ZNAK ZODIAKU PANNA – OD 5 WRZEŚNIA DO 10 WRZEŚNIA

 

Kto urodził się dnia 5 września

Znak Zodiaku Panna – Niechaj nie zagłębia się zbytnio w drobiazgach, lecz dąży do ujęcia całości.


znak zodiaku pannaPosiada on dużą wyobraźnię, na­strojony romantycznie — posiada usposobienie poetyckie, wysokie ide­ały i może wznieść się do wyżyn ducha. Jest to gorliwy zwolennik sztuk pięknych — muzyki, poezji, malarstwa.

Pożyteczny to człowiek (Znak Zodiaku Panna), spokoj­ny, miły, o uprzejmym, ujmującym, szlachetnym charakterze.

Nie jest zbyt energiczny — ale mimo to działa na ludzi, a wpływ jego odczuwają wszyscy dookoła. Na otoczenie swe działa bowiem bezpośrednio — swa wewnętrzną harmonią i umiejętnością przekony­wania.

Chociaż jest dość wynalazczy, metodyczny i krytyczny — brak mu jednak wiary w siebie i zbytnio zgłębia się w drobiazgach.

Dowcipny, wesoły — lubi wszel­kie rozsądne, przyzwoite rozrywki i chętnie odbywa wycieczki w mi­łym towarzystwie. Lubi rośliny i ogrodnictwo.

Skłonny do sarkazmu nieraz oka­zuje chytrość.

Posiada dobre zdolności organi­zacyjne, krasomówcze, literackie.

Znak Zodiaku Panna – Choroby. W młodości nieraz dość słabowity — później staje się znacz­nie zdrowszym.

Jego organizm wykazuje skłon­ność do nerwowych cierpień kiszek i neurastenii. Staranna dieta ma dla jego organizmu duże znaczenie.

Co mu grozi? W pierwszej poło­wie życia nieraz ma do zwalczenia wiele przeciwności. Później grożą mu straty przez krewnych.

Będzie narażonym na intrygi wro­gów, którzy jednak nie będą w sta­nie zaszkodzić mu na stałe. Wyj­dzie zwycięzcą z walk życiowych.

Nieraz się też tak składa, że jego rodzice odnoszą się doń zbyt suro­wo, może utracić swe dziedzictwo.

Uczuciowy, oddany miłości — jest zwolennikiem wszystkiego co piękne, lubi młodzież, piękne kobie­ty, miłe towarzystwo i potrafi roz­weselać swe otoczenie. Lubiany ogólnie — dąży do użycia.

Lepiej mu się powiedzie — na sta­nowisku podrzędnym, aniżeli na na­czelnym.

Może w życiu zdobyć majątek i używać go w spokoju.


 

Kto urodził się dnia 6 września

Lepszy jest na stanowisku podwładnego, aniżeli naczelnika.

 

Jest to człowiek praktyczny, pozbawiony jednak wyobraźni; praco­wity i prawy — usposobiony jest dość biernie.Znak Zodiaku Panna

Nie dąży do panowania nad in­nymi i nie pragnie wysuwać się na pierwsze miejsce. Raczej idzie w ży­ciu drogą utorowaną przez innych i nie wykazuje wielkich ambicji.

Dąży on (Panna) do zdobycia majątku — w czym mu się przeważnie wie­dzie — zwłaszcza w zawodach, w których występuje jako podwład­ny lub też działa w mniejszym albo większym stopniu pod kierunkiem Przełożonego lub wyżej stojącego.

Może również zajmować pozycję wybitną i mieć podwładnych — ale sam — jako szef — będzie jeszcze Przed kimś odpowiedzialny.

Czasami ta zależność przyjmuje formy współdziałania.

Gdy będzie pozostawionym sam sobie — nie zawsze potrafi być do­brym przełożonym i w jego zarzą­dzeniach dadzą się odczuwać jakieś dysonanse: brak wiary w siebie, po­myłki we wnioskowaniu itp.

Najlepiej Panna czuje się wówczas, gdy otrzymuje poradę, pomoc lub kieru­nek od kogoś innego.

W pracy swej gorliwy — potrafi poświęcać się dla innych. Łagodny, uprzejmy, ostrożny, zamknięty w sobie — okazuje zainteresowanie wschodem i jego obyczajami.

Obrotny — potrafi umiejętnie do­stosowywać się do warunków ży­ciowych. Jego zdolności są wszech­stronne.

Przywiązanym jest do ogniska domowego, ale jego życie rodzinne nierzadko jest dysharmonijne, a nie­porozumienia wywołują rozłączenia i rozstania.

Własność zdobywa tylko z tru­dem i powoli i nieraz z powrotem traci. Często zawiera małżeństwo nie z miłości lecz z innych wzglę­dów.

Znak Zodiaku Panna – Dzieci zazwyczaj ma niewiele. Często zmienia miejsce pobytu.

Co mu grozi? Niebezpieczeństwo skaleczenia i zależności życiowej od innych. Może być wystawionym na niebezpieczeństwo w krótkich podróżach.

Pracuje gorliwie — ale jego wy­siłki mogą mu osobiście przynieść tylko niewielkie rezultaty.


 

Znak Zodiaku Panna – Kto urodził się dnia 7 września

Odznacza sic niezwykłą wrażliwością i zdolnością wyczuwania.

 

Szlachetny, pełen miłości i po­święcenia się — chętnie spełnia każ­dą pracę, skoro wie o tym, że przy­niesie ona korzyści innym.

Czuły, uczuciowy, oddany — ma charakter łagodny, nierzadko bojaźliwy — prawie kobiecy. Jest nie­zwykle wrażliwy i te swoje zdol­ności może rozwinąć do poziomu wysokiego.

Mimo skłonności do światopoglą­du materialistycznego — gdy raz wkroczy na drogę rozwoju ducho­wego — czyni na niej szybkie po­stępy. Od razu ujmuje podstawy życia duszy i może zostać dobrym nauczycielem filozofii, wykładać o nieśmiertelności duszy lub też być natchnionym lekarzem.

Jest zwolennikiem sztuki, poezji i sam przejawia nierzadko w tym kierunku zdolności. Dużo przebywa zagranicą.

Bystry obserwator, zręczny wy­konawca, dobry rysownik — potrafi nieraz dużo zdziałać w życiu.

Poddając się impulsom swej na­tury — nigdy nie pracuje mecha­nicznie, nawet gdy działa pod roz­kazami innych, przejawiając zawsze pewną oryginalność. Przyjmuje po­lecenia, lecz wykonuje je wedle własnych projektów.

Weesoły, nieostrożny, lubi użycie i zbytek, a jednak wszyscy będą go wyróżniać za jego kobiecą pra­wie czułość i delikatność.

Chętnie bada wszystko i doświad­cza, starając się oddzielić plewy od ziarna, a jego zdolność rozróżniania wyraża się bardzo silnie w życiu.

Znak Zodiaku Panna – Co mu grozi? Gdy nie rozwija się duchowo i jest tylko materiali­stą — wówczas staje się bardzo krytycznym, arbitralnym, egoistycz­nym.

Z powodu zaś swej wielkiej wra­żliwości, która może nawet grani­czyć z bojaźliwością — może zostać odsuniętym na miejsce drugorzędne w momencie krytycznym i w ten sposób utraci stanowisko, które mu się właściwie należy.

Zdrowie jego jest dość dobre, co pozwala mu często na pracę wy­trwałą i intensywną. Największym niebezpieczeństwem dla zdrowia jest też przepracowanie się lub zagłę­bienie w czysto praktyczne sprawy, co może nawet uczynić go scep­tycznym i niesympatycznym.


 

Kto urodził się dnia 8 września

Dąży do celów odległych i gorliwie ugania się za szczęściem.

 

Znak Zodiaku PannaBędzie mieć dużo przyjaciół, a w jego życiu związki z innymi będą odgrywać dużą rolę i przyniosą mu znaczne korzyści.

Nawet nie dążąc do tego specjal­nie — będzie łączyć ze sobą we współpracy ludzi, którym to przy­niesie pożytek — i wszyscy wyjdą na tym jak najlepiej.

Mocno trzyma się swych zasad. Towarzyski, obrotny, o silnych in­stynktach społecznych — wykazuje wszechstronne zainteresowania umy­słowe.

Pomimo światopoglądu materialistycznego, jaki stosuje w życiu prak­tycznym — nie jest pozbawiony wyższych zainteresowań i nieraz wykazuje tendencje metafizyczne, dążąc do tego, aby się uduchowić i zdobyć mądrość prawdziwą.

Trzeba jednak zaznaczyć, że wszystkie cechy powyższe odnoszą się do typu (Znak Zodiaku Panna) wyżej rozwiniętego. Typ nierozwinięty natomiast wyka­zuje, nadmierną skłonność do kryty­kowania innych, a jego krytyka zaw­sze jest obciążająca i hamująca.

Człowiek (Panna) rozwinięty — jasno pa­trzy naprzód, rozróżniając najdrob­niejsze szczegóły w dziele, które ma zostać dokonanym, i doskonale przewiduje wszelkie praktyczne mo­żliwości realizacji. Natomiast typ prymitywny widzi wszędzie tylko trudności nie do przezwyciężenia i błędy — a z lubością dopatruje się ich w projektach i czynach innych ludzi.

Rozwinięty — człowiek tak uro­dzony nigdy nie pragnie pochwał. Nierozwinięty — nigdy ich nie udzie­la — zawsze mu się coś nie podoba…

Znak Zodiaku Panna – Wadą jego jest również zbytnia część dla władzy i majątku. Zwraca wielką uwagę na zewnętrzną stronę życia i pragnąłby zawsze robić na ludzi jak najlepsze wrażenie. Dzięki temu nieraz udaje, przesadza a na­wet robi długi — aby tylko wyka­zać się w najlepszym świetle.

Chętnie bawi się w przepowiada­nie tego co będzie, ale ponieważ najczęściej jest materialista a jego intuicja wówczas nie dopisuje — przeto jego przepowiednie się nie spełniają.

Lubi polowanie. Jak mówiliśmy — wiedzie mu się w związkach z in­nymi. Gorliwie dąży do celów odległych i ugania się za szczęściem.

Co mu grozi? Czeka go w życiu dużo wysiłków, a jego spekulacje mogą nie zostać uwieńczone powo­dzeniem.


 

Kto urodził się dnia 9 września

Mądry, przezorny, myśli o przyszłości, a jego idee są niezwykle.

 

Potrafi rozwinąć wielką wytrwałość, przezwyciężyć wszelkie trud­ności i przeszkody, i dlatego też wychodzi obronną ręką z przewro­tów życiowych, a po doznanej klęs­ce — szybko się podnosi.

Wyróżnia się swym darem obser­wacji, umiejętnością rozróżniania i analizy zarówno jak i wrodzonymi zdolnościami filozoficznymi.

Milczący, zamknięty w sobie, bar­dzo rozsądny, ostrożny, — stopnio­wo zdobywa wielką mądrość i do­chodzi do majątku.

Doskonale umie opowiadać, ma oryginalne, niecodzienne idee i po­mysły, okazując zdolności zarówno krasomówcze jak i literackie.

Jako pisarz lub literat może Wznieść się na wyżyny talentu — również i jako mówca publiczny lub muzyk. Ma wrodzone zdolności do chemii, a okazuje również zamiło­wanie do rolnictwa.

Ponieważ doskonale orientuje się w sprawach publicznych i wyczu­wa pragnienia szerokiej publiczno­ści — może osiągnąć powodzenie jako wydawca lub redaktor czaso­pism.

Wynalazczy, pracowity, czujny, bystry — kieruje się w swym życiu myślą o przeszłości, a jego projekty odznaczają się swą praktycznością.

Znak Zodiaku Panna – Wady. Umysł jego nieraz jest nie­co kłótliwy, nastrojony opozycyjnie.

Do czego powinien dążyć? Nie­chaj nie pobłaża sobie i nie pogrąża się bezczynności, gdyż może się na­razić na duże straty.

Jest lubianym przez podwładnych, a jego życie najczęściej układa się pomyślnie, zabezpieczone jest przed większymi przykrościami, a horo­skopy na przyszłość są dodatnie.

W życiu religijnym pragnie wszyst­ko wyjaśnić i analizować myślowo Nie lubi złożonych rytuałów i teolo­gicznych dociekań — zapatrując się na wszystko z punktu widzenia ce­lowości czysto praktycznej i uży­teczności.


 

Kto urodził się dnia 10 września

Zręczny analityk — pragnie być popularnym.

 

Im więcej będzie rozwijać swe zdolności krytyczne i analityczne — tym większą mądrość zdobędzie. Bowiem jego najważniejszą cechą wewnętrzną jest umiejętność roz­różniania dobrego od złego, poży­tecznego od szkodliwego itp.

Aktywny we wszystkim co do­tyczy interesów, przejmuje się swy­mi sprawami zawodowymi i potrafi mądrze realizować w życiu swe Projekty i zamiary. A jednak mimo całej swej praktyczności życiowej — jest to człowiek myślący, chętnie oddający się pracy dla dobra spo­łecznego

Jest bardzo wrażliwy i cechują go silne uczucia sympatii i anty­patii. Łagodny, przyjazny, dobry człowiek — życzliwie odnosi się do młodzieży, jest zwolennikiem przy­rody i życia wiejskiego, zbliżonego natury.

Znak Zodiaku Panna – Życzliwy, troskliwy, otacza chęt­ce opieką słabszych i potrzebują­cych pomocy.

Przywiązany jest do rodziny. Mi­mo swej wierności i poświecenia dla przyjaciół — rzadko im się zwierza.

Jego zdolności umysłowe są wy­bitne; lubi studia poważne i rozmy­ślania samotne.

W związku z ziemią i jej produk­tami może osiągnąć powodzenie:, w rolnictwie, leśnictwie, ogrodnic­twie lub górnictwie.

Do czego powinien dążyć? Nie­chaj unika zbytniego zamykania się w sobie i niezdecydowania, gdyż inaczej stanie się oziębłym i niesym­patycznym a jednocześnie może oka­zywać zbytnią chwiejność i waha­nie sie.

Pragnie być popularnym i dąży do tego, hołdując ogólnie przyjętym poglądom. Mimo to jednak właśnie z powodu szerszej publiczności mo­że być narażonym na przykrości.

Grozi mu (Panna) rozłączenie z towarzy­szami lub osobami kochanymi.

Organizm jego jest dość mocny, ale wyróżnia się swa niezwykłą wrażliwością kiszek; pewne potra­wy, które inni mogą spożywać bez­karnie — mogą się okazać dlań szkodliwe.

Zwłaszcza należy zachować ostrożność w stosunku do potraw ostrych korzeni, pieprzu, octu etc., a także i unikać lekarstw o silnym działa­niu chemicznym.

Życie człowieka dziś urodzonego bywa najczęściej długie i pomyślne, a w wieku późniejszym korzysta z pomyślnych rezultatów swej pra­cy wytrwałej i zbiera owoce swej przewidującej ostrożności.

 

ZNAK ZODIAKU PANNA