HOROSKOP NA DZIŚ RYBA – 13 MARZEC DO 20 MARZEC

 

Horoskop na dziś ryba – Kto urodził się dnia 13 marzec

Usposobiony krytycznie — nie podlega przesądom, a mimo to nie widzi błędów swych bliskich.

 

Horoskop na dziś ryba Horoskop na dziś ryba – Decyduje się powoli — lecz po­tem wytrwale realizuje swe posta­nowienia. Usposobienie jego jest bardzo ustępliwe — ale raz roz­gniewany — trudno się uspokaja. Nigdy jednak nie jest mściwy i nie okazuje nienawiści — raczej szlachetność i prawość.

Na ogól dość harmonijny, o du­żych zdolnościach analitycznych i krytycznych, może być czasami niespokojny, nerwowy, nieuważny. W pracy zawodowej jest gorliwy.

Morze wywiera nań wpływ przy­ciągający — w ogóle lubi wodę, sporty wodne i spacery nad wodą. W związku z wodą, płynami, że­glugą lub narkotykami albo muzy­ką — może osiągnąć powodzenie.

Horoskop na dziś ryba – Urodziny 13 marzec wykazują właściwości podwójne.

Jedna strona tego charakteru — to silna indywidualność o określo­nym celu w życiu, posiadająca wy­sokie ideały i obdarzona dużą Intu­icją, pozwalającą nieraz na trafne przewidywanie wydarzeń, jakie ma­ją nastąpić.

Z drugiej strony tak urodzony człowiek może okazywać słabość, która przejawia się w życiu nie­ostrożnym, w uganianiu się za roz­rywkami, hazardem i emocjami.

Jak wychować dziecko tak uro­dzone. Należy je odzwyczajać od marnotrawstwa. Najlepiej dawać mu nieco pieniędzy i żądać potem ścisłego rachunku z ich użycia. Dziecko zacznie sobie wówczas zdawać sprawę z wartości środków materialnych.

Lubi przygody życiowe i nie wi­dzi często błędów osób, z którymi łączą go uczucia i sympatie. Zazwy­czaj posiada wpływowych i potęż­nych przyjaciół, którzy darzą go swym poparciem. Majątek jednak zawdzięczać będzie samemu sobie.

Przeważnie ma dość liczną ro­dzinę, dzieci zazwyczaj kilkoro, a często zawiera dwa małżeństwa. Jest tak wrażliwy, że nieraz nie potrafi odróżnić własnych uczuć od cudzych, jakie mu się narzucają i potrafią całkowicie opanować le­go osobowość.

Jego Indyferencja może być z je­dnej strony spokojem umysłu prze­konanego o niewzruszonej pewności realizowania się jego zamierzeń. A z drugiej strony — może to być tyl­ko zwykła bierność i nieostrożność lub brak szerszych zainteresowań. Człowiek może okazywać słabość, która przejawia się w życiu nie­ostrożnym, w uganianiu się za roz­rywkami, hazardem, emocjami, wzruszeniami. Lub też w obojętno­ści, jaka powstaje w braku szer­szych zainteresowań i przejawia się w próżności lub samouwielbie­niu.


 

Kto urodził się dnia 14 marzec

Przyjazny, chętny do pomocy — okazuje zdolności strategiczne.

 

Horoskop na dziś ryba – W dniu dzisiejszym rodzą się nie­raz ludzie bardzo odważni, bohater­scy, potrafiący Horoskop na dziś ryba rządzić innymi i pod­dawać ich swej woli. Taki człowiek jest nieraz zamknięty w sobie — dąży za swymi własnymi celami i uporczywie realizuje jakieś spe­cjalne projekty i zamierzenia.

Na ogół jest usposobiony patrio­tycznie, a chociaż jest dość dobro­duszny — podlega nagłym wybu­chom i napadom gniewu; wtedy staje się nieubłagany i nie daje sobie niczego wyperswadować.

Swe zdolności strategiczne i tak­tyczne, które mogą mu zapewnić powodzenie w karierze wojskowej wykorzystuje zręcznie w życiu zwykłym, przeprowadzając z wielką subtelnością i skrytością swe plany. Ponieważ ma dużą intuicję i szybko orientuje się zarówno w sytuacji politycznej jak i towarzy­skiej — wiele rzeczy mu się udaje.

Jest namiętnym kolekcjonerem najrozmaitszych drobiazgów i zwra­ca wielką uwagę na szczegóły — dzięki czemu może się rozpraszać, zatracając ogólne pojęcie o całości danej sprawy.

Horoskop na dziś ryba – Przyjacielski, towarzyski — po­trafi być oziębły i egoistyczny, pilnie strzegący swych własnych interesów i umiejętnie zwalczają­cy prawdziwych lub urojonych wrogów. Celuje zwłaszcza w za­kresie subtelnych insynuacyj. Na ogół jest bardzo podejrzliwy.

Ma duże zdolności i to w wielu kierunkach. Jego zmysły są bar­dzo wydelikacone. Widok nieba za­sianego gwiazdami robi naft głębo­kie wrażenie.

Horoskop na dziś ryba – Czego się strzec winien.

Aby nie oddawał się próżnym marzeniom wówczas, gdy wszyscy zajęci są pracą pozytywną i nie po­zwalał się biernie unosić falom ży­cia wtedy, gdy inni czynią wielkie wysiłki i gwałtownie pracują wio­słami. Inaczej bowiem może poża­łować swej bierności i marzeń’ bez­płodnych.

Niechaj nie zapomina o starej sentencji mistycznej, która głosi, że rozerwać girlandę kwiatów jest nieraz trudniej, aniżeli skruszyć najtęższe żelazne łańcuchy. Kwiaty oznaczają w tym wypadku więzy zmysłów i uczuć.


 

Kto urodził się dnia 15 marzec

Prawy, ludzki — ma dobre intencje.

 

Horoskop na dziś ryba Horoskop na dziś ryba – W naturze swej ma dużo sym­patii i życzliwości dla innych: prag­nie żyć w zgodzie ze wszystkimi. Odczuwa wszystko bardzo ostro i głęboko, chociaż rzadko tylko wy­raża na zewnątrz swe wzruszenia.

W życiu przechodzi zazwyczaj różne doświadczenia i przejścia. Jest to jednak człowiek wytrzyma­ły, który potrafi okazać opór napa­ściom, jakich mu nie szczędzą wro­gowie. Zazwyczaj też osiąga w ży­ciu swe cele — nie tracąc majątku, honoru, opinii.

Umysł jego przenikliwy i bystry, ambicje wysokie, wiara niezłomna, a intencje czyste. Mimo to jednak nie zawsze zostaje należycie zrozu­miany przez swoje otoczenie.

Może zostać człowiekiem wybit­nym lub zająć dobre stanowisko i cieszyć się ogólnym szacunkiem. Gdy sam pochodzi ze sfer wyż­szych — może osiągnąć karierę ży­ciową przez zwycięstwo odniesione nad swymi wrogami. Pochodząc zaś ze środowiska niskiego — może zrobić majątek w służbie człowieka potężnego lub wybitnego.

Wnętrze jego duszy jest subtelne i delikatne, a wrażliwość potęguje się z wiekiem. To co doprowadza do podrażnienia innych ludzi — on znosi spokojnie i z poddaniem się.

Zarówno mężczyzna jak i kobieta urodzeni 15 marzec, mają zazwy­czaj liczniejsze potomstwo i bardzo są do swych dzieci przywiązani. Zbyt są jednakże tolerancyjni i po­błażający, aby można było ich uwa­żać za dobrych rodziców.

Horoskop na dziś ryba – Co mu grozi. Chociaż w życiu wiele się trudzi i ciężko pracuje, bywa, iż rezultaty przezeń osiąg­nięte nie odpowiadają wysiłkom i oczekiwaniom. Stanowisko, jakie może osiągnąć nie zawsze jest trwa­le i może na nim być narażony na przewroty lub spóźnione wyrzu­ty sumienia.

Horoskop na dziś ryba – Wady tych urodzin — to przy­wiązanie do użycia, dobrze zasta­wionego stołu, lub środków odurza­jących. Taki człowiek lubi towa­rzystwo osób płci odmiennej i naj­częściej podpada pod ich władzę. Gdy nie potrafi oprzeć się swym namiętnościom i pozwala sobie na wszystko — może osłabić swój wrażliwy organizm.


 

Kto urodził się dnia 16 marzec

Towarzyski, wesoły, wierny — może odnieść zwycięstwo nad swymi wrogami.

 

Horoskop na dziś ryba – Jest to człowiek ostrożnie toru­jący sobie drogę w życiu — ale ta ostrożność łączy Horoskop na dziś ryba się z głęboką pew­nością, że jest doskonale zabezpie­czony przed wszelkimi życiowymi niespodziankami. Mimo swą prze­zorność i ostrożność — wykazuje ducha nieustraszonego i bohater­skiego, gdyż w gruncie rzeczy jest to natura wojownicza, dążąca do zwycięstwa.

Umysł jego bardzo bystry i przenikliwy — pozwoli mu zwyciężyć wrogów i unieszkodliwić ich intry­gi. Okazuje ostrożność w obronie i odwagę w atakowaniu — co po­zwoli mu pokonać opozycję.

Posiada wielkie zdolności organizacyjne — przy czym jednak może przejawiać tendencje zbyt radykalne. Nie powinien zagłębiać się zbytnio w szczegółach, aby nie tracić z oczu całokształtu.

W miłości jest to człowiek bardzo sympatyczny, znoszący bez szemrania przykrości ze strony osób kochanych. Zdolny do poświęceń a i całkowitego oddania. Nie zawsze jednak dochowuje wierno­ści. Nie jest to jednak niewierność aktywna lecz raczej bierna, spowo­dowana wrażliwością, zmysłowo­ścią i silnym podleganiem wpływo­wi osób płci odmiennej.

Horoskop na dziś ryba – Zwłaszcza kobiety nie potrafią się oprzeć swym admiratorom. Pod tym względem wychowawcy po­winni zwracać uwagę na młode pa­nienki, urodzone w tym dniu.

Horoskop na dziś ryba – Choroby. Siła życiowa takiego człowieka niezbyt jest wielka, a or­ganizm bardzo wrażliwy — zwłasz­cza na choroby zaraźliwe. W kie­runku tym należy zachować dużą ostrożność.

Gdy podlega chorobom — są to najczęściej jakieś niedyspozycje ner­wowe, słabość kiszek — ewentual­nie niedomagania płucne. Powinien wystrzegać się zaziębień przez sto­py, do czego może okazywać skłon­ność.

Niechaj unika stosowania lekarstw o silnym działaniu, których wpływ na jego wrażliwym organizmie od­bija się zbyt silnie i wytrąca go z równowagi. Zwłaszcza wpływ wszelkich środków narkotycznych może bardzo ujemnie odbić się na funkcjach organizmu i wywołać za­burzenia jak również i szkodliwe przyzwyczajenia i późniejsze nałogi.

Jest to człowiek życzliwie uspo­sobiony dla swego otoczenia. A zwłaszcza osób niżej stojących na drabinie życiowej, co przejawia się przede wszystkim w jego sto­sunku do podwładnych i służby. Potrafi on ocenić w całej pełni ich poświęcenie się i wierność, a nawet w stosunku do nich jest nieraz zbyt pobłażliwy i tolerancyjny.


 

Kto urodził się dnia 17 marzec

Może osiągnąć dobre stanowisko, na którym jednak grozić ma może katastrofa.

 

Horoskop na dziś ryba – Urodziny dzisiejsze dają dwa ty­py — albo człowieka dość powierz­chownego — albo też głębokiego i usposobionego filozoficznie.

Jest to natura jasna i wyrazista. Ma serdecznych przyjaciół, którzy okażą się w końcu bardzo poży­teczni. Również, i osoby wyżej postawione okazują mu swą pro­tekcję.

Horoskop na dziś ryba – Usposobiony społecznie — chęt­nie spełnia swe obowiązki wzglę­dem innych i nie chciałby sprawiać najmniejszej subiekcji nikomu. Nie jest bynajmniej rewolucjonistą — uznaje w pełni obowiązujące syste­my moralne, społeczne i towarzy­skie — i poddaje się im z ochotą. Z poddaniem się również znosi życiowe przejścia, ograniczenia i ucisk, na jaki jest nieraz nara­żony.

Jest dowcipny, a ponieważ łatwo dojrzy śmieszne strony każdego — może swymi słowami wywołać nie­zadowolenie otoczenia. Trzeba do­dać, że inni ludzie najczęściej nie rozumieją go i sądzą niesprawie­dliwie. Nie potrafiąc ocenić jego jak najlepszych zamiarów i czy­stych intencyj.

Horoskop na dziś ryba – Co mu grozi. Może on zostać powalony przez nagłe i nieocze­kiwane nieszczęście, które podmi­nuje rezultaty jego prac i zrujnuje jego nadzieje.

Niechaj więc zachowuje, jak naj­większą ostrożność, niechaj pracuje gorliwie i posiew ziarna swej pracy rzuca na szerokie pola społeczeń­stwa. Czy będzie zbierać żniwo swego posiewu? Nie wiadomo.

Jak wychować dziecko uro­dzone 17 marzec. Największe wysiłki wycho­wawców powinny być skierowane na rozwinięcie w nim woli. Czasami okazuje ono dziwny upór, którego jednakże nie należy uważać za ob­jaw Woli i nie trzeba starać się o złamanie takich nagłych napadów zapamiętania się dziecka. Jest to bowiem nieraz tylko uczucie wsty­du. Wywołane przez jego wielką delikatność i wrażliwość, która zo­stała przez coś boleśnie dotknięta.

Ponieważ takie dzieci okazują duże zdolności — należy je wcześ­nie przyuczać, aby starały się wszystko same rozstrzygać i decy­dować — na podstawie pewnych, określonych przez wychowawców zasad. Dziecko szybko je pojmie i w czyn wprowadzi.


 

Kto urodził się dnia 18 marzec

Potrafi wszystko wykorzystać umiejętnie dla swoich celów.

 

Horoskop na dziś ryba – Jego natura wykazuje pewną po­dwójność. Z jednej strony jest to człowiek niezwykle aktywny, ambitny, przebiegły, bystry o dużych zdolnościach dyplomatycznych, pra­gnący stać na czele i przewodzić nad innymi i dążący do tego, aby kierować się w życiu logiką.

Z drugiej znowu strony oka­zuje dużą wrażliwość, nerwowość. Poddaje się wpływom uczuć i roz­rzewnienia i pozwala otoczeniu oddziaływać na siebie. Dobroduszność łączy się w nim z podstępnością i przebiegłością.

Taka podwójność natury wywołuje niezrównoważenie charakteru. Połączone bywa z nagłymi wybuchami gniewu. Udręczają go również stany niepokoju, troski i ogólnej konfuzji.      

Zdrowie jego jest dość delikatne. Łatwo się zaziębia, a stany niepokoju psychicznego odbijają się ujem­nie na organizmie. W chorobie jest niecierpliwy i podrażniony: łatwo się przejmuje i oczekuje najgorszych wyników.

Horoskop na dziś ryba – Co mu grozi.

Że nic go nie po­trafi doprowadzić do doskonałości i nie rozwinie odpowiednio swych zdolności, a to dzięki brakom psy­chicznym lub wadom charakteru. Ma on jakieś tajne zamiary, lub ukryte pomysły, które są z gruntu fałszywe i dzięki temu jego wszyst­kie dobre intencje i wysiłki mogą pójść na marne.

Do czego powinien dążyć. Do skoncentrowania się i milczenia — przez co osiągnie potęgę wewnętrz­ną. Powinien również nauczyć się sztuki doskonałego wypoczynku przy całkowitym spokoju nerwów. Co bardzo dodatnio może wpłynąć na jego zdrowie.

Horoskop na dziś ryba – Jak wychować dziecko dziś uro­dzone. Rodzice i wychowawcy po­winni przede wszystkim przyuczać takie dziecko do życia realnego i nie pozwalać mu żyć zbytnio wyobraź­nią. Jego zdolności umysłowe są bardzo duże. Okazuje ono czujność, bystrość, zdolności organizacyjne. Ale dzięki intensywnemu życiu psy­chicznemu ma zawsze tendencje do przesady i powiększania każdego faktu pod wpływem wyobraźni.

Jest ono równie dumne jak wraż­liwe — nie pozwala się ograniczać i nie lubi kontroli. To też niechaj samo zbiera swe doświadczenia ży­ciowe i uczy się liczyć z realnościami życia. Zamiast odciągać go od rozpalonego żelaza, do którego biegnie — lepiej pozwolić mu się sparzyć. Przykre doświadczenie bę­dzie skuteczną nauką na przyszłość.


 

Kto urodził się dnia 19 marzec

Energiczny, aktywny — ma upodobania demokratyczne. Lubi wszystko co nowe i postępowe.

 

Horoskop na dziś ryba – Pragnie prowadzić innych i stać na czele, nie okazując upodobania do zajmowania stanowisk podrzęd­nych i służenia innym. Chętnie ukła­da różne plany i projekty, ale nie lubi słuchać rad innych ludzi i prag­nie zawsze chodzić własnymi dro­gami.

Namiętny, odważny, przedsiębior­czy— okazuje nieraz dużo uporu. Lubi wszystko co nowe i postępo­we, a do każdego zadania jakie mu życie nasuwa — zabiera się z ener­gią i zdecydowaniem. Ambitny pra­gnie się wybić i osiągnąć uznanie.

Lubi zmieniać otoczenie, nie wy­kazując zbyt silnych instynktów rodzinnych. W każdej sytuacji życio­wej potrafi dać sobie radę. A spe­cjalnie nadaje się do wszelkiej pracy umysłowej, polityki i przemysłu.

Okazuje nieraz dużo niepokoju i działa bez zastanowienia, zbyt pośpiesznie i gwałtownie. Są to naj­częstsze przyczyny jego niepowo­dzeń życiowych. Przy tym wszyst­kim jest bardzo wrażliwy, przej­mujący się i posiada zdolność łą­czenia się myślami i uczuciami z in­nymi. W głębi duszy życzy wszyst­kim jak najlepiej.

Chętnie przebacza ludziom ich błędy i pomyłki — i dzięki temu może być dobrym wychowawcą w najwyższym znaczeniu tego sło­wa. Natura takiego człowieka jest jednak dość dziwaczna. Z jednej bo­wiem strony pragnie okazać swą serdeczność i poświęcenie. Z dru­giej znowu — odczuwa zbyt mało zaufania do innych, o ile chodzi o sprawy życiowe.

Dla całkowitego swego rozwoju potrzebuje spokoju i harmonii. Ma stałe przyzwyczajenia, interesuje się szczegółami, lubi komfort i użycie.

Mimo swych dążeń do samodziel­ności — podlega jednak silnemu wpływowi innych ludzi. Co po­woduje jego zmienne koleje życio­we. Już w młodości dotykają go nieraz przeciwności losu.

Horoskop na dziś ryba – Co mu grozi. Że jego umysł zam­knie się w mizantropijnym odosob­nieniu i bierności wobec zadań życia.

Horoskop na dziś ryba – Do czego powinien dążyć.

Aby kierować się w życiu więcej wolą i rozsądkiem aniżeli uczucia­mi — a również aby nie poddawać się wpływowi innych ludzi i nie odstępować od swych zasad.


 

Kto urodził się dnia 20 marzec

Ambitny, samowolny — nie zwraca uwagi na żadne względy.

 

Horoskop na dziś ryba – Umysł jego jest ścisły, jasny, bez­partyjny. Jest to człowiek uzdol­niony wszechstronnie, o wysokich ambicjach. Broni zaciekle swych po­glądów i zapatrywań; jego poczucie moralne opanowane jest nieraz przez egoizm.

Z uporem trzyma się swej włas­nej drogi w życiu. Namiętności jego są silne i nierzadko opanowują roz­sądek. To, co potrafi zdobyć przy pomocy swych wybitnych zdolno­ści — nieraz zostaje zepsute przez brak giętkości i niezwracanie uwagi na żadne względy.

O ile nie osiągnie wysokiego roz­woju intelektualnego — okazuje du­żo próżności, zarozumiałości i ego­izmu. Przy wybitnym rozwoju intelektu nabiera właściwości dykta­torskich. Zawsze jest bardzo wy­magający, surowy i niezłomny. Oka­zuje szorstkość i nieraz dziwaczność — ale dzięki rozwojowi swych dużych zdolności umysłowych mo­że osiągnąć w jakimś kierunku mi­strzostwo.

Narodziny te oznaczają punkt zwrotny w życiu człowieka: albo przezwycięży przeciwności i osiąg­nie tryumf nad nimi, albo też sani spowoduje swój własny upadek.

W sprawach społecznych i poli­tycznych okazuje duże zdolności i szybko prześciga innych ludzi. Zna on doskonale swe możliwości i swój umysł. Decyduje się tak szybko i przejawia taką bystrość działa­nia — że potrafi skutecznie zwal­czać ludzi stojących znacznie wy­żej pod wszystkimi względami. Wy­korzystując ich chwilowe wątpli­wości lub wahanie.

Gdy jednak zetknie się z całko­wicie nowymi problemami i po­rzuci bity gościniec przeciętnych interesów życiowych — może oka­zać się zupełnie nie na wysokości zadania i zawieść pokładane na­dzieje.

Horoskop na dziś ryba – W miłości jest wymagający i kon­wencjonalny, zmysłowy, egoistycz­ny, namiętny. Nie dochowuje wier­ności.

Kobieta dziś urodzona jest nie­zwykle niezależna, aktywna i nie­wiele sobie robi z konwenansów światowych. Jej życie domowe nie zawsze układa się szczęśliwie. W stosunkach z podwładnymi i dziećmi jest uprzejma i szlachetna, okazuje wspaniałomyślność — ale mniej zastanowienia.

Najlepsze rezultaty osiągnie za­równo we współdziałaniu jak i w małżeństwie z ludźmi urodzonymi od dnia 23 lipca do d. 24 sierpnia i od dnia 23 listopada do d. 22 grud­nia.

 

HOROSKOP NA DZIŚ RYBA