HOROSKOP DZIENNY SKORPION – 1 LISTOPAD DO 6 LISTOPAD

 

Kto urodził się dnia 1 Listopad

Zamknięty w sobie, dyskretny, mądry – może osiągnąć wyróżnienie.

 

horoskop skorpion 1 listopada do 6 listopadDąży do zdobycia dobrego stano­wiska i tryumfu nad innymi — a w kierunku tym nie szczędzi wy­siłków. Jest to człowiek zdolny — i mimo przeszkody, na jakie nieraz napotyka początkowo — może osiągnąć stanowisko wybitne i zo­stać wyróżnionym.

Już we wczesnym dzieciństwie może zostać osieroconym lub osa­motnionym, a młodość jego nieraz upływa w warunkach mniej po­myślnych.

Jego pragnienia i żądze są bar­dzo silne, a ambicje wysokie. Gdy opanuje swą zmysłowość potrafi
osiągnąć swe cele życiowe. Może wówczas stać się roztropnym, dy­skretnym, mądrym.

Jest przy tym niezwykle wrażli­wym, a jego bystrość obserwacyj i trafność wyprowadzania wnios­ków jest dość duża. Zdaje on sobie z tego sprawę, a dzięki swej intu­icji — potrafi rozplątywać najbar­dziej zawikłane zagadnienia.

Skorpion – 1 Listopad – Poważny, lubiący samotność, nie­ufny, zamknięty w sobie — jest wymowny, chociaż nieraz nadmier­nie ostrożny.

Urodziny 1 Listopad oznaczają wstąpienie w okres decydujący: człowiek taki sam musi rozstrzygnąć sprawę dal­szego rozwoju.

Nierozwinięty — zawsze chętny jest do niszczenia i tylko jego moc­na wola może go powstrzymać od szkodzenia sobie samemu i innym przez swe namiętności.

Gdy zaś rozwinie się moralnie — wówczas potrafi oddzielić to co do­bre od złego. Posiada zdolność od­radzanie się wewnętrznego zarówno jak i cielesnego, a jego namiętności zwierzęce mogą być początkiem potęgi wewnętrznej, która pozwoli mu osiągnąć cele potężne i wielkie, zamieniając chytrość na mądrość głęboką, a okrucieństwo i za­wziętość transformując w potęgę woli.

Wówczas może stać się bardzo pożytecznym członkiem społeczeń­stwa.


 
Kto urodził się dnia 2 listopad

Sądzi innych przeważnie ostro.

 

Dość zgryźliwy — potrafi umie­jętnie maskować swe myśli, ą swe­go wewnętrznego „ja“ nie obja­wia całkowicie, ukrywając swe po­glądy istotne.

Skryty, krytyczny, sarkastyczny — nie jest jednakże wolnym od złu­dzeń, jakim nierzadko ulega. Zde­cydowany, pewny siebie — raz po­czętej sprawy nie opuszcza i broni jej czy to w dobrem czy w złem.

Trudno go poznać — potrafi bo­wiem wyprowadzić innych w pole. Jego myśli są bardziej kapryśne aniżeli złośliwe, sympatie zaś i an­typatie — bardzo silne.

Potrafi otaczać się kołem przyja­ciół i admiratorów, nie przyjmując względem nich żadnych zobowią­zań.

Dyplomatyczny Skorpion — potrafi po­godzić się z wrogiem mimo swą zawziętość i zaciętość. W sprawach spornych wykazuje dużo taktu, a w zawieraniu przyjaźni i jej li­kwidowaniu — przejawia dużą umiejętność.

Będąc sam władczym i pewnym siebie — nieraz nie posiada dosta­tecznej wyrozumiałości dla ludzi słabych i mniej zdolnych; nie mo­że pogodzić się z tym, że poglądy innych ludzi mogą w tak znacznym stopniu różnić się od jego włas­nych. Ludzie zmienni i niespokojni wprost działają mu na nerwy.

Skorpiona silna wola panuje nad oto­czeniem. Nie zna wahań i niepew­ności, nie znosi kompromisów i nie lubi sentymentalizmu.

Nieraz zajmują go studia orygi­nalne, niezwykłe, a jego poglądy wówczas mogą być dziwne, nieco­dzienne. W dziedzinie abstrakcji i przeżyć psychicznych czuje się również pewnie jak i w życiu mate­rialnym. Jego kodeks moralny jest dość wysoki i nieraz surowy.

Rzadko myli się w wyborze swej małżonki, a nieraz rozpoznaje ją z pierwszego wejrzenia.

Wierzy w dziedziczność, przyczynowość i nie jest wolnym od fatalizmu.

Horoskop Skorpion – Wady. Nachodzą nań okresy wielkiej bierności. Swych licznych przyjaciół toleruje tak długo przy sobie — dopóki mu są potrzebni. Gdy stają się zbyteczni — odwra­ca się od nich po prostu.


 

Kto urodził się dnia 3 listopad

Stanowczy, wymowny — jest zwolennikiem postępu.

 

horoskop skorpion 1 listopada do 6 listopadSłowami swymi potrafi fascyno­wać tłumy, wykazując dużo smaku w wyborze zdań. Doskonale zdaje sobie sprawę z wpływu, jaki wy­wiera na innych. Impulsywny, gor­liwy — odznacza się wrodzonymi zdolnościami artystycznymi i lite­rackimi.

Styl jego wyróżnia się swą mę­skością i stanowczością a nie po­zbawiony jest również powagi i głębi. Nieraz dąży do usunięcia dawnych zapatrywań — propagu­jąc poglądy bardziej postępowe i wszechstronne.

Trzeba dodać, że musi zwalczać w sobie daleko więcej odruchów ujemny, aniżeli człowiek przeciętny. Bardzo trudno przychodzi mu zaj­mować stanowiska drugorzędne — i czuć się zadowolonym. Nawet w tych razach gdy dostatecznie roz­winiętym jest umysłowo, aby zrozu­mieć, że nie nadaje się do zajmowa­nia stanowiska naczelnego — nie może się z tym pogodzić wewnętrz­nie.

Jego czujne oczy natychmiast od­krywają najmniejszy błąd popełnio­ny przez innych, konstatując z przyjemnością ich słabość i po­ślizgnięcia się.

Charakterystyczne jest tego skorpiona wy­stępowanie na zewnątrz: pełne god­ności i milczącego poczucia swej wyższości, co nie mało przyczynia się do jego powodzenia w życiu.

Skorpion – Wady. Zuchwały, nieostrożny, silnie zmysłowy, zazdrosny — jest zbyt mało przewidującym, co mo­że go narazić na wstrząśnienia.

Co mu grozi? Jest czujny i ostrożny, ale gdy rozgląda się dookoła, szukając niebezpieczeństw urojonych — nie widzi tych, jakie mu zagrażają naprawdę. Dzięki te­mu w ważnych okazjach życio­wych może zostać wyprowadzony w pole.


 

Kto urodził się dnia 4 listopad

Przezorny, cierpliwy, wynalazczy — idzie w życiu własną drogą.

 

Opanowany, pomysłowy, wyna­lazczy — dąży do osiągnięcia nie­zależności i zdobycia potęgi. Do­tknięcie jego rąk jest delikatne, a spostrzegawczość bardzo duża.

Natchnień do swych projektów życiowych szuka wyłącznie w swym własnym wnętrzu. Jego idee są oryginalne, a wcielając je w ży­cie okazuje duże zdolności organi­zacyjne, nierzadko przejawiając jednak przy tym zbytnią zaciętość i nieustępliwość.

Jest to skorpion pełen godności — wymaga aby otoczenie stosowało się do tego; wszelka poufałość budzi w nim nie­zadowolenie. Dba o opinie i prag­nąłby cieszyć się dobrą sławą w oczach świata.

Nie daje na siebie wpływać — nie ulega ani skargom ani pogróż­kom i zachowuje zimna krew we wszelkich okazjach życia. Dzięki temu nieraz jest uważanym za nie­czułego, ale najczęściej są to tylko pozory, które powstają na skutek jego zbytniej pewności siebie. W gruncie rzeczy jest to bowiem człowiek wrażliwy niezwykle, ob­darzony dużym wyczuciem arty­stycznym, a nawet nieraz i wybit­nymi zdolnościami.

Posiada duże zdolności dyploma­tyczne i może zostać mężem stanu.

Co grozi osobie z 4 listopad?

Ma licznych wrogów pragnących go wywieźć w pole. Da sobie wprawdzie z nimi rade i nie będą oni w stanie zaszkodzić mu na sta­le — ale stanie się to kosztem ob­niżenia poziomu jego życia wew­nętrznego.


 

Kto urodził się dnia 5 listopad

Czujnie stoi na straży swych interesów.

 

horoskop skorpion 1 listopada do 6 listopadNiezależny, polegający całkowicie na sobie samym i na swych zdol­nościach — toruje sobie drogę w ży­ciu na własną rękę. Pełen godności, zamknięty w sobie, nieprzenikniony — nakazuje innym szacunek.

Nierzadko okazuje zdolności lite­rackie. Styl jego pełen jest gryzące­go dowcipu i przenikliwości. Posia­da również zdolności strategiczne, które umiejętnie stosuje w życiu co­dziennym.

Przeważnie dąży do celów egois­tycznych i bacznie strzeże swych praw. Zazwyczaj tak jest przejęty własnymi interesami, że sąsiedzi nie zaciekawiają go zbytnio i nie inte­resuje się ich sprawami.

Nie znosi wykrętów, a do celu swego dąży prostolinijnie. Lubi spor­ty i ćwiczenia na powietrzu, a po­dróże wodne sprawiają mu przyjem­ność.

Do czego powinien dążyć skorpion urodzony 5 listopad?

Aby jego myśli obejmowały ho­ryzonty prawdziwie szerokie. Ina­czej jego ostrożność i czujność, jaką przejawia gdy chodzi o drobiazgi życiowe — nie na wiele się przyda.

Może osiągnąć zyski dzięki uda­nym spekulacjom. Dopiero wówczas poczuje się szczęśliwym, o ile przywiąże się do kogoś głęboko.

A jednak — chociaż przywiązany jest do żony — życie jego nie obej­dzie się bez przykrości domowych.

Wielce się ceni — a w pracy zdolny jest do dużej wytrwałości.

Przewroty losu nie będą w stanie zaszkodzić mu na stale, a dzięki po­tędze wewnętrznej, jaka go ożywia — prędzej czy później osiągnie po­wodzenie.


 

Kto urodził się dnia 6 listopad

Więcej kieruje się sercem aniżeli głowa.

 

W charakterze swym posiada du­żo stałości, zbytnio jednakże skłon­nym jest do ufania słowom innych ludzi. To też dzięki niewłaściwie umieszczonemu zaufaniu, zarówno jak i na skutek złudzeń, którym ule­ga — może być narażonym na straty.

Ma dużo wrodzonej dobroci i go­ścinności. Jego wielkie poczucie godności własnej potęguję się z wie­kiem, a występując na zewnątrz oka­zuje dużo samoopanowania i taktu; jest otwarty, hojny, szczery.

Lubi bardzo uznanie i chociaż nie pracuje bynajmniej w tym celu, aby je osiągnąć — pochwała jednak zaw­sze sprawia mu przyjemność. Jedną z jego właściwości jaka najbardziej rzuca się w oczy — jest niezwykle silna wola i niezmordowana siła pracy, gdy chodzi o realizacje za­mierzonych celów. Ożywia go przy tym nienasycone pragnienie wiedzy, poznania wszystkiego.

Łączy się z tym subtelna intuicja i sąd surowy — ale sprawiedliwy. Dzięki temu skorpion z 6 listopada łatwo analizuje charak­tery innych ludzi i szybko rozstrzy­ga problematy zawiłe.

Na ogół jednakże więcej kieruje się uczuciem aniżeli logiką. Jest to na­tura jowialna i sympatyczna, z predyspozycją do pobłażania sobie. Uprzejme i przyjazne usposobienie łączy się z pogłębioną znajomością życia i charakterów ludzkich a tak­że i odwagą moralną.

Chętnie zajmuje się sprawami in­nych ludzi i pomaga potrzebującym. Szczery i liberalny — jest stałym przyjacielem i wiernym kochankiem.

Duszę jego wypełniają uczucia po­tężne i silne namiętności — a po­między jego podświadomością a ży­ciem myślowym niema rozdźwięków, gdyż jest to człowiek jedno­lity, całkowicie i bez zastrzeżeń od­dający się swej pracy i celom ży­ciowym. Rezolutny, odważny, śmia­ły — sam jest twórcą swego losu.

 

HOROSKOP DZIENNY SKORPION