HOROSKOP CODZIENNY RYBY – 27 LUTY DO 4 MARZEC

 

Horoskop codzienny ryby – Kto urodził się dnia 27 luty

Umiarkowany, dobroduszny – jest wiernym przyjacielem.

 

horoskop codzienny ryby marzecHoroskop codzienny ryby – Jego wyobraźnia jest bardzo roz­winięta, wpływa dodatnio na życie umysłowe i pracę, obdarzając zami­łowaniem do muzyki i sztuk pla­stycznych. Ze swych zdolności i ta­lentów czyni użytek szeroki, a na­wet w stosunku do obcych jest pe­łen otwartości i wylewności.

Łatwo go jednak dotknąć i zra­zić — wówczas zamyka się w so­bie. Gdy raz jednak decyduje się coś popierać — gotów jest to czy­nić nawet z własną szkodą i wów­czas trudno go od tego odwieść. Dąży do zrobienia kariery i ma nadzieję zostania bogatym.

Horoskop codzienny ryby – Pełen taktu — potrafi umiejętnie układać mądre plany, a również umiejętnie opanowywać innych.

Grozi mu niebezpieczeństwo na wodzie oraz nieoczekiwane straty. Dąży bowiem do zrealizowania roz­maitych takich projektów, które są dlań nie do osiągnięcia i sprowa­dzają tylko nieoczekiwane zawody łub przewroty losu.

Horoskop codzienny ryby – Wadą jego jest chwiejność. Gdy chodzi o ważną i szybką decyzję w interesach — nie może się na nią zdobyć i najczęściej decyduje do­piero wtedy — gdy przeminął już moment pomyślny, a cała sprawa nie może się więcej opłacać.

W małżeństwie jest dość szczę­śliwy, gdyż niema wielkich wyma­gań i stara się na wszelkie sposoby zapewnić szczęście kochanej osobie.

Kto urodził się 27 luty za­pomina i darowuje urazy i może być poświęcającym się mężem, ko­chającą matką lub godnym zaufania zarządcą majątku innych ludzi. Jego przyrodzona dobroć i miłosierdzie przejawiają się w życiu codzien­nym dość wyraźnie.

Gdy go spotyka niepowodzenie życiowe — dotyka go ono tym więcej, że winę przypisuje zawsze wyłącznie sobie samemu.

Horoskop codzienny ryby – Jak wychować dziecko tak uro­dzone. Okazuje wrodzone instynk­ty w kierunku dobra i szlachetno­ści, a ponieważ myśli, że inni ludzie są równie prawi i uczciwi — zaufa­nie swe umieszcza najczęściej nie­właściwie i zbytnio dowierza In­nym. Gdy się je skrzywdzi — wię­cej się martwi i ulega zamieszaniu, aniżeli myśli o zemście lub odpar­ciu ataku.

Dziecko takie należy wychowy­wać starannie i dać mu jak najlep­sze wykształcenie, przyuczając je do towarzystwa innych dzieci, które powinny być dobrze wychowane i inteligentne. Bowiem dziecko to jest do tego stopnia wrażliwe, że natychmiast przejmuje wszelkie przy­zwyczajenia i sposób zachowania się swego otoczenia.


 

Kto urodził się dnia 28 luty

Interesuje się wszystkim co niezwykłe, romantyczne, niecodzienne.

 

Horoskop codzienny ryby – Jego charakter jest całkiem spe­cjalny, a wykazuje przy tym duże zdolności w horoskop codzienny ryby marzecpewnym określonym kierunku. Może prowadzić studia poważne, dzięki wysiłkom wytrwa­łym zgłębiając tajniki przyrody. Widok nieba zasianego gwiazdami i morze wywiera nań wpływ fas­cynujący.

Jego najbliższe otoczenie naj­częściej nie potrafi go należycie ocenić, ponieważ go nie rozumie. Wielka wytrwałość łączy się w nim z naturalnym poczuciem lojalności. Nawet mając jakieś wątpliwości — nie odstępuje od swych zasad i trzyma się wiernie swego wyzna­nia.

Horoskop codzienny ryby – Wrażliwy, obrotny, czuły — ma nieraz dwa mieszkania, dwa ogniska rodzinne lub dwa zawody. W jego życiu podwójność występu­je dość często. Kobiety urodzone 28 luty nieraz zawierają dwa małżeństwa.

Losy tego człowieka nieraz są dość niezwykłe; czeka go wiele przygód.W życiu szuka zazwyczaj wyższych ideałów. Można na nim polegać i powierzać mu stanowiska wymagające dużego zaufania.

Horoskop codzienny ryby – Co mu grozi. Może osiągnąć sta­nowisko wybitne — lecz grozić mu będzie niebezpieczeństwo przewro­tów życiowych, które będzie się starał znosić z rezygnacją.

Trzeba dodać, że zarówno star­sze jak i młodsze osoby urodzone 28 luty posiadają dużo wrodzo­nej skromności. Taki człowiek w młodości zazwyczaj jest dość szczupły o twarzy okrągłej i ry­sach delikatnych. Z wiekiem staje się bardziej korpulentny.

Mężczyzna urodzony 28 luty jest systematyczniejszy w swych przyzwyczajeniach życiowych ani­żeli kobieta, chociaż równie nie­spokojny.

Horoskop codzienny ryby – Jak wychować dziecko tak uro­dzone. Bywa ono nieraz prze­wrażliwione i zbyt łatwo poddają­ce się wrażeniom zewnętrznym i wzruszeniom — dzięki czemu jego charakter staje się zmienny i niepewny.

Wychowawcy powinni rozwijać w nim przede wszystkim zdolno­ści do logicznego myślenia i zda­wanie sobie sprawy z materialnej strony życia. Należy w nim rów­nież rozwijać oszczędność i syste­matyczność. Gdy przyzwyczai się je do metodycznego załatwiania swych spraw i interesów. Jego wielkie zdolności będą mogły roz­wijać się prawidłowo.


 

Kto urodził się dnia 29 lutego

Ostrożny, małomówny — może osiągnąć wiek sędziwy.

 

horoskop codzienny ryby marzecHoroskop codzienny ryby – Prawy, humanitarny życzliwie odnosi się do innych, a jego zasady moralne są stałe. Ma skłonność do samotności i wykazuje zaintereso­wanie rzeczami tajemniczymi, ukry­tymi, mistycznymi. Poszukuje prawdy nieustannie.

Chciałby przeniknąć prawa przy­rody, a dzięki swej intuicji potrafi sobie łatwo uświadamiać rzeczy ukryte. Może być doskonałym de­tektywem. Umysł ostry i analitycz­ny potrafi wszystko rozkładać na elementy zasadnicze i dostrzega przyczyny wydarzeń tam, gdzie in­ni widzą tylko skutki.

Ewentualne choroby jakie mogą przynieść urodziny 29 luty to predyspo­zycja do cierpień stóp oraz do bó­lów głowy, zarówno jak i skłon­ność do zaziębień. Mężczyzna tak urodzony nieraz przeżywa okresy przygnębienia i samo udręczających analiz, co może nawet odbić się ujemnie na zdrowiu.

Horoskop codzienny ryby – Jak wychować dziecko tak uro­dzone:

Niezwykle delikatne, przejmujące czułe — dziecko takie może dojrzewać przedwcześnie.

Nawet w najwcześniejszym wie­ku nie lubi, aby inne istoty by­ły odeń zależne i chętnie oddaje wszystko co posiada. Chociaż ta­kie miłosierdzie może wydawać się początkowo cechą dodatnia — nie należy zapominać, że w życiu późniejszym otoczenie może uważać to za brak ambicji lub honoru.

Należy odzwyczajać je od mar­notrawstwa.

Horoskop codzienny ryby – Wady tych urodzin — to chwiejność i zbytnia słabość w stosunku do swego otoczenia. Taki człowiek zbyt łatwo traci swe oparcie mo­ralne i wpada w krańcowość. Pod wpływem złych nastrojów — wy­daje mu się, że cały świat zwraca się przeciwko niemu i że nie po­trafi w życiu rywalizować zwycię­sko z innymi.

W charakterze jego jest dziwny upór, który czasami może nawet stać się groźny — nie daje sobie bowiem wówczas nic wyperswa­dować. Na ogół jest to jednak czło­wiek delikatny, a takie momenty są raczej gwałtowną reakcją na nacisk, jaki nań wywiera otoczenie.

W życiu codziennym okazuje du­żo ostrożności, jest małomówny i dość nieufnie odnosi się do osób nieznanych. Gdy jednak rozmowa wkracza na tory jego zaintereso­wań specjalnych — wówczas oży­wia się niezwykle.

Poszukuje prawdy raczej przez wrodzoną intuicję i swe przeczucia duchowe aniżeli przez teoretyczne studia naukowe.


 

Kto urodził się dnia 1 marzec

Dąży do wolności i nie lubi ograniczeń.

 

Horoskop codzienny ryby – Jest to człowiek uczuciowy, im­pulsywny, odważny. W swych po­czynaniach horoskop codzienny ryby marzecjest dość przedsiębior­czy, a nieraz bywa nieostrożny, na­rażając się na niebezpieczeństwo.

Umysł ma bardzo wrażliwy i od­czuwa intuicyjnie stany radości lub smutku innych osób; ożywia go pragnienie pomagania cierpiącym.

Horoskop codzienny ryby – Nie znosi ograniczeń — a gdy jest na nie narażony — staje się wów­czas bardzo niespokojny. Okazuje zdolności artystyczne, a zakres jego zainteresowań umysłowych jest dość szeroki. Odczuwa przyciąganie do wszystkiego co niezwykłe i roman­tyczne.

Chętnie mieszka nad wodą i od­bywa dalsze podróże, rozkoszując się pięknymi widokami. Piękno we wszelkiej postaci działa na jego du­szę bardzo silnie.

Wielce sobie ceni samotność i chwile cichej kontemplacji — zwłaszcza w wypadkach, gdy jest nierozumiany i niedoceniany przez otoczenie. Co zdarza się dość często.

Wierny z niego przyjaciel, po­święcający się dla osób kochanych. Posiada żywe poczucie humoru i pewne zdolności satyryczne, dzię­ki czemu może dotknąć uczucia bliskich osób — bez najmniejszej woli ze swej strony; nie pragnie bo­wiem szkodzić i dokuczać innym.

Horoskop codzienny ryby – Kobieta tak urodzona jest uległa i uczuciowa, a może okazać dużo oddania się i poświęcenia dla osób kochanych. Lubi komfort, rozrywki, użycie i przyjemności — ale nieraz też nie okazuje szerszych zaintere­sowań umysłowych przy całej swej dobroduszności i uczynności.

Horoskop codzienny ryby – Wady tych urodzin — to stany podrażnienia i dość cierpkie nastro­je. Taki człowiek dla rozrywek i przyjemności może zaniedbywać swe obowiązki życiowe.

Powinien dążyć do tego, aby być zawsze opanowany. Gdy bowiem utraci spokój i podda się odruchom namiętności — może narazić się na niebezpieczeństwa i zostać opano­wany przez wolę jednostek silniej­szych psychicznie.


 

Kto urodził się dnia 2 marzec

Pokojowy, miłosierny — okazuje zamiłowania kolekcjonerskie.

 

Horoskop codzienny ryby – Jego życie duchowe może osiąg­nąć wysoki rozwój. Przejawia wów­czas miłosierdzie, sprawiedliwość jak również delikatność, pokojowość i współczucie dla cierpień in­nych ludzi

Lojalny w stosunku do swych przyjaciół — popiera ich czy w do­brym czy w złym. Ponieważ nie widzi błędów w postępowaniu osób, które kocha i zbytnio wierzy ich słowom lub obietnicom — stanowi to nawet — do pewnego stopnia — ujemną cechę jego charakteru.

Interesuje go nie tylko strona ze­wnętrzna życia, ale również i treść wewnętrzna oraz przeżycia ducho­we. Pragnie przeniknąć zjawiska życiowe i odkryć ich treść istotną, doszukując się działania sił psy­chicznych i przyczyn zasadniczych.

Trzeba dodać, że przy tym wszystkim wykazuje doskonałe zdol­ności do interesów oraz zamiłowa­nia kolekcjonerskie. Jego zwykła giętkość psychiczna i umiejętność dostosowywania się do warunków pozwala mu na zrozumienie i od­czucie wewnętrzne wszelkich prze­jawów życia.

Należy jednak zastrzec, że wszyst­kie powyższe określenia odnoszą się do typów wyższych, t. j. bar­dziej rozwiniętych jednostek.

Horoskop codzienny ryby – Typ nierozwinięty — jest rów­nież wrażliwy i przejmujący się wszystkim co dzieje się dookoła. Ale nie interesuje się sprawami ogólno ludzkimi i nie wykazuje szer­szych zainteresowań — raczej prowadzi życie dość bierne. Dając się unosić namiętnościom i okazując w życiu chwiejność i niezdecydo­wanie..

Taki człowiek pierwotny przeja­wia czasami niezwykły upór, nie­dostępny żadnym argumentom lo­gicznym i nie da sobie wówczas nic wytłumaczyć. Im więcej go przekonywać — tym większą nie­ustępliwość okazuje. Trzeba dodać, że w sprawach umysłowych nie wykazuje wówczas zbytniej kon­sekwencji. Gdy przyswoi sobie wreszcie jakiś pogląd, który uprze­dnio zwalczał zaciekle — odrazu poczyna twierdzić, że zawsze w to właśnie wierzył jak najgłębiej.

Horoskop codzienny ryby – Co mu grozi. Ma wielkie aspira­cje życiowe i przeważnie udaje mu się osiągnąć jakieś lepsze stanowi­sko. Gdy jednakże już wzniesie się wysoko — może się okazać, że właśnie wówczas zagrozi mu nie­bezpieczeństwo katastrofy, a w ży­ciu jego mogą występować wtedy zamieszki i przykrości.


 

Kto urodził się dnia 3 marzec

Jest człowiekiem poważnym, pracowitym, interesującym się studiami naukowymi.

 

Horoskop codzienny ryby – Natura takiego człowieka jest po­dwójna i nieraz bardzo kontrasto­wa: Z jednej strony jest bowiem uczuciowy i sympatyczny — a po­trafi być również egoistą, oziębły i wymagający.

Z wielką cierpliwo­ścią i wytrwałością pracuje nad czymś, co go interesuje — a z dru­giej znowu strony lekceważy sobie pracę, która wydaje mu się nie dość zachęcająca.

Zazwyczaj jest to człowiek szla­chetny, wierny, prostolinijny, zasłu­gujący na zaufanie i mogący zaj­mować stanowiska odpowiedzialne. Chętnie wstawia się za innymi, przyjmując na siebie rolę pośredni­ka i mediatora.

Zasługuje również na wspomnie­nie jego smak artystyczny, poczu­cie harmonii oraz dobre zdolności do interesów. Specjalnie jednak uzdolniony jest do wszelkiej pracy jaka wymaga dużej zręczności me­chanicznej i starannego opracowy­wania szczegółów.

Dzięki swym specjalnym zdolno­ściom wrodzonym potrafi odkryć prawdę pod najbardziej różnorod­nym przykryciem. To też dzięki swej intuicji może zostać zdolnym detektywem lub sędzią śledczym.

Przy tym wszystkim jest to na­tura uczuciowa przywiązana silnie do użycia, a miłość i silne namięt­ności wypełniają jego życie. Czę­ściej kieruje się w życiu uczuciem, aniżeli logiką.

W małżeństwie czeka go miłość i harmonia. Jego życie najczęściej związane jest z innym życiem, a szczęście rodzinne i małżeńskie daje mu pełnię zadowolenia.

Kobieta tak urodzona nieraz za­wiera dwa małżeństwa lub prze­żywa dłuższe związki.

Horoskop codzienny ryby – Wady. Człowiek taki jest nie­uważny, a zamyśliwszy się nad swymi sprawami — przerywa roz­mawiającym niepotrzebnymi uwa­gami. Może nawet dzięki temu ucho­dzić za niegrzecznego.

Najważniejsza z wad — to we­wnętrzny niepokój jaki nim nieraz miota i pod wpływem którego może okazywać nagły i nieprzezwycię­żony upór. Poza tym nieraz nie zdaje sobie dostatecznie sprawy z materialnych warunków życia. Bywa też, iż entuzjazmuje się dla kogoś — ale nie wyjdzie to na do­bre ani jemu ani też jego sympatii. Zdarza się również, iż zadaje pytania — ale nie czeka na odpowiedz


 

Kto urodził się dnia 4 marzec

Prosty, naturalny okazuje zdolności artystyczne i literackie. Lubi życie wiejskie.

 

Horoskop codzienny ryby – Zycie jego wypełnia praca trudna i wymagająca wysiłków. Ze swych dużych zdolności robi jak najlepszy użytek.

Jest to człowiek poważny, oży­wiony dobrą wolą. Odznacza się prostotą w obejściu i naturalnością, a także i gorliwością w pracy. Jego potężne emocje i wzruszenia dzia­łają porywająco na innych.

Stanowisko jakie zajmie w życiu, może być niezbyt wybitne — ale uczyni on na nim wszystko co tylko zrobić będzie w stanie. Ponieważ jego uczucia i wzruszenia są bar­dzo silne — przyjaciele wywierają nań duży wpływ. Słucha ich rad i stara się je wcielić w życie.

Horoskop codzienny ryby – Wyobraźnie ma silnie rozwiniętą, dzięki czemu staje się nieraz kapryś­ny i zmienny. Jest to zwolennik sensacyj, nowości, podniecających i romantycznych przygód. Wszyst­kie te cechy mniej pożądane wy­stępują zwłaszcza u osób nierozwiniętych.

Jednostka wyższego typu oka­zuje dużo cierpliwości, spokojnej i głębokiej przenikliwości i potrafi być uprzejma kochająca, miła współczująca. Zwłaszcza istoty cierpiące i nie będące w stanie wyrazić swe­go cierpienia — jak zwierzęta — budzą w takim człowieku silne współczucie.

Horoskop codzienny ryby – Jego charakter staje się coraz bardziej wierny i prawy, ale nie zawsze rozwija dostateczna wiarę w siebie i w swe siły.

To też życie takiego człowieka zależy w dużym stopniu od jego rozwoju moralnego i od otoczenia.

Jest on bowiem tak wrażliwy, że wchłania myśli i uczucia otoczenia, a jego podwój­na wewnętrzna natura utrudnia mu zorientowanie się w tym, co jest dobre, a co złe. To też, gdy podpadnie pod wpływ złego towarzy­stwa — bardzo trudno mu przy­chodzi wyzwolić się od niepożąda­nych nałogów i wpływów.

Zdrowie jego jest dość delikatne, a ujemne stany psychiczne odbijają się na organizmie, którego najwraż­liwszą częścią są stopy. Dokucza­ją mu stany trwogi bez żadnego po­wodu. Łatwo podlega wpływom in­nych, a chociaż metodyczny — by­wa niezdecydowany.

Małżeństwo jego nie zawsze za­powiada się pomyślnie, gdyż wraż­liwą i zmienną naturę takiego czło­wieka trudno jest zrozumieć i oce­nić należycie. Zarówno w małżeń­stwie jak i we współdziałaniu z in­nymi najlepsze rezultaty osiągnie łącząc się z ludźmi urodzonymi w czasie.: Od dnia 21 czerwca do dnia 23 lipca oraz od dnia 23 paź­dziernika do dnia 21 listopada.

 

HOROSKOP CODZIENNY RYBY