HOROSKOP DZIENNY RAK – URODZENI OD 7 LIPCA DO 14 LIPCA

Kto urodził się dnia 7 lipca

Rak 7 Lipca – Wytrwały, zacięty — lubi życie w dostatkach.

 

horoskop dzienny rak urodzeni 7 lipcaPosiada on (Rak) dość duże ambicje życiowe, a rozwija się w życiu stopniowo, dzięki wykonywanym pracom.

Jest dość niestały — ale swe wnętrze prawdziwe potrafi umie­jętnie ukrywać przed innymi.

Lubi życie w dostatkach i zbyt­kach. Bystry, zdolny — umiejęt­nie daje sobie radę w życiu i prę­dzej czy później zajmie dobre sta­nowisko, do którego zresztą nie posiada kwalifikacji.

Dobre stanowisko życiowe może osiągnąć również dzięki swej prze­biegłości lub podstępowi.

Zazwyczaj cieszy się w życiu dużymi wpływami lub władzą nad innymi — ale nie chce pracować usilnie i zbytnio się wysilać..

Usposobienie jego jest jednak dobroduszne i uprzejme — a zwła­szcza w stosunku do swych pod­władnych okazuje się usposobio­nym przyjaźnie.

Odznacza się swą wielka wytr­wałością i zaciętością, z jaką trzy­ma się życia i dąży do realizacji swych projektów. Od zasad swych nie odstępuje.

Chętnie przebywa dłużej na jed­nym miejscu — chociaż jego (Rak) ży­cie jest na ogół dość zmienne. Je­go wielka uczuciowość stanowi dlań duże niebezpieczeństwo.

Dzięki wielkiej wrażliwości jest on jakby połączony uczuciowo z innymi ludźmi i podlega ich wpły­wom, biorąc ich uczucia — za swoje własne. Dążenie do samo­dzielności i wyodrębnienia się pod względem uczuciowym powinno być jego pierwszą zasadą życio­wą.

Wady. Gdy jest nierozwinięty moralnie — niebezpieczny to czło­wiek, zazdrosny i nieprzebaczający.

Gdy jednak rozwinie się moral­nie — okazuje wówczas dużą in­tuicję, wykazuje też pewne skłon­ności w kierunku mistycznym i w ogóle wówczas jego życie psy­chiczne staje się bardzo bujne.

Pragnie on założyć własne og­nisko rodzinne, a mimo swe dą­żenia wysokie — chętnie spędza czas w gronie rodziny.


 

Kto urodził się dnia 8 Lipca

Opanuje swych przyjaciół i zwycięży wrogów.

 

Mimo swej energicznej natury — w zachowaniu się swym jest uprzejmy i ustępliwy, co ośmiela innych do występowania przeciw­ko niemu.

Jednakże da on (Rak) sobie radę z wrogami i zwycięży przeszkody życiowe.

Zamknięty w sobie, nader wraż­liwy — potrzebuje dookoła siebie sympatii i przyjaźni.

Starannie wyszukuje sobie przy­jaciół, których później potrafi opa­nować. Trzeba dodać, że we wszystkiem, co dotyczy przyjaciół — jest bardzo sumienny: troszczy się o nich w milczeniu.

Okazuje dużo instynktu opiekuń­czego i chętnie pomaga potrzebu­jącej młodzieży.

Zmienia często zarówno miejsce swego zamieszkania, jak i swe sta­nowisko życiowe. Ale nie można go nazwać wahającym się, gdyż co sobie postanowi to zazwy­czaj wypełnia.

Zręcznie układa projekty i pla­ny i umiejętnie realizuje je w ży­ciu. Nie zabiera się bynajmniej do jakiegoś dzieła, nie przygotowaw­szy się odpowiednio. Postępuje on całkiem ostrożnie i nieraz nawet zbyt jest ostrożny i przewidujący — co zwłaszcza najsilniej wówczas się przejawia, gdy niema słuszno­ści lub jest w kolizji z obowiązu­jącym prawem.

W zachowaniu się swym (Rak) jest dość szlachetny i lubi nawet oka­zywać pewną wspaniałość.

Powinien dążyć do opanowania swej zmysłowości i wyzbycia się wad, jak nadmierna wrażliwość i zbytnia impulsywność.

Małżeństwo może mu przynieść sławę.

W życiu oczekują go walki, przejścia i niebezpieczeństwa. W końcu osiągnie zwycięstwo i za­triumfuje nad swym najgorszym wrogiem.

Powodzenie osiąga w zawodach związanych z szerszą publiczno­ścią, płynami i wodą w ogóle.


 

Kto urodził się dnia 9 Lipca

Ma mocne nerwy, jest obrotnym i pragnie przewodzić nad innymi.

 

Jest to człowiek uświadomiony, o wyraźnie zaznaczonym poczuciu obowiązku.

Usposobiony jest idealistycznie, potrafi być dowcipnym, a posiada również duże odczucie sztuki. W pracy swej lipcajednak jest dość powol­nym.

Szlachetny, społeczny, wywiera wpływ na swe otoczenie i już we wczesnej młodości liczy wielu przyjaciół.

Lubi studia naukowe, podróże, odkrycia — a życie jego tak się układa, że zazwyczaj podróżuje dość dużo.

Ma (Rak) mocne nerwy i silny charak­ter. Dzięki swej energii i zdolno­ściom praktycznym — może od­grywać rolę wybitną w społeczeń­stwie, do którego należy.

Chce rozstrzygnąć wszelkie za­gadnienia, jakie go dręczą, wy­świetlić wszystko, co niejasne i rozwikłać zagadnienia społeczne, występując nieraz przeciwko ogól­nie przyjętym prądom lub wierze­niom.

Pragnie wielu rzeczy — ale przede wszystkim chce być refor­matorem społecznym.

Może stać się czynnikiem rozwo­ju i źródłem wiadomości dla wie­lu ludzi.

Co mu (Rak) grozi?

Grożą mu niebezpieczeństwa na wodzie, przed którymi powinien się mieć na ostrożności.

Do czego powinien dążyć (Rak)?

Kto urodził się dnia tego, jest nadmiernie czułym i przewrażli­wionym, co potęguje się z wie­kiem. Wszystko dookoła odczuwa nader ostro i z powodu nieprzy­jemnego otoczenia może przeży­wać duże udręczenia.

Wobec tego powinien się starać, aby rozwinąć w sobie pewien ego­izm uczuciowy, który by mógł słu­żyć mu później do obrony przed agresywnością innych.

O ile to nie nastąpi — dzięki swej niezwykłej wrażliwości może być narażonym na straty.


 

Kto urodził się dnia 10 lipca

Wrażliwy na krytyką — lubi ryzyko i hazard życiowy.

 

Jest jowialnym, wesołym, przy­jemnym towarzyszem — lecz w miłości zbyt lekkomyślnym.

Chciałby używać przyjemności i rozrywek. Lubi grę i wszelkie poczynania ryzykowne, a z obo­wiązków mało sobie robi.

Ale mimo wszystko — troszczy się bardo o swą (Rak) opinię i obawia się krytyki, na którą jest bardzo wra­żliwy.

Usposobienie jego dość jest po­kojowe. Lubi użycie we wszelkiej postaci i pędzi życie zbytkowne, chociażby mu nawet jego środki na to nie pozwalały.

Lubi morze i podróże wodne.

Dość samowolny — potrafi zrę­cznie odpierać ataki wrogów i pod­stępem torować sobie drogę w ży­ciu, nie robiąc sobie wiele z za­sad, jakimi kieruje sie większość ludzkości.

Nie przebiera też w środkach dojścia do majątku.

Lubi uroczyste ceremonie i ob­rzędy. Chociaż lubi zbierać pienią­dze — wydaje je chętnie na ubra­nie i klejnoty.

Czego się strzec winien (Rak)?

Szkodzi mu w życiu jego nad­mierna wrażliwość, która nie po­zwala mu wysuwać się na stano­wiska naczelne i nieraz trzyma go na tylnym planie.

Uczuciami swymi jest tak silnie związany z innymi ludźmi, że trud­no mu nieraz odróżnić własne u­czucia od uczuć innych. W ten sposób otoczenie wywierać może nań wielki wpływ.

Wszelkie ekscesy uczuciowe i krańcowości szkodzą mu w najroz­maitszy sposób.

Co mu grozi?

Czekają go nieporozumienia z krewnymi i straty finansowe.

Małżeństwo najszczęśliwsze z o­sobami urodzonymi w czasie od d. 22 października do d. 23 listopada i od d. 19 lutego do d. 20 marca.


 

Kto urodził się dnia 11 Lipca

Jest władczym i dąży do zdobycia niezależności.

 

Energiczny, bystro się we wszy­stkim orientuje — a jego charakter jest dziwną mieszaniną szlachetno­ści 1 drażliwości, wesołości i po­wagi — dzięki czemu obcowanie z nim staje się nieraz dość trud­nym.

Potrafi jako rak zręcznie bronić swych interesów. Ma zamiłowanie do zbytku i okazałości.

Nie raz człowiek tak urodzony staje się głębokim myślicielem, pracowitym uczonym, który swój czas poświęca na studia specjalne.

Przywiązany jest wówczas do swych książek, a w pracy jest bezinteresownym i nie ubiega się o zyski.

Odznacza się też subtelnym sma­kiem i szlachetnymi ideałami. Nie­raz tak się zdarzy, że jego rodzi­na jest w jakiś sposób związana ze światem muzycznym lub woj­skowością, a sam on wykazuje ró­wnież zamiłowanie w obu tych kierunkach.

Trzeba dodać, że w obu tych dziedzinach wykazuje zdolności, ale w muzyce okaże daleko więk­szy talent jako wykonawca, aniże­li jako kompozytor. Jako interpre­tator prac cudzych może wykazać niezwykłe zdolności.

Niespokojny, władczy i dominu­jący — nie poddaje się żadnej kon­troli i nie chce być zależnym od nikogo.

Dąży do zajęcia pozycji wybit­nej, okazując przy tym zdolności do występowania publicznego i sztuki dramatycznej.

CZEGO SIĘ STRZEC WINIEN?

Chociaż potrafi umiejętnie kon­centrować się na swej pracy, jed­nakże często w tym przesadza i po­pada później w manię, zwężając so­bie zakres widzenia.

W otoczeniu dysharmonijnym i nie­sympatycznym czuje się bardzo nie­dobrze i narażonym jest na wielkie przykrości. Działając wedle włas­nych pomysłów i projektów — oka­zuje dużą wytrwałość.


 

Kto urodził się dnia 12 lipca

Doskonale sobie daje rade w życiu.

 

Jest to człowiek spostrzegaw­czy, dobry obserwator, uzdolniony wszechstronnie, umiejący sie dosto­sować do potrzeb życiowych i wa­runków miejscowych.

Charakter jego (Rak) jest dyplomatycz­ny i chytry. Chociaż w pracy jest dość powolny — jednakże doskonale sobie daje radę w życiu, dzięki swej czujności i bystrości.

Taki człowiek ma na ogół skłon­ności do jakiegoś zawodu publicz­nego, ale przeważnie nie cieszącego się zbyt wielkim uznaniem.

Wiedzie mu się w sprawach fi­nansowych a nieraz dziedziczy ma­jątek lub otrzymuje spadek. Naj­większe korzyści osiągnie w zawo­dzie związanym w jakiś sposób z żeglugą, wodą, płynami, własno­ścią nieruchomą lub występami publicznymi.

Może też zrobić karierę w policji lub wyróżnić się jako detektyw. Większe jednak powodzenie czeka go na stanowiskach drugorzędnych, aniżeli na naczelnych.

Chociaż nie zawsze może liczyć (Rak) na sławę — życie jego będzie jed­nak pożytecznym dla ludzkości.

W razach wyjątkowych może do­konać wielkiego czynu, który po­tem będzie podziwiać potomność.

Nieraz mieszka w pobliżu wody. Żyje na ogół dość długo.

Umysł jego jest dość, stały. Cho­ciaż w życiu tak się składa, że prze­ważnie zajmuje stanowiska drugo­rzędne — służy na nich swoim ide­ałom i broni prawdy — najczęściej jako nauczyciel lub kapłan.

Długo pamięta doznane urazy i nawet gdy jest człowiekiem wy­soko rozwiniętym i dostatecznie mą­drym, aby wszystko zrozumieć i przebaczyć — jego zacięta pamięć uniemożliwia mu darowanie uraz.


 

Kto urodził się dnia 13 lipca

Zmienia swój zawód i szuka szczęścia po świecie.

 

Niezbyt szczęśliwy w młodości — z wiekiem rozwija się szybko, stając się coraz bardziej wrażliwym i reagując silnie na swe otoczenie.

Umysł jego jest badawczy a uspo­sobienie sympatyczne i przyjemne dla otoczenia. Dość dużo podróżuje.

Jest to Rak dobroduszny, gościnny — łatwo przebacza urazy doznane.

Chociaż jest zdolny zarówno jak i obrotny — nie posiada jednak wy­trwałości, to też przechodzi od jed­nego przedsięwzięcia do drugiego — zamiast dążyć do udoskonalenia i rozwinięcia tego co ma w ręku. Przez to ponosi naturalnie straty.

Kobieta (Rak) tak urodzona — potrafi doskonale pielęgnować chorych i jest dobrą gospodynią. Przywiązana sil­nie do swych dzieci, których ma zazwyczaj kilkoro — troszczy się o szczęście swej rodziny.

Wady (Rak). Niepotrzebnie się wszyst­kim przejmuje i denerwuje, podle­gając stanom depresji i zamieszania.

Wykazuje też dość dużo próżno­ści.

Co mu grozi? Dąży on na różne sposoby do zrobienia majątku — lecz zaufanie swe umieszcza niefor­tunnie, a jego projekty mogą nie zrealizować się pomyślnie.

Zmienia często miejsce pobytu i to daje mu raz zyski — raz straty, ale częściej te ostatnie.

Szuka szczęścia po świecie, a je­go sposób życia nie może się długo ustalić. Jednakże w drugiej połowie życia los ulega ogólnej poprawie, a w końcu dzisiejsze urodziny mo­gą przynieść dobre stanowisko ży­ciowe.

W związku z literatura czekają go trudności.

Wiedzie mu się natomiast we wszelkich zawodach związanych z wodą lub morzem, i w tych wy­padkach dość łatwo przychodzi mu zdobyć bogactwo.

Jak wychować dziecko (Rak) tak uro­dzone?

Dzięki swej niezwykłej wrażliwo­ści i doskonałej pamięci potrzebuje takie dziecko starannej opieki i delikatnego postępowania. Może ono przeżywać wielkie udręki z powo­du niesprawiedliwego lub niesym­patycznego wychowawcy.


 

Kto urodził się dnia 14 lipca

Okazuje zainteresowania wszechstronne.

 

Interesuje się wszystkim co się dzieje na świecie, co robią inni, jak myślą, a w ten sposób zbierając wiadomości — powiększa swe do­świadczenie i rozwija się wewnętrznie.

Jest to natura refleksyjna — dużo myśli i zastanawia się. Ma dużą wyobraźnię i lubi pomarzyć.

Zamknięty w sobie, zmienny, dość skryty, nieco bojaźliwy — nie bar­dzo ma ochotę wysuwać się na pierwsze miejsca w życiu. Niezwy­kle wrażliwy i nieraz skryty — w zachowaniu się swym jest dość sympatyczny.

Lubi swe ognisko rodzinne, a do matki przywiązanym jest niezwykle silnie. Jest to człowiek uczuciowy, związany swymi uczuciami z inny­mi ludźmi.

Lubi przeszłość, stare obyczaje, starożytności w ogóle i nieraz ko­lekcjonuje rozmaite przedmioty. Usposobionym jest dość roman­tycznie.

Oszczędny i wytrwały — nie po­rzuca pracy nawet w takich wy­padkach, w jakich każdy inny by to uczynił.

Obawia się bardzo śmieszności i dlatego często swe uczucia mas­kuje, co nieraz w życiu może wy­wołać nieporozumienia. Zdolnym jest do miłości wytrwałej i głębo­kiej.

Wady. Okazuje pewien bezwład charakteru i brak inicjatywy. Po okresach aktywności i przedsiębior­czości — następują w jego życiu okresy bierności i bezwładu, kiedy pragnie uniknąć wszelkiego wy­siłku.

Jest zbyt dumny, lubuje się w ze­wnętrznych ceremoniach a w sto­sunkach jest dość cierpki.

Co mu grozi? Środek jego życia będzie radosny i szczęśliwy. Ponie­waż jednak okazuje zbytnią bier­ność w czasie gdy właśnie powinien dokonywać jak największych wy­siłków — przeto koniec jego życia może być niepomyślny.

Choroby, jakie mu mogą ewen­tualnie grozić—to zaburzenia w tra­wieniu, gorączka gastryczna i reu­matyzm.

 

HOROSKOP DZIENNY RAK