HOROSKOP NA DZIŚ SKORPION – 12 LISTOPAD DO 16 LISTOPAD

 

Horoskop na dziś Skorpion – Kto urodził się dnia 12 Listopada

Jest wrażliwy na słowa uznania lub nagany.

 

Horoskop na dziś SkorpionCechuje go charakter zrównowa­żony i silne uczucia. Okazuje wy­trwałość, zdecydowanie, ambicję a jego sfery zainteresowań są wiel­ce różnorodne. Lubi zebrania pu­bliczne, lecz okazuje również zami­łowanie do życia rodzinnego i przy­wiązanie do swego rodzinnego ogni­ska.

Stanowczy, mężny a przy tym lubiący zmiany — pragnie zdobyć niezależność i rozszerzyć swą sfe­rę wpływów. Dobry to (Horoskop na dziś Skorpion) pracownik i prawy sojusznik.

A jednak w stosunkach z nim na­leży być ostrożnym, gdyż jest nie­zwykle wrażliwym na każde słowo uznania lub nagany.

Gdy przezwycięży swe wady jak zazdrość, mściwość, chęć ganienia innych, skrytość — wówczas staje się subtelnym krytykiem i okazuje uzdolnienie do przenikania tajemnic.

Kobieta urodzona dnia 12 Listopada (Horoskop na dziś Skorpion):

Wy­kazuje nieraz niezwykłą energię w spełnianiu swych obowiązków domowych a osoby postronne po­dziwiają ją jako matkę i żonę — co sprawia, jej wielką przyjemność.

A jednak członkom rodziny jej despotyzm i arbitralność — mimo wrodzonej szlachetności — ciężko się dają nieraz we znaki. Jej silna indy­widualność przygniata otoczenie, co zwłaszcza daje się odczuwać dzie­ciom. Nie ma ona bowiem wyrozu­miałości i nie okazuje pobłażania dla wad młodości.

Wielka godność własna nie po­zwala jej przyznać się do popełnio­nych błędów lub prosić o informa­cje. Gdy jednak nie zostanie dość wcześnie powiadomioną o najmniej­szych wydarzeniach dotyczących rodziny — odczuwa to jako wielką przykrość.


 

Kto urodził się dnia 13 listopada

Ostrożny, dyplomatyczny – potrafi być nieprzenikniony.

 

Odznacza się przede wszystkim swym pełnym godności sposobem zachowania się. Nieraz jest pełen uprzejmości i Horoskop na dziś Skorpionłaskawości — ale po­trafi również błyskawicznie się zmienić w obronie swej zagrożonej godności własnej i wówczas staje się porywczym i szorstkim.

Niezwykle wrażliwe jest jego usposobienie a umysł krytyczny analizuje wszystko dookoła. Wi­docznie nad czymś rozmyśla i za­stanawia się. Ścisły w mowie i w piśmie — nie lubi wykrętów. Gdy się porusza jego interesy — staje się wówczas pełnym temperamentu.

Cechuje go niezwykle silne po­czucie własnej niezależności i nie­chęć do uznawania cudzego autory­tetu. Nie chce poddawać się wła­dzy innych: sam jest swym mi­strzem i sam ustanawia swe własne prawo.

Budowa ciała jest zazwyczaj dość mocna a z wiekiem wykazuje ten­dencje do otyłości. Duma i poczu­cie własnej godności wypełniają je­go wnętrze, czyniąc jego rysy nie­ruchomymi a twarz — spokojną i władczą.

Nawet w wypadkach gdy miotają nim najsilniejsze wstrząśnienia — (Horoskop na dziś Skorpion) stara się zachować spokojnie — aby nic nie uronić ze swej godno­ści.

Pragnąłby przeniknąć wnętrze każdego człowieka i czytać w nim jak w otwartej księdze, pozostając sam absolutnie nieprzeniknionym.

Ma on przesadne pojęcie o pano­waniu nad sobą a niezręczne gesty, niepokój i nerwowość lub oznaki słabości moralnej u innych wywo­łują w nim gwałtowną antypatię.

Zachowanie się jego na zewnątrz ma w sobie nieraz coś wojskowego. Pragnie uniknąć każdego kroku, który mógłby pomniejszyć jego do­stojność i dla tego nieraz nie bierze udziału w zabawie ogólnej.


 

Kto urodził się dnia 14 listopada

Posiada umysł ruchliwy i żywą wyobraźnie.

 

Ma on w duszy niewyczerpane źródło idei i natchnień. Jego umysł ruchliwy, obejmujący szerokie horyzonty — zawsze jest przejęty ja­kąś nową ideą i literalnie przepeł­niony jest rozlicznymi koncepcjami i obrazami psychicznymi. Łączy się z tym wielka intuicja i bystre poj­mowanie.

Horoskop na dziś Skorpion – Wywiera wpływ przyciągający na swe otoczenie a jest przy tym jednakowo ścisły i gruntowny za­równo w dobrem jak i w złem.

Gdy odrodzi się wewnętrznie i osiągnie pełnię swej świadomości indywidualnej – może się stać wówczas ożywiającym ośrodkiem twórczym, zapładniającym otocze­nie.

Potrafi krytykować w sposób bezpartyjny a zdanie swe umie wy­rażać w sposób zdecydowany i jas­ny.

Skorpion – Co mu grozi?

Musi zwalczać przeciwności roz­maitego rodzaju, a warunki życio­we zmuszają go do projektów zbyt pośpiesznych i poczynań hazardo­wych.

Impulsywny i niespokojny jego umysł jest niedostatecznie przewi­dujący i nie zdaje sobie sprawy z tego, jakie dookoła otaczają go niebezpieczeństwa. Dzięki temu wpływ warunków życiowych może się na nim odbić niepomyślnie i za­hamować jego ekspansje.

Niezwykła wrażliwość czyni go “Horoskop na dziś Skorpion” bardzo wybrednym w używaniu po­karmów, co nieraz przyczynia nie­potrzebnego kłopotu w gospodar­stwie domowym. A jednocześnie wykazuje zamiłowanie do potraw drażniących i ostrych, przypraw i korzeni i to nie licząc się wcale z późniejszymi skutkami — t. j. niestrawnością.

W niektórych natomiast wypad­kach — gdy jego gorliwość została pobudzona nadmiernie — potrafi się obchodzić bez pokarmu i snu.


 

Kto urodził się dnia 15 listopada

Dąży uparcie do swego celu i nie chce słuchać rad innych ludzi.

 

Nie szczędzi wysiłków aby osiągnąć swe zamierzenia życiowe. Jego niezwykłe zdolności umysłowe po­zwalają mu przeważnie na zdobycie wybitnego lub wpływowego stano­wiska.

Pokonawszy swe wady i prze­zwyciężywszy upadki — może wznieść się na wyżyny rozwoju du­chowego. Przedtem jednak musi pozbyć się swej zaciętości, mściwo­ści i zmysłowości.

Niebezpieczeństwo jakiego się strzec winien — to rozproszenie sil i nierealne koncepcje. Nie znosi rad innych ludzi i nie wysłuchuje ich zdania — a dzięki temu — nie ustrzegą się ze swej strony od wy­siłków bezpłodnych, jakie nie wy­dadzą rezultatu.

W małżeństwie (Horoskop na dziś Skorpion) –  przejawia dużą władczość i tylko wówczas, gdy je­go żona ma charakter ustępliwy i łagodny — może ono być harmonijnym.

Jako ojciec skorpion — nie wykazuje wiel­kich zalet — patrzy bowiem na wszystko wyłącznie z własnego punktu widzenia i nie jest w stanie wejść w położenie innego człowie­ka, a tym bardziej odczuć słabość i bezradność małego dziecka.

Nie znosi poufałości i dlatego je­go przyjaciele powinni sie wystrze­gać zbytniego zbliżenia. Gdy in­tymność stosunków się spotęguje — zerwanie staje się nieuniknione.

Horoskop na dziś Skorpion – Jak wychować takie dziecko?

Rodzice i wychowawcy powinni je od lat najwcześniejszych podda­wać surowej kontroli i nauczyć je samoopanowania.

Niechaj się nauczy opanowywać swe namiętności i rozwinie w sobie usposobienie życzliwe i przyjazne dla innych.

Nie jest to jednak łatwe, bo­wiem taki człowiek ma silny cha­rakter, nie poddający się wpływom innych. Jednakże w dzieciństwie i młodości można w jego charakte­rze dużo zmienić na lepsze.


 

Kto urodził się dnia 16 listopada

Energiczny, gorliwy — zajęty jest nieustannie.

 

Horoskop na dziś SkorpionOkazuje doskonałe zdolności prak­tyczne, zwłaszcza pod względem interesów i stosunków handlowych. Ale posiada również zdolności w kierunku czysto teoretycznym, a w jego karierze naukowej może też osiągnąć niezłe rezultaty.

Jego zamiłowania są dość skromne. Potrafi dostosować się do wa­runków i otoczenia. Nie należy jed­nak przypuszczać, że mamy tu do czynienia z człowiekiem słabym lub niezdecydowanym: odwaga, nieustraszoność, gorliwość, wytrwa­łość, zawsze go cechują.

Niezwykle silny to (Horoskop na dziś Skorpion) charakter, po­siadający własność odradzania się — jak feniks — z popiołów włas­nych swych przeżyć.

Jego organizm jest na ogół dość wytrzymały, chociaż dzięki wrażli­wości niezwykłej — dostępny in­fekcjom.

Gdy zachoruje — to wówczas już jest chorym naprawdę. Czasami jed­nak choroba ma przebieg przytłu­miony ze względu na wielką wy­trzymałość organizmu i zasób sił życiowych.

Kuracja wypoczynkowa i rosądny tryb życia — to najlepsze lekar­stwa dla takiego człowieka, pozwa­lają one bowiem działać potężnej si­le regeneracyjnej, jaka jest skryta w organizmie. Sam on jednakże okazuje zamiłowanie do środków heroicznych, radykalnych i rzadko kiedy pozwala naturze dopełnić swego dzieła całkowitej rekonwa­lescencji.

To zamiłowanie do używania le­karstw o ostrym działaniu może mu nawet zaszkodzić. W ten sposób przejawia sę jego wrodzona chęć panowania i pragnienie osiągnięcia natychmiastowych skutków.

 

HOROSKOP NA DZIŚ SKORPION