HOROSKOP RYBA – 5 MARZEC DO 12 MARZEC

 

Horoskop ryba – Kto urodził się dnia 5 marzec

Ambitny, przenikliwy, zdecydowany — nie zawsze jest zrozumiały dla swego otoczenia.

 

Horoskop ryba marzecHoroskop ryba – Umysł jego niezwykle ostry, am­bitny, wnikliwy — obdarzony jest zdecydowaniem i umiejętnością kie­rowania swych sił do określonego celu. Nie wahając się — dąży za tym co widzi i czego pragnie. Czuje on jakby, że.jego droga życiowa jest już naprzód wyznaczona i szyb­ko nią pośpiesza.

Mądry, energiczny — okazuje za­interesowanie medycyną i chirurgią. Zazwyczaj odbywa dalekie podró­że — nieraz do krajów mniej zna­nych.

Jego niezwykle wrażliwa natura reaguje natychmiast na każdy bo­dziec zewnętrzny — czy umysłowy, czy też uczuciowy lub towarzyski, a wszelkie narkotyki wywierają nań niezwykle silne działanie. To też wskazaną jest duża ostrożność w stosowaniu narkotyków w ogóle, gdyż raz przyzwyczaiwszy swój organizm do czegoś — tylko z wiel­kim trudem daje się odzwyczaić.

Horoskop ryba – W stosunku do innych ludzi jest tolerancyjny i protekcjonalny, a je­go chęć pomagania bywa nieraz umiejętnie wykorzystywana na jego szkodę.

Nieraz może się znowu zda­rzyć, że nie jest zrozumiany przez swe otoczenie — a wówczas od­suwa się od towarzystwa ludzi i szuka samotności.

Jego styl literacki trudno poddaje się określeniu, gdyż jest tak pla­styczny, że zmienia się zupełnie w zależności od nastroju, w jakim znajduje się autor. W wypadku przemawiania publicznego — styl swej mowy dostosowuje do audy­torium.

Horoskop ryba – Czego się strzec winien. Nie­rzadko pośród otoczenia składają­cego się z ludzi banalnych i przeciętnych — ogarnia go głęboka tęs­knota wewnętrzna za czymś wyż­szym i bardziej idealnym; odczuwa wówczas żywe niezadowolenie i pod jego wpływem może popełniać nie­zręczności towarzyskie lub narazić się innym ludziom.

Więcej uwagi zwraca na treść, aniżeli na formę. Ale to lekcewa­żenie form towarzyskich i przypi­sywanie wyłącznego znaczenia je­dynie uczuciom — może go dopro­wadzić do dużych dysonansów ży­ciowych i nieporozumień.


 

Kto urodził się dnia 6 marzec

Dzięki swej ostrożności i pilności może osiągnąć powodzenie w interesach.

 

Horoskop ryba – Jest to człowiek cierpliwy i po­dejrzliwy—i dlatego też dość rzad­ko spotykają go Horoskop ryba marzecniepowodzenia w jego przedsięwzięciach. Czego nie może zdobyć swą pracą i energią— osiąga dzięki cierpliwości

Okazuje przywiązanie do rodzi­ny i swego domowego ogniska, o które się troszczy specjalnie. W stosunku do rodziny potrafi być szlachetny i czuły, a w obronie swych krewnych wykazuje dużą gorliwość i zaciętość. Natura jego bowiem wykazuje skłonności do silnych uczuć, przywiązania i po­święcenia się dla osób kochanych.

Trzeba dodać, że jego usposobie­nie jest dość niespokojne i zmienne. A on sam nieraz staje się zbytnio zamknięty w sobie lub niedosta­tecznie ufny w swe siły.

Horoskop ryba – Urodziny wykazują dwie krańcowości:

Albo taki człowiek jest spokojny, dość bierny i nie wykazuje więk­szych ambicyj życiowych. Albo też dąży do spełnienia wielkich rzeczy i zajęcia stanowiska wybit­nego. Grozi mu jednak przy tym, że albo tego stanowiska nie będzie mógł osiągnąć. Albo też — zdobyw­szy je wreszcie — nie będzie mógł go zatrzymać na stale.

Może też osiągnąć dobrą pozy­cję życiową dzięki połączeniu się we współpracy z innymi

Horoskop ryba – Nierozwinięty — taki człowiek w dążeniu do rozszerzenia granic swej świadomości i do poznania nowych i niecodziennych stanów psy­chicznych — może podpaść pod władzę narkotyków, na działanie których jego organizm jest wyjąt­kowo wrażliwy.

Z wiekiem każdy człowiek uro­dzony 6 marzec staje się coraz bardziej współczujący i wrażli­wy na cierpienia innych ludzi. Grozi mu wówczas opanowanie przez silniejsze indywidualności.

Wadą bowiem urodzin dzisiej­szych jest zbytnia wrażliwość, a wa­runki zewnętrzne i otoczenie mogą wywierać na takiego człowieka wpływ znaczny. Zamiast dążyć do tego, aby je formować i przekształ­cać wedle swej woli — łatwo ustę­puje i poddaje się biernie temu, co uważa za konieczność życiową.

Grozi mu przy tym, iż mimo swój charakter dość łagodny i dobrodusz­ny — może zostać zamieszany w spory lub kłótnie.


 

Kto urodził się dnia 7 marzec

Okazuje zdolności pedagogiczne i pragnie wpłynąć dodatnio na swe otoczenie.

 

Horoskop ryba marzecHoroskop ryba – Człowiek ten jest pionierem, przy­gotowującym drogę dla ważnych wydarzeń. Doskonale orientuje się w prądach nurtujących społeczeń­stwo. Potrafi naprzód obliczać i przewidywać wydarzenia jakie nastąpią. Jego instynkty społeczne i humanitarne przejawiają się wy­raźnie w życiu.

Okazuje dość duże zdolności pe­dagogiczne, które występują na jaw nie tylko w nauczaniu młodzieży, ale również i w życiu codziennym i po­litycznym.

Współdziałanie z innymi przyno­si mu duże korzyści. To samo moż­na powiedzieć również i o małżeń­stwie, chociaż, o ile chodzi o przy­gody miłosne — są one dlań nieraz źródłem rozczarowań i przykrości.

Horoskop ryba – Uprzejmy, gościnny — chętnie dzieli się tym, co posiada z innymi. Jest to doskonały towarzysz i kom­pan — martwi się wówczas, gdy inni się martwią—i raduje się wte­dy, gdy jego otoczenie się weseli. Potrafi się dostosować do każdej sytuacji, podlegając różnorodnym zmianom psychicznym.

Kobieta urodzona w tym dniu jest cierpliwa, miłosierna i uprzejma. Jej gościnność jest bardzo serdecz­na, a jako pani domu okazuje dużo umiejętności i troszczy się o naj­drobniejsze szczegóły domowego życia.

Może być doskonałą pielęgniar­ką również jak i prowadzić więk­sze przedsiębiorstwo, zatrudniające znaczniejszą ilość ludzi — jak ho­tele lub pensjonaty.

Horoskop ryba – Czego się strzec winien. W środ­kowym okresie swego życia powi­nien zachować ostrożność, unika­jąc wszelkich hazardów, zarówno osobistych jak i handlowych. Wszyst­ko w jego życiu zależy od rozwagi i ostrożności, gdyż inaczej może mu grozić nieoczekiwane załamanie się.

Dlatego też lepiej, aby trzymał się utartej i szerokiej drogi zwyk­łego życia, a unikał projektów nie­zwykłych, fantastycznych zarówno jak i wszelkiej ekscentryczności.

Jest to człowiek religijny i szla­chetny — ale lubi zmieniać swe za­jęcia, a nierzadko wykonuje dwa za­wody jednocześnie. Dokuczają mu okresy wielkiego niepokoju nerwo­wego lub też depresji psychicznej.


 

Kto urodził się dnia 8 marzec

Lubi sporty, jest muzykalny i łatwo się wzrusza.

 

Horoskop ryba – Jest dość uparty i za swymi ce­lami, jakie sobie nakreśli w życiu— idzie bez wahania, nie licząc się zeHoroskop ryba marzec skutkami. Posiada zdolności orga­nizacyjne i nie tylko potrafi organi­zować tłumy lub wojsko, ale rów­nież umie nimi rządzić.

Lubi przygody i przejawia zami­łowanie do wszelkich sportów na powietrzu, co jednakże może mu grozić pewnymi niebezpieczeństwa­mi — specjalnie w związku z koń­mi. Ma zdolności naśladowcze, o­kazuje zainteresowania artystycz­ne i lubi samotne rozmyślania.

Horoskop ryba – Urodziny te dają zazwyczaj dwa typy:

Typ niższy, — t. j. człowiek nierozwiniętyto słaba istota, opa­nowana przez uczucia i namiętno­ści, a nierzadko również i przez nałogi. Wykazuje bowiem niezwykłą wrażliwość na narkotyki i gdy raz podpadnie pod ich działanie, z wielkim tylko trudem może zo­stać uleczony.

Taki człowiek nie rozwija w so­bie wyższych zdolności i nie wy­kazuje specjalnych wartości.

Wyższy typ natomiast jest bar­dzo altruistyczny, obdarzony róż­nymi talentami i może osiągnąć wy­soki stopień rozwoju. Jest to natu­ra miłości, dążąca do połączenia się z drugą duszą.

Horoskop ryba – Czego się strzec winien. Grożą mu niebezpieczeństwa spowodowa­ne rywalizacją o względy kobiet. Dążenie zaś do celu, który jest ob­cy zarówno jego naturze jak i nie- odpowiada jego zdolnościom — mo­że go doprowadzić do życiowego załamania.

Horoskop ryba – Jak wychować dziecko tak uro­dzone. Może ono okazywać brak inicjatywy, ustępując zbyt łatwo i dając się krzywdzić bez skargi swym towarzyszom. Wychowawcy winni na to zwrócić uwagę — ina­czej takie dziecko w życiu później­szym może okazywać brak zdecy­dowania i wytrwałości w walkach życiowych.

Należy używać wszelkich możli­wych środków, aby rozbudzić w nim wiarę w siebie i w swe zdolności, pewność siebie i niepoddawanie się przeciwnościom.

Potrzebuje ono sympatycznego o­toczenia, które by mogło ocenić je­go subtelność i dobroduszność. Na­leży je przyzwyczajać do myślenia o przyszłości i do orientowania się w wydarzeniach życia praktycz­nego, zarówno jak i do liczenia się z groszem oraz przyuczać do syste­matyczności.


 

Kto urodził się dnia 9 marzec

Marzycielski a przy tym namiętny — lubi przyrodę i zwierzęta.

 

Horoskop ryba – Jest bardzo bystry i badawczy, obdarzony krytycznym intelektem i może dzięki tym właściwościom osiągnąć dobre stanowisko, czy w służbie państwowej, czy też w wojskowości.

Okazuje doskonałe zdolności prak­tyczne — zwłaszcza w kierunku pracy społecznej i ma dużo wro­dzonego entuzjazmu, dzięki czemu może osiągnąć dobre rezultaty jako przywódca polityczny lub agitator.

W sprawach pieniężnych nie jest zbyt ostrożny i nieraz popełnia pod tym względem poważne błędy. Nie można powiedzieć o nim, aby był to człowiek niegodny zaufania — ale jego wspaniałomyślność i szczo­drość idzie nieraz za daleko. Duszą jego miotają silne namiętności. Ła­two unosi się gniewem.

Horoskop ryba – Czego się strzec winien.

Aby jego kłótliwa natura nie by­ła powodem antagonizmu, jaki może względem niego budzić się w oto­czeniu — co nieraz doprowadza do wstrząśnień życiowych. Brak we­wnętrznej harmonii może w ten sposób zemścić się na jego życiu.

Horoskop ryba – Co mu grozić może.

Przede wszystkim — bolesne rozczarowania i przejścia uczucio­we. Poza tym może mu grozić nie­bezpieczeństwo od broni siecznej — wobec czego nie powinien się na nie narażać.

Kobieta urodzona 9 marzec jest przy­wiązania do swego domowego ogni­ska i lubi upiększać swe mieszka­nie. Posiada dużą wrażliwość arty­styczną, poczucie kolorytu  słuch muzyczny — interesuje się poezja i wszystkim, co romantyczne. Jej ruchy są pełne wdzięku — co zwłaszcza przejawia się w tańcu.

Jest to osoba miłosierna, chętnie pomagająca jednostkom cierpiącym i opiekująca się upadłymi.

Zazwyczaj ma kilkoro dzieci, a nieraz zawiera dwa małżeństwa lub dłuższe związki. W życiu prak­tycznym może osiągnąć doskonale rezultaty w związku z sanatoriami. Zakładami izolującymi od towarzy­stwa ludzkiego, jak szpitale, klasz­tory itp. A także w związku ze sztuką, fotografią, perfumami, arty­kułami aptecznymi i wszystkim, co związane z wodą i płynami.

Oczy jej mają wyraz marzyciel­ski, a włosy są miękkie i bujne. W młodości może podlegać jakimś cierpieniom — lecz później zdrowie jej się poprawia i może zrobić ka­rierę. Trzeba dodać, że z wiekiem staje się bardziej korpulentna.

Horoskop ryba – Małżeństwo człowieka tak uro­dzonego jest zazwyczaj pomyślne i przynosi szczęście.


 

Kto urodził się dnia 10 marzec

Szczery, bezpartyjny — ceni sobie wysoko honor i obowiązek.

 

Horoskop ryba – Chętnie wypełnia swe obowiązki i broni swego honoru; można mu wierzyć. Wykazuje skłonności ar­tystyczne. W zachowaniu się miły i uprzejmy — ma w sobie jednak coś dziwacznego.

Mądry, chętnie oddający się po­ważniejszym studiom — potrafi je­dnocześnie umiejętnie prowadzić swe różnorodne interesy. Ma wiel­ką ilość projektów i pomysłów — może jednak przy tym wykazywać pewne niezdecydowanie lub zmien­ność — o ile chodzi o ich realizację.

Łatwo może zdobyć popularność osiągnąć powodzenie towarzyskie, może być dobrym lektorem, kaznodzieją, prelegentem, zarówno jak i literatem.

Horoskop ryba – Jest to człowiek ożywiony dobrą wolą.

Co jednak nie zawsze zostaje zrozumiane przez otoczenie. Niezwykle wrażliwy na oddziaływanie zarówno dodatnie jak i ujemne. Przeżywa nieraz rozczarowania w związku z trudnościami, jakie mu stwarzają inni ludzie. Jest to jakby odwrotna strona jego popu­larności. Przy czym trzeba dodać, że przykrości życiowe znosi w mil­czeniu i nie skarży się.

Nie można powiedzieć, aby był zarozumiały — jest bowiem dość ustępliwy. Skromny, dystyngowany — nieraz nawet okazuje zbyt mato samodzielności i chętnie naśladuje Innych — idzie drogami utorowa­nymi poprzednio przez liczne przy­kłady.

Horoskop ryba – Wady tych urodzin — to zmysło­wość, tendencja do wygód i uży­cia. Nieraz pod naciskiem przykro­ści życiowych czuje silną potrzebę wyzwolenia i wzniesienia się wzwyż i staje się głęboko religij­ny. Może jednak również popaść w rezygnację i obojętność.

Trudno przychodzi innym ludziom zrozumieć jego skomplikowaną na­turę, ale trzeba dodać, że również trudno przychodzi mu zrozumieć samego siebie. Otoczenie nieraz za- daje sobie pytanie, widząc jego spo­kój i milczące zamknięcie się w so­bie— czy to jest obojętność i tępo­ta, czy też objaw głębokiej mą­drości?

Niechaj się strzeże zmysłowości, zarówno jak i zamiłowania, jakie się w nim łatwo może rozwinąć do środków podniecających lub odu­rzających. W sprawach finanso­wych nie okazuje dostatecznej ostrożności — gdyż jest wielkim zwolennikiem użycia. Niedostatecz­nie również troszczy się o swe zdrowie i łatwo mogą mu grozić rozstroje nerwowe.


 

Kto urodził się dnia 11 marzec

Dumny, wojowniczy — działa bystro i zręcznie.

 

Horoskop ryba – Jego charakter jest silny i wy­niosły, a usposobienie władcze i by­najmniej nie pokojowe. Jest to in­dywidualność wybitna, działająca szybko i zręcznie. Umysł jego jest przenikliwy i ostry, a zdolności wykonawcze bardzo duże.

Zdecydowany w stopniu najwyż­szym — skierowawszy swe siły do jednego wyłącznie celu — może osiągnąć doskonale rezultaty. A je­dnak — mimo wszystko— w swym życiu osobistym nie zawsze udaje mu się osiągnąć szczęście.

Nieustannie układa jak najbardziej wyniosłe i fantastyczne projekty — w czym jest mu pomocą jego buj­na wyobraźnia. Rzadko zdarza się człowiek tak urodzony, który nie miałby jakichś specjalnych tajem­nic lub nie był zaplątany w tajem­nicze przeżycia. Potrafi on niezwy­kle zręcznie przenikać tajemnice innych, a swą życiową działalność lubi również otaczać tajemnicą, po­zostając w ukryciu i nie wysuwając się zbytnio na plan pierwszy.

Horoskop ryba – Jest on niezwykle zawzięty i uparty. Dlatego może działać w sposób udręczający na jednostki o innym temperamencie i charak­terze.

Chociaż nie można o nim powie­dzieć, aby był zarozumiały — trud­no jednakże go zadowolić. Jeszcze trudniej jest przeniknąć jego wła­ściwe zamiary i dojść, czego chce w istocie. Mimo najrozmaitszych przeciwności potrafi sobie torować drogę poprzez wszelkie trudności, a instynkt nieomylny wiedzie go do celu.

Życie jego wypełniają niezwykłe wydarzenia i przeżycia. Zręczny, dostosowujący się, sympatyczny — lubi zmiany i wszystko ekscytu­jące.

Horoskop ryba – Kobieta tak urodzona — posiada dużo wdzięku, a jej życie psychicz­ne jest wysubtelnione; nie zawsze czuje się szczęśliwa.

Horoskop ryba – Czego się strzec winien.

Jego natura jest nierzadko po­dwójna, o sprzecznych tendencjach, a uczucia mogą się znajdować w konflikcie z umysłem. Aktywny, często niezadowolony — okazuje skłonność do kłótni i sporów i mo­że podlegać niebezpieczeństwu zra­nienia, zwłaszcza w godzinach noc­nych.

Podwójność w jego życiu może się jeszcze tak zaznaczyć, że będzie adoptowany lub też wychowy­wany nie przez własnych rodzi­ców. Ewentualnie posiadać dwa ogniska rodzinne lub w wieku póź­niejszym dwa mieszkania. Albo też wykonywać dwa zawody jednocze­śnie.


 

Kto urodził się dnia 12 marzec

Podlega silnym wzruszeniom, jest epikurejczykiem a umie przy tym rządzić innymi.

 

Horoskop ryba – Jego sfera zainteresowań i sympatii jest bardzo szeroka. Patrio­tycznie usposobiony — przejmuje się ideałami społecznymi. Okazuje też dużo przywiązania do najbliż­szej rodziny — zwłaszcza do matki.

Chociaż nie jest bynajmniej wład­czy — umie wywierać wpływ na ludzi i rządzić innymi. Czyni to jednak bez surowości; przy całej swej stanowczości i zdecydowaniu jest uprzejmy, a nieraz nawet żartobliwy.

Podobnie jak sam podlega silnym wzruszeniom — potrafi również wywoływać wzruszenia u innych. Jest to sympatyczny towarzysz, wesoły, rozmowny, ożywiony swymi chęciami. Pragnąłby wszystkich dookoła uczynić szczęśliwymi a ponieważ nie zawsze wie, jak to zrobić należy — mimo swe za­mierzenia wzniosłe, prowadzi nie­raz życie bierne.

Horoskop ryba – Gdy zaś wreszcie rozpocznie wcielać swe ideały w życie — okaże się, że wynikło z tego cał­kiem coś innego, aniżeli początkowo było zamierzone. Wówczas — roz­czarowany i pozbawiony iluzji — może popaść w pasywność lub znie­chęcenie.

Trzeba dodać, że jest to człowiek spokojny i wytrwały — ale więcej w myślach aniżeli w czynach. A je­dnak w niektórych wypadkach mo­że okazywać zadziwiającą wytrwa­łość. Nie chce liczyć się z żadny­mi wydarzeniami i faktami, odrzu­ca wszelkie perswazje i z uporem trzyma się raz obranej drogi. Którą inni — bardziej jasno orientujący się w sytuacji — całkowicie potę­piają.

Horoskop ryba – I oto — nieraz zdarzy się, wbrew przypuszczeniom zdrowego rozsąd­ku. Że sprawa jego w końcu za­triumfuje i osiągnie całkowite zwy­cięstwo.

Ma zamiłowanie do wszystkiego, co poetyczne i romantyczne, a mi­mo swój epikureizm i zmysłowość — zdolny jest również do miłości platonicznej. Nie jest to zły czło­wiek, chociaż przywiązany do uży­cia i zbytku.

Horoskop ryba – Co mu grozi:

Wpływ kobiet jest silny w jego życiu i nie zawsze przynosi mu to szczęście. Kobiety bowiem kierują jego losem i mogą go zrujnować.

Czy mężczyznę, czy kobietę uro­dzoną 12 marzec należy przestrzegać przed słabością charakteru i jej smutnymi skutkami.

 

HOROSKOP RYBA