HOROSKOP NA DZIŚ RAK – OD 15 LIPCA DO 22 LIPCA

Kto urodził się dnia 15 Lipca

Horoskop na dziś rak – Jest usposobiony romantycznie i wywiera wpływ przyciągający
na innych.

 

Horoskop na dziś RakPragnie on, aby wszyscy o nim wiedzieli i chciałby uzyskać uzna­nie powszechne, ale zachowuje się skromnie — tak, jakby mu wcale na tym nie zależało, aby zwracać na siebie uwagę innych.

Oszczędny, w poglądach swych konserwatywny — mocno trzyma się swych zasad. Jest romantyczny, często nawet uduchowiony — a je­go wyobraźnia jest rozwinięta nie­zwykle (Horoskop na dziś Rak).

Chociaż wywiera wpływ przy­ciągający na innych, to jednakże nie zawsze żyje w harmonii ze swym otoczeniem. Natura jego (Horoskop na dziś Rak) bowiem jest nieco dziwaczna, a inni ludzie nie ­zawsze mogą się zorientować w tym, czego on pragnie, a czego sobie nie życzy, i dzięki temu trudno go zro­zumieć otoczeniu. Wydaje się zagadkowym — chociaż wcale takim nie jest.

Jest to człowiek bardzo wrażli­wy, łatwo wzruszający się, nie­zwykle uczuciowy, zamknięty w so­bie, nieco bojaźliwy — ale mocno trzymający się swych raz ustalo­nych celów życiowych.

(Horoskop na dziś Rak) Zmienne nastroje — to najbar­dziej typowa jego cecha. Nieraz też okazuje wielką drażliwość, czułość, nerwowość — dopóki nie nauczy się opanowywać swych kaprysów i na­strojów.

Wady tych urodzin. Gdy czło­wiek taki jest nierozwinięty — wów­czas dusza jego staje się zbiorowi­skiem niekonsekwentnych kapry­sów. Staje się wtedy chwiejny i nie­zdecydowany, zwłaszcza we wszyst­kim co dotyczy jego uczuć i wra­żeń.

Gdy jednak osiągnie wyższy roz­wój moralny — wówczas uczy się opanowywać swe zmienne nastroje i rozwija w sobie silną wolę.

Uporczywie i z zaciętością dąży do swego celu i osiąga go albo dzięki swemu taktowi i zręczności życiowej, lub też dzięki umiejętnie stosowanemu pochlebstwu i zręcz­ności w przekonywaniu innych.


 

Horoskop na dziś Rak – Kto urodził się dnia 16 lipca

Przezorny, ambitny — zmienne ma poglądy

 

Nie przechodzi nad nowymi my­ślami do porządku dziennego, lecz rozważa je starannie i stara się z nich wyciągnąć pożytek.

Ponieważ jednak jest dość wpły­wowym — jego poglądy są przeto zmienne. Potrafi on o jednej i tej samej sprawie mówić do każdego inaczej, a to zależnie od wpływu, jaki nań ktoś wywiera, lub też w związku ze zdolnością przekony­wania innych.

Charakter jego (Horoskop na dziś Rak) jest dość niestały, dręczy go niepokój wewnętrzny.

Lubi odbywać dalekie spacery f wyruszać w podróż, chodzić po górach i wszelkie sporty. Może zo­stać dobrym geografem.

Bardzo wrażliwy — jest to czło­wiek dość impulsywny i szlachet­ny — ale mimo to nieco bojaźliwy.

Mimo swej zmienności — potrafi starannie obmyślać naprzód swe projekty i wykazuje dużo przezor­ności. Ma duże ambicje, a jego dą­żenia są wysokie; lubi przygody ryzykowne i nie waha się zabrać energicznie do pracy.

Pod pewnymi względami jest to charakter całkiem swoisty — jedy­ny w swoim rodzaju i może nawet zostać jednostką wybitną.

Dzięki swym wysiłkom i pracy wytrwałej — zwróci na siebie uwa­gę społeczeństwa, co jednak zazna­czy się silniej dopiero w drugiej po­łowie życia. Młodość często przy­nosi tylko ograniczenia i wysiłki bezpłodne.

Prędzej może osiągnąć uznanie za swe wrodzone zdolności i właści­wości charakteru — oraz za uży­teczność społeczną, aniżeli za prace naukowe lub wynalazki.

Powiedzie mu się w stosunkach z szerszą publicznością i może osią­gnąć powodzenie jako restaurator, hotelarz itp.

W połowie jego kariery życiowej grozi mu duże niebezpieczeństwo — ale zdoła je przezwyciężyć i zatry­umfuje nad przeciwnościami życia.

Uniknie w końcu szczęśliwie wszelkich niebezpieczeństw a jego poczynania uwieńczy powodzenie.


 

Kto urodził się dnia 17 lipca

Ma zdolności pedagogiczne, lecz jest nieufny i trudno go zrozumieć.

 

Gdy natrafia na zdanie odmienne i nie może przekonać swego prze­ciwnika — wówczas zgadza się z nim, lecz czyni to horoskop na dziś raktylko powierz­chownie, ukrywając wewnątrz nie­zadowolenie, a nieraz nawet obrazę.

Z tego też powodu nieraz w sto­sunku do innych jest nieufny, a wobec obcych trzyma się w rezer­wie.

Nie łatwo jest obcować z tak wrażliwym człowiekiem i rzadko tylko znajdzie się ktoś, kto potrafi zrozumieć całkowicie człowieka urodzonego dzisiaj (Horoskop na dziś Rak) i komu on mógłby zaufać.

Wykazuje wielkie zdolności w za­kresie pedagogii, wychowania osób młodszych lub mniej uzdolnionych. Instynkty opiekuńcze i rodzinne ma silnie rozwinięte.

Lecz gdy nie okazują mu wdzięcz­ności lub też nie reagują na jego sympatię i życzliwość — wówczas sprawia mu to zmartwienie.

Jest (Horoskop na dziś Rak) religijny, obserwuje posty i święta — ale czasami staje się zbyt pobożnym i może popaść w bigoterię.

Ambitny, pełen dążeń w kierunku zrobienia kariery, pracowity — lubi studia, jest spostrzegawczy, ma niezwykłe zdolności analityczne i mo­że być autorem doskonałych prac krytycznych.

Przy tym wszystkim jest to silny charakter, władczy, stały, odważny. Pragnie on zaszczytów i potrafi umiejętnie dawać odpór swym wro­gom, a dzięki wysiłkom i pracy — może nawet zdobyć sławę.

Wady. Jak mówiliśmy — jest nie­ufny, a jego nastroje i humory zmie­niają się zbyt często.

Zbyt dużo myśli o sobie samym i niepotrzebnie się dręczy autoana­lizą.

W końcu najczęściej uda mu się przezwyciężyć trudności życiowe i zdobywa dobre stanowisko, na którym cieszy się pewną władzą lub autorytetem.


 

Kto urodził się dnia 18 lipca

Czynny, niezależny — wystarcza sam sobie.

 

Umysł jego jest niezależny a cha­rakter samodzielny, nie poddający się kontroli innych.

Jest przy tym dość krańcowy, eks­centryczny, i ma silne poczucie własnej niezależności: nie pozwala się ograniczać.

Ożywia go żądza przygód, wiara w siebie, a jego aspiracje sa bardzo wysokie. Nieraz też pod swym kie­rownictwem prowadzi innych ludzi do jakichś celów dalszych — zostaje pionierem nowego ruchu.

Wpływy jego dają się odczuwać szeroko — poza jego najbliższymi sąsiadami i sferą pochodzenia.

Potrafi (Horoskop na dziś Rak) dać sobie rade w życiu. Swoje zamiary i projekty wprowa­dza w czyn i ostatecznie realizuje najzupełniej samodzielnie — bez po­mocy innych.

Jego czyny mówią za niego głoś­niej, aniżeli słowa.

Polega na sobie. Czeka go powo­dzenie w pracy wymagającej nie­zależności myślenia, odwagi i wy­trwałości.

Umie powściągać swe namiętno­ści i ograniczać się. Potrafi też po­święcić się dla osoby ukochanej.

Nieraz rozstaje się wcześnie z ro­dziną i bliskimi, i pędzi życie sa­motne. Wystarcza sam sobie.

Wady (Horoskop na dziś Rak). Charakter jego jest dość niestały, nie odznacza się zamiło­waniem do porządku, a jego zmien­ne nastroje dokuczają otoczeniu.

Niezależny umysłowo — potrafi też być samowolny i zuchwały, nie ma zamiaru jednakże zbytnio się wysilać w życiu.

Karierę swą robi dopiero stopnio­wo — przeważnie w drugiej poło­wie życia. Pierwsza najczęściej przy­nosi rozczarowania.


 

Kto urodził się dnia 19 lipca

Uduchowiony, liberalny — obdarzony jest zdolnościami literackimi.

 

Wykazuje zamiłowania estetycz­ne i skłonności poetyckie — ale w życiu codziennym nieraz okazuje zbyt mało praktyczności.

Nie jest również pozbawionym i pewnych skłonności mistycznych — co jednakże łączy się u niego ze zmysłowością.

Należy to zaznaczyć, że urodziny dzisiejsze mogą obdarzyć człowie­ka odpowiednio rozwiniętego mo­ralnie — wszechobejmującą miło­ścią duchową. Wówczas podstawą charakteru takiego wysoko rozwi­niętego człowieka jest pragnienie pocieszać innych i zaopatrzyć w to, czego potrzebują.

Ta chęć opiekowania się słabszy­mi przejawia się nawet i u typów nierozwiniętych.

Dyskretny i ostrożny — jest jed­nakże podejrzliwy i powątpiewa w szczerość innych.

Rozmowny — potrafi doskonale wyrażać swe myśli. Dzięki swemu ruchliwemu usposobieniu — zmie­nia miejsce pobytu, przedmioty za­interesowań a także i zawód.

Usposobiony jest liberalnie, a je­go charakter jest dobry i przyjazny. Życzliwie odnosi się do innych a swoje otoczenie lubi obdarzać prezentami.

Jego wady (Horoskop na dziś Rak) — to upór i samowola.

W miłości niezbyt jest szczęśli­wy.

Grozi mu niebezpieczeństwo — spadnięcia z wysokiego miejsca, i to zarówno w znaczeniu czysto fizycznym jak i w przenośnym. Nie­raz bowiem osiąga dobrą pozycję — ale nie może się na niej długo utrzy­mać.

Droga jego życia jest też nieraz niezwykła i ekscentryczna — prze­bywa ją jak meteor: świeci jasno, ale krótko.

Powodzenie jakie staje się jego udziałem me jest stałe, a jego sy­tuacja życiowa podlega przewro­tom.

Jak wychować dziecko tak uro­dzone.

Natura takiego dziecka jest ko­chająca, lojalna, niezwykle wrażli­wa i sympatyczna, a jego wycho­wawcy powinni mu pokazywać ja­kieś ideały silnie działające na wy­obraźnię. Dziecko podda się temu natychmiast i będzie się starało wcielać w życie te ideały.

Jego wyobraźnia jest tak bujna i nadmiernie aktywna — że bez jej nieustannego podsycania dziecko może się stać znudzonym, obojęt­nym, nieszczerym, samowolnym lub bezwładnym.


 

Kto urodził się dnia 20 Lipca

Mimo zmiennych nastrojów – pracuje wytrwale.

 

Wykazuje dużo dobroci wrodzo­nej, która przejawia się w życiu przy każdej okazji. Jest to człowiek usposobiony pokojowo, a gdzie Przybywa — stara się wnieść har­monię i zgodę.

Bardzo dużo ma życzliwości i uczucia dla innych, podświadomie jednak liczy na to, że odpłacą mu tym samym. Często jednak bywa na odwrót.

Wadą jego (Horoskop na dziś Rak) jest zbytnia wrażli­wość na stosunki osobiste, uczucia i punkty widzenia innych. Wrażli­wość tę powinien starać się prze­zwyciężyć — inaczej nie będzie mógł się wybić w życiu.

Może się to stać dzięki rozwinię­ciu się stopniowo pewnego uczu­ciowego egoizmu, który będzie mu później służyć jako tarcza ochronna dla jego nadmiernej wrażliwości.

Usposobienie jego jest przyjazne, ustępliwe, uprzejme i łagodne. Zdol­nym jest do pracy cierpliwej pod kierunkiem innych i poświecenia się dla osób kochanych.

Chętnie się uczy. Jest to dobry pracownik i wierny towarzysz.

Nie potrzeba go przynaglać do pracy, gdyż sam wykazuje skłon­ności do wysiłków cierpliwych.

Posiada dużo milczącej siły cha­rakteru i wytrwałości, ale za mało ambicji i oryginalności w poczyna­niach.

Podlega nieustannym zmianom nastrojów — ale mimo to jest akuratnym i ostrożnym — można na nim polegać.

Co mu grozi? Że podlegnie woli ludzi silniejszych od siebie.

Trudno mu nieraz przychodzi osiągnąć samodzielność życiową. Zresztą — na stanowisku podwład­nego osiąga często większe powo­dzenie aniżeli na stanowisku na­czelnym.

W sprawach zawodowych odby­wa dłuższe podróże. Trzeba dodać, że jest to na ogół człowiek szczęśli­wy.

Może osiągnąć wyróżnienie dzięki swym zdolnościom artystycznym a zwłaszcza talentowi do sztuki pla­stycznej.


 

Kto urodził się dnia 21 lipca

Interesuje się sprawami publicznymi i politycznymi

 

Nieco próżny, o usposobieniu ma­rzycielskim — jest zwolennikiem przyrody i życia wiejskiego; inte­resuje się Horoskop na dziś Rakrolnictwem a piękno przy­rody podziwia we wszelkich posta­ciach.

Zdecydowany i cierpliwy — jest to człowiek o skłonnościach politycznych i charakterze publicznym.

Jest niezwykle wrażliwy na wszel­kie wpływy i dlatego nie może się czuć szczęśliwym, o ile nie znajdzie się w harmonijnym otoczeniu.

Cierpliwy, pokojowy — wierny jest w swych sympatiach i przy wiązaniach, a dla osób kochanych lub ideałów — potrafi się zdobyć na poświęcenia.

Szlachetny, głęboko myślący — wywiera wpływ przyciągający na innych.

Powiedzie mu się w związku z ziemią, domami, własnością nie­ruchomą, a także i w związku z wo­dą, morzem, żeglugą.

Małżeństwo jego nie zapowiada się zbyt pomyślnie, może jednak przynieść pewne zyski materialne.

Wady tych urodzin — to zbocze­nia na manowce uczuciowe i zmy­słowe, marnotrawstwo i słaba wola, dzięki której nie można na nim po­legać.

Czekają go nieporozumienia z oj­cem.

Potrafi sobie zręcznie radzić w życiu — pragnie jednak zdobyć pieniądze dla pieniędzy — i dlatego może mu grozić skąpstwo.

Zdrowie jego jest dość delikatne: silne wzruszenia, złe wiadomości, niepokój o osoby kochane lub trud­ności finansowe źle na nie oddzia­łują, tym bardziej, że urodziny dzi­siejsze dają skłonność do zbytniego przejmowania się i przesady.

Powstające wskutek tego niepo­koje, niezadowolenie, obawy — dzia­łają ujemnie na trawienie. Przy le­czeniu niedomagań takiego człowie­ka należy również zwracać uwagę na jego wyobraźnię, która nieustan­nie wynajduje sobie coraz nowe po­wody do zaniepokojenia.


 

Kto urodził się dnia 22 lipca

Zbyt wiele znaczenia przypisuje swej osobie.

 

Przeżywa wiele różnych nastro­jów; dużo myśli, zastanawia się, rozważa rozmaite teorie i zapatry­wania — i wreszcie — sam sobie tworzy powoli z tego wszystkiego własne poglądy. Wszystko co nie­sympatyczne lub zbyteczne — wyrzuca poza nawias.

Dusza jego jest niezwykle wrażli­wa i natychmiast reaguje na wszel­kie pobudki zewnętrzne i nastroje. Przyjazny, towarzyski — odznacza się swym subtelnym umysłem i wy­soką inteligencja.

Odznacza się dobra pamięcią, a gdy chodzi o osiągnięcie celu, jaki sobie raz wytknął — okazać może zaciętą wytrzymałość.

A jednak wpływ otoczenia i wa­runków życiowych hamuje jego wolność poruszeń.

Lubi zbiory i nieraz kolekcjonuje różne przedmioty. Pragnie zdobyć majątek i baczną uwagę zwraca na środki materialne; w zbieraniu dóbr doczesnych może nawet okazywać nadmierną gorliwość, która może się przerodzić w skąpstwo.

Wady. Nadmierną uwagę zwraca na wszystko, co dotyczy go osobi­ście i przecenia znaczenie swej oso­by. Wskutek tego może się nawet stać nadmiernie wrażliwym lub bojażliwie skrytym.

Co mu grozi. Podlega niebezpie­czeństwu ze strony wrogów skry­tych i zazdrosnych.

Jak wychować dziecko tak uro­dzone?

Jest ono niezwykle delikatne, wrażliwe, obdarzone dużą wyobra­źnią i doskonałą pamięcią. To też w postępowaniu z nim należy sta­rannie unikać surowości i szorstko­ści, pamiętając, że każda niespra­wiedliwość doznana głęboko zapa­da w duszę takiego dziecka, wywo­łując długotrwałą niechęć i potęgu­jąc przyrodzoną zaciętość.

Ma niezwykle wrażliwy żołądek, a jednocześnie bywa łakome i skłon­ne do spożywania nadmiernych ilo­ści słodyczy, co powoduję niedoma­gania.

 

HOROSKOP NA DZIŚ RAK