ZNAK ZODIAKU LEW – OD 10 SIERPNIA DO 15 SIERPNIA

Kto urodził się dnia 10 sierpnia

Znak zodiaku Lew – Pragnie w czyn wcielić swe ideały

 

znak zodiaku lewKlucz powodzenia życiowego w jego własnym ręku spoczywa….. wszystko w życiu zawdzięczać będzie samemu sobie.

Nie jest to bowiem człowiek przeciętny, gdyby urodził się nawet w sferze najniższej – zostanie wyniesionym ponad swe pochodzenie.

Już jego młodość wypełniają wysiłki długotrwałe, a dzięki wielkiej odwadze, jaką okazuje w połączeniu ze stałością – może zostać człowiekiem popularnym.

Uprzejmy, sympatyczny, pracowity – czas swój chętnie poświęca na studia. Stopniowo zdobywa bogactwo.

Umysł jego (Znak Zodiaku Lew) jest uzdolniony niezwykle i bardzo wszechstronnie – a dzięki jego wysiłkom intelektualnym oraz umiejętności przyswajania sobie różnych idei i pomysłów – jego życie może wywrzeć wpływ na otoczenie i nawet odbić się na własnym społeczeństwie.

Obdarzony jest również i wielką oryginalnością, zdolnością czynienia wynalazków i odkryć a także umiejętnością układania świetnych projektów.

Doskonale też orientuje się w różnorodnych dziedzinach wiedzy, a czas jego wypełniają badania, z których potrafi niezwykle umiejętnie wyprowadzać swe wnioski. Dzięki wrodzonej potężnej inteligencji, niezwykle łatwo przyswaja sobie wszelkie teorie naukowe.

Lew prawy i prawdomówny — może osiągnąć niezwykłe znaczenie ży­ciowe i być podziwianym ogólnie za swe pożyteczne dla społeczeń­stwa czyny.

Kobieta tak urodzona (Znak Zodiaku Lew) — jest ży­wa i dość popędliwa, mówi dużo, a słowa jej nie zawsze są miłe. Poza tym jest jednakże osoba myśląca i dobroduszną. Niechaj się strzeże ognia. Cechują ją silne namiętności i uczucia. Dzieci nie będzie mieć wiele.

Choroby związane z tymi urodzi­nami — to stany gorączkowe, za­palne i niedomagania serca.

Wszelkie niedomagania fizyczne odbijają się przede wszystkim na biciu serca i nieprawidłowym krą­żeniu krwi.

Najlepsze lekarstwa — to miłość, spokój, harmonijne otoczenie i co­dzienny okres samotności, w której pacjent może się skupić wewnętrz­nie.


 

Kto urodził się dnia 11 sierpnia

Może wznieść się ponad sferę swego pochodzenia.

 

Pełen godności — jednocześnie jest dość skromny i ustępliwy, uwzględniający pragnienia swego otoczenia.znak zodiaku lew

Chociaż ma władczy charakter, dąży do władzy i wpływów — jest szlachetny, Interesuje się sztuką i wykazuje zamiłowania estetyczne. Wszystkie powyższe cechy charak­teru odnoszą się jednakże tylko do ludzi, którzy osiągnęli pewien po­ziom rozwoju.

Znak zodiaku Lew – Typ nierozwinięty — okazuje ni­czym niepowściągnięte pragnienie wyróżnień i zaszczytów, a jego śmieszna ambicja pcha go do zaj­mowania stanowisk o dużym autorytecie i odpowiedzialności — z czym sobie zupełnie poradzić nie umie.

Kto urodził się w tym dniu (Znak Zodiaku Lew) — może liczyć na poparcie osób wy­żej stojących, a w życiu może osiąg­nąć stanowisko wybitne i zyskać uznanie. Mimo wszelkie przejścia życiowe i przewroty może w końcu zatryumfować.

Z krewnymi czekają go nieporo­zumienia.

Wady, jakie przynoszą te urodzi­ny, to brak inicjatywy i zbytnia ustępliwość, a człowiek dziś uro­dzony będzie musiał w życiu wal­czyć z przeciwnikiem silniejszym od siebie.

Dzięki temu, że w naturze swej ma zbyt dużo pychy i uporu — prze­ciwstawia się ogólnie przyjętym po­glądom i przez to narażonym zostaje na zacięte krytyki, a nawet straty.

Jak wychować dziecko Lew tak uro­dzone?

Gdyby rodzice i wychowawcy mogli zrozumieć, jak wielkie możli­wości rozwojowe tają się w takim dziecku — nie szczędzili by żad­nych wysiłków na jego jak najdo­skonalsze wykształcenie.

Jest ono niezwykle wrażliwe i uta­lentowane, ale nie będzie rozwijać się harmonijnie, o ile nie otoczy się go stałą uprzejmością w obcowaniu, niezmienną życzliwością i miłością.

Jego ognista impulsywna natura potrzebuje najrozmaitszych rozry­wek i urozmaicenia monotonnych podręczników szkolnych.

Dzięki wychowaniu starannemu jego zdolności mogą się rozwinąć niezwykle dodatnio i pozwolą mu osiągnąć bardzo wysoki poziom kulturalny.


 

Znak Zodiaku Lew – Kto urodził się dnia 12 sierpnia

Cieszy się poparciem osób wyżej stojących.

 

Odznacza się swą niezwykła in­tuicją, wyobraźnią i obrotnością, a jego życie myślowe jest bujne i płodne, obfitujące w pomysły i idee.

Subtelny, rozumny, — doskonale potrafi układać swe liczne i różno­rodne projekty i plany. Pełen ener­gii okazuje dużą ekspansje życio­wą — nieraz jednakże nastrojonym bywa opozycyjnie.

Osoby wyżej stojące zazwyczaj popierają go w życiu i zawdzięcza im stanowiska odpowiedzialne, ja­kie zajmuje.

Dzięki swym wszechstronnym zdolnościom — tak urodzony Lew może stać się popu­larnym; będzie podróżować po kra­jach rozlicznych.

Pomimo liczne zmiany i przejścia, jakie czekają go w życiu, dzięki swym stosunkom z osobami wybit­nymi w końcu się wybije i uzyska ogólne uznanie.

Znak Zodiaku Lew – Zawód. Powodzenie może osiąg­nąć przy wszelkich występach pu­blicznych, przy czym trzeba zazna­czyć, że urodziny dzisiejsze obda­rzają zdolnościami do sztuki drama­tycznej.

A zatem może być dobrym akto­rem, nauczycielem, instruktorem, organizatorem — a w ogóle może osiągnąć powodzenie we wszelkim zajęciu, które wysuwa go na pierw­sze miejsce i zmusza do nauczania lub bawienia albo też rządzenia in­nymi ludźmi.

W każdej sferze życia pragnie za­jąć jakieś stanowisko wybitne — a to odpowiednio do swego uro­dzenia. Bardzo trudno mu przycho­dzi zajmować stanowisko podwład­nego i tylko w tym wypadku może na nim dłużej wytrzymać, gdy ma jeszcze pod sobą innych podwład­nych.

Będzie żyć długo i jeszcze pod koniec życia rozwinie niezwykłą aktywność i przejawia wielką ener­gię.

Co mu grozi? Ze swa ekspansją i aktywność będzie rozpraszać na przedsięwzięcia nieprodukcyjne, któ­re nic mogą mu przynieść dodat­nich rezultatów życiowych.


 

Kto urodził się dnia 13 sierpnia

Jest dyskretny i dobrze się orientuje w ludzkich charakterach.

 

Nie lubi udawania i tajemnic – i zawsze przekłada postępowanie otwarte i prawne ponad wykręty, wyjaśnienia i tłumaczenia — nawet gdyby z tego powodu miały dlań wyniknąć skutki jak najgorsze.

Ma doskonałe zdolności analitycz­ne i potrafi czytać w duszach ludz­kich. Łączą go silne więzy uczucio­we z innymi.

Okazuje dużo dyskrecji. Ostroż­nie waży na szali swe zamiary, wy­siłki i możność wykonania, licząc się z warunkami życia. Jest prze­widujący, pełen intuicji i posiada wybitne zdolności wykonawcze.

Jest to człowiek szczery, otwar­ty i pełen energii — a także uducho­wiony, dążący do wzniosłych celów. Nieraz prowadzi głębokie badania i zdobywa mądrość.

Doskonale rozumie prawa rządzą­ce życiem społeczeństwa. Władczy — potrafi rządzić innymi, i zazwy­czaj też w zakresie kierowania i or­ganizowania innych ludzi czeka go powodzenie.

Ma dobrą pamięć i potrafi dosko­nale koncentrować się psychicznie na pracy, jaką wykonywa. Dzięki doskonałemu orientowaniu się w lu­dziach — dojdzie do władzy.

Na innych ludzi działa ożywiająco i podnosi ich poziom. Wierzy głę­boko w ludzkość i w to. że osoby z nim współpracujące dadzą ze sie­bie wszystko najlepsze. Pragnie on rozbudzić szlachetny rezonans w ser­sach otoczenia, dodaje mu odwagi, energii, dając poznać, iż życzy so­bie, aby jego nadzieje nie zostały zawiedzione.

Gdy jednak to nastąpi — liczy na poprawę w przyszłości.

Nigdy taki Lew nie wymaga od nikogo pra­cy ponad siły, spełnienia takich rze­czy, których dana osoba nie jest w stanie wykonać.

Interesuje się zarówno nauką jak i sztuką, a specjalnie troszczy się o to, aby zapewnić dobrobyt bied­nym, cierpiącym, chorym, uciśnio­nym.

Chętnie zapomina o sobie, trosz­cząc się o innych, przy czym okazuje punktualność, metodyczność i ostroż­ność.

Ma poczucie humoru, jest gościn­ny, a z rodziną łączą go dobre sto­sunki — ma do niej dużo przywią­zania.

Jego bezinteresowność zapewni mu wyniesienie życiowe.


Kto urodził się dnia 14 sierpnia

Samodzielny, pomysłowy — ufa w swe szczęście życiowe.

 

Woli układać plany i projektować aniżeli wykonywać; nie lubi szcze­gółów.

Ma zdolności handlowe. Jest uspo­sobionym filantropem, pragnąłby przyjść z pomocą ludzkości i ulżyć lew horoskopcierpiącym.

Jest to doskonały organizator — a jego zdolności w tym kierunku specjalnie się przejawiają w zakre­sie wojskowości.

Lubi wszelkie sporty, a także z za­miłowaniem kolekcjonuje broń i tro­fea myśliwskie.

W życiu jest samodzielnym (Znak Zodiaku Lew). Zwła­szcza co do wychowania swych dzieci — nie słucha żadnych rad i nie idzie za wskazówkami in­nych.

Świetnie potrafi urządzać przyję­cia dla swych gości. Wesoły, przy­wiązany do życia — nieraz popeł­nia wybryki i popada w krańcowość.

Lew – Wady. Często wykazuje dużo le­nistwa; rozmiłowany w zbytku i roz­koszy — lubi wypoczywać, jak kot na słońcu.

Typ nierozwinięty pragnie ko­niecznie komenderować i przewo­dzić nad innymi i chętnie poddaje się złudzeniom oraz iluzjom swej wspaniałości i królewskości. Wydaje mu się, że jego osoba ma nie­słychane znaczenie — i wobec tego traktuje z góry wszystkich niżej sto­jących i młodszych od siebie.

Co mu grozi. Niezgoda z rodziną, a we własnym domu może być na­rażonym na niebezpieczeństwa — ewentualnie ze strony krewnych.

Sam sobie szkodzi jak najwięcej i jest swym najgorszym wrogiem. Dzięki swej nieostrożności — łatwo się naraża.

Do czego Lew powinien dążyć? Nie­chaj unika jak najstaranniej naraża­nia się na niebezpieczeństwo osobi­ste gdyż inaczej może przeżywać wielkie katastrofy.

Kobieta tak urodzona jest silnie przywiązaną do swych dzieci, któ­rych ma niewielka ilość.

Gdy się je gani lub gdy się skar­żyć na nie — wówczas matka wy­bucha gniewem gwałtownym, a gdy się krzywdzi jej dzieci — może po­sunąć się aż do okrucieństwa.

Jak wychować dziecko Lew w tym dniu urodzone?

Potrzebuje ono jak najstaranniej­szego wychowania. Dzięki swemu po­czuciu sprawiedliwości wrodzonej szlachetności i poczuciu godności — bardzo silnie odczuwa wszelką nie­sprawiedliwość doznana.

Gdy rodzice raz ustalą jakieś za­sady wychowania — nie powinni ich zmieniać ani naruszać.


 

Kto urodził się dnia 15 sierpnia

Wyróżnia sic pośród swego otoczenia, a inni ludzie poddają sic jego kierownictwu.

 

Potężny umysł, wielka intuicja i niezwykłe zdolności dyplomatycz­ne — oto najbardziej charaktery­styczne cechy Lwa, który się urodził dzisiaj.

Szlachetny, rycersko usposobio­ny — życzliwie odnosi się do in­nych ludzi i cieszy się sympatią ogólną.

Umysł jego jest bardzo aktywny, bystry, wdrożony do pracy, a dzię­ki swym zdolnościom — łatwo mo­że osiągnąć stanowisko wybitne.

Sprawiedliwy, dostojny, wynio­sły w swych czynach i upodobaniach — wiernym jest wobec przy­jaciół i wspaniałomyślnym wzglę­dem wrogów.

Harmonijny, pełen intuicji — zdol­nym jest do wysiłków potężnych wielkich czynów. Pełen jest mil­czącej, świadomej siebie potęgi i siły wewnętrznej.

Doskonale zna się na ludziach i przenika ich tajemnice. Zamknięty w sobie — jest znakomitym dyplo­matą.

Poglądy jego są bardzo różnorod­ne. Z entuzjazmem potrafi się po­święcać jakiejś propagandzie. Lubia­nym jest prze osoby płci odmiennej.

Znak Zodiaku Lew – Lubi władze, pragnie wywierać wpływ i skłonnym jest do czynie­nia podbojów, prowadzenia wojen itp.

Człowiek ten będzie odgrywać rolę kierowniczą przy zakładaniu ja­kiegoś towarzystwa, szkoły filozo­ficznej, przy przewrotach społecz­nych itp.

Niezwykłe powodzenie osiąga w organizowaniu innych i rozdzielaniu zajęć i obowiązków, dając każdemu okazję do wyróżnienia się w jego właściwej dziedzinie.

Styl jego rozkazów i poleceń jest łatwo zrozumiały, prostolinijny. Za­równo swe uznanie jak i naganę wygłasza niezwłocznie, bez żadne­go wahania.

Z szacunkiem odnosi się do prze­szłości — gdyż ona jest rodzicielką teraźniejszości. Zręcznie przewiduje układ stosunków, jaki zapanuje w przyszłości.

Będzie świecić jak gwiazda po­śród swego otoczenia. Inni ludzie poddawać się będą jego kierownic­twu. Czeka go władza i potęga.

Czego się taki Lew strzec winien? Niechaj unika urojeń fantastycznych, dumy i zarozumiałości.

 

ZNAK ZODIAKU LEW