HOROSKOP CODZIENNY PANNA OD 23 SIERPNIA DO 28 SIERPNIA

 

Kto urodził się dnia 23 sierpnia

Horoskop Codzienny Panna – Nic nie robi połowicznie, lecz wszystko spełnia gorliwie i z entuzjazmem.

 

Horoskop Codzienny PannaPotrafi połączyć w jedną harmo­nijną całość inteligencję z uczuciem, mądrość z miłością.

Wykazuje zamiłowania artystycz­ne; przepełnia go uwielbienie dla wszystkiego co piękne. W swym ubraniu, zarówno jak i w urządze­niu mieszkania — wykazuje dużo poczucia piękna i smaku.

Jest to prawdziwe dziecko przy­rody, rozkoszujące się nieustannie jej pięknem. Stara się też przeby­wać jak najwięcej na powietrzu — pośród pięknych widoków i krajo­brazów.

Stawia sobie zawsze zadania wy­sokie, a nawet często zbyt wyso­kie, tak, że nie jest w stanie dosięg­nąć ich w życiu, bowiem te ideały stać się mogą po prostu utopią.

Horoskop Codzienny Panna – Dąży do doskonałości we wszy­stkim. Jest to inteligentny, dobry obywatel swego kraju.

Jest to pracownik niezmordowa­ny, a gdy będzie odpowiednio wy­chowany i posiądzie wyższe wy­kształcenie — przejawia wówczas duże zdolności filozoficzne i może zostać logicznym myślicielem.

Obdarzony jest niezwykła zdolno­ścią przekonywania, dzięki czemu może zostać doskonałym nauczycielem, doktorem lub profesorem filo­zofii.

Ma dużo taktu i rzadko tylko do­tyka innych ludzi, lub wywołuje za­mieszanie swym zachowaniem się.

Cechuje go wielka miłość własna i silne przywiązania. Władczy — w swym występowaniu na zewnątrz jest pełen godności.

Mimo swych skłonności do uducho­wienia i zainteresowań metafizy­cznych — lubi dobre rzeczy świata te­go i potrafi je sobie zapewnić w ob­fitości, będąc przywiązanym do ży­cia.

Kobieta tak urodzona jest dobrą, oszczędną gospodynią i kochającą matką. Lubi ona wszystko co rośnie lub podrasta — od dziecka przy piersi do kiełkującej roślinki.

Do swej rodziny jest bardzo przy­wiązana i nie okazuje wobec niej żadnego egoizmu, który nieraz prze­jawia w stosunku do innych ludzi.


 

Kto urodził się dnia 24 sierpnia

Długo zachowa swe siły i może osiągnąć wiek sędziwy.

 

Jest to człowiek sumienny, zami­łowany w porządku i systematycz­ności. Z wiekiem staje się coraz bardziej krytyczny, okazując duże zdolności analityczne, a także i w kierunku praktycznym. Zwłaszcza najdrobniejsze Horoskop Codzienny Pannaszczegóły potrafi traktować zręcznie i metodycznie.

Zamknięty w sobie, nieco bojaźliwy, pracowity — rozmiłowany jest w prowadzeniu studiów i czytaniu rozmaitych książek. Zbiera nieu­stannie wiadomości.

Jego natura (Horoskop Codzienny Panna) jest giętka i potrafi dostosować się do innych. Towa­rzyski, przyjacielski — lubi przy­jemności wszelkiego rodzaju, przy­jęcia, wystąpienia zbytkowne, zaba­wy, zbytek i luksus.

Nie tylko lubi dociekania intelek­tualne, ale również interesuje się sportem.

Swe różnorodne projekty i plany układa porządnie, systematycznie i ściśle je potem wypełnia w życiu.

Horoskop Codzienny Panna – Wady:

Chytry, podstępny — nie jest wol­ny od skąpstwa. Natura jego wyka­zuje nieraz gorsze skłonności — to też powinien dążyć do ich opano­wania.

Zdrowie tak urodzonego człowie­ka jest dość dobre i na ogół jego organizmowi niczego specjalnie nie potrzeba, gdyż znajduje się w sta­nie równowagi. Ale mimo to lubi czynić eksperymenty z lekarstwami i doktorami, chociaż najczęściej jest to całkowicie zbędne.

Gdy się przemęczy lub też wydaje mu się, że zachorował — wów­czas prędzej może przyjść do sie­bie, gdy znajdzie się w otoczeniu przyrody, pośród drzew, pięknego krajobrazu. To dla niego najlepsze lekarstwo.

Ze względu na wrażliwość kiszek powinien unikać lekarstw o ostrym chemicznym działaniu.

Małżeństwo pomoże mu do osiąg­nięcia majątku. Jest namiętnym ko­chankiem.

Urodziny te (Panna) mogą obdarzyć wier­nymi przyjaciółmi i przynieść po­wodzenie. Taki człowiek cieszy się nierzadko uznaniem powszechnym, za swą sympatyczną i towarzyską naturę.

Mężczyzna tak urodzony, zarów­no jak i kobieta, mało się zmieniają z wiekiem i długo utrzymują swą młodość i świeżość.


 

Horoskop Codzienny Panna – Kto urodził się dnia 25 sierpnia

Myśli logicznie i okazuje w życiu dużo taktu.

 

Umysł jego jest zimny, obojętny, bardzo logiczny w swym sposobie myślenia o zamiłowaniach w kie­runku matematyki.

Nieraz tak się układa mu życie, że zagłębiony w rozważaniach teo­retycznych, wykazuje zbyt mało uczuciowości, która by go więcej zbliżyła z ludźmi.

Jest ciekawy, interesuje się róż­nymi zagadnieniami i nierzadko ma upodobania literackie. Bystry, przenikliwy, chętnie bada cudze tajem­nice i łatwo przenika ich treść.

Stały, poważny nie jest jednak zbytnio religijny.

Ma on dużo taktu i wykazuje du­że zdolności zarówno dyplomatycz­ne, jak i strategiczne — i dlatego może mu się powieść zarówno w wojskowości, jak i w innych za­wodach, wymagających współdzia­łania.

Horoskop Codzienny Panna – Wady: Nieraz ma w sobie zbyt dużo inercji i poddaje się losowi, okazując niechęć do wysiłków. Ła­two staje się człowiekiem zrezyg­nowanym — pragnie odpoczywać i używać przyjemności.

Wykazując pewien bezwład i bierność niepewny jest co do swych celów życiowych i źyje bez określonego kierunku, ale mimo wszystko, ma dużo wytrzymałości i potrafi okazywać opór niezwy­kły.

Posiada przyrodzoną skłonność do mieszania się w sprawy innych ludzi i często sieje pośród nich nie­zgodę.

Lubi zmieniać miejsce pobytu. Z braćmi jego stosunki najczęściej nie układają się pomyślnie.

Co mu grozi?

Z powodu nieumiejętnego prowa­dzenia gospodarstwa — w domu własnym oczekują go przykrości.

Może być również narażony na oszczerstwa.

Zazwyczaj nie robi zbyt wielkiej kariery życiowej — po części z po­wodu małej praktyczności, a po części również i z powodu niepo­myślnego układania się warunków życiowych oraz nie sprzyjającego otoczenia.


 

Kto urodził się dnia 26 sierpnia

Pracowity, marzycielski, chętnie opiekuje się słabszymi.

 

Wyróżnia się swą niezwykła wrażliwością oraz właściwościami mediumicznymi, a jego niezwykła intuicja graniczy nieraz z jasnowi­dzeniem.

Jest to człowiek bardzo inteli­gentny i zręczny; cechuje go odwa­ga i zimna krew. Chętnie opiekuje się słabszymi i pomaga potrzebu­jącym.

Usposobienie jego jest marzyciel­skie, a cele życiowe niezwykłe. Chociaż dąży do uduchowienia — jego pogląd na życie jest materlalistyczny.

Może okazywać zdolności literac­kie i dziennikarskie. W pracy swej jest bardzo płodny — tworzy obfi­cie.

Pracowity, dobrze orientuje się w prawach przyrody, interesuje się nauką, zwłaszcza chemia i lubi wszelkie doświadczenia i ekspery­menty.

Umysł jego jest niezwykle czyn­ny i przewidujący, co zapewnia mu obfite żniwo jego wysiłków życio­wych.

Mądry, przezorny — obejmuje umysłem szerokie horyzonty. Ma specjalne zdolności do rachunków, a także w kierunku handlowym i w tej dziedzinie może liczyć na powodzenie.

Chociaż jego usposobienie jest nieraz dość bierne, zamknięte w so­bie, jest jednak szczery, otwarty i prawy w swych czynach.

Horoskop Codzienny Panna – Wady: Zbytni egoizm i nadmiernie rozwinięta skłonność do krytykowania innych.

Interesując się nadmiernie szcze­gółami — tak urodzony człowiek nieraz się rozprasza i nie obejmuje w dostatecznym stopniu całości.

Gorliwy i pilny w swych przed­sięwzięciach — zawsze jest pełen nadziei i dobrej myśli. A jednak w życiu będzie narażony na ciężkie przejścia.

Jednakże w końcu jego zamiary mogą się zrealizować pomyślnie i przynieść pomyślne rezultaty — jako skutki pracy wytrwałej.

Jego śmierć może nastąpić za granicą.


 

Kto urodził się dnia 27 sierpnia

Poważny, głęboki — zdolnym jest do pracy wytrwałej.

 

Umysł jego oparty jest na moc­nych podstawach zdrowego rozsąd­ku.

Charakter takiego człowieka jest dojrzały, poważny, a jego cele i pragnienia są bardzo racjonalne i słuszne — mogąHoroskop Codzienny Panna też liczyć na spełnienie się w życiu.

Bardzo interesuje go sztuka i to we wszelkich dziedzinach — i nie­raz sam wykazuje zdolności arty­styczne.

Jest to człowiek (Panna) głęboki, o skłon­nościach filozoficznych, obdarzony intuicją. Oddany jest swemu zawodowi i przywiązany do ojca.

Metodyczny, chociaż nieco egoi­styczny, jest człowiekiem mądrym, zdolnym do pracy usilnej i wytrwa­łej.

Obyczaje jego są dość proste, a w związku z ziemia może osiąg­nąć powodzenie. Lubi rolnictwo, i ma upodobania do życia wiejskie­go. Dzięki rolnictwu, ziemi i jej pro­duktom — może osiągnąć doskona­łe rezultaty materialne.

Horoskop Codzienny Panna – Wady: Nieraz jest powierzchow­ny i zbyt konwencjonalny. Dużo wydaje niepotrzebnie.

Do czego powinien dążyć?

Niechaj więcej wierzy swej intui­cji i głosowi ducha, aniżeli przeciw­stawiającemu się im zimnemu roz­sądkowi. Taki człowiek podobny jest bowiem do niewierzącego To­masza — pragnie obejrzeć — zanim uwierzy.

Organizm jego jest dość mocny, ale trzeba dodać, że troski i niepo­koje życiowe wywierają na zdrowie wpływ ujemny.

Kto urodził się dzisiaj (Panna) jest niezwy­kle wrażliwy i bardzo silnie odczu­wa emanacje innych ludzi — to też najbliższe otoczenie zawsze wywie­ra nań silny wpływ magnetyczny.

Główną troską jego, o ile chodzi o zdrowie, powinno być racjonalne odżywianie się i dieta higieniczna, a to z powodu bardzo delikatnych kiszek, które stanowią najsłabszą stronę organizmu.

Życie człowieka urodzonego dzi­siaj będzie pożyteczne dla społe­czeństwa, z wiekiem zdobywa duże doświadczenie życiowe 1 żyje naj­częściej długo.

W końcu powiedzie mu się w ży­ciu — otaczać go będzie dobrobyt, tak, że będzie mógł całą pełnią uży­wać życiowych rozkoszy.


 

Kto urodził się dnia 28 sierpnia

Ma silnie rozwinięte poczucie wielkości duchowej, a jego instynkty są szlachetne.

 

Jest to człowiek (Panna) prawy, dojrzały wewnętrznie. Jego przyzwyczajenia są zrównoważone i unormowane, a instynkty szlachetne.

Wszelkie obowiązki życiowe speł­nia nienagannie, a jego honor jest niepokalany.

Ma on silnie rozwinięte poczucie wielkości duchowej i wzniosłe dą­żenia. Myśli jego są natchnione i uduchowione, świadomy jest swej po­tęgi duchowej i wyższości nad in­nymi ludźmi.

Wierny i poświęcający się przy­jaciel — doskonale potrafi argumen­tować i dowodzić: jako oponent jest niezwalczony.

Sam będzie źródłem swej karie­ry, a powodzenie swe w życiu bę­dzie zawdzięczał własnym zdolno­ściom wykonawczym, zarówno jak i niezwykle rozwiniętemu intelek­towi. Może również osiągnąć po­wodzenie w zakresie literatury i sztuki.

Życie jego przeważnie upływa równo i spokojnie, a uznanie ogólne jakim się cieszyć będzie, jest zasłu­żone w całej pełni.

Dzięki swym świetnym zdolno­ściom analitycznym może osiągnąć powodzenie jako krytyk muzyczny lub literacki.

Horoskop Codzienny Panna – Wady. Nie lubi wysilać się zbyt­nio nad ciężką pracą. Nieraz jest zbyt oziębły, za mało uczuciowy, wykazuje też zbyt mało ambicji oraz instynktów wojowniczych.

Jak wychować dziecko dziś uro­dzone?

Jest ono prawdziwym „dzieckiem natury“. Zainteresowania jego są bardzo wszechstronne, uwielbia piękno przyrody, ma silne sympatie i antypatie i odznacza się darem by­strej obserwacji.

Łatwo wszystko pojmuje nie­raz wykazuje przedwczesna dojrza­łość i już w okresie dzieciństwa wy­kazuje talent do interesów

Wychowawcy takiego dziecka (Panna) powinni starać się o to, aby nie kie­rowało ono swej uwagi na rzeczy ujemne, jak wady towarzyszy lub przywary otoczenia, gdyż inaczej może się w nim rozwinąć zamiło­wanie do krytykowania i potępiania innych — co potem może mu zatruć całe życie.

 

HOROSKOP CODZIENNY PANNA