HOROSKOP RYBY – 19 LUTY DO 26 LUTY

 

Horoskop ryby – Kto urodził się dnia 19 Luty

Interesuje się zagadnieniami naukowymi.

 

horoskop ryby luty i marzecHoroskop ryby – Jego uczucia — wprawdzie nie­zbyt gorące — są jednak stale i prawe. Ma wielkie ambicje i nie­zwykłe poczucie własnej godności, a jego wysiłki życiowe wykazują dążenie do uzyskania autorytetu.

Okazuje przy tym zdolności do pa­nowania i sprawowania władzy, a chociaż nieraz jest niskiego po­chodzenia, szybko może się wysu­nąć na pierwszy plan w swym zakresie działania, osiągając lepszą pozycję życiową aniżeli jego poprzednicy lub koledzy.

Więcej interesuje się sprawami ogólno – ludzkimi aniżeli drobnymi wydarzeniami praktycznego życia. Ponad cierpieniami poszczególnych jednostek przechodzi zawsze do zagadnień ogólnych, interesujących całe społeczeństwo.

Więcej inte­resuje się rozstrzygnięciem zasad­niczym jakiegoś zagadnienia eko­nomicznego, aniżeli przyjściem z pomocą poszczególnym ludzkim egzy­stencjom.

Horoskop ryby – Naturalnie — o ile nie jest odpo­wiednio rozwinięty — może stać się w tym kierunku maniakiem lub doprowadzić do niepowodzeń ży­ciowych.

Umiarkowany i dyskretny — nie przeciwstawia się bynajmniej no­wym ideom, lecz chętnie je przyj­muje. Jednakże jego entuzjazm nie­łatwo się rozbudza, a mimo swej sympatycznej natury — nie zawsze udaje mu się osiągnąć popularność u szerszych mas ludności.

Bowiem człowiek przeciętny nie potrafi ocenić jednostki, która nie reaguje natychmiast na każde wra­żenie, lecz zastanawia się i obmyśla swe czyny.

Prawdę powiedziawszy — jest to jednak również i wadą urodzin 19 Luty. Życie bowiem wyma­ga od nas nieraz działania natych­miastowego i szybkiego, a zbytnie deliberowanie i zwlekanie może się zemścić na naszej karierze życiowej.

Horoskop ryby – Zamknięty w sobie, oddany swym myślom — ma wrodzone zdolności przewidywania, a w pracy umysło­wej jest bardzo staranny. Żyje w zgodzie z sąsiadami, pochłonięty przez własną pracę.

Może osiągnąć powodzenie w za­wodach związanych z elektrycz­nością, radiem, kinem, lotnictwem lub kolejami. Gdy zostanie bogaty — z jego bogactwa będą ko­rzystać inni.


 

Kto urodził się dnia 20 luty

Dobroduszny, rozmowny – nie zna się na interesach.

 

Horoskop ryby – Utalentowany, przyjazny, towa­rzyski — żyje w harmonii z oto­czeniem i w zgodzie z rodziną. horoskop rybyPo­myślne związki rodzinne i społecz­ne mogą mu zapewnić w ogóle w ży­ciu wiele szczęścia.

Dzięki swemu pragnieniu zamoż­ności i życia w dostatkach — inte­resy swe prowadzi starannie i ze swych zobowiązań względem klientów wywiązuje się skrupulatnie. Trzeba przyznać, że w każdej rze­czy jaką czyni, przejawia poczucie prawdy i sprawiedliwości.

Chciałby rządzić innymi i wpły­wać na otoczenie dzięki swej po­tędze przekonywania innych. A swe zamierzenia życiowe pragnąłby zre­alizować przy pomocy swych nie­zwykłych zdolności dostosowywa­nia się do warunków i okoliczności.

Jako człowieka interesu czeka go powodzenie w tym wypadku, gdy uda mu się połączyć razem dwa czynniki o naturach najzupełniej kon­trastowych — przez co tworzy no­we możliwości użyteczności pu­blicznej. Łączy bowiem w ten spo­sób w jedną pożyteczną całość dwie siły. Z których każda pojedynczo mogła by się okazać niekompletna lub nieskuteczna.

Jednakże w sprawach towarzy­skich bardzo jest luźny. Dzięki swej wielkiej uprzejmości chciałby sobie każdego zobowiązać i obiecuje wszystkim, cokolwiek kto zaprag­nie. Zaraz potem zapomina jednak o swych obietnicach lub je lekce­waży.

Horoskop ryby – „Cóż to szkodzi?“ mówi naiwnie ten dobroduszny człowiek. Ubiera się zazwyczaj dość starannie i z pe­wnym smakiem. Lubi opowiadać szeroko o dokonanych przez się czynach — ale o swych błędach, chorobach lub pomyłkach — wcale nie wspomina.

Pomiędzy ludźmi tak urodzonymi trafiają się osoby bardzo wesołe ale pośród kobiet zdarzają się rów­nież kokietki bez serca.

Małżeństwo dopomaga zazwyczaj takiemu człowiekowi do rozwoju i odrodzenia wewnętrznego. Gdy zawrze szczęśliwy związek małżeń­ski — jest to wówczas człowiek radosny i zadowolony z życia. Nie­rzadko jednak jego małżeństwo, jest dysharmonijne…

Horoskop ryby – Jest to natura podwójna, która dopiero dzięki rozsądkowi i samoopanowaniu może osiągnąć wew­nętrzną harmonie.


 

Kto urodził się dnia 21 luty

Dowcipny, beztroski, gościmy — lubi zwierzęta.

 

Horoskop ryby Horoskop ryby – Chociaż nie jest bynajmniej sła­bym charakterem — mogą go jed­nak inni za takiego uważać, dzięki pewnej obojętności, jaka okazuje za­równo na sprawy własne jak i cu­dze.

Natura jego jest spokojna i bez­troska. Lubi wypoczywać, wiele po­święca dla swej własnej wygody i korzyści, a sprawy innych ludzi rzadko go niepokoją.

Horoskop ryby – Jest dowcipny — lecz mało ma odwagi. Nieraz człowiek uro­dzony 21 luty wykazuje charakter bardzo dziwny. Dzięki przykrościom życio­wym rozwija się duchowo. Gościn­ny, lubi zwierzęta i odznacza się swym dobrym sercem, miękkością i przyjaźnią, z jaka odnosi się do swego otoczenia.

Uczuciowy, bardzo namiętny — pod wpływem pasji może posunąć się bardzo daleko. Nieostrożnie – mu się przeciwstawiać staje się wówczas gwałtowny i zaciekły.

Horoskop ryby – Mężczyzna tak urodzony lubi:

Romantyczny, niezwykle wrażliwy, może osiągnąć wysoki rozwój du­chowy. Jego umysł jest opanowa­ny przez emocje i wzruszenia, okazywać ani zbytniej wytrwałości ani też dostatecznej siły oporu.

To też nieraz dość trudno przy­chodzi mu torować sobie drogę w życiu, gdyż jest nierozumiany przez innych i niesłusznie odsu­wany.

Jest też nieco zarozumiały, a dzięki swej niedyskrecji może się narazić na przykrości.

Kobieta urodzona w tym dniu jest dobrego charakteru. W młodości mogą ją spotykać przykrości.

Lubi czynić dobrze, jest wrażli­wa, dyskretna, oszczędna i na ogół rozsądna. Jej zdrowie niezbyt moc­ne do 28 roku życia, później popra­wia się znacznie.

Najwrażliwszą częścią ciała ludzi tak urodzonych są stopy. To też dzięki temu dokuczają im nieraz od­ciski; łatwo się zaziębiają przez sto­py. Psychicznie taki człowiek jest niezwykle wrażliwy i reaguje na­tychmiast na wszelkie wpływy ja­kie go dochodzą. Pragnąłby pędzić życie w spokoju, unikając wszelkich zamieszek i trudności.


 

Kto urodził się dnia 22 luty

Wrażliwy dyskretny — okazuje zainteresowania filozoficzne. Można na nim polegać.

 

Horoskop ryby – Chociaż jego natura jest dość bierna — to jednak gdy zabierze się do pracy i wciągnie w jej try­by — można wówczas podziwiać lego zręczność i niezwykle skutecz­ne metody postępowania. Potrafi bowiem połączyć wszystkie, nawet nieskoordynowane części w jedną całość.

Urodziny te obdarzają takie ryby darami ducha i wybitnymi zdolnościami umysłowymi. Taki człowiek interesuje się szerszymi zagadnieniami, a wszystko co dotyczy filozofii, me­tafizyki i budowy wszechświata — wywiera nań wpływ przyciągający.

Sympatyczny w obcowaniu, do­brotliwy, serdeczny — ma zazwy­czaj wielu przyjaciół. Można mu powierzyć najgłębsze tajemnice — nie zawiedzie niczyjego zaufania.

Horoskop ryby – Wadą jego jest chęć użycia, co może się zwłaszcza przejawiać w kierunku kulinarnym. Nie zawsze Jest uważny i niezbyt porządny. Potrafi również przejawiać upór i samowole. Dzięki własnej nie­
ostrożności może być narażony na straty.

W gruncie rzeczy jest to jednak dobry człowiek. Jako wspólnik w interesach lub sprawach społecz­nych może być bardzo pożytecz­ny dzięki swej intuicji, przenikli­wości i może zrównoważyć swych bardziej aktywnych partnerów.

Horoskop ryby – Jak wychować dziecko urodzone w tym dniu:

Bardzo ważna rzeczą jest uchronienie go od złego towa­rzystwa, bowiem zły przykład mo­że na nie podziałać fatalnie. To też rodzice i wychowawcy powinni je chronić starannie przed złymi wpły­wami — ma ono bowiem pewne właściwości mediumiczne, dzięki którym grozi mu niebezpieczeństwo utraty własnej woli.

Tak długo póki wreszcie nie pod­rośnie i nie nauczy się czynić traf­nego wyboru w sprawach życio­wych — powinni wychowawcy nim kierować i osłaniać je przed niebezpieczeństwami.

Gdy raz bowiem dostanie się pod jakiś wpływ — z powodu słabej woli i poddającego się charakteru — nie potrafi się spod tego działania wyzwolić, a przez podleganie obcej woli może sobie zepsuć całe życie.

Ponieważ natura takiego dziecka jest wrażliwa i bierna — jest ono zatem zależne od swych kaprysów. Wychowawca musi dążyć do tego, aby w dziecku rozwinąć za­miłowanie do systematycznej pracy i spotęgować siłę woli.


 

Kto urodził się dnia 23 luty

Ma przyjaciół wysoko postawionych i okazuje talenty artystyczne.

 

Horoskop ryby – Rozsądny, ostrożny — przejawia pewność siebie, jaką zawdzięcza swej naturze rozważnej i Horoskop ryby roztrop­nej. Łączy stałość charakteru z du­żą inteligencją.

Jego skłonności są dość pokojo­we: raczej będzie znosić nieprawo­ści i przykrości, aniżeli walczyć o słuszną sprawę. Dzieje się to jed­nakże bynajmniej nie z powodu jego obojętności. Jest on bowiem na to zbyt wrażliwy, aby w życiu mógł pozostać obojętny lub nie chciał się o coś troszczyć. Owszem — nie­raz zdolny jest do okazywania silnej zazdrości i niepokoju o los swych bliskich.

Jednakże w jego naturze leży dużo wrodzonej bierności — nie chce znosić niepokojów i wysiłków, jakie pociągnęłaby za sobą walka o słuszną sprawę. Ma subtelne pomysły i okazuje talenty artystycz­ny a wszystko co romantyczne i uduchowione — wywiera na niego wpływ przyciągający.

Horoskop ryby – Czego się strzec winien. Wiele osób tak urodzonych marnuje swe wielkie zdolności — gdyż nie są w stanie skoncentrować się i nie potrafią opanować swych zmysło­wych skłonności, przebierając mia­rę w życiu, a również poddają się zbyt łatwo apatii lub zachowują biernie.

Gdy wola takiego człowieka jest słaba, życie może znieść ją całko­wicie. Gdy jednak wola jego się wzmac­nia — wówczas łatwo robi karierę.

Ma on bowiem wielkie zdolności i talenty, które przejawiają się już u dzieci. Rodzice i wychowawcy mogą im oddać wielkie usługi przez rozwój wrodzonych zdolności i wy­chowanie staranne.

Charakter takiego człowieka jest najczęściej zamknięty w sobie. W życiu osiąga zazwyczaj zwycię­stwo nad wrogami i powodzenie.

Horoskop ryby – Wadą tych urodzin jest niewąt­pliwie zbyt wielka wrażliwość. Taki człowiek nie tylko odbija na sobie wszelkie wydarzenia i nastroje jak zwierciadło – ale po prostu jak gąb­ka — wchłania je w siebie.

To też na niższych stadiach roz­woju ludzie ci są dość zmienni – zależnie od wpływów jakim podle­gają i nieraz może się wydawać, ze ich podstawy moralne zarówno jak i zasady życiowe są dość nie­pewne.


 

Kto urodził się dnia 24 luty

Towarzyski, uprzejmy — łatwo się wzrusza.

 

Horoskop ryby – Oddany życiu towarzyskiemu — bierze udział w rozlicznych pracach społecznych. Chętnie świadczy in­nym przysługi i poświecą się dla przyjaciół. Wzajemnie też jego przy­jaciele darzą go uznaniem i chętnie pomagają w przejściach życiowych.

Czuły, wrażliwy — oddany jest miłości i chętnie ugania się za roz­rywkami. Najczęściej okazuje jakieś zdolności artystyczne, jest wielkim zwolennikiem sztuki, a specjalnie teatru. Lubi mieszkać nad wodą.

Horoskop ryby – Urodziny 24 luty dają dwa zu­pełnie różne typy:

  • Jeden — to człowiek przeciętny, bierny, obojętny, niczym nie przej­mujący się i trwający w apatii.
  • Drugi — bystry i zdolny, przejęty jest pragnieniem pomagania innym i potrafi obarczyć się wielką odpo­wiedzialnością, skoro może w ten sposób stać się pożyteczny dla spo­łeczeństwa.

Wówczas okazuje najlepsze cechy swego charakteru, ale jednocześnie ogarnia go obawa, aby nie dopuścił się jakichś pomyłek brzemiennych w skutki. Nieraz też nie potrafi się długo utrzymać na osiągniętej wy­żynie.

Trzeba dodać, że na ogół obawia się niepowodzenia i biedy. Zawód jego najczęściej ma związek z kierownictwem i prowadzeniem in­nych. Może być dobrym nadzorca, nauczycielem, lub dyrektorem, a je­go radom i wskazówkom wszyscy chętnie się poddają.

Kobietę tak urodzona czeka ewen­tualność dwóch małżeństw lub dłuż­szych związków.

Horoskop ryby – Wady. Człowiek tak urodzony potrafi być czasami bardzo chytry i umie w niezwykle subtelny sposób wyprowadzić wszystkich w pole.

Jego niezwykła wrażliwość sta­nowi dlań pewne niebezpieczeń­stwo — gdyż swe urojenia i fan­tazje bierze za rzeczywistość. Ła­two też miesza sprawy materialne i duchowe — biorąc jedne za drugie.

Nieraz okazuje zadziwiającą przesądność, polegając raczej na swych wrażeniach i odczuciach, aniżeli na wskazówkach zdrowego rozsądku. Wszelkie marzenia i poddawanie się nastrojom sprawiają mu wielka, przyjemność. Zwłaszcza narkotyki wyprowadzają go szybko z równo­wagi. Powinien ich unikać, gdyż łatwo podpada pod wpływ złych nałogów.


 

Kto urodził się dnia 25 luty

Ambitny, opanowany, spokojny – pragnie zyskać uznanie.

 

Horoskop ryby – Zwraca wielką uwagę na stronę zewnętrzną, nosi maskę konwencjonalizmu i dopiero przy bliższym ob­cowaniu można poznać jego praw­dziwą naturę.

Jego system nerwowy jest nie­zwykle delikatny i napięty — łatwo ulega podrażnieniu. Niezwykle wra­żliwy — skłonny jest do pesymi­zmu.

Zawód jego bywa nieraz podwój­ny. Potrafi zręcznie dostosowywać się do warunków tak, że w życiu zawodowym osiąga zazwyczaj nie­złe rezultaty.

Posiada równie dobre zdolności czysto teoretyczne jak i praktycz­ne — może więc być doskonałym buchalterem, kierownikiem zakła­dów, zarządzającym składami, do­mami, pracownikiem państwowym jak i uczonym, zagłębiającym się w abstrakcyjnych dociekaniach.

Największe powodzenie może jed­nakże osiągnąć we wszelkich dzie­dzinach sztuki, do czego okazuje zdolności. Zwłaszcza muzyka wiel­ce go wzrusza.

Horoskop ryby – Co mu grozi. Niechaj unika po­kusy nagłego wzbogacenia się — gdyż w ten sposób może się wplą­tać w nieszczęśliwe spekulacje i przygody niefortunne. Powinien zatem zachować ostrożność i dążyć do swego celu spokojnie i meto­dycznie — przez co uniknie grożą­cych niebezpieczeństw.

Jego organizm nie jest zbyt moc­ny i może podlegać niebezpieczeń­stwu chorób piersiowych, jak rów­nież i chorób krwi.

Aby zachować zdrowie i siły — powinien unikać krańcowości i pro­wadzić życie umiarkowane, bowiem na jego niezwykle wrażliwej naturze wszelkie ekscesy odbijają się na­tychmiast ujemnie.

Horoskop ryby – Jak wychować dziecko urodzone 25 luty. Jest ono dość łakome i lubi się objadać. To też wycho­wawcy zarówno jak i rodzice po­winni zwrócić na to uwagę i wcześ­nie zaszczepiać mu tendencje do umiarkowania i prostego trybu ży­cia.

Dziecko takie nie powinno jeść więcej, aniżeli potrzebuje do za­spokojenia głodu. Gdy przyzwyczai się do umiarkowanego i systema­tycznego trybu życia w dzieciń­stwie — zachowa to również i w wieku późniejszym.


 

Kto urodził się dnia 26 Luty

Subtelny i prawy — jest zwolennikiem wszystkiego co piękne, zarówno w przyrodzie jak i w sztuce.

 

Horoskop ryby – Szybko odczuwa przyciąganie do innych — ale również szybko budzą się w nim odruchy antypatii. Jest jednakże zbyt uprzejmy na to, aby komuś okazywać jawnie swa nie­życzliwość.

Pragnie dopomagać innym a nie­raz nawet oddaje zbyt wiele i w ten sposób może zaszkodzić zarówno swym interesom jak i zdrowiu. Na szczęście nie żąda od ludzi tyle, ile sam daje — gdyby bowiem tak było — stałby się niezwykle trud­nym w pożyciu człowiekiem.

Do swego ogniska rodzinnego jest bardzo przywiązany i chociaż może nie przejawiać zbytniej aktywności dla dobra innych członków rodzi­ny — wszyscy go lubią.

Odznacza się swą wyobraźnią i ma zamiłowania artystyczne. Z na­tury jest delikatny i subtelny. Zwłaszcza kobietom dziś urodzo­nym nie podoba się wszystko co

Horoskop ryby – Oddany swym ideałom — potrafi pracować wytrwale i cierpliwie, Tam, gdzie wszyscy inni porzucą pracę zniechęceni — on jednak wy­trwa i trudzi się dalej.

Potrafi płynnie wyrażać swe myśli – zarówno w słowie jak i w pi­śmie; jego styl jest potoczysty t wartki, a słowa płyną mu stru­mieniami. Jego listy mają nieraz wartości literackie.

Na świat patrzy przez różowe okulary i łatwo poddaje się entu­zjazmowi. Nierzadko wykazuje wiel­kie talenty, staje się przywódcą in­nych ludzi lub stanowi ośrodek par­tii politycznej.

Nieraz długo i cierpliwie studiuje życie przyrody i w rezultacie swej pracy usilnej — zgłębia wreszcie jej tajemnice.

Horoskop ryby – Co mu grozi. W sprawach prak­tycznych nie zawsze umie sobie po­radzić, to też spotykają go przy­krości i może ponosić straty. Lecz w tymże czasie w sprawach umy­słu i ducha może osiągnąć duży rozwój.

Horoskop ryby – Wady — to zamieszanie i niepo­kój jakim łatwo ulega oraz wyima­ginowane choroby. Nieraz męczą go obawy najzupełniej urojone — i oczekuje wówczas nieustannie ja­kichś wypadków nieszczęśliwych lub wydarzeń nieprzyjemnych. Dzię­ki tym niepokojom może nawet ucierpieć jego zdrowie.

 

HOROSKOP RYBY