HOROSKOP NA DZIŚ PANNA – OD 29 SIERPNIA DO 3 WRZEŚNIA

 

Kto urodził się dnia 29 sierpnia

Horoskop na dziś Panna – Łatwo zarabia pieniądze, ale również szybko je wydaje.

 

horoskop na dzis pannaDyskretnie potrafi wykorzystać nadarzające sie możliwości życio­we.

Aktywny, bardzo inteligentny, o zainteresowaniach wszechstron­nych, jest niezwykle zdolnym obser­watorem i obiecującym eksperymentalistą.

Jego światopogląd jest materialistyczny. Milczący, zamknięty w so­bie, ma zdolności wynalazcze i chęt­nie zajmuje się studiami naukowy­mi. Zwłaszcza interesuje go chemia.

Jest to człowiek sympatyczny, chętnie służący innym swoją pomo­cą. Nastrojony pokojowo, wesoły, radosny, jest energiczny, i lubi wszelkiego rodzaju rozrywki i przy­jemności.

Horoskop na dziś Panna – Pełen ufności patrzy z nadzie­ją w przyszłość, i nie zraża się ła­two.

Zazwyczaj bywa sumienny, lubi porządek i systematyczność. Cho­ciaż posiada łatwość dostosowywa­nia się do warunków życiowych — nie zawsze czuje się szczęśliwy.

Zazwyczaj bywa dość przystojny. Wiedzie mu się w miłości: w mał­żeństwie natomiast mniej może być szczęśliwy.

Trzeba dodać, że małżeństwo wy­wiera na niego wpływ całkiem spe­cjalny — gdyż dzięki swej niezwy­kłej wrażliwości silnie podpada pod wpływ żony, która swą zmysłowo­ścią lub czystością działa nań nie­zwykle silnie.

Związki Panna najlepsze z osobami urodzonymi w czasie od d. 22 grudnia do d. 21 stycznia i od d. 20 kwiet­nia do d. 21 maja.

Pod względem pokarmu jest bar­dzo wymagający i nieraz wykazuje zamiłowanie do specjalnej diety.

Jednakże pokarmy najprostsze są dla niego najlepsze; potrzebuje rów­nież pełni świeżego powietrza. Wy­strzegać się natomiast powinien przyjmowania do wewnątrz wszel­kich lekarstw ostrych, gdyż delikat­ny jego organizm zbyt silnie na nie reaguje.

Wady. Jego natura wykazuje nie­raz zbyt mało stałości. W walkach życiowych brak mu często zarówno wytrwałości, jak i odwagi.


 

Kto urodził się dnia 30 sierpnia

Łatwo przesadza w analizowaniu i krytykowaniu innych.

 

Jest to człowiek, który mówi in­nym przykrości, „dla ich własnego dobra”

Skromny, zamknięty w sobie nie można powiedzieć, aby nie był towarzyski, ale często w towarzy­stwie, zwłaszcza Horoskop na dziś Pannaosób płci odmien­nej — zachowuje się niezręcznie.

Jest zwolennikiem piękna, ładnych kostiumów i okazałych wystąpień publicznych ——  sam jednak nie­ chętnie wysuwa się naprzód — gdyż jest bardzo wrażliwy, ostrożny i de­likatny.

Intelekt jego jest bardzo aktyw­ny, bystry i obfituje w różnorodne idee. Ma zdolności naukowe i na tym polu może osiągnąć pewne plusy.

Dzięki swej wielkiej wrażliwości zależnym jest w wysokim stopniu od otoczenia. Antypatyczne — sil­nie działa mu na nerwy.

Może osiągnąć powodzenie w za­kresie statystyki a także i wszel­kich produktów ziemi, jak bawełna, len, konstrukcje drzewne, rośliny medyczne lub wszelkie pokarmy.

Usposobienie jego (Panna) jest uprzejme, i szlachetne, uczucia wierne a cha­rakter prawy i czysty.

Małżeństwo jednak niezbyt go in­teresuje i w niem czekają go nieraz przykrości.

Horoskop na dziś Panna – Wady. Chętnie miesza się do spraw innych ludzi, jest niechętny, nieporządny, niedbały, co może sprowadzić na niego trudności ży­ciowe.

Jego tendencje analityczne są bar­dzo silne i każdą rzecz potrafi roz­łożyć na najmniejsze części skła­dowe i rozdrobnić na kawałeczki.

Przez swą krytykę odbiera od­wagę czynu zarówno sobie jak i in­nym zwłaszcza ludziom mniej uzdolnionym w dowodzeniu.

Nieraz drażni swymi krytykami otoczenie. Wszędzie widzi wady i ułomności — tylko własnych błę­dów wcale nie dostrzega. Ale z dru­giej strony trzeba przyznać, że on nie chciałby nikomu wyrządzać spe­cjalnie przykrości swym niemiłosiernym krytykowaniem: gani innych— chcąc im przyjść z pomocą.

Choroby jakie mogą mu grozić ewentualnie — to w pierwszej linii niedomagania kiszek. Powinien jak najmniej używać lekarstw, gdyż je­go organizm jest bardzo wrażliwy, a wszelkie zbyt silne medykamenty szkodzą mu wyraźnie.

W razie zachorowania — sama przyroda jego organizmu najwięcej się przyczyni do wyzdrowienia.


 

Kto urodził się dnia 31 sierpnia

Spokojny, szlachetny — zachowuje się prosto i naturalnie.

 

Jest dobrym obywatelem swego kraju i posłuszny panującym pra­wom — spełnia swe obowiązki.

Jego umysł jest spokojny, kontem­placyjny, nieraz o skłonnościach po­etyckich, nastrojony idyllicznie. Lu­bi muzykę, przyrodę i życie wiej­skie.

Lubi wycieczki w góry, a w ogóle wchodzenie na miejsca wysokie sprawia mu przyjemność.

Szlachetny, otwarty, prawy—jest to człowiek o charakterze niepodle­głym, a zachowuje się bardzo pro­sto i naturalnie.

Ostrożny, praktyczny — powo­dzenie może osiągnąć w związku z podróżami. Wykazuje duże zdol­ności w kierunku finansowym.

Dużo robi dla innych i nieraz Przy tym zapomina o sobie i swych własnych interesach. Jest to czło­wiek publiczny, interesujący się ży­wo sprawami społecznymi, postę­pem, ideami humanitarnymi.

Nic ludzkiego nie jest mu obce, a instynkty opiekuńcze, i rodzinne ma rozwinięte bardzo silnie.

Horoskop na dziś Panna – Wadą jego jest, że mało ma ocho­ty do uciążliwej pracy — i raczej woli się zagłębiać w rozmyślaniach lub marzeniach.

Choroby jakie ewentualnie mogą mu grozić — to rozstroje nerwowe i niedomagania żołądkowe, które jednak najwięcej dotykają osoby nieostrożne, nie dbające o siebie.

Do czego powinien dążyć?

Przede wszystkim powinien sta­rać się poznać swe wady. Niechaj w stosunku do siebie samego uży­wa również tego szkła powiększa­jącego, jakie stosuje do rozpatry­wania wad innych ludzi.

Niechaj zrozumie, że krytyka szorstka, pośpieszna, zawzięta — jaką stosuje wobec innych — może być dla osób wrażliwych więcej przykrą od bólu fizycznego.

Co mu grozi? Że ci ludzie któ­rym służył z całym oddaniem się — odpłacą mu niewdzięcznością.

Na ogół trzeba stwierdzić, że je­go (Panna) życie przeważnie upływa dość spokojnie i w końcu zostaje uwień­czone powodzeniem.

W wieku późniejszym nieraz odosabnia się od ludzi i żyje samotny, oddając się kontemplacji i rozmyś­laniom.


 

Horoskop na dziś Panna – Kto urodził się dnia 1 września

Może okazać zdolności dziennikarskie i literackie.

 

W jego naturze dużo jest posłu­szeństwa i skromności. Odczuwa podświadome dążenie do wszyst­kiego co czyste, idealną tęsknotę do tego co wzniosłe proporcjonalne, piękne w kształtach.

Wynalazczy, zręczny we wszel­kich studiach naukowych — odzna­cza się swym zamiłowaniem do me­dycyny i chemii. Styl jego jest płyn­ny i jasny, a jego zdolności pisar­skie mogą osiągnąć wysoki poziom rozwoju i przynieść mu uznanie ogólne.

Zazwyczaj szybko też robi ka­rierę w życiu gdyż mimo swą skromność — wykazuje dużą zręcz­ność w każdej sytuacji życiowej, gdzie można coś zarobić.

Bardzo interesuje się higieną i nieraz też skłonny jest do prze­sady pod względem jej zachowania, sposobów odżywiania, diety itp. co potęguje się z wiekiem.

Najczęściej jednak sam cierpi na choroby urojone, których symptomów doszukuje się u siebie sta­rannie. Często też mówi o tych swoich urojeniach chorobowych — a dzięki dużej sile wyobraźni jaką posiada — może nawet zachorować naprawdę.

Szuka wówczas pociechy w opo­wiadaniu wszystkim o swym cier­pieniu — staje się bardzo pretensjo­nalnym i nie zwracającym uwagi na cierpienia innych.

Horoskop na dziś Panna – Co mu grozi? Straty majątkowe, od których nie będzie się umiał ustrzec.

Jego małżeństwo — może oka­zać się niezbyt pomyślne, a żona może być dość gniewna i nie mają­ca zbytniej ochoty do zajęć domo­wych. Trzeba dodać, że takie wska­zówki na każdy dzień roku muszą być z natury rzeczy tylko bardzo ogólne, i nie wykluczają bynajmniej poszczególnych wypadków całkiem odrębnych — zależnie od horosko­pu i charakteru poszczególnego człowieka.

Wady. Jest to charakter dość bierny — nie przejmuje się zbytnio swymi obowiązkami i nieraz trak­tuje je tylko „aby zbyć“.

Przywiązany do zbytku i uży­cia — nie lubi się wysilać i zbyt łatwo wybucha gniewem.


 

Kto urodził się dnia 2 września

Będzie zbierać żniwo, chociaż nie zawsze troszczył się o siew.

 

Towarzyski, usposobiony wspa­niałomyślnie — chociaż nie posiada zbyt silnej woli — jest na ogół pra­cowity a w życiu dość szczęśliwy.

Praktyczny a jednak usposobiony filozoficznie — posiada zdolności . konstrukcyjne. Ostrożny, krytycz­ny, dyplomatyczny, wynalazczy — troszczy się o swe sprawy i umie koło nich chodzić.

A jednak mimo całej swej zdolności do interesów nie zawsze orien­tuje się jednak w ludzkiej chciwości i pożądliwości — i stąd łatwo może zostać oszukanym.

Cechuje go wrażliwość niezwy­kła — i dzięki temu z wiekiem staje się coraz bardziej zamkniętym w so­bie, pogrążając się w rozmyślaniach samotnych.

Lubi wszystko co niezwykłe, dziwne, niecodzienne. Interesuje się również badaniami przyrodniczymi.

Szlachetny, uprzejmy — rozmiło­wany jest w podróżach. Okazuje skłonności do oszczędności.

Dzięki swej harmonijnej i sympa­tycznej naturze — przyciąga do sie­bie zarówno przyjaciół jak i pienią­dze.

Zdobywanie środków material­nych dość łatwo mu przychodzi — ale nie zawsze potrafi z nich uczy­nić mądry użytek. Dzięki intrygom kobiecym — może mieć z tego po­wodu nieraz przykrości.

Horoskop na dziś Panna – Czego się strzec winien? Niechaj nie poddaje się zbytnio namiętno­ściom, gdyż z tej strony grozi mu w życiu niebezpieczeństwo

Zawód dlań najlepszy wyma­gający inteligencji i zdolności anali­tycznych. Może być dobrym urzęd­nikiem, kupcem, doktorem, nauczy­cielem, agronomem a także i ar­tystą.

Czeka go w życiu powodzenie, które osiągnie bez wielkich wysił­ków.

Będzie zbierać żniwo — chociaż nie troszczył się o siew.


 

Kto urodził się dnia 3 września

Jest eleganckim i lubi być wyróżnianym.

 

Jest to szlachetny, prawy, inteli­gentny i dowcipny człowiek, chęt­nie poświęcający czas swój na stu­dia. Współczuje on ludziom nie­szczęśliwym i chętnie spieszy im z pomocą w potrzebie.

Dość dumny, zręczny w sposobie wyrażenia się, elegancki w swym kostiumie i sposobie zachowania się — potrafi być uczynnym przy­jacielem. Wrażliwy, impulsywny — nieraz interesuje się poważniej sztuką klasyczną.

Prędko się decyduje, jest (Panna) odważ­ny i przedsiębiorczy; chodzi dość szybko i chętnie podróżuje.

Umysł jego jest bardzo czynny i wykazuje zainteresowania bardzo wszechstronne. Trzeba stwierdzić, że jest to człowiek pożyteczny.

Uprzejmy, obdarzony wyższą in­teligencją — patrzy się na wszyst­ko z punktu widzenia użyteczności społecznej.

Przy tym wszystkim jego charak­ter jest giętki, przystosowujący się, i dzięki temu potrafi w życiu zaj­mować z powodzeniem najrozmait­sze stanowiska.

Najczęściej okazuje dużo energii i objawia w czynach mocną wolę. Gdy raz się do czegoś zabierze — rzadko nie doprowadzi do pomyśl­nego zakończenia.

Horoskop na dziś Panna – Wady: Lubi być wyróżnianym — ale nie jest znowu zbyt dyskret­nym — i nieraz też nie potrafi utrzy­mać w tajemnicy ani swych włas­nych sekretów ani też powierzo­nych mu przez innych.

Czego się strzec winien? Namięt­ności jego są dość silne, a o ile nie zostaną opanowane i zbytnio wy­bujają — mogą spowodować przy­krości życiowe.

W miłości może być narażonym na niemiłe przejścia.

Mimo wszystko zrobi karierę, bę­dzie się cieszyć ogólnym uznaniem, a nawet mogą spaść na niego różne zaszczyty.


 

Kto urodził się dnia 4 września

Wywiera duży wpływ na osoby płci odmiennej.

 

Horoskop na dziś PannaWystarcza sam sobie. Ufny, za­dowolony ze siebie — sam wybiera sobie zawód i staje się kowalem swego szczęścia.

Jest to (Znak Zodiaku Panna) człowiek skryty. Umysł jego bystry i przenikliwy — intere­suje się rzeczami tajemniczymi i za­gadkowymi.

Sumienny, akuratny — chętnie się uczy i pracuje wytrwale, z poświę­ceniem oddając się swemu zawo­dowi.

W obcowaniu jest naturalny i sym­patyczny; jako przyjaciel — wierny i poświęcający się.

Pełen nadziei — która nie opusz­cza go w ciężkich chwilach — dąży do osiągnięcia wewnętrznej równo­wagi i filozoficznego samoopanowania.

Horoskop na dziś Panna – Jego natura — chociaż dość sła­ba i wrażliwa wywiera duży wpływ na płeć odmienna.

Grozi mu też, że może zostać wciągniętym w niebezpieczne przy­gody miłosne, co może wywołać poważne komplikacje życiowe.

Wady. Wywołuje łatwo nieporo­zumienia, wykazując przy tym dużo chytrości i podstępu. Wciąga swe otoczenie w ryzykowne własne pro­jekty.

Jest nieszczery, ukrywa swe po­glądy istotne i potrafi wyprowadzić innych w pole.

Do czego powinien dążyć? Prze­de wszystkim niechaj się stara są­dzić innych według siebie samego, dostrzegając bowiem słomkę w oku bliźniego — nie widzi belki we własnym.

Zamiast uwielbiać ludzi bogatych, arystokrację i uganiać się za po­wierzchownymi zjawiskami mate­rialnego życia — niechaj raczej dą­ży do tego, aby oddawać hołd pra­wości, cnocie i rzeczywistej zasłu­dze.

Niechaj się nie wstydzi pracy uczciwej.

Kobieta zwłaszcza — urodzona w tym dniu — nie powinna się wstydzić wykonywania prac domo­wych, braku środków materialnych lub też oszczędności, jakie zmuszo­ną jest stosować w życiu codzien­nym.

Nie trzeba bowiem zwracać zbyt­niej uwagi na to, co inni o nas po­wiedzą, lecz dążyć do tego, aby stać się prawym i szczerym czło­wiekiem.

 

HOROSKOP NA DZIŚ PANNA