HOROSKOP CODZIENNY LEW – 4 SIERPIEŃ DO 9 SIERPNIA

Kto urodził się dnia 4 sierpień

Lew urodzony 4 sierpień – Jest niezwykle uczuciowym, wrażliwym, a nawet natchnionym człowiekiem.

 

horoskop lew na sierpieńCzysty i skromny, pełen godno­ści, szlachetny — dąży do wyso­kich ideałów.

Uczucia jego są bardzo gorące, a umysł Jasny, uzdolniony niezwy­kle. Ożywiają go zawsze jak naj­lepsze intencje; łatwo przebacza urazy doznane.

Jest to (Znak Zodiaku Lew) charakter stały, zdecydo­wany, niezależny, cierpliwy, ostroż­ny. Ponieważ jest nadmiernie wraż­liwy może z tego powodu stać się nawet aż bojaźliwy i zamknięty w sobie.

Nieraz narażony jest na duże przejścia i przykrości życiowe — ale wszystko to w końcu zamieni się na dobrodziejstwa i zostanie uwieńczone powodzeniem.

Kto urodził się – 4 sierpień — może jak najdokładniej sprawdzić na so­bie, że nie ma tego złego, coby na dobre nie wyszło.

Życie jego zostaje uwieńczone powodzeniem i nieraz osiąga już za życia dużą popularność. Stopniowo dochodzi do majątku, a nieraz sta­je się to dzięki pomyślnemu mał­żeństwu.

Dużo szczęścia czeka go w ży­ciu, a cokolwiek nie rozpocznie — przeważnie doprowadzi do pomyśl­nego zakończenia. Tak się składa, że w każdej sferze ludzkiej działal­ności może osiągnąć uznanie.

Jak wychowywać dziecko urodzone 4 sierpień?

Ma ono niezwykłe zdolności na­śladowcze i dlatego należy uczyć je przede wszystkim samodzielno­ści.

Takie dziecko często nie tylko naśladuje postępowanie i wszelkie przywary ludzkie swego najbliższe­go otoczenia, ale również niezwykle umiejętnie potrafi naśladować czyjś głos i zachowanie się.

Urodziny dzisiejsze w ogóle ob­darzają zdolnościami do sztuki dra­matycznej.

Dziecka dziś urodzonego nie na­leży drażnić ani też poniżać, lecz trzeba wszelkimi siłami dążyć do rozwinięcia jego wielkich wrodzo­nych zdolności, aby mogło sic wznieść ponad przeciętne normy ludzkości — do czego posiada wszelkie predyspozycje.

Naturalnie, wymaga to staranne­go wychowania.


 

Kto urodził się dnia 5 sierpień

Niechaj się nie poddaje zmysłowości i namiętnościom — lecz stara się wznieść ponad nie.

 

Rezolutny, zdecydowany — za­cięcie trzyma się swych zasad i przekonań oraz wytrwale dąży do realizacji swych planów życio­wych.

Nie odstępuje od swych zasad, chociażby miał nawet przez to po­nieść straty.

Jest to człowiek serdeczny, ko­chający, wspaniałomyślny. Cechu­ją go potężne wzruszenia i uczucia i najczęściej mocna wola. Lecz gdy nie jest rozwinięty — nie potrafi wówczas opanować samego siebie i staje się zbyt impulsywny, a uczu­cia znoszą jego wole i opanowują świadomość.

Pośpieszny, impulsywny, niespo­kojny zawsze jest w ruchu. Już we wczesnej młodości okazuje niezwykłą pewność siebie i zdolności wszechstronne. Gdy raz zadecydu­je, że jakaś sprawa jest słuszna nie odstępuje jej nigdy.

Jest to urodzony (Horoskop Lew – Sierpień) kierownik i przywódca innych ludzi. Chociaż najczęściej usposobiony jest konser­watywnie, okazuje wielka aktyw­ność życiową, a organizm jego od­znacza się wielkim zapasem sił ży­ciowych.

Najczęściej żyje dość długo, ale powinien się wystrzegać chorób gorączkowych, ostrych, zapalnych, a także w wieku późniejszym zwra­cać uwagę na serce, które jest naj­wrażliwszym organem jego ciała.

Zwolennik wszelkiego piękna — nie jest pozbawiony idealizmu. Sta­ły i pewny jest w swoich czynach, a praca wytrwała doprowadzi go w końcu do upragnionego celu.

Na ogól wiedzie mu się w życiu.

Lew Wady. Jest usposobiony nieufnie, sceptycznie, nie wierzy ludziom i wykazuje zbytnią opozycyjność.

Do czego powinien dążyć? Prze­de wszystkim do spotęgowania swej woli, co mu się najczęściej udaje.

Zamiast poddawać się swym in­stynktom i namiętnościom, powinien dążyć do tego, aby żyć w wyższych światach umysłu i ducha, a wów­czas rozwinie i zrealizuje zarówno swe duże zdolności, jak i wrodzoną szlachetność i wspaniałomyślność.


 

Kto urodził się dnia 6 sierpnia

Nawet w najgorszych sytuacjach nie porzuca swych przyjaciół

 

Jest to charakter szlachetny i pra­wy, dążący do samo udoskonalenia. Szlachetny i dumny — gardzi rze­czami małymi i marnymi i nie po­trafi popełniać marnych czynów — nawet pod naciskiem konieczności albo obrony własnej.

Dobry z niego przywódca innych ludzi, a jego uczucia miłości są ogni­ste i silne. Żadna ofiara nie jest dlań zbyt ciężką, gdy chodzi o poświę­cenie się dla osoby kochanej.

Prawdziwie wierny to i poświę­cający się przyjaciel, nie porzuca­jący drugiego nawet w najgorszych okazjach

Podziwia wszystko co piękne i wzniosłe, okazuje skłonności ide­alistyczne i mistyczne, a nieraz na­wet jest bardzo odległym od spraw codziennego życia i jego trosk ma­terialnych.

Serce jego odgrywa w życiu większą rolę aniżeli umysł — to też można na niego wpłynąć przez sym­patię, miłość i ocenienie jego praw­dziwych wartości.

W sprawach materialnych nie jest egoistą, natomiast znacznie większe zainteresowanie okazuje, gdy cho­dzi o zyskanie uznania innych.

Chętnie udziela rad innym — ale nie chce słuchać, gdy mu ktoś do­radza.

Lubi życie rodzinne ale tylko przy własnym ognisku domowym.

Co mu grozi. Brak inicjatywy spo­woduje straty majątkowe, jakie bę­dzie mieć do zawdzięczenia tylko sobie samemu.

Lew – 6 Sierpień – Wady: Jest powierzchownym i ła­two podlega złym nastrojom.

Nieraz nie odznacza się ani swy­mi zdolnościami wykonawczymi, ani też wynalazczością — daje się ra­czej unosić falom życia, nie czyniąc zbytnich wysiłków w kierunku opa­nowania warunków życiowych. To też brak kierunku w życiu może go doprowadzić do rezultatów niepo­myślnych.

Może nawet być dość szczęśli­wym w życiu, ale nie uda mu się zachować na stałe swego majątku i uchronić przed stratami material­nymi.

Do czego powinien dążyć. Nie­chaj się stara przezwyciężyć swe lenistwo.


 

Kto urodził się dnia 7 sierpnia

Robi doskonały użytek ze swych zdolności.

 

Lew urodzony sierpienJest to człowiek wyższy, świadomy swych sil i zdolności, oraz zda­jący sobie sprawę ze swej przewagi nad innymi ludźmi.

Lew świadomy swej potęgi, pełen am­bicji — ze swych zdolności niezwy­kłych czyni jak najlepszy użytek.

Najczęściej okazuje zdolności w ja­kimś kierunku całkiem specjalnym. Okazuje też wielka zdolność do panowania nad innymi. Spełnia to dzięki specjalnemu wrodzonemu po­czuciu, jakiego nie maja w sobie inni ludzie — ma zatem jakby nad nimi pewną przewagę.

Podobnie do działania słońca — Pragnie wywierać na swe otoczenie wpływ ożywiający i organizujący, co potęguje się z wiekiem.

Dużo uczy się w życiu dzięki swym uczuciom. Jego przywiązania są niezwykle głębokie, a w życiu Praktycznym wyrażają się bardzo silnie.

Łatwo go poruszyć lub podrażnić — jednakże szybko się znowu uspa­kaja. Nie Jest mściwy. Lubi odby­wać podróże z przyjaciółmi i urzą­dzać u siebie przyjęcia, występując okazale.

Lew urodzony 7 sierpień lubi rozrywki, jest zwolennikiem użycia, a przede wszystkim pragnie zyskać popularność i sympatię ogól­ną.

Dobry z niego rozmówca i do­skonale potrafi bawić towarzystwo, dzięki swym zdolnościom mimicz­nym i umiejętności opowiadania różnych historyjek i anegdot.

Posiada doskonałe zdolności wy­konawcze, i może być dobrym dy­rektorem managerem, bankierem, badaczem a także dobrym kryty­kiem artystycznym, dzięki zainte­resowaniu intelektualnemu, jakie czuje do sztuki.

W domu cieszy go wszystko co jasne, piękne, okazałe, a zwłaszcza sprawia mu przyjemność dużo świa­tła i ogień na kominku.

Odważny, nieustraszony, mężny, wierny, szlachetny, pewien siebie — jest to silny charakter.

Nie ulega wątpliwości, że w swo­jej sferze życia może osiągnąć sta­nowisko wybitne i zyskać uznanie. Czyny jego łatwo uzyskują poklask, a sam on potęguje swe wpływy i osiąga władzę.


 

Kto urodził się dnia 8 sierpień

Niechaj nie traci czasu na puste rozrywki i kaprysy.

 

Odznacza się niezwykła wiarą w siebie, co połączone jest również z dużą ostrożnością. Jest niezwykle ambitny a dążenia jego są wysokie,dzięki czemu może się wznieść ponad sferę swego pochodzenia.

Jest to (Znak zodiaku Lew) urodzony przywódca i kie­rownik innych ludzi, wyróżniający się swymi zdolnościami organiza­cyjnymi.

Uczuciowy, entuzjastyczny, nie­spokojny — potrafi być wytrwały ale na krótką metę.

Serdeczny, szlachetny, oddany ja­ko przyjaciel — potrafi być również groźnym wrogiem.

Lubi występy okazałe i chociaż jest uczuciowy — jego charakter jest jednak przy tym dość zgryźliwy.

Mimo wszystko Lew urodzony 8 sierpień — okazuje w ży­ciu dużo umiarkowania i wstrze­mięźliwości.

Posiada on zdolności niezwykle, a umysł takiego człowieka pokie­rowany należycie — może wiele do­konać i nawet wywołać dodatnie zmiany społeczne.

Wady. Mimo swe usposobienie dość skromne — jest nieraz uparty, oporny, nieposłuszny.

Zbytnio popędliwy i pośpieszny — poddanym jest wpływom impulsów, nad którymi nie umie zapanować. Trudno go powstrzymać.

W miłości rzadko jest szczęśli­wym, gdyż okazuje zbytnią szla­chetność i sięga zbyt daleko. Jego nadmierna wiara w dobroć wrodzo­ną człowieka powoduje przykrości uczuciowe i niekorzystne dlań przy­jaźnie.

Zerwane związki lub cierpienia sercowe nieraz go w życiu doty­kają, dzięki jednak wrodzonej wspa­niałomyślności i zdolności przeba­czania — godzi się z życiem i prze­zwycięża tragedie życiowe.

Czego się taki Lew strzec winien. Aby nie tracić czasu swego na rozrywki bez znaczenia, kaprysy i fantazje.

Co mu grozi. Niebezpieczeństwo w podróżach morskich. Chociaż bę­dzie osobą wybitną — może nie zrobić majątku.

Do czego powinien dążyć. Nie­chaj przezwycięży własne lenistwo i stara się rozwinąć mocną wolę.


 

Kto urodził się dnia 9 sierpnia

Żyje samodzielnie i niewiele sobie robi ze zdania innych ludzi.

 

Urodziny dzisiejsze (9 sierpień – Lew) dają dwa ty­py. Jeden ujemny — to człowiek bombastyczny i samochwał. Typ zaś dodatni — jest współczujący, szczery, o naturze majestatycznej i uczuciach ognistych.

Typ dodatni pragnie w czyn wcie­lić swe ideały, co mu się udaje w końcu, dzięki jego gorliwości i wierze w siebie. W całej pełni zdaje on sobie sprawę ze swego znaczenia.

Wypełnia go bogata treść wew­nętrzna i dąży do uduchowienia. Natchnienia swe czerpie z głębin własnego ducha, a gdy rozwinie się odpowiednio — staje się zdolnym do wielkich czynów.

Życie jego wypełniają wysiłki wy­trwałe. Nieraz niesie na sobie po­ważną odpowiedzialność i cieszy się zaufaniem społeczeństwa.

Jest to Lew zacięty, wytrwały, ale również i mściwy. Nie można o nim Powiedzieć, aby był niewdzięczny — ale nie zapomina urazów dozna­nych.

Bardzo nieustępliwy — prędzej zginie aniżeli się podda.

Posiada on swój własny zakres w życiu, swe własne cele i zadania specjalne. Jego przyjemności i roz­rywki są też całkiem swoiste, od­rębne od rozrywek innych ludzi.

Mało sobie robi ze zdania in­nych — gdyż wewnętrznie żyje on życiem całkiem samodzielnym — poza społeczeństwem.

Czekają go podróże dalekie, dzię­ki którym może zdobyć popular­ność.

Lubi ostentację życiową i uroczy­ste występy.

Wzniesie się ponad sferę swego pochodzenia i może zostać osobą wybitną, co może nastąpić również i zagranicą.

Zwłaszcza pod koniec życia może osiągnąć powodzenie.

Zdrowie tak urodzonego Lwa – bywa również dwojakie. Albo są to jednostki wyjątkowo silne, promieniujące swe siły życiowe na otoczenie – albo też osoby chorowite.

Zły wpływ na zdrowie wywierają cierpienia sercowe, co pochodzić może z przykrości uczuciowych lub braku wzajemności, ujemnie nań działa – dysharmonijne lub niesympatyczne otoczenie. U ludzie nierozwiniętych dołącza się do tego cierpienie z powodu zranionej próżności lub niemożności osiągnięcia wyróżnień i pochwał.

Co mu grozi: Niebezpieczeństwa natury fizycznej.

 

HOROSKOP LEW – SIERPIEŃ