HOROSKOP RAK – URODZENI OD 21 CZERWCA DO 28 CZERWCA

Kto urodził się dnia 21 Czerwca

Horoskop rak – Potrafi zręcznie przekonywać innych o słuszności swego zdania.

 

Horoskop RakLubi polowanie (Horoskop Rak) i wszelkie sporty. Potrafi pracować wytrwale — ale podlega również zdenerwowaniu a wówczas staje się niepewny i chwiejny.

Przyjazny, uprzejmy, towarzyski, bardzo ruchliwy — lubi zmiany. Szybko wszystko pojmuje — ale na ogół jest dość powierzchowny, co potrafi zręcznie maskować.

Jest bystry i niepozbawiony chytrości. Lubi intrygować i zawierać sojusze dyplomatyczne. Zwłaszcza gdy chodzi o zdobycie władzy — łączy się z innymi we współpracy.

Potrafi niezwykle umiejętnie prze­konywać innych o słuszności swe­go zdania, ale mimo to — nie na­leży mu wierzyć.

Trzeba dodać, że na ogół usposo­bionym jest dość pokojowo i ustęp­liwie, a mimo całej chytrości — dość łatwo jest wyprowadzić go w pole.

Interesuje się swym otoczeniem — w ogóle ludzie zaciekawiają go w wy­sokim stopniu. Sam wywiera wpływ przyciągający na innych — co po­trafi odpowiednio wykorzystać.

Dobry mówca — interesuje się nauką i sztukami pięknymi. Okazuje zdolności w kierunku wykonaw­czym, a posiada również dobrze rozwinięte zdolności naśladowcze.

Do czego powinien dążyć (Horoskop Rak)? Aby opanować swą żądzę, gdyż okazuje dużą zmysłowość. Przez pogłębie­nie umysłowe może wyzbyć się wad charakteru.

Organizm jego jest nerwowy i wrażliwy — to też winien unikać przepracowania i wyczerpania. Zbyt mało zwraca uwagę na swe zdro­wie; potrzebuje dużo słońca, świe­żego powietrza i długiego snu.

Urodziny dzisiejsze przynoszą za­zwyczaj możność osiągnięcia do­brego stanowiska, na którym będzie się cieszyć pewnym uznaniem i wy­wierać wpływ na’ ludzi słabszych.


 

Kto urodził się dnia 22 Czerwca

Jest uczuciowy i kochliwy — lecz może nie wyjść dobrze na tym.

 

Zdolny, wymowny — potrafi do­skonale prowadzić konwersację, po­pisywać się swymi umiejętnościa­mi, olśniewać innych i błyszczeć w świecie.

W towarzystwie jest bardzo sym­patyczny i rozwesela swe otocze­nie. Posiada umiejętność fascyno­wania innych i przyciągania przy­jaciół.

Dobry z niego towarzysz, kom­pan, przyjaciel i sąsiad. Lubi jednak występować okazale na zewnątrz i wielce jest przywiązany do życia zmysłowego.

Gdy jakiś interes nie uda mu się w jednym miejscu — niezwłocznie zaczyna coś innego w drugim a jego wysiłki najczęściej zostają uwieńczone powodzeniem.

Dość samowolny i uparty — jed­nocześnie jest bardzo wrażliwy, czuły, uczuciowy i zmysłowy. Pod­pada pod wpływ osób płci odmien­nej dzięki swej kochliwości. Jego wrażliwość potęguje się z wiekiem.

Wady związane z dzisiejszymi urodzinami — to zbytnia zmysło­wość. Taki człowiek ugania się za przyjemnościami, co może przybrać zbyt duże rozmiary. Poświęca wów­czas żądzy użycia na ofiarę zarów­no swe szczęście rodzinne jak i sprawy zawodowe.

Kobieta dziś urodzona (Horoskop Rak) — zazwy­czaj również jest zmysłową i ko­kietuje mężczyzn. Zmienna — po­żąda wrażeń i podlega nastrojom. Łatwo jej przychodzi zerwanie narzeczeństwa, a swe małżeństwo traktuje dość niedbale.

Jest natomiast silnie przywiązana do dzieci, a w razie separacji z mę­żem — walczy o nie zaciekle.

Dziecko dziś urodzone potrzebuje jak największej opieki moralnej i sta­rannego wychowania. Dzięki jego zdolnościom wysiłki wychowawców wydadzą jak najlepsze rezultaty.

Kto urodził się dzisiaj — powinien dążyć do tego, aby opanować swą zmysłowość J nadmierną wrażli­wość.


 

Kto urodził się dnia 23 czerwca

Subtelny, spostrzegawczy — potrafi wywierać wpływ na swe otoczenie.

 

Jest to człowiek sympatyczny, usposobiony pokojowo, zadowolo­ny ze siebie i z życia. Jego charak­ter jest dość rakrówny i wesoły, co zwłaszcza daje się zaobserwować w wieku starszym.

Ma wielki dar spostrzegawczy i dzięki dużej intuicji zręcznie od­gaduje rzeczy ukryte i niejasne. Subtelny, zmysłowy lubi wystę­pować publicznie i potrafi fascyno­wać tłumy.

Usposobienie jego jest czułe i ko­chające; potrafi się silnie przywią­zywać i wówczas chętnie poświęca się dla osób kochanych. Toteż w miłości zazwyczaj jest szczęśliwy, a jego małżeństwo zapowiada się również dość harmonijnie.

Zawód jego (Horoskop Rak) jest tego rodzaju, że wymaga odbywania dalszych podróży.

Więzy sympatii łączą go ze spo­łeczeństwem i przywiązany jest zarówno do swego kraju, jak i do krewnych oraz do swego ogniska rodzinnego. Nieraz dłuższy czas przemieszkuje na jednym miejscu, a zwłaszcza lubi zamieszkiwać i spacerować nad wodą.

Potrafi zręcznie urządzać się w życiu i czyni mądry użytek ze swego majątku, który zdobywa stopniowo. Toteż najczęściej osiąga dobrobyt.

Może się zdarzyć, że pierwsza część jego życia jest mniej po­myślna, zwłaszcza w młodości mo­gą go oczekiwać przykrości. Jed­nakże w drugiej połowie życia jego kariera się ustala i potęguje się sto­pniowo, a on sam czuje się coraz lepiej.

Wady urodzin dzisiejszych — to pewna próżność i lekkomyślność. Człowiek urodzony dzisiaj całkiem niepotrzebnie sądzi ludzi wedle ich wyglądu zewnętrznego.


 

Kto urodził się dnia 24 czerwca

Elegancki, bystry — pragnie żyć w dobrobycie i być otoczonym komfortem.

 

Jest dość szlachetny, zrówno­ważony, zmysłowy, wesoły; lubi rozrywki i zabawy, muzykę, życie w zbytku i wygodach.

Trzeba dodać, że przy tym wszystkim jest to człowiek poważ­ny, bystry, dość chytry i przedsię­biorczy — a zwłaszcza celuje w różnych tajnych planach i projek­tach.

Z wielkim uporem Idzie własna droga, nie słuchając ostrzeżeń in­nych ludzi i można powiedzieć, że nie zawsze dobrze na tym wycho­dzi.

Lubi ceremonie i uroczyste wy­stępowanie na zewnątrz, jest ele­gancki i niepozbawiony pewnych zdolności aktorskich.

Piękno przyrody czyni nań wiel­kie wrażenie i nieraz poświęca swój czas na podziwianie pięknych krajobrazów, hodowle kwiatów lub pracę w jakiejś dziedzinie sztuk pięknych, których jest również zwolennikiem.

Nie pragnie bynajmniej wysilać się zbytnio w życiu. Chociaż po­trafi być bardzo aktywnym i w ra­zie potrzeby rozwija wielką przed­siębiorczość — woli jednak życie beztroskie.

Wadą jego (Horoskop Rak) jest również, iż bywa dość egoistyczny i zazdrosny, i nie wykazuje bynajmniej ochoty do świadczenia przysług innym lu­dziom.

Zazwyczaj dzięki swej subtelno­ści i przebiegłości — doskonale so­bie daje radę w życiu.

Za wszelką cenę pragnie żyć w dobrobycie i być otoczonym kom­fortem, co jednak musi nieraz oku­pywać bardzo drogo — ceną ustępstw moralnych lub też swej ambicji.


 

Horoskop Rak urodzony dnia 25 czerwca

Może osiągnąć powodzenie dopiero w drugiej połowie życia, gdyż jego młodość zazwyczaj jest niezbyt fortunna.

 

znak zodiakuUczuciowy i religijny — jest jed­nocześnie nastrojowy i zmiennny. Okresy aktywności zmieniają się u niego kolejno z periodami bierno­ści i bezwładu.

Potrafi obracać się we wszyst­kich sferach towarzyskich z jedna­kową łatwością. Łatwo zmienia swych przyjaciół.

Wola jego (Horoskop Rak) nie jest silna a po­tężne wzruszenia i uczucia, jakim ulega — łatwo ją znoszą, opanowu­ją jego rozsądek i sprawiają, że za­pomina o zebranym doświadczeniu życiowym.

Namiętności jego są bardzo silne, a zmysłowe skłonności często spro­wadzają go na bezdroża. Osoby płci odmiennej wywierają nań wpływ przyciągający. O ile nie zachowa ostrożności — może to spowodować bardzo ujemne rezultaty w jego ży­ciu.

Kilkakrotnie w życiu podlegnie silnemu wpływowi kobiet — co wy­wrze duży wpływ na jego losy.

Trzeba dodać, że odznacza się poczuciem własnej godności i z za­miłowaniem poświęca się studiom, dzięki, czemu może nawet zostać wybitnym uczonym. Nieraz prowa­dzi życie samotne; zazwyczaj kształci się za granicą.

Kobieta (Horoskop Rak) urodzona dzisiaj jest za­zwyczaj dość ładna, o sympatycz­nej powierzchowności, aktywna, nieco popędliwa — chociaż zaraz się uspakaja.

Będzie mieć dzieci, do których będzie bardzo przywiązana.

Nieco bojaźliwa — nie zawsze szczera — znajduje przyjemność w okazywaniu pomocy innym i opiekowaniu się słabszymi.

Kto urodził się dzisiaj — zazwy­czaj w młodości niezbyt jest szczę­śliwy i czuje się nieszczególnie.

W drugiej jednakże połowie ży­cia wszystko zmienia się na lepsze; pozycja się ustala, zdobywa dobro­byt, a jego samopoczucie poprawia się wybitnie.


 

Kto urodził się dnia 26 czerwca

Niespokojny, ekscentryczny — lubi przebierać miarę.

 

Jego charakter jest całkiem swo­isty i nieraz bardzo oryginalny. Mo­że się okazać, iż posiada on jakieś niezwykłe zdolności, które rzadko tylko zdarzają się pośród ludzi, al­bo też zajmie się jakimiś studiami nauk nieznanych.

Może się również zdarzyć, że osiągnie wysoki rozwój wewnętrzny i wyrośnie ponad życie swego oto­czenia, które nie jest w stanie go zrozumieć. Wówczas pomiędzy nim a ludźmi powstaje wielki przedział.

W każdym razie człowiek dziś urodzony (Horoskop Rak) ma charakter kontemplacyjny, głęboki, lubiący rozmyślania lub jakieś poważne studia.

Chociaż jego intelekt jest nie­zwykle przenikliwy—jego uczucio­we życie jest również bardzo silne. Stąd też charakter człowieka dziś urodzonego przy całej głębi myślo­wej i zdolnościach umysłowych — podlega bardzo silnemu wpływowi zmysłów, co może go zaprowadzić na tory niepożądane.

Potrafi kochać bardzo silnie, być doskonałym kolegą i dobrym przy­jacielem. Bardzo wrażliwy, jest dość oszczędny, wytrwały i ambit­ny. Posiada zazwyczaj dobry słuch muzyczny.

Pragnie rozkoszować się użyciem dobrych rzeczy świata tego i nie ma zamiaru sobie niczego odmawiać. Mimo jego zdolności intelektualne, wykazuje w tym kierunku skłonno­ści materialistyczne.

Jego natura jest przy tym niespo­kojna i ekscentryczna — a dzięki temu nieraz popada w krańcowość i przebiera miarę. Pod wpływem silnych impulsów i namiętności skłonny jest do popełniania wybry­ków, co może go nawet narazić na przewroty losu.

Wady. Jest zmysłowy, a jego myśli wkraczają często na tory po­żądliwości. Dąży w życiu do za­spokojenia swych pożądań zmysło­wych, co sprowadza nań wstrząśnienia lub przewroty.

Koleje jego losu są zazwyczaj zmienne.


 

Kto urodził się dnia 27 czerwca

Lubi życie domowe, ale jego charakter jest dość kapryśny.

 

Jest niezwykle wrażliwy, ma wy­bitnie rozwinięte poczucie sprawie­dliwości i bardzo intensywnie od­czuwa wszystko, co dzieje się do­okoła.

Do jego szczęścia potrzebne mu jest koniecznie otoczenie harmonij­ne. Łagodny, nastrojony pokojowo pragnie unikać wszelkich nieporozu­mień i sporów.

Dużo przeżywa psychicznie, po­siada silną intuicję, wykazuje skłon­ność do rozwoju duchowego i chęć przyjścia z pomocą ludzkości.

Przyjemny, harmonijny, lubi ży­cie domowe — nie nadaje się jednak do ciężkiej pracy.

Wyobraźnia jego jest bardzo roz­winięta, a charakter kapryśny. Jest to człowiek uczuciowy, lecz nieo­strożny. Odnosi się z ufnością do swego otoczenia i wierzy ludziom niegodnym zaufania — na czym nie­raz źle wychodzi.

Mało zna się na przywarach ludz­kich, a jego usposobienie jest ufne, kochające, zdolne do uczuć głębo­kich.

Charakter ma jednak dość niesta­ły, a lubi zbytek i użycie. Podlega też zbyt silnemu wpływowi płci od­miennej — co nie będzie mieć dla niego dobrych skutków.

W miłości (Horoskop Rak) najczęściej czekają go zmartwienia, chociaż swoje życie zmysłowe może rozpocząć dość wcześnie.

Wybuchy namiętności silnie wpły­wają na cale jego życie i powo­dują ujemne kryzysy.

Organizm niezbyt ma mocny. Urodzeni dzisiaj mogą mieć predyspozycje do cierpień żołądkowych lub też wielką wrażliwość żołądka, po­tęgującą się z wiekiem.

Powodzenie osiąga zazwyczaj do­piero w drugiej połowie życia. Pierwszą wypełniają przeważnie wysiłki bezpłodne.


 

Kto urodził się dnia 28 czerwca

Czuły, kochliwy — jest trochę lekkomyślnym i lubi pozować.

 

Lubi występować okazale i oka­zywać się w świetle jak najlepszym. Jest zwolennikiem sztuk plastycz­nych, pięknych dekoracyj, eleganc­kiego ubrania i ładnego otoczenia.

Dość próżny, na czym szyb­ko poznaje się otoczenie. Jest eks­centryczny i lubi pozować.

Trzeba jednak zaznaczyć, że jest to człowiek sympatyczny, chociaż dzięki swej niezwykłej wrażliwości nieraz jest skłonny do niecierpliwo­ści.

Szlachetny, nastrojony przyja­cielsko względem innych, jest przy­wiązany do swego ogniska domo­wego, lubi wygody i harmonijne o­toczenie.

Czuły, kochliwy, dobroduszny odznacza się dobrą pamięcią. Jest trochę niezaradny, ale gdy prze­zwycięży swą bierność, może roz­winąć wielką potęgę i aktywność. Z uporem wówczas trzyma się swych celów i zadań, jakie sobie raz nakreślił — i nie odstępuje od nich łatwo.

Chociaż ma dobre serce (Horoskop Rak) jest lekkomyślny i ekstrawagancki — a przez to sam sobie szkodzi.

Zna się na ludziach i posiada du­żą umiejętność życia, a mimo to ma również i różne szkodliwe nałogi i przyzwyczajenia, popada w krańcowość i popełnia wybryki.

Ma usposobienie dość ryzykow­ne i lubi przygody. Co sobie posta­nowi to potrafi osiągnąć w życiu. Jego spekulacje przeważnie zostają uwieńczone powodzeniem.

Wiedzie mu się w zdobywaniu majątku, ale najczęściej nie umie go odpowiednio używać.

Dzięki swym podróżom, jakie od­bywa zarówno na lądzie, jak i na morzu, może się rozwinąć i osiąg­nąć wysoki poziom kulturalny.

Organizm jego nie odznacza się wytrzymałością i jest bardzo wraż­liwy.

 

HOROSKOP RAK