LEW HOROSKOP – URODZENI OD 29 LIPCA DO 3 SIERPNIA

Kto urodził się dnia 29 lipca

Lew Horoskop – Jest pewny siebie, władczy i wywiera duży wpływ na ludzi

 

lew horoskopCharakter jego jest niepodległy i otwarty. Lubi oręż, przedsięwzię­cia wojenne i otoczenie wspaniale.

Pewny siebie, dumny, wyniosły, zamiłowany w wojskowości — entuzjazmuje się dla czynów bohater­skich, odważnych, dla walk oręż­nych, atletyki itp.

Nie ustępuje w sporach lecz oka­zuje silny opór i zaciekłość. Agre­sywny — nie cofa się przed wystąpieniami wrogimi, pojedynkami i walką.

Zręcznie argumentuje, zawsze go­tów do ataku — nie licząc się z niebezpieczeństwem i nie zwracając uwagi na konsekwencje.

Człowiek urodzony jako Lew tego dnia może wy­wierać wpływ dodatni na ludzkość, inspirując swe otoczenie udziela­jąc mu swej siły moralnej.

Potrafi on (Lew Horoskop)bowiem połączyć w swych czynach w jedna harmonij­ną całość praktyczny materializm i mądrość filozoficzna wraz z udu­chowieniem.

Dzięki temu może niezwykle umiejętnie urabiać opinię społeczna i kierować wystąpieniami publicz­nymi.

Gdy rozwinie się w rozmyśla­niach samotnych i osiągnie dojrza­łość duchową — może taki lew dojść do du­żych wpływów na otoczenie, prze­jawiając wielką potęgę wewnętrz­ną. Inni ludzie zbierają się dookoła tak urodzonego człowieka — bo­wiem odgrywa on pośród nich rolę słońca otoczonego planetami.

Ma on najczęściej do spełnienia na świecie jakąś misję specjalną o charakterze niezwykłym. I gdy tylko jego sfera pochodzenia i oto­czenie nie wywierają nań zbyt sil­nego. wpływu hamującego — nie ominie go powodzenie jako przy­wódcy innych i zyska uznanie za swe zdolności umysłowe i silę moralną — a może nawet i fizycz­ną.

Powiedzie mu się w służbie woj­skowej, a także w każdej pracy wymagającej odwagi i siły.

Co mu grozi. Dzięki zbytniej pew­ności siebie może się narazić na przewroty losu.


 

Kto urodził się dnia 30 lipca

Jest dobrym organizatorem i może zająć stanowisko przodujące

Umiejętnie trzyma się w życiu „złotego środka“ i potrafi zachować równowagę, unikając krańcowości.lew horoskop dzienny

Jest to silny, mądry, odważny człowiek o mocnej woli; szlachetny, wspaniałomyślny — zawsze jest uprzejmy i ujmujący.

Ma ten Lew w swym charakterze bar­dzo dużo odwagi, energii i wytrwałości, a dzięki umiejętnemu zastoso­waniu tych swoich właściwości — dostaje się w takie sfery życiowe, gdzie może stać się osobą główną, skupiającą na sobie uwagę po­wszechną.

Zwolennik prawdy — gardzi wszystkim co marne i nie lubi wy­krętów. Odznacza się swym traf­nym sądem — ale nie jest toleran­cyjny.

Władczy — dąży w życiu do po­tęgi. To też przeważnie wysuwa się na pierwsze miejsce i zajmuje sta­nowisko przodujące — dzięki swym wszechstronnym zdolnościom, a głównie — dzięki wielkiej potędze woli, jaka go ożywia.

Lew Horoskop – Zawód. Czeka go powodzenie ja­ko organizatora, kierownika przed­siębiorstw, dyrektora, oficera lub doktora.

Najlepiej sam czuje się w takim zawodzie, który albo przynosi ko­rzyść innym lub też sprawia im przyjemność i dostarcza rozryw­ki — a zatem jako artysta, mu­zyk, organizator zabaw publicznych, przedstawień dramatycznych itp.

Młodość jego przeważnie nigdy nie jest tak pomyślną jak życie pó­źniejsze, w którym zbiera rezultaty obfite swych wcześniejszych wysił­ków.

Jest to człowiek, który urodził się do odgrywania roli wybitnej i może zyskać uznanie ogólne, a mo­że nawet i sławę.

Gdy osiągnie wyższy rozwój du­chowy — może stać się człowie­kiem natchnionym, wzniosłym, peł­nym chwały, nie pozbawionym wła­ściwości proroczych. Duch jego przenika wówczas wszechświaty i rządzi duszami ludzkimi.


 

Kto urodził się dnia 31 lipca

Zręcznie broni swych interesów.

 

Ożywia go szlachetna ambicja do­konania rzeczy wielkich.

Posiada wielką intuicje i nią kie­ruje się w życiu, nie słuchając wska­zówek logiki i nie zważając na zapatrywania swego otoczenia.

Prawy, gorliwy — ma nie­zwykle silne namiętności, lubi zmia­nę wrażeń i ugania się za sensacją.

Charakter jego jest szlachetny, sprawiedliwy, pełen ufności i na­dziei. Jest to umysł wyższy — na­tura uduchowiona lub dążąca do osiągnięcia wyższych stadiów roz­woju.

Obdarzony jest wszechstronny­mi zdolnościami zarówno umy­słowymi jak i artystycznymi, dzięki którym może osiągnąć uznanie lub dobre stanowisko.

W ogóle w sferze życia umysło­wego może się odznaczyć i osiąg­nąć wyróżnienie (Lew Horoskop).

Przepełnia go ognista siła czynu. Posiada zdolności w kierunku tech­nicznym, a w ogóle powiedzie mu się w każdym zawodzie, który ma związek z ogniem.

Trzeba dodać, że jest to człowiek dość skryty i raczej unika wystą­pień publicznych. A jednak mimo to jest bardzo popularny, cieszy się sympatią otoczenia a jego wpływy dają się odczuwać szeroko.

Doskonale umie taki Lew bronić swych in­teresów. W życiu rodzinnym cze­kają go przykrości.

Jak wychować dziecko tak uro­dzone? Potrzebuje ono mocnej ręki i odpowiedniego wykształcenia — inaczej może popełniać rozmaite wybryki i popaść w nałogi, które ujemnie się odbiją na jego życiu i zdrowiu.

Wielka odpowiedzialność ciąży na rodzicach i wychowawcach, którzy mają do czynienia z takim dziec­kiem.

Nie należy go nigdy oszukiwać lub wprowadzać w błąd — obser­wuje ono bowiem bardzo bystro wszystko co się dzieje dookoła nie­go i odznacza się niezwykle silnym poczuciem sprawiedliwości, a nieszczerość lub niekonsekwencja wy­chowawcy odbija się zaraz na jego charakterze i wówczas staje się takie dziecko zamknięte w sobie przygnębione, chytre.


 

Lew Horoskop – Kto urodził się dnia 1 sierpnia

Uprzejmy, szczodry, potrafi być władcą szlachetnym.

 

lew horoskop na dziśPragnie być punktem środkowym swego otoczenia i skupiać na sobie uwagę wszystkich, a dążenie to po­tęguje się z wiekiem. Zazwyczaj też z czasem staje się ośrodkiem ja­kiejś działalności i ekspansji życio­wej i przejawia zdolności organi­zacyjne.

Wspaniałomyślny, szczery, szczo­dry, niezależny, dążący zawsze do niepodległości — okazuje dużo siły charakteru, wytrwałości, stałości, jak również i samoopanowania.

Wykazuje wielkie zdolności do rządzenia innymi, dzięki czemu ła­two zajmuje w życiu stanowisk Przodujące i naczelne prezesa, dyrektora, prezydenta itp. Pełen taktu i uprzejmości — jest szlachetnym władcą w swej właściwej ste­rze życiowej. Wszyscy go tam cenią i poważają.

Gdyby jego (Lew Horoskop) wartość moralna i zasługi nie zostały ogólnie uzna­ne — taki człowiek czułby się bar­dzo nieszczęśliwym.

Przedsiębierze nieraz na własną rękę dalsze podróże.

Trzeba dodać, że jest też dumny, ambitny, nieco próżny i zarozumia­ły. Wyróżnia się swym dobrym smakiem, a dookoła siebie lubi zby­tek i przepych.

W jakiej by sferze taki lew się nie uro­dził — będzie mu się wiodło pośród właściwego otoczenia.

Lew który urodził się w dniu tym — za­zwyczaj osiąga wyróżnienie w ży­ciu, zdobywa majątek i robi karie­rę. A jednak zbyt dużo czasu po­święca nieraz na przejawianie swej wielkości i okazałości i lubuje się w czczych występach—dzięki cze­mu może w końcu popaść w zależ­ność od warunków życiowych, za­równo jak i od swego otoczenia.

Wadą jego jest bowiem pycha, egoizm i nieprzyjemny, cierpki cha­rakter.

Okazuje zbyt dużo dumy, a o ile jest człowiekiem niekulturalnym — może to przybierać formy snobizmu i chęci niepotrzebnej ostentacji.

Co mu grozi? Katastrofy życio­we; jego wpływ na innych może się w końcu okazać dość ujemny.

Małżeństwo najlepsze z osobami urodzonymi w czasie od 20 marca do 21 kwietnia i od 22 listopada do 23 grudnia.


 

Kto urodził się dnia 2 sierpnia

Jest nieustraszonym w obronie osób kochanych.

 

Jego namiętność i uczucia są głę­bokie i trwałe. W obronie osób ukochanych jest nieustraszonym i niezachwianym, ale jego antypatie są również stale i nie pozwoli so­bie ich wyperswadować.

Jest wiernym przyjacielem i wspaniałomyślnym wrogiem, a co­kolwiek robi — czyni to z całego serca, i dzięki temu najczęściej osiąga powodzenie. Oddaje się cały swej pracy, zarówno jak i miłości.

Stały, pewny siebie, ostrożny, dyplomatyczny — potrafi umiejęt­nie układać swe plany i zręcznie je w czyn wcielać.

Posiada pewne skłonności filozo­ficzne, zarówno jak i zdolności do uogólnień. Obrotny, zmienny w swych nastrojach — nieraz okazuje usposobienie dość cierpkie. Jednak­że w przejściach życiowych zawsze przejawia dużą siłę wewnętrzną.

Lew Horoskop – Potrafi opanować swa naturę, a charakter jego jest dość władczy: umie panować nad innymi.

Wyróżnia się niepokalana prawo­ścią i silnym poczuciem własnego honoru. Dąży do panowania nad in­nymi i potrafi opanować swe oto­czenie — ale zazwyczaj nie wyko­rzystuje tego w celach egoistycz­nych.

W związku z zawodem może być narażony na przykrości lub sytua­cje chaotyczne i niejasne. Okazuje zdolności do medycyny.

Co mu grozi? Wstrząśnienia ży­ciowe i katastrofy — a przede wszystkim—niebezpieczeństwo po­rażki życiowej.

Lwa największe ambicje mogą się nie spełnić i wszystko spełznie na niczym. Stać się to może dzięki warunkom życiowym i okoliczno­ściom od niego całkiem niezależ­nym.

Jego małżeństwo przeważnie jest harmonijne.

Do czego powinien dążyć? Prze­de wszystkim do opanowania swych namiętności.

Niechaj nie ugania się za doraź­nymi korzyściami materialnymi. Gdy sieje — nie powinien o to się troszczyć, czy będzie zbierać swe żniwa. Wszystko jest wszak w rę­ku Opatrzności.


 

Kto urodził się dnia 3 sierpnia

Umie łączyć się harmonijnie we współpracy z innymi.

 

Okazuje wszechstronne zaintere­sowania i poglądy, a jego sympatie są również bardzo ogólne. Pragnął­by, aby wszyscy dookoła lubili go i oceniali jego wartość.

Gdy rozwinie się moralnie — mo­że stać się wyjątkowo sympatycznym człowiekiem, wywierającym wpływ przyciągający na innych. Odczuwa wszystko bardzo silnie, potrafi umiejętnie współpracować z innymi i znaleźć dobrych wyko­nawców swych projektów.

Jest to człowiek uprzejmy, towa­rzyski, utalentowany, ale mimo to nieraz wykazuje za mało stałości i siły woli.

Oddany jest bardzo swym przy­jaciołom, a jednak mimo to spotykają go od nich przykrości.

Zasługuje w pełni na zaufanie i z wiarą odnosi się do innych. Wierzy każdemu i uważa go za czło­wieka dobrego i prawego. Gdy okaże się, że jest na odwrót — zawód odczuwa bardzo głęboko.

Lew Horoskop – Przedwcześnie dojrzewa — i już jako młodzieniec może wykazywać zdolności niezwykłe. Jednakże na­dzieje, jakie w nim z tego powodu pokładają inni — najczęściej się nie sprawdzają.

Wady. Nierozwinięty jest zbyt namiętny, gwałtowny i zostaje opa­nowany przez uczucia.

Czego się Lew strzec winien?

Jego instynkty mogą się okazać silniejsze aniżeli strona moralna i dlatego też może w życiu łatwo zostać opanowanym przez namięt­ności.

Oddany rozkoszy — lubi użycie, co może w końcu narazić go na nie­bezpieczeństwa.

Silnie zmysłowy, ma skłonności do wybryków i nałogów ekscen­trycznych. Łatwo ulega ujemnym wpływom złego towarzystwa i skręca na bezdroża. Niechaj się wy­strzega namiętności i żądzy.

Niechaj unika zbytniego pośpie­chu, czynów nieobmyślanych — za­równo jak i skłonności do wypo­czynku i lenistwa. Dzięki swej wiel­kiej wrażliwości okazuje zbytnią krańcowość w swych sympatiach

 

LEW HOROSKOP DZIENNY