HOROSKOP DZIENNY SKORPION – 7 LISTOPAD DO 11 LISTOPAD

 

Horoskop dzienny skorpion – Kto urodził się dnia 7 listopada

Przenikliwy, sceptyczny, wytrwały — chętnie odkrywa tajemnice.

 

horoskop dzienny skorpionJego usposobienie jest dość niespokojne — skłonne do uniesień, en­tuzjastyczne. A jednak jest stały, energiczny, a umysł jego ostry i przenikliwy dąży do tego, aby roz­szerzyć granice swych wiadomości. Posiada wrodzone zdolności do me­dycyny i chemii.

Pośród ludzi urodzonych 7 listopada musimy wyraźnie odróżniać dwa typy, najzupełniej odmienne:

  • Niższy typ – człowiek nierozwinięty — jest agresywny, nieprzy­jemny, nieufny, zazdrosny, nieraz tyrański.
  • Typ wyższy – bardziej rozwi­nięty — przezwyciężył już te wro­dzone wady, rozwinął wielką potę­gę pracy i pragnie ją poświęcić dla zrealizowania swych ideałów.

W stosunku do innych nie jest zbyt łagodny. Doświadcza ich i bada ich siłę, a gdy okażą się zbyt słabi — bezwzględnie ich strofuje. Jego uczu­cia miłości i nienawiści są bardzo silne.

Jest to całkiem swoisty charakter (Horoskop dzienny skorpion) i trudno nieraz dać sobie z nim radę.

Skłonny do fatalizmu — niepotrzeb­nie wierzy w ślepą siłę losu, co za­truwa mu radość życia. Pod wzglę­dem intelektualnym nierzadko jest szyderczy i sceptyczny, analizując wszystko w sposób niezwykle do­kładny.

Wielką przyjemność sprawia mu odkrywanie cudzych tajemnic i wy­świetlanie okoliczności niejasnych i zawiłych. Tajemnice i misteria re- ligi wzruszają go i przyciągają.

Najlepsze rezultaty czy to we współdziałaniu czy też w małżeń­stwie, może osiągnąć z ludźmi uro­dzonymi od d. 23 czerwca do d. 22-go lipca i od d. 21 lutego do 19 marca.


 

Kto urodził się dnia 8 listopada

Potrafi przezwyciężyć swe wady.

 

Mocny to charakter, pełen milczą­cej wewnętrznej potęgi, wzrastają­cej z wiekiem. Wielka wrażliwość na horoskop dzienny skorpionemanacje psychiczne innych ludzi pozwala mu doskonale orientować się w sytuacjach życiowych.

Podrażniony — staje się ostrym, sarkastycznym a może nawet prze­jawiać zawziętość. W wieku później­szym okazuje zainteresowanie mi­stycyzmem.

Gdy taki człowiek osiągnie pełnię swego rozwoju — wówczas prze­zwycięża swe wady i staje się jed­nostką wartościowa. Skłonności jego są na ogół humanitarne: chętny jest do świadczenia przyjacielskich usług i pocieszania osób, które są udręczo­ne psychicznie lub fizycznie, okazu­jąc dobre serce, życzliwość i łaska­wość.

Skoro tylko skorpion zachoruje — jego sil­ne poczucie realności życiowej po­budza go do natychmiastowego prze­ciwdziałania, ą niezwykła energia, jaka go wypełnia, skłania go do uży­cia środków drastycznych.

Staje do walki z choroba podobnie jak nie cofa się przed żadną walką w życiu. Nie lekceważy swego cier­pienia, kładzie się do łóżka i stara się wypędzić chorobę z organizmu przy pomocy najsilniejszych środ­ków, jakie ma do rozporządzenia. Człowiek tego rodzaju (Horoskop dzienny skorpion) nie uznaje półśrodków.

Jego zdolność odradzania się — zarówno fizycznego jak i duchowe­go — jest bardzo duża, co zapewnia mu wyzdrowienie i szybkie przyj­ście do siebie po stosunkowo nawet ciężkich cierpieniach.

Ciekawe jest, że stosuje chętnie zabiegi chirurgiczne, gdzie tylko się da. Jego radykalna natura przeja­wia się w życiu w podobny sposób.


 

Kto urodził się dnia 9 listopada

Jego sympatie i antypatie są silne niezwykle.

 

Nie chowa on swego zdania w ta­jemnicy, ktokolwiek zaś się z nim zetknie — odrazu może rozpoznać, czy należy do osób dlań sympa­tycznych, czy też antypatycznych.

Dla przyjaciół zawsze gotów do chętnej pomocy — lecz wrogowie niechaj się strzegą jego gryzącego sarkazmu i gniewu, który potrafi być nieubłaganym.

Potężne siły są ukryte w takim człowieku, a jego namiętności są rozwinięte niezwykle. Spragniony dziwacznych przyjemności i nie­zwykłych rozkoszy — wytrwale ich poszukuje.

Dumny, chytry — posiada świet­ny dar orientacji. Małżeństwo wy­wiera nań wpływ silny i jest waż­nym wydarzeniem w jego życiu. W miłości zdolnym jest do poświęceń.

Horoskop dzienny skorpion – Charakter kobiety urodzonej w tym dniu zależy w dużym stopniu od jej rozwoju umysłowego i mo­ralnego.

Niedorozwinięta — nie chce pod­dać się ograniczeniom jakie jej na­rzuca pleć, a jej gwałtowność i skłonność do przesady daje się we znaki mężowi.

Za wszelką cenę pragnie ona przeprowadzić swą wolę, nie licząc się z otoczeniem. Nie waha się by­najmniej i nie zwleka… Gdy się za­kocha — nie zwraca uwagi na kon­wenanse życiowe.

Dobrze opisał taki typ kobiety Ibsen w swej „Hedda Gabler“.

Ludziom urodzonym dzisiaj gro­zi, iż życie ich będzie hamowane przez rozmaite przeciwności. Czy to przez własny błąd czy też przez nieostrożność — mogą być naraże­ni na wstrząśnienia.

Ponieważ posiadają dużą siłę wo­li i są zdecydowani zrobić karierę — nieraz im się to udaje.


 

Kto urodził się dnia 10 listopada

Pragnie władzy i nie lubi krytyki innych.

 

Jest aktywnym i bardzo wyna­lazczym, zwłaszcza w kierunku od­krywania rozmaitych sposobów prowadzącychhoroskop dzienny skorpion do jego celów i opa­nowywania zdobyczy. Stawia dziel­nie czoło wszelkim niebezpieczeń­stwom — i w ten sposób potrafi opanować namiętności tłumu.

Przede wszystkim pragnie wła­dzy i potęgi. Czujny, mężny — po­dejrzliwy jest i zazdrosny. Chociaż na ogół jest dość sprawiedliwym, ma skłonności do tego, aby stać się zbyt surowym i wymagającym.

Nie znosi krytyki innych — bo­wiem sam dąży — wedle swego przekonania — do celów jak naj­lepszych. Jest on zawsze pewnym siebie i odpowiada za siebie moral­nie.

Dziwnie łatwo odkrywa słabe strony w duszach innych ludzi a ta wspólność wad i przewinień daje mu pewne ogólnoludzkie poczucie solidarności: „wszak wszyscyśmy grzeszni**…

Horoskop dzienny skorpion – Do czego powinien dążyć?

W swej krytyce i w napaściach na wady i przewinienia innych nie powinien zapędzać się zbyt daleko.

Skorpion – Co mu grozi?

Za wszelką cenę pragnie być sa­modzielnym i nie znosi żadnych ograniczeń. Łatwiej jednak nim kie­rować, aniżeli to sam przypuszcza — ręka jednakże która to czyni — powinna być bardzo delikatną.

Jego własny egoizm i próżność mogą być użyte przez zręcznych pochlebców do tego, że uczyni wreszcie wszystko, czego oni za­pragną.

Tak długo, jak nie podejrzewa kontroli i wyobraża sobie, że działa na własną rękę — może być do­skonale prowadzonym na pasku.


 

Kto urodził się dnia 11 listopada

Subtelny, krytyczny, zaciekły — posiada zdolności niezwykle.

 

Umysł jego lubuje się w atakach, dyskusjach, napaściach. Zaciekłym jest w sporach, a ostrożnym w samoobronie. Groźny i niezmordowa­ny jako przeciwnik — jako towa­rzysz jest wesołym i sympatycz­nym.

Uparty i porywczy — w walce zachowuje się dzielnie i z humorem. Subtelny w pomysłach i zuchwały w wykonaniu — niebezpieczny to twórca skomplikowanych projek­tów. Zawsze myśli o sobie i nie za­pomina krzywd doznanych.

Jest to jeden z silniejszych cha­rakterów ludzkich. Dumny, wład­czy — nie jest wolnym od gniewliwości i drażliwości. Dobry kompan za stołem, człowiek ostrego dowci­pu — łatwo zyskuje sobie przyja­ciół.

Dziecko tak urodzone (Horoskop dzienny Skorpion) posiada nadmiar nerwowej energii, której należy dać w życiu okazje do wy­ładowania się. O ile to nie następu­je — wówczas dziecko staje się nie­cierpliwe, sprzeciwia się osobom z otoczenia i przysparza trudności wychowawcom.

Nie jest dobrem wydawanie mu rozkazów kategorycznych i zmu­szanie go siłą do wykonywania cze­goś wbrew jego woli. Daleko lep­sze skutki odniesie łagodna perswa­zja, zwłaszcza gdy mu się da do poznania, że uważa go się za swe­go towarzysza.

Wykazuje on bowiem dużą siłę woli i znaczną przenikliwość. Po­nieważ oszukać takie dziecko lub wyprowadzić w pole jest prawie niepodobieństwem — wobec tego w stosunkach z nim lepiej zacho­wać otwartość i prostolinijność.

Posiada wrodzone zdolności do mechaniki i powinno otrzymywać zabawki jakie dopomogą mu w roz­winięciu tych zdolności.

 

HOROSKOP DZIENNY SKORPION