HOROSKOP PANNA – OD 11 WRZEŚNIA DO 16 WRZEŚNIA

 

Kto urodził się dnia 11 września

Osoba urodzona 11 Września chociaż nieraz jest trochę szorstka — można na niej polegać.

 

horoskop panna 11 września do 16 wrześniaUczynny, wspaniałomyślny, w du­żym stopniu interesuje się sprawa­mi innych ludzi, interesami przyja­ciół, a zwłaszcza ich przygodami miłosnymi; chętnie pośredniczy w zawieraniu związków lub w ich zrywaniu.

Potrafi poświęcić się dla swego otoczenia i pracować gorliwie dla dobra innych, a w razie potrzeby otacza ich opieką i służy pomocą.

Starannie strzeże swych tajemnic, a również troskliwie czuwa nad ta­jemnicami swych przyjaciół.

Zdolny i zręczny jest we wszel­kich swoich poczynaniach: doskona­le układa plany i obmyśla swe pro­jekty. Może zostać dobrym uczo­nym, zdolnym muzykiem. Porząd­ny, metodyczny, interesuje się me­dycyną i może zostać dobrym dok­torem lub magnetyzerem.

Umysł jego jest bystry, przenikli­wy, przedsiębiorczy, a w studiach naukowych może okazać dużą wy­trwałość.

Horoskop Panna – Wady. Chociaż jego zachowanie się jest najczęściej proste i natural­ne, bywa również dość szorstki. Charakter bowiem posiada nieco fantastyczny, usposobiony jest kry­tycznie i bywa cierpki, wykazując nieraz brak delikatności.

Mimo to jednak odznacza się swą ścisłością i jest człowiekiem pra­wym, za co zyskuje uznanie otocze­nia. Można na nim polegać.

Lubi sport i życie wiejskie — rol­nictwo, ogrodnictwo, hodowlę zwie­rząt i roślin.

Pragnie zachować swą niezależ­ność życiową, ale trudno, przycho­dzi mu ją zdobyć.

Jest pracowity, jego wysiłki przy­niosą rezultaty pomyślne, ale trze­ba dodać, że lepszym jest podwład­nym, aniżeli kierownikiem.

Kobieta urodzona dnia tego ubie­ra się starannie i chętnie przoduje innym w modzie.

Uczuciowa, chętnie poświęcająca się dla rodziny — okazuje jednakże dużo ambicyj towarzyskich i jest zwolenniczką arystokracji.

Ma ona jak najlepsze intencje i dąży do celów wysokich, ale łat­wo ulega zniechęceniu.

Najlepsze związki Panna tworzy z oso­bami urodzonymi od d. 22 grudnia do 21 stycznia i od d. 20 kwietnia do d. 21 maja.


 

Kto urodził się dnia 12 wrzesień

Powiedzie mu się w handlu i współdziałaniu z innymi.

 

Czujny, bystry, zawsze stoi na straży swych interesów i gotów jest do obrony przed atakami wrogów.

Nie obawia się jednak innych lu­dzi, żyjąc stale w głębokim przeko­naniu o swej wyższości nad innymi i w pełnym horoskop panna 11 września do 16 wrześniapoczuciu własnej siły.

Nie unika oponentów, lecz czeka cierpliwie na ich ataki, a nieraz sam je nawet prowokuje.

Pierwszy nie wkracza na pole walki, ale ostatni z niego schodzi.

Mądry to człowiek, wyróżniający się swą wyższością umysłową nad innymi. Usposobiony krytycznie, za­miłowany jest we wszelkich stu­diach. Lubi lekturę wszelkiego ro­dzaju i jest składnica wiadomości.

Poważny, zastanawiający się jest zdolnym myślicielem.

Jest przy tym niezwykle wrażli­wy i czuły na swe otoczenie.

Odznacza się wytrwałością; we wszystkich swych czynach jest bar­dzo gruntowny i może sie w życiu wznieść wysoko, dzięki własnym swym zasługom.

Ma zdolności handlowe, a w tym, co odnosi się do rachunków i ma­tematyki okazuje dużo intuicji.

Organizm jego jest wrażliwy. Wie on o tym i nieraz wykazuje przesadną troskę w sprawach diety, czystości pokarmów i sposobu ich przygotowania.

Najbardziej wrażliwą częścią or­ganizmu okazują się nieraz kiszki.

Zdrowie jego jest dość dobre, co pozwala mu pracować wytrwale i usilnie.

Horoskop Panna – Wady: Niepotrzebnie miesza się w spra­wy innych ludzi, powodując niepo­rozumienia i rozdźwięk. Łatwo przeciwstawia się innym i wywołu­je opozycje.

Wszystko to może wywołać zna­czne zamieszanie, które może mu zaszkodzić w karierze.

Co mu grozi?

Może być narażony na walkę z tajnymi wrogami. A jego predy­spozycja do wywoływania nieporo­zumień lub też wszczynania sporów występuje specjalnie w związku z zagranicą lub cudzoziemcami.

Najczęściej nie robi wielkiej ka­riery.


 

Kto urodził się dnia 13 września

Wyróżnia sic swymi zdolnościami dyplomatycznymi i potrafi być dobrym pośrednikiem.

 

Nie jest to bynajmniej człowiek popadający w krańcowość, lecz przeważnie zrównoważony, o gło­wie jasnej i otwartej. Spokojnie, bez ostentacji zabiera się do dzieła i nie okazuje żadnej pretensjonalno­ści.

Nie odznacza się specjalną ambi­cją i nie ugania się za sławą lub uznaniem, ale postępuje w sposób naturalny. W miarę nadarzających się okazyj życiowych — w sposób jak najprostszy zabiera się do czy­nu.

Jego natura jest bardzo wrażliwa i czuła, co odnosi się zarówno do ciała, jak i duszy.

Wewnętrznie skłonny jest do czy­stości, a mimo to w życiu ma wiele do czynienia z najróżnorodniejszy­mi pokusami. Dzieje się to po części dzięki życiu, jakie zmuszony jest prowadzić — w związku z jego in­teresami i przedsięwzięciami.

Ma on doskonałe pomysły i zrę­cznie potrafi je wcielać w czyn. Do­bry mówca — potrafi również zrę­cznie wyrażać swe myśli piórem.

Zdolny pośrednik — zazwyczaj ma stosunki w sferach najwyż­szych. Potrafi umiejętnie prowadzić rokowania i pertraktacje, odzna­czając się przy tym swymi zdolno­ściami dyplomatycznymi.

Panna urodzona 13 września – Lubi ostentację i wspaniale wy­stępy.

Troszczy się wielce o kwestie materialne. Naprzód oblicza koszta każdej sprawy, jest przewidujący i dąży do tego, aby każde przedsię­wzięcie opłacało mu się jak najle­piej.

Pragnąłby zdobyć bogactwo jak najprostszymi środkami — nie wy­silając się zbytnio. Przywiązany do pieniędzy, nierzadko jest zamożny, a zdobycie majątku przychodzi mu istotnie dość łatwo. Jego transakcje finansowe uwieńczy powodzenie, a spekulacje najczęściej bywają udatne.

Trzeba dodać, że dzięki jego wrażliwości otoczenie wywiera nań silny wpływ, a krewni zazwyczaj dążą do tego, aby go opanować.


 

Kto urodził się dnia 14 września

Bystry, przenikliwy, zgłębia tajniki przyrody.

 

horoskop panna 11 września do 16 wrześniaMniej ma skłonności do prowa­dzenia życia aktywnego a raczej wykazuje tendencję do zaniknięcia się w sobie, spokojnych rozmyślań, badań i studiów.

Pragnie on nieraz być założycie­lem jakiejś nowej filozofii i chciał- by stanowić epokę w życiu społe­czeństwa. Istotnie udaje mu się zaciekawić swe otoczenie i dzięki swym zdolnościom nieraz cieszy się uznaniem i zbiera aplauzy pu­bliczne.

Inni ludzie chętnie patrzą nań ja­ko na swego kierownika — dopo­magającego im w rozwoju umysło­wym lub duchowym.

Urodzony 15 września posiada wybitne zdolności analityczne. Bada każdą rzecz jak naj­staranniej, klasyfikuje, wyodręb­nia, szereguje w systemy i natychmiast dostrzega jej potencjonalną war­tość. Mózg jego pracuje równie sprawnie jak i ręce, wykazując wielką akuratność w najdrobniej­szych szczegółach.

Zdolny do wzruszeń jest wier­nym przyjacielem. O swe dzieci troszczy się niezwykle i potrafi być jak najlepszym ojcem lub matką.

Doskonale opowiada różne histo­rie i może zostać zdolnym powieściopisarzem. Ma w sobie dużo spokojnej siły — poddany jest jed­nak zakusom zmysłowości.

Osoba urodzona 14 września – Wady:

Zamiłowany w użyciu, zmysło­wy — wrażliwy jest na pochleb­stwo.

Dzięki jego próżności — łatwo przychodzi pochlebcom sprowadzić go na bezdroża, gdzie czyha nań niebezpieczeństwo upadku.

Podlega bowiem różnym złudze­niom i łatwo jest go w błąd wpro­wadzić. Drażliwy, gniewny, dys- harmonijny, zmysłowy — wywołu­je nierzadko zamieszanie.

W miłości może być narażonym na niezgodę, przykrości a nawet może mu grozić w związku z oso­bami płci odmiennej większe nie­bezpieczeństwo.

Do czego powinien dążyć?

Przede wszystkim do opanowa­nia swych zmysłowych instynktów.

O ile bowiem nie potrafi rozwi­nąć w sobie siły moralnej i nie uda mu się zapanować nad swymi na­miętnościami — może zostać nara­żony na przykrości życiowe a jego dobra sława może przy tym ucier­pieć.

To samo odnosi się również i do kobiety urodzonej dzisiaj oraz jej stosunku do mężczyzn.


 

Kto urodził się dnia 15 września

Impulsywny, entuzjastyczny, chętnie pracuje dla dobra społeczeństwa.

 

Usposobienie jego jest dość zmienne i fantastyczne. Interesuje się nowymi doświadczeniami, wszystkim co romantyczne, nie­zwykłe, a nawet niebezpieczne.

Bardzo wrażliwy czuje przy­ciągania do wszystkiego co nowe i sensacyjne. Impulsywny, entuzja­styczny nie jest pozbawionym wyobraźni, ale nie potrafi ustrzec się od złudzeń.

Osoba z 15 września żyje jakby w swoim własnym świecie i nieraz nie liczy się ze współczesnymi poglądami lub wy­maganiami otoczenia. Myśli nieraz o przyszłości i to dość dalekiej — dzięki czemu współczesne pokole­nie nie zawsze go jest w stanie zro­zumieć i ocenić należycie.

Zwolennik podróży zagranicz­nych, lubi sporty wodne, żeglugę, marynarkę i podróże morskie. Dzię­ki nim może nawet zyskać uznanie i zdobyć majątek.

Posiada dużo zdrowego rozsądku i jasno widzi swą drogę w życiu dzięki czemu może zostać dobrym kierownikiem rozmaitych przed­siębiorstw, pracować dla dobra społeczeństwa i przejmować na sie­bie odpowiedzialność za pracę uciążliwą, związana z szerokimi przedsięwzięciami i znacznymi dzie­łami.

Ale trzeba dodać, że najczęściej za swą uciążliwą pracę otrzymuje tylko niewielką nagrodę.

Zazwyczaj wierzy w medycynę i nieraz wydaje mu się że cierpi na jakieś całkiem specjalne dolegliwo­ści i choroby, których symptomy troskliwie obserwuje na samym so­bie. W końcu jednak najczęściej okazuje się, że jego choroby pole­gały na urojeniu.

Gdy raz sobie wybierze doktora — już go się trzyma stale, zmienia­jąc tylko swe choroby — ale nie lekarza.

Do czego powinna dążyć Panna z 15 września?

Gdy przezwyciężył nareszcie swój materializm — do którego okazuje wielkie skłonności — a tak­że przywiązanie do pieniędzy i uży­cia — wówczas może zdziałać du­żo dobrego na świecie. Wówczas jego niezwykłe zdolności krytyczne i analityczne — które czynią go nieraz dość niemiłym dla innych — w połączeniu z uczuciem — mogą go wznieć na wyżyny rozwoju psychicznego.

Gdy się rozwinie moralnie – chętnie śpieszy do niesienia pomo­cy innym, staje się natchnionym pracownikiem dla dobra ludzkości a przykładem swym pociąga in­nych za sobą.


 

Kto urodził się dnia 16 wrzesień

Zamknięty w sobie – Niezbyt jest towarzyski

 

Umie wydawać rozkazy i chętnie popędza innych do roboty — ale sam nie ma ochoty zbytnio się wy­silać i z tego powodu nieraz tworzy sobie wrogów pośród swego oto­czenia.

I pod względem otoczenia zarów­no jak i pod względem ludzi z jaki­mi współpracuje — czeka go w ży­ciu dużo zmian. Ciągle zawiera no­we przyjaźnie i tworzy nowe związki

Niezwykle zręczny w interesach, uzdolniony do handlu — zawsze go­tów do nowych poczynań i ryzy­kownych przedsięwzięć.

Nieustannie szykuje się do wy­korzystania nadarzających się sytuacji życiowych — jakie dlań mo­głyby się okazać pożyteczne towarzysko lub finansowo.

Zawsze pragnie poprawić swój stan majątkowy zarówno jak i sy­tuację życiową.

Dość skromny, stały, opanowany — niezbyt towarzyski — usposo­biony jest często mizantropijne.

Horoskop Panna – Wymowny, zręczny, posiada za­miłowania artystyczne i jest zwo­lennikiem muzyki.

Potrafi być wiernym przyjacie­lem i przyjaciół swych traktuje bar­dzo dobrze.

Przygód miłosnych przeżywa w życiu zazwyczaj niewiele — i nie są one zbyt szczęśliwe. Pociesza się wówczas gorliwą pracą i nieraz usuwa się od towarzystwa ludzi.

Dzieci zazwyczaj ma niewiele — lecz jest do nich przywiązany i troszczy się o ich dobro.

Wyróżnia się swym wewnętrz­nym poczuciem czystości, co spra­wia, że odczuwa odrazę do wszyst­kiego, co prostackie, niskie, roz­pustne.

Sam jest najczęściej przyczyną swych chorób i sam równięż prag­nie się z nich wykurować.

Co mu grozi?

Że w życiu będzie skrępowany przez niezależne od niego okolicz­ności, których nie uda mu się prze­zwyciężyć.

Nie zawsze też orientuje się w sytuacji, a dość łatwo jest wy­prowadzić go w poje. Jego mylne poglądy przyczyniają mu również dużo kłopotów.

Grozi mu również że będzie mu- siał rozstać się ze swymi bliskimi lub krewnymi albo też będzie zmu­szony porzucić swą ojczyznę.

 

HOROSKOP PANNA – 11 WRZEŚNIA DO 16 WRZEŚNIA