PANNA HOROSKOP DZIENNY – OD 17 WRZEŚNIA DO 22 WRZEŚNIA

 

Kto urodził się dnia 17 września

Panna Horoskop – Jest nastrojonym opozycyjnie i trudno jest go zadowolić

 

panna horoskop dziennyZamiłowany w wojskowości — toruje sobie najchętniej w życiu dro­gę przy użyciu sity, co mu się w końcu udaje, dzięki jego energii i zdolnościom wykonawczym.

Nastrojony opozycyjnie i nieustę­pliwie — usposobionym jest napast­niczo. To też nierzadko wprowadza rozdwojenie i nieporozumienia mię­dzy swe otoczenie lub znajomych — wywołując pośród nich zamiesza­nie.

Panna Horoskop – Zamknięty w sobie — wrażliwy, jest i nerwowy — trudno go zadowolić.

Dziwny to człowiek — a wnętrze jego prawdziwe zostaje najczęściej nieznane innym ludziom… A jednak wywiera na nich wpływ przyciąga­jący i jest otoczonym przez innych.

Wyrachowany — wszystko roz­waża naprzód jak najstaranniej i rzadko tylko działa pod wpływem impulsu.

Piękno fizyczne i zmysłowe robi nań duże wrażenie, gdyż jest koch­liwy i subtelny. Wrażliwy na sztu­kę — nie jest pozbawionym na­tchnień duchowych.

Panna – Wady polegają na chęci opano­wania innych, mieszaniu się do cu­dzych spraw i nieuzasadnionym najczęściej krytykowaniu wad i po­myłek otoczenia. Odczuwa on wiel­ki szacunek dla osób dobrze sytuo­wanych, zamożnych i wysoko po­stawionych, przy czym nierzadko przejawia fałszywą dumę i niezdro­we ambicje.

Jest to czciciel pieniędzy dla sa­mych pieniędzy — nie liczący się z przyjemnościami lub komfortem, jaki za nie można osiągnąć.

Są to wszystko charakterystyczne cechy typu nierozwiniętego, który narzeka na ograniczające go wa­runki życiowe, nie chce spełniać swych obowiązków i obwinia wszy­stkich dookoła o swe niepowodze­nia.

Pragnąłby on osiągnąć powodze­nie praktyczne, a gdy mu się nie udaje — staje się niecierpliwym, po­drażnionym, niezadowolonym.

Panna Typ rozwinięty — natomiast ła­two przezwycięża trudności życio­we i zdobywa powodzenie.

Dość agresywny — osiągnie zwy­cięstwo nad swymi wrogami —- wpływowymi i licznymi.

Może nawet uzyskać sławę —- ale dzięki swej wojowniczej natu­rze — rozminąć się ze szczęściem w życiu.


 

Kto urodził się dnia 18 września

Skupia dookoła siebie licznych przyjaciół

 

Jest towarzyski i liczne więzy sympatii łączą go z otoczeniem; jest ogólnie lubianym.

Sympatyczny, przyjazny, serdecz­ny — przyciąga do siebie licznych i wiernych przyjaciół obojga płci, którzy się przyczynią do jego po­wodzenia.

Jest to człowiek zdolny i wy­kształcony, głęboki w swych my­ślach a nierzadko subtelny w sło­wach, bardzo żywo interesujący się sztuką. Posiada zdolności syntetyczne.

Panna Horoskop – Zawód.

Powodzenie może osiągnąć jako agent, pośrednik, kupiec, handlo­wiec, chemik, fotograf — w ogóle we wszystkich zawodach kupiec­kich i mających związek Z interesa­mi.

Powiedzie mu się również i w pracy umysłowej — nauczaniu, dziennikarstwie, literaturze.

Nie jest jego rzeczą komendero­wanie innymi i gdy próbuje wyda­wać rozkazy we własnym imieniu lub też rządzić autorytatywnie — wywołuje sprzeciwy. Natomiast in­ni ludzie chętnie z nim współdzia­łają na równych prawach i przyj­mują jego przysługi.

Jest to bowiem człowiek bystry, który od razu orientuje się w tym, co powinno zostać dokonane.

Panna Horoskop – Wady.

Nie jest wolnym od słabości mie­szania się w sprawy innych ludzi, a w swych poglądach często się różni z otoczeniem.

Co mu grozi?

Chociaż może uzyskać stanowi­sko wybitne — nie będzie się mógł jednak na niem długo utrzymać. Grozi mu również niebezpieczeństwo w podróżach, a jego spekula­cje mogą mu się nie powieść.

Choroby związane z dzisiejszymi urodzinami — to niedomaganie ki­szek lub wnętrzności w ogóle.

Szczęście rodzinne czeka go w wieku późniejszym.

Kobieta tak urodzona — jest ucz­ciwa, szlachetna, bardzo inteligent­na i przezorna, przewidująca, zam­knięta w sobie.

Lubi spełniać dobre uczynki i wstawiać się za kimś, a chociaż jest nieco dumna — z chęcią poświęca się dla innych.

Gniew jej szybko przemija i by­najmniej nie jest groźnym.


 

Panna Horoskop – Kto urodził się dnia 19 września

Jest człowiekiem poważnym, wyróżniającym się swoim patriotyzmem.

 

Otwarty, prawy — życzliwie od nosi się do innych. Jest przy tym dość ambitny i bystry — a do in­teresów okazuje duża intuicję i szczęście mu w nich sprzyja.

Usposobionym jest społecznie i altruistycznie — pragnąłby służyć swemu krajowi i ludzkości.

Jego pracowitość, zręczność w sprawach praktycznych, doskonała orientacja w sytuacjach życiowych i zdolności krytyczne — zwracają nań uwagę otoczenia.

Pracuje, najlepiej w samotności — w swym gabinecie lub pracowni — chociaż bowiem chętnie krytykuje innych — sam nielubi gdy mu zwra­cają uwagę — chyba że są to wska­zówki czysto praktyczne.

Panna Horoskop – Wadą jego jest pewna lekkomyśl­ność, którą okazuje gdy nie jest do­statecznie rozwinięty. Wczas i je­go usposobienie jest też nierówne, a zachowanie dość niezręczne — co może go narazić na. straty.

Z powodu swej zbytniej bierności — Panna może stać się ofiara ludzi bar­dziej aktywnych i przebiegłych.

Do czego powinien dążyć? Aby przez samoanalizę i solidne podsta­wy wykształcenia uniknąć powierz­chowności.

Na ogól jednak, trzeba stwierdzić, że jest człowiek dość szczęśliwy, urodzony w warunkach pomyśl­nych. Jego życie rodzinne dobrze się zapowiada.

Dla swego zdrowia potrzebuje harmonijnego otoczenia i, systema­tyczności w przyzwyczajeniach i porządku dookoła siebie.

Gdy zaś znajduje się w otoczeniu antypatycznym, jest podrażniony lub rozgniewany — wówczas jego stany nerwowe odbijają się na tra­wieniu i powodują zaburzenia.

Kobieta dziś urodzona okazuje zręczność do robótek ręcznych, do­bry smak i poczucie artystyczne.

Panna Horoskop – Jak wychować dziecko dziś uro­dzone?

Uwagę jego należy nieustannie kierować na jasne i dobre strony życia i wskazywać mu na zalety innych ludzi, rozwijając podziw dla wszystkiego co piękne, dobre i czy­ste.

Niechaj uczy się od dzieciństwa doszukiwać zalet w każdej rzeczy, bowiem jego zdolności krytyczne są bardzo silnie rozwinięte i łatwo może wpaść w nałóg sądzenia wszystkiego ujemnie.


 

Kto urodził się dnia 20 września

Chociaż usposobiony jest egoistycznie — łatwo przejmuje się ideałami.

 

panna horoskopJego sympatie i zainteresowania koncentrują się najwięcej na wła­snej osobie — co, naturalnie, może łatwo się przerodzić w egoizm.

Niezwykle krytycznie usposobio­ny, obdarzony dużymi zdolnościami analitycznymi, jest bardzo praktyczny.

Przez zwątpienie i krytycyzm dojdzie do prawdy.

Staranny, troskliwy, kierowany przez swój doskonały intelekt — potrafi on oddzielić dobre od złego i przyswoić sobie na stałe.

Panna Horoskop – Zamknięty w sobie — rzadko okazuje swe wnętrze prawdziwe.

Wszechstronnie uzdolniony, pracowity — lubi rozmowy poważne i ma skłonności do przejmowania się wysokimi ideałami.

Poważny, interesujący się nauka — potrafi mimo to być towarzyski i przyjacielski. Zazwyczaj też w życiu otaczają go przyjaciele i licz­na rodzina.

Panna Horoskop – Wady.

Gdy jest nierozwinięty — wów­czas jego horyzonty umysłowe są ograniczone kręgiem obowiązków codziennych, a wykazuje przy tym zbytnią skłonność do koncentrowa­nia się na szczegółach — zapomi­nając o całości.

Wobec tego zatraca łatwo orien­tację i zdolność przystosowywania się do nowych możliwości.

Swym nieustannym krytykowa­niem może wywrzeć wpływ ujem­ny na swe otoczenie, tłumiąc w niem przedsiębiorczość i wszelki entuzjazm.

Powinien dążyć do rozwinięcia w sobie uczucia życzliwości i sympa­tii, zarówno do krewnych, jak i do obcych ludzi, przez co uniknie zbyt­niej mechanizacji.

Dążąc zaś zawsze do ujęcia linii zasadniczych i najogólniejszych — uniknie zbytniej drobiazgowości i zatracania się w szczegółach.

Jego styl, chociaż jasny i ścisły — nieraz jest zbyt formalnym. Ja­sne i precyzyjne wyrażanie swych myśli sprawia mu dużą przyjem­ność.

Nie jest zbyt wytrwałym — ale dąży do zachowania swego organi­zmu w czystości i starannie wybie­ra sobie pożywienie.

Dzięki wrodzonym zaletom cha­rakteru i położonym zasługom — powiedzie mu się w życiu.


 

Kto urodził się dnia 21 września

Ma umysł ruchliwy; niechaj strzeże się przesady.

 

Intelekt jego jest bystry i prze­nikliwy, dzięki czemu staje się ma­ło sympatycznym dla innych — jest bowiem nastrojonym sceptycznie i krytycznie do wszystkiego, co nie podlega doświadczeniu zmysłów, logice myślowej i nie może być ugruntowane naukowo.

Z tego też powodu nieraz popada w cynizm.

Bardzo ruchliwy umysłowo, me­todyczny — raz jest zbyt ścisły i drobiazgowy — to znowu ..robi sło­nia z muchy, gdyż chętnie przesa­dza. Gdy zaś jeszcze nie jest do­statecznie rozwinięty umysłowo — może stać się egoista lub bigotem, niesympatycznym dla innych.

Jest nadmiernie wrażliwym i z tego powodu może ucierpieć w ży­ciu. Natura jego jest w gruncie rze­czy dobra — nieraz tylko zbyt jest biernym w stosunku do życia. W zachowaniu się swym jest dość niepewnym — a mimo to potrafi być uprzejmym.

Bystry i przenikliwy — niezbyt jest towarzyskim i woli żyć samot­nie. Obdarzony niezwykłą wyobra­źnią — uzdolnionym jest do pracy twórczej.

Jest dość religijnym, lubi obrzę­dy i ceremonie. Może też zrobić ka­rierę jako duchowny, a jego czyny są wówczas pożyteczne dla społe­czeństwa.

Panna Horoskop – Okazuje dość dużo nadziei i ufno­ści.

Chociaż poddanym jest zmysło­wości dość silnie — potrafi rów­nież rozwinąć dużą siłę woli i opa­nować się.

Wszystko co piękne — czy to w życiu czy w sztuce — wywiera nań duże wrażenie. Jest to zwolennik sztuki, muzyki, pięknego otoczenia.

Zamiłowany w spokoju, harmonii sprawiedliwości — bardzo jest wra­żliwy na otoczenie i osoby z który­mi współdziała w życiu. Najmniej­szą niesprawiedliwość odczuwa bardzo silnie, czy to w stosunku do siebie samego, czyz też w stosunku do innych.

Dzięki swej niezwykłej intuicji, nieraz nie może podać logicznych powodów i wytłumaczyć swych czynów. Prawdę powiedziawszy — nie lubi dawać wyjaśnień co do swego sposobu postępowania.


 

Panna Horoskop – Kto urodził się dnia 22 września

Przez zwątpienie i sceptycyzm dojdzie do prawdy.

 

Obserwuje bacznie życie zew­nętrzne i wyprowadza z obserwo­wanych faktów umiejętnie swe wnioski.

W światopoglądzie swym jest materialistycznym. Nie wątpi w istnienie ducha — ale nie ma czasu na rozmyślania o rzeczach niewi­dzialnych. Pragnąłby bowiem wszy­stko dostosować do zwykłego, co­dziennego, przeciętnego życia.

Potrafi się opanować — spokoj­ny, staranny, ostrożny, przewidują­cy — a jednocześnie bardzo czyn­ny, zręczny, wynalazczy, pełen tak­tu — nie rozprasza się, lecz całą swą uwagę skupia na cele zasadni- ce.

Doskonały to człowiek do wszel­kich interesów, bardzo dzielny w życiu praktycznym.

Metodyczny, pilny, inteligentny-— Posiada niezwykle silnie rozwinięte zdolności rozróżniania, rozpoznaw­cze i i analityczne.

Okazuje dużo dumy i ambicji a dzięki swej zręczności i pracowitości może dokonać czynów wybit­nych, przy czym kieruje się w życiu głównie swym własnym zdaniem.

Lubi władzę i autorytet — chęt­nie przewodzi nad innymi — lecz sam natomiast niewielka ma ocho­tę odbierać rozkazy.

Panna Horoskop – Zawód dlań najlepszy związany z pracą umysłową, występami pu­blicznymi — pozwalający na styka­nie się z szerokimi warstwami spo­łeczeństwa. Sztuka, scena, muzyka zarówno jak i sadownictwo i han­del — to linie, po których najczę­ściej rozwija się aktywność zawo­dowa osób urodzonych dzisiaj.

Tak rodzą się również i wynalaz­cy.

Jak wychować dziecko tak uro­dzone?

Dziecko takie wyróżnia się swy­mi zdolnościami umysłowymi i za­ciekawieniem, jakie odczuwa wobec życia. Powinno je się kształcić sta­rannie, a dla wypoczynku — uczyć muzyki jako harmonijnej rozrywki.

Powinno mieć dla obserwacji ro­zwijające się rośliny, aby zaznaja­miało się z życiem przyrody. Może stopniowo rozwinąć dużo dobrego smaku i elegancji i być radością ca­łej rodziny.

Skóra jego jest bardzo wrażliwa i delikatna, na co należy zwracać uwagę przy kąpielach.

Nie należy mu dawać lekarstw o silnym działaniu chemicznym. Czysty pokarm, czyste powietrze— trochę gimnastyki i głębokie oddy­chanie — to najlepsze dlań lekar­stwa.

 

PANNA HOROSKOP DZIENNY