rokiem życia — mogą mieć z nim trudności, gdy osiągnie wiek późniejszy.


 

Kto urodził się dnia 28 październik

Interesuje się tym co niezwykle i tajemnicze.

 

Ma wielki szacunek dla siebie sa­mego i niezwykle silne poczucie godności własnej. Ten Skorpion jest przySkorpion urodzeni 23 październik do 31 październik tym nieufny, ostrożny, nieco egoistycz­ny, władczy i agresywny — a jed­nocześnie — zawsze bardzo przed­siębiorczy i odważny.

Umysł jego jest ruchliwy, nieza­leżny, bacznie obserwujący wszyst­ko dookoła. Trzeba dodać, że wy­kazuje również skłonności do wszystkiego co tajemnicze i mi­styczne, a lubi też czasami poma­rzyć.

Cokolwiek robi — czyni to z du­żą energią i ścisłością. Trzeba do­dać, że gdy raz wkroczy na bez­droża — jest w tym również grun­towny i wytrwały.

To co nie bardzo tylko wzrusza innych ludzi — łatwo doprowadza go do nienawiści, opozycji, gniewu, zazdrości, zemsty. Bowiem jego na­miętności są znacznie silniejsze od namiętności przciętnego człowieka, odwaga nigdy go nie opuszcza, a jego wola jest ze stali.

Wielką potęgę stanowi dlań jego zdolność zawrócona ze złej drogi, i możność regeneracyj odrodze­nia moralnego, co zawsze stoi przed nim otworem.

Co mu grozi? że jego projekty nie zrealizują się pomyślnie, a dzia­łalność życiowa będzie wskutek tego szwankować.

Czego się strzec winien skorpion urodzony – 28 październik?

Aby nie rozpraszać swych sil życiowych i nie tracić na próżno energii i zdolności uganiając się za celami ekscentrycznymi i niereal­nymi, do czego okazuje skłonność. Inaczej bowiem może się okazać, że jego życie upływa — a nadzieje się nie spełniają.

W końcu wreszcie może niczego nie dopiąć, a tam, gdzie mógł dużo stworzyć nowego i zbudować — burzył tylko na próżno, poddając się swym destruktywnym instynk­tom.


 

Kto urodził się dnia 29 październik

Niezależny, wytrwały, dumny — ma doskonale zdolności analityczne.

 

Nawet w drobnych szczegółach jest ostrożny i uważny. Przejmuje się bowiem własną praca i dąży wytrwale do osiągnięcia jak najlep­szych rezultatów.

Ukochał niepodległość. Utalen­towany, wrażliwy, skłonny do po­błażania sobie — nie pozwala jed­nakże łatwo oddziaływać innym na siebie. Trudno zrozumieć i nie łatwo dać sobie z nim rade.

Nie jest wprawdzie bardzo wy­magającym w rzeczach drugorzęd­nych — ale gdy raz jego podejrzli­wość i zazdrość zostały obudzone — może posunąć się bardzo daleko.

Organizm posiada mocny, obda­rzony zadziwiającą wytrzymało­ścią. To też dzięki temu poczuciu siły fizycznej — przekracza nieraz normy higieny czy to dzięki prze­pracowaniu, czy też wskutek eks­cesów.

W pracy swej może okazywać taką zaciekłość i wytrwałość, że żaden inny człowiek nie mógłby tego napięcia wytrzymać. Dumnym jest wówczas wielce z tego, że za­dania swe doprowadził do końca, nie zwracając uwagi na pokarm i spoczynek — gdy wszyscy inni już dawno ulegli wyczerpaniu.

Gdy jednak ten skorpion raz wpadnie w bez­senność — trudno mu z powrotem wrócić do normy.

Niezależny, stały, wierzący w siebie — sam sobie daje radę i nie szuka przyjaciół. Jest bardzo jasny i logiczny w życiu praktycz­nym.

Odczuwa przyciąganie do sfery interesów, do spraw publicznych, państwowych i wychowawczych Nie okazuje ochoty do słuchania rad innych ludzi lub do poddawa­nia się ich kierownictwu.

Świetne zdolności krytyczne i analityczne łączą się w tym wy­padku z mocną wolą i poczuciem własnej godności.


 

Kto urodził się dnia 30 październik

Sobie samemu zawdzięcza swą karierę.

 

Dużą prawość i energię łączy z wielkim poczuciem godności własnej — są to podwaliny jego przyszłej wielkości.

Inteligentny, wynalazczy, wyróż­nia się swymi zdolnościami prak­tycznymi. Sam jet twórca swej po­zycji życiowej i dobrej opinii. Dzię­ki swej pracy może osiągnąć do­skonałą pozycję życiowa i zdobyć majątek.

Może zostać doskonałym dokto­rem, zdolnym, spokojnym, pełnym milczącej potęgi wewnętrznej, któ­rą działa nawet na najbardziej opornych pacjentów i poddaje ich swej woli. Jego diagnozy są nie­zwykle szybkie i trafne a dzięki swej przenikliwości może wyróż­nić się jako detektyw.

Powodzenie może osiągnąć rów­nież w handlu, eksploatacji wyna­lazków a także w związku z drogi­mi kamieniami i szlachetnymi meta­lami. Jako inżynier — może osiąg­nąć duże powodzenie praktyczne.

Najczęściej w pracy swej nie jest oryginalnym — a jednak dzięki swej bystrości, potrafi niezwykle zręcznie wykorzystać i zrealizować idee innych ludzi, bardziej wyna­lazczych od niego.

Jego świetne zdolności analitycz­ne i destrukcyjny krytycyzm za­pewniają mu również powodzenie jako prawnikowi. Zwłaszcza w sprawach kryminalnych może osiągnąć wyróżnienie.

Gdy inni cofają się przed trudno­ściami i przeszkodami — to właśnie zachęca takiego skorpiona do zajęcia się jakąś sprawą. Każda sprawa wymagają­ca dużych wysiłków i bohaterskiej wytrwałości — odrazu go przycią­ga. Aby bowiem mógł poczuć się całkiem szczęśliwym — musi ła­mać trudności i zwyciężać prze­szkody.

Interesuje się wszystkim co ma związek z powstawaniem nowego życia i śmiercią. Oddany jest uży­ciu w jego subtelniejszych formach.


 

Kto urodził się dnia 31 październik

Może dokonać czegoś wybitnego.

 

Umysł jego jest bardzo ruchliwy, o skłonnościach wojowniczych. By­stry, czujny, praktyczny — dąży do zrobienia majątku i wykazuje duże poczucie pewności siebie.

Cokolwiek czyni — oddaje się temu z całą gorliwością i entuzjaz­mem ale też i z nonszalancją. Trud­no sobie z nim poradzić, gdyż jest bardzo nieustępliwy i nieufny. Eks­centryczny, nieraz fantastyczny — może jednak w życiu dokonać cze­goś wybitnego.

W miłości i przyjaźni okazuje wielką intensywność uczuć ale też i niezwykłą wyłączność. Jego na­tura wykazuje predyspozycję do nagłych i niezwykle silnych sympatii i antypatji.

Gardzi sentymentalizmem i wszel­ką demonstracyjnością. Nieraz z trudnością przychodzi mu wyra­żać swe myśli i uczucia, i to nawet wówczas, gdy sam tego pragnie, co jest dość rzadkim wypadkiem, na ogół bowiem jest milczący, lako­niczny, zamknięty w sobie.

Kiedy jednak ulegnie głębokiemu wzruszeniu — wówczas jego uczu­cia znajdują sobie wyraz z siłą nie­zwykłą i w takim znowu wypadku może powiedzieć znacznie więcej, aniżeli potrzeba.

Okazuje nieraz zdolności literac­kie z domieszką satyrycznego hu­moru.

Skorpion – Co mu grozi? Że się zaplącze w różne przygody miłosne i będzie ich miał więcej na karku — aniżeli potrafi podołać.

Skorpion – Wady. Niespokojny, zbyt pobież­ny, sił swych używa w sposób ry­zykowny, a nieraz wszczyna spo­ry z powodu najmniejszego dro­biazgu. Bywa też, że jego dążenia nie są jasno określone i nie posia­dają zdecydowanego kierunku.

Nie zwraca uwagi na ogólnie przyjęte obyczaje, a w życiu spo­łecznym rozprasza się niepotrzeb­nie.

Kobieta urodzona dzisiaj — nie­zbyt łatwo wstępuje w związki małżeńskie, jest bardzo wymagają­ca i trudna w pożyciu.

 

SKORPION HOROSKOP