ZNAK ZODIAKU RAK – URODZENI OD 29 CZERWCA DO 6 LIPCA

Kto urodził się dnia 29 Czerwca

Znak zodiaku rak – Zacięty, władczy, energiczny — może się wznieść wysoko.

 

znak zodiaku rakJego zdolności umysłowe są sil­nie rozwinięte: jest to intelektuali­sta, człowiek wynalazczy, bardzo doświadczony życiowo.

Dba on bardzo o swój honor, opinię i potrafi osiągnąć uznanie ogólne. Ma wybitnie rozwinięte zdol­ności organizacyjne, a w pracy swej odznacza się metodami jasny­mi i logicznymi.

Jest to indywidualność wybitna, lecz o usposobieniu nieco tyrańskim. Nieraz też człowiek dziś uro­dzony (Znak zodiaku Rak) staje się czcicielem ślepej si­ły, nie liczącym się z uczuciami in­nych ludzi i agresywnym. Dąży wówczas naprzód nie zwracając uwagi na zasługi innych ludzi.

Jest władczy i energiczny, a po­trafi w życiu być również niespra­wiedliwym i dokuczliwym. Gdy mu się zwłaszcza przeciwstawiać — potrafi być bardzo zawziętym i ego­istycznym. Interesów swej rodziny, a zwłaszcza dzieci — broni z nie­zwykłą zaciętością.

Okazuje sympatię dla osób star­szych, interesują go dawne obycza­je, starożytności, rzeczy niezwykłe. Lubi też zbierać pamiątki i wszyst­ko co może mu przypominać prze­szłość.

Trzeba dodać, że urodziny te (Znak zodiaku Rak) dają dwa typy: jeden bardziej bierny i leniwy — drugi zaś ambitny i nie­zmordowany. Ten ostatni – chociaż może się wydawać na zewnątrz nie­co powolnym — jest bardzo zacięty i wytrzymały i pod tym względem może przetrzymać osoby najbar­dziej energicznie występujące nazewnątrz.

Wady (Znak zodiaku Rak). Nie potrafi opanować swych odruchów i pożądań; jest egoistą.

W życiu dochodzi stopniowo do stanowiska, które daje mu wpływy i pełną władzę, co potrafi wykorzy­stać umiejętnie.

Kto urodził się w tym dniu na­wet gdy pochodzi ze sfer niskich — może się wznieść w życiu wysoko na stanowisko, na jakim nie będzie potrzebował obawiać się rywali.


 

Kto urodził się dnia 30 czerwca

Może mu się powieść w dziennikarstwie lub polityce.

 

Praktyczny, sprytny, umie wy­korzystać okazje życiowe i zdoby­wać majątek. Dzięki swym wystą­pieniom publicznym łatwo jedna so­bie zwolenników i zyskuje sympa­tię. Zwłaszcza potrafi sobie umie­jętnie pozyskać zwolenników w sferach robotniczych.

W sprawach publicznych potrafi umiejętnie dawać sobie radę — za­równo jak i w zawodach, które po­legają na wielu zmianach i szyb­kim obrocie pieniędzy.

Może być dobrym dziennikarzem, gdyż lubi wszystkim opowiadać o tym, co wie od innych. Prawdę powiedziawszy — dzięki tej swej nadmiernej gadatliwości — może nawet wielu osobom zaszkodzić.

Ponieważ jest zwolennikiem po­słuszeństwa i karności wojskowej, może w armii liczyć również na powodzenie.

Co mu grozi (Znak zodiaku Rak)?

Pobłaża sobie i nie krępuje się w dążeniu do zadowolenia swych zmysłów. Łatwo też przychodzi osobom płci odmiennej go usidlić — przez co jego szczęście rodzinne może być narażone na szwank.

W życiu zazwyczaj czekają go jakieś skryte miłostki i przygody niezwykle.

W małżeństwie czekają człowie­ka tak urodzonego nieporozumienia. Niechaj się stara opanować swą zmysłowość, aby uniknąć przykro­ści domowych.

Najlepsze małżeństwo — z oso­bami, jakie urodziły się od dnia 22 października do dnia 21 listopada i od dnia 19 lutego do dnia 20 marca.

Wady (Znak zodiaku Rak): Myśli swe potrafi ukry­wać bardzo umiejętnie. Jest nie­szczery i nie można mu wierzyć.

Kobieta tak urodzona niechaj się strzeże niebezpiecznej przygody miłosnej.


 

Kto urodził się dnia 1 lipca

Jest skromnym, dobrym, pracowitym człowiekiem.

 

Chociaż jego umysł jest bardzo aktywny ambicje życiowe są nie­wielkie.

Jest to wrażliwy, nieraz niezde­cydowany człowiek, lubiący podró­że i zmiany — o dość skromnych znak zodiaku rakupodobaniach.

Chociaż potrafi być wymownym, usposobienie ma dość bojaźliwe.

Serce jego wypełnia wrodzona dobroć. Nie jest bynajmniej agre­sywnym — a nawet czasami brak mu pewności siebie — mimo to jed­nak życie jego obfituje w dobre uczynki.

W sposób skromny, nie wysuwa­jąc się na pierwsze miejsce — po­trafi dokonać wielkich rzeczy.

Podobny jest do nisko położonej żyznej doliny górskiej, która przy­nosi obfite urodzaje, gdy otaczają­ce ją dookoła szczyty wyniosłe — są bezpłodne.

Lubi porządek i akuratność. Z za­miłowaniem studiuje prawo i może być zdolnym prawnikiem lub do­brym detektywem.

Jako człowiek praktyczny — umie się urządzać w życiu, jest pilny i oszczędny. Zdarza się też, że jest zbyt wielkim zwolennikiem pienię­dzy i nie szczędzi wysiłków, aby je zdobyć.

Jak mówiliśmy (Horoskop Rak) — jest on dość pracowity, ale rezultaty tej pracy nie będą nadzwyczajne. Jednak, mi­mo wszystko, dzięki swej cierpli­wości i oszczędności powoli zre­alizuje swe zamierzenia. Zwłaszcza w drugiej połowie życia szczęście może mu się uśmiechnąć.

Życie jego (Znak zodiaku Rak) tak się nieraz układa, że bracia jego nie odnoszą się doń życzliwie i narażony jest z nimi na nieporozumienia.

Urodziny dają tylko niewielkie szanse na uzyskanie sławy. Mimo to jednak człowiek dziś urodzony osiągnie w życiu więcej, aniżeli zamierzały jego ambicje skromne lecz stałe.


 

Kto urodził się dnia 2 lipca

Tego rozmach życiowy może być skrępowany przez wieży rodzinne.

 

Jest to człowiek (Znak zodiaku Rak) o charakterze dość mocnym. Posiada dużo siły moralnej, stały, nie odstępuje od swych zasad. Można na nim pole­gać.

Na innych wywiera wpływ przy­ciągający. Mimo to nie jest zbyt to­warzyski, a usposobienie jego jest raczej pesymistyczne.

Stara się zawsze o to, aby nie po­dlegać innym, lecz dość rzadko mu się to udaje. Jego dążenia do za­pewnienia sobie słuszności i osiąg­nięcia samodzielności — ulegają w życiu ograniczeniom.

Bardzo silnie jest przywiązanym do swej rodziny i swego ogniska domowego. Zwęża to nieraz zakres jego zainteresowań, zacieśnia poglą­dy i krępuje w życiu.

Spokojny, zamknięty w sobie, bardzo wrażliwy co potęguje się z wiekiem — jest to człowiek dość sympatyczny.

Wadą jego (Znak zodiaku Rak) jest, że nieraz wyo­braża sobie, iż inni ludzie się z nie­go wyśmiewają lub lekceważą go. Jest to jednak jego czyste urojenie, bez żadnych podstaw.

Nie lubi rzeczy nowych i niezwy­kłych. Przywiązany do dawnych obyczajów i tradycji — pędzi życie dość konwencjonalne. Nie ma ocho­ty rzucać się w wir przygód ryzy­kownych.

Pierwsza połowa życia zazwy­czaj jest dość bezpłodna i dopiero w drugiej szczęście zaczyna mu sprzyjać na stale. Najczęściej robi karierę dopiero po 35-ym roku ży­cia.

Dzięki swemu doświadczeniu i prawości charakteru w wieku późniejszym cieszy się uznaniem i powodzeniem.

Jesień jego życia będzie wypeł­niona dobrobytem. Będzie wówczas zbierał obfite żniwo swej wytrwa­łości i swych wysiłków życiowych.

Charakterystyczne jest, że z wie­kiem czuje się wewnętrznie ciągle jeszcze młodym; im starszy się sta­je — tym bardziej odczuwa radość życia. Dokucza mu jednakże jego zbytnia wrażliwość, co również po­tęguje się stopniowo.


 

Kto urodził się dnia 3 lipca

Ambitny, pełen nadziei, wyróżnia się swymi zdolnościami artystycznymi.

 

Odznacza się swą dobrą pamięcią chociaż jego usposobienie jest nieco chwiejne i zmienne — ale mimo to jest dość przedsiębiorczy i chętnie wyrusza w podróż.

Jest to człowiek (Znak zodiaku Rak) aktywny, gorli­wy, impulsywny. Zazwyczaj posia­da jakieś wrodzone zdolności arty­styczne.

W każdej okazji swego życia jest ufny i pełen nadziei, do pracy jed­nak samodzielnej nie bardzo się nadaje.

Ma on (Znak zodiaku Rak) duże ambicje, ale nieraz brak mu odpowiedniego doświad­czenia i dyskrecji.

Towarzyski, wesoły — lubi mło­dzież, rozrywki, wykazuje skłonno­ści artystyczne, interesuje się wszy­stkim co piękne i posiada dobry słuch muzyczny.

Lubi rybołówstwo i chętnie mie­szka nad woda. A jednak w dal­szych podróżach morskich, jakie może być zmuszony odbywać, grozi mu niebezpieczeństwo.

Dzięki pomyślnym spekulacjom może osiągnąć zyski, a los niejed­nokrotnie mu dopomaga działaniem tzw. szczęśliwego przypadku.

Pragnie osiągnąć uznanie, a na­wet sławę, a w dążeniach swych zasadniczych wykazuje wielką za­ciętość i stałość — mimo swój cha­rakter dość zmienny. Zwłaszcza za­ciekle broni interesów swych dzie­ci i rodziny.

Pragnąłby chętnie każda rzecz czynić wedle tego, jak mu się po­doba — i nie lubi kontroli innych.

Co mu grozi? Że w jego poczy­naniach nie zawsze mu się wieść bę­dzie, napotka na przeszkody nieo­czekiwane, a w realizacyj swych projektów będzie narażony na duże zwłoki.

Organizm Jego nie jest zbyt silny i przy większych wysiłkach nara­żony jest zawsze na niebezpieczeń­stwo osłabienia.

Najwięcej ucierpi wówczas żołą­dek i na nim najpierw odbijają się wszelkie stany ujemne — trwo­gi, zamieszania lub podrażnienia nerwowego.

Ewentualne choroby — to zabu­rzenia w trawieniu, reumatyzm, ob­strukcja i zła cyrkulacja krwi.


 

Znak Zodiaku Rak – Kto urodził się dnia 4 Lipca

Ostrożny, przewidujący, ma silne poczucie własnej indywidualności.

 

Zdolny jest do uczuć głębokich, chociaż tego nie okazuje. Bystry, milczący obserwator bardzo ostro odczuwa wszystko dokoła. Harmo­nijne otoczenie — to pierwszy wa­runek szczęścia dla takiego człowie­ka.

Jest to bowiem człowiek niezwy­kle wrażliwy, odznaczający się swą wytrzymałością i zaciętością — cho­ciaż dość bierny.

O ile tylko potrafi przezwyciężyć tę swoją bierność — wówczas mo­że rozwinąć wielką aktywność, okazać duże zdolności i osiągnąć znaczną potęgę w życiu.

(Znak zodiaku Rak) Zdolny do interesów — lubi jednak studia naukowe i okazuje skłon­ności religijne.

Wykazuje też dużą biegłość w pracach ręcznych.

Trzymając się zacięcie swych za­sad i celów życiowych — potrafi okazywać wielką ostrożność, zdol­ność przewidywania i oszczędność. Nieraz tak rodzą się skąpcy.

Zacięty, nieprzebaczający — mo­że nawet okazać się okrutny.

Ma on silne poczucie własnej in­dywidualności, ale nieraz zbyt mało siły, aby ją przejawić w życiu. Wielka wrażliwość na nastroje łą­czy się z niezwykłą zmiennością.

Skłonny jest też do samotności i podlega napadom melancholii, a je­go tendencje często są destrukcyjne.

Trzeba dodać, że na ogół jest to człowiek twardy, dumny i nieustę­pliwy, nie zwracający uwagi na in­nych.

Do czego powinien dążyć?

Do opanowania swych złych in­stynktów, które pchają go do okru­cieństwa. O ile nie potrafi ich opa­nować — może popaść w niebezpie­czeństwa życiowe.

Co mu grozi (Znak zodiaku Rak)? — że przeciwko niemu może się zorganizować zbio­rowa opozycja jego wrogów, na skutek czego koniec jego życia nie będzie pomyślny.


 

Kto urodził się dnia 5 lipca

Już w młodości wykazuje niezwykle zdolności.

 

 

Umysł jego jest przenikliwy, ob­darzony specjalnymi zdolnościami w kierunku wiedzy ścisłej. Ma do­skonalą horoskoppamięć, a w dziedzinie nauk abstrakcyjnych może liczyć na ka­rierę.

Pilny, gorliwy — pragnie zdobyć jak najwięcej wiedzy, co zwłaszcza silniej przejawia się w młodości.

Bardzo obrotny, wszechstronnie uzdolniony — zbiera wiedzę ze wszelkich źródeł. Już w tym wie­ku może wykazywać przedwczesne zdolności naukowe.

A przy tym wszystkim jest to człowiek niezwykle wrażliwy, lu­biący marzyć i bujać po obłokach. Chociaż ma w sobie dużo egoizmu, można łatwo wywrzeć nań wpływ, wola bowiem jego niezbyt jest moc­na.

W pracy swej wykazuje duże zdolności do zręcznego traktowania najmniejszych szczegółów. Ma zdol­ności do sztuki stosowanej i pracy ręcznej w ogóle.

Oszczędny, wyrachowany — jest dobrym rachmistrzem i może zo­stać zdolnym buchalterem, kasjerem itp. Może być również doskonałym filologiem lub uczonym, a także zdolnym doktorem medycyny.

Wady (Znak zodiaku Rak): mimo swe wszechstronne zainteresowania — bynajmniej nie jest wielkim zwolennikiem pracy — woli sport i rozrywki.

Charakter jego jest zmienny, jak fazy księżyca. Po okresach weso­łości i ufności następują periody de­presji i przybicia, co może się zmie­niać dość szybko.

Lubi zbierać starożytności i ko­lekcjonować pamiątki rodzinne.

Dzięki swej doskonałej pamięci potrafi on przypomnieć sobie wyda­rzenia, jakie już wszyscy zapomnieli i z tego powodu może zostać do­brym historykiem.

Przywiązany do rodziny pod­pada nieraz silnie pod wpływ żo­ny, a mimo to jednak nie ominą go przykrości domowe.


 

Kto urodził się dnia 6 lipca

Wrażliwy, subtelny, zmysłowy — potrafi współpracować z innymi.

 

znak zodiaku rakNie zabraknie mu w życiu pomy­słów i projektów do realizacji, któ­re mu się przeważnie będą udawać doskonale. Dowcipny, wszechstron­nie uzdolniony do czego się nie weźmie — wszystko mu się udaje.

Trzeba dodać, że jest to człowiek prawy, jego ideały są wysokie i czyste, a usposobienie szlachetne i nieraz poetyckie; lubi wszystko co subtelne i artystyczne, zachwy­cając się pięknem przyrody.

Miotają nim silne wzruszenia i emocje a jego życie zmysłowe jest niezwykle intensywne.

Dzięki swej niezwykłej wrażliwo­ści łatwo może zawierać przyjaźń z innymi. Rozumie bowiem dosko­nale duszę przyjaciela i pomaga mu swym doświadczeniem.

Ma wielkie upodobanie do łącze­nia się we współpracy z innymi. Dzięki swym wybitnym zdolnoś­ciom może zostać dobrym astrono­mem lub przyrodnikiem. Okazuje również zdolności do sztuki stoso­wanej — zwłaszcza złotnictwa.

Posiada dużo przywiązania do tradycyj rodzinnych, a ze swymi krewnymi jest silnie związany uczu­ciowo.

Jego rodzina zazwyczaj cieszy się poważaniem ogólnym. Nieraz już w młodości czeka go (Znak zodiaku Rak) wyniesienie — a czasami dziedziczy stanowisko wpływowe.

W razie, gdy urodzenie jego jest bardziej skromne i nie przyszedł na świat w rodzinie cieszącej się po­ważaniem i dobrobytem — wów­czas żeni się z osobą stojącą od nie­go znacznie wyżej towarzysko lub też cieszącą się sława i uznaniem.

W każdym wypadku może osiąg­nąć dobrą pozycję życiową. Na ogół żeni się dość wcześnie i nieraz z osobą hołdującą sztukom pięk­nym.

 

ZNAK ZODIAKU RAK