HOROSKOP NA DZIŚ LEW – URODZENI OD 23 LIPCA DO 28 LIPCA

Kto urodził się dnia 23 lipca

Horoskop na dziś Lew – Zna się na ludziach, a wolność ceni nade wszystko.

 

horoskop na dziś lew znak zodiaku ciekawostki fazy 5Chociaż umysł jego (Lew) jest żywy, czujny, bystry, gorliwy — ale jest w również nieposkromiony i samo­wolny, a głębokie namiętności i ła­two mogą opanować jego rozsądek.

Przedsiębiorczy, nieco zuchwały — jest bardzo inteligentny.

Nade wszystko ceni sobie wolność, nic sobie nie robiąc ze zdania in­nych; nie zwracając uwagi na oto­czenie idzie w życiu swoją drogą, a jego silna wiara w siebie i we własne zdolności — podtrzymuje go w walkach życiowych.

Odznacza się swym trafnym są­dem o ludziach, wykazuje dużą in­tuicję oraz niezwykle silnie rozwi­nięte poczucie sprawiedliwości.

Chociaż doskonale orientuje się w naturze ludzkiej — nie potrafi jednakże opanować samego siebie, uczucia jego bowiem są bardzo go­rące i głębokie.

Chętnie żyje wspomnieniami, pro­wadzi dociekania historyczne i wspo­mina przeszłość. Przywiązany do tradycyj rodzinnych — w stosunku do ludzi współczesnych i czasów najnowszych jest nieco nieufny.

Jest to natura głęboka, milcząca, zamknięta w sobie. Niechętnie wy­zbywa się jakiejś rzeczy, o ile wzamian nie dostaje czegoś innego i lep­szego.

Horoskop na dziś Lew – Co mu grozi: W związku z dale­kimi podróżami może być narażo­nym na trudności.

Wady (Lew). Przy całej pewności siebie jaką okazuje — umysł jego jest zmienny i chwiejny, a w życiu wykazuje zbyt często skłonności do zmieniania obranego kierunku, co może w końcu niepomyślnie odbić się na jego losach.

Wadą jego (Lew Horoskop) jest również nadmier­na wrażliwość, co powoduje, że zbyt łatwo zraża się do ludzi lub włas­nych poczynań.

Gdy napotyka na swej drodze na przeciwieństwa — zbyt prędko wów­czas zawraca z raz obranej drogi.

Z wiekiem jego pozycja życiowa stopniowo się ustala; może osiągnąć powodzenie i zdobyć na własność nie­ruchomość


 

Kto urodził się dnia 24 lipca

Zdolny, energiczny, dumny — jest zwolennikiem użycia.

 

Jest to człowiek prawy, niepodle­gły, odznaczający się niezwykłym poczuciem godności własnej.

Pełen energii, przedsiębiorczy, wierzy w siebie, jest odważny, zuchwały, nieustraszony.horoskop na dziś lew

Dąży nieustannie do samo udoskonalenia — a w głębi duszy jest szla­chetnym, gorliwym, wytrwałym.

Dumny, ambitny — lubi władzę, a w życiu dąży do osiągnięcia po­tęgi.

Potrafi umiejętnie rządzić innymi, a gdy się rozwinie moralnie — pa­nuje wówczas nad samym sobą.

Namiętny, uczuciowy — oddaje się cały bez zastrzeżeń miłości: Lubi Polowanie.

Lubi wszelkie pochwały i łatwo ulega pochlebstwu, a ponieważ ma wielkie ambicje — może być za­zdrosnym o zaszczyty. Zwycięża zazwyczaj swych wrogów.

Horoskop na dziś Lew – Odznacza się silnym poczuciem sprawiedliwości.

Wady jego (Lew) charakteru — to skłon­ność do wybiegów i wykrętów, temperament zbyt drażliwy i zami­łowanie do okazałości, zbytku i wspaniałych wystąpień publicznych.

Jest zwolennikiem użycia i przy­jemności: ugania się za rozrywkami.

Do czego powinien dążyć. Aby rozwinąć w sobie instynkty uprzej­mości i dobroci, przez co uniknie zbytniej surowości i tyranii, do któ­rych nieraz okazuje skłonność.

Powinien też unikać zbytnich eks­cesów zarówno w zakresie uczuć i wzruszeń jak i w dziedzinie użycia.

Życie jego związane jest z ży­ciem społeczeństwa lub narodu, ewentualnie otoczenia — pośród którego żyje i pracuje. Dzięki swym zdolnościom organizacyjnym — za­zwyczaj wypływa na powierzchnię i osiąga uznanie.

Będzie przechodzić różne i zmien­ne koleje losu — ale imię swe może pozostawić na kartach historii.


 

Kto urodził się dnia 25 lipca

Towarzyski, sympatyczny, pragnie odgrywać rolą wybitną pośród swego otoczenia.

 

Jest to człowiek towarzyski, ser­deczny, stały, wierny, — dążący do tego, aby pośród swego otocze­nia budzić sympatie do siebie i łą­czyć się z nim w harmonijnej współ­pracy.

Jego (Lew) ambicją jest odgrywanie roli wybitnej pośród innych ludzi. Dąży on wszelkimi drogami o zajęcia jakiegoś stanowiska naczelnego, a od­waga nie opuszcza go nawet w naj­gorszych sytuacjach życiowych.

Dość zmysłowy, nierzadko uta­lentowany — okazuje zamiłowanie do sztuk pięknych, a nieraz wyróż­nia się swymi natchnieniami arty­stycznymi.

Posiada duże zdolności w różnych kierunkach — ale często nie zdaje sobie z nich sprawy. Gdy je rozwi­nie wreszcie odpowiednio — co na­stępuje przeważnie dopiero w dru­giej połowie życia — staje się wów­czas człowiekiem popularnym i mo­że zyskać uznanie ogólne.

Trzeba dodać, że urodziny te sprzyjają przejawianiu się wrodzo­nych zdolności i talentów, obiecują też narodziny syna. Urodziny te za­pewniają również powodzenie mę­żowi kobiety urodzonej dzisiaj, za­równo jak i ojcu dziecka dziś uro­dzonego.

Horoskop na dziś Lew – Wady: Chwiejny, niepewny — podlega wpływom otoczenia i zmie­nia swe zdanie.

Nastroje jego są również zmienne: raz jest pełnym nadziei i odwagi — to znowu prze­żywa stany depresji.

Zmienia też miejsce pobytu, a na skutek różnych przejść jego pozycja życiowa długo nie może się ustalić.

Co mu grozi. Jest zbyt zuchwały, przez co naraża się na sytuacje kry­tyczne. Grozi mu również, że minie się ze swym powołaniem.

Nie wiedzie mu się w związku z wodą, a w podróżach grożą mu niebezpieczeństwa.


 

Horoskop na dziś Lew – Kto urodził się dnia 26 lipca

Nie lubi się krepować i pozwala sobie na wybryki.

 

horoskop na dziś lewJest to człowiek ognisty, mocno zbudowany, mówiący głośno, o przenikliwym spojrzeniu.

Dzielny, rezolutny, wymowny, wspaniałomyślny — wystarcza sam sobie. Z powodu swej dużej odwagi przechodzącej nawet czasem w zuchwałość — naraża się niepotrzeb­nie na niebezpieczeństwa.

Lew który pragnie władzy i zaszczytów — ale odznacza się też dużym poczu­ciem honoru i godności własnej.

Umysł jego jest zdolny i bardzo elastyczny; wykazuje często duże zdolności literackie i krasomówcze. Interesuje się wszystkim co piękne i wzniosłe a jego wyobraźnia jest bardzo żywa.

Jest pełnym entuzjazmu, ale jego ufność łatwo może przerodzić się w niedowierzanie. Gdy się raz zrazi do kogoś — nie da się później prze­konać.

W fazie V lew prowadzi życie dość nieregularne, niczym się nie krępuje i pozwala so­bie na wybryki.

Dzięki nadmiarowi uczuciowości i namiętności — popełnia ekscesy; nieraz ulega wybuchom namiętności i żałuje po niewczasie. Skoro po­trafi się w końcu opanować — mo­że dokonać wielkich rzeczy w ży­ciu.

Horoskop na dziś Lew – Stosunki z braćmi — zazwyczaj układają się harmonijnie. Dzieci bę­dą mu pociechą i źródłem szczęścia.

Kobieta urodzona dzisiaj jest do­skonałą wychowawczynią i pielęg­niarką, a jako kucharka jest nie­zwykle uzdolniona.

W miłości jest bardzo bezpośred­nia, poświęcająca się. Nie lubi wszystkiego co drobiazgowe i mar­ne, a na swe otoczenie pragnie wy­wierać wpływ ożywiający.

Im starsza się staje — tym więk­szą aktywność przejawia.

Nie powinna martwić się przeszło­ścią, lecz radośnie patrzeć w przy­szłość.


 

Kto urodził się dnia 27 lipca

Jest wiernym przyjacielem, lecz nieprzebaczającym wrogiem.

 

Aktywny Lew, praktyczny — zawsze jest w ruchu i zawsze zajęty jest czymś takim, co pożytecznym jest dla niego lub dla innych.

Jest to człowiek interesu, który doskonale orientuje się w tym, co jest dla niego korzystnym, a co przyniesie mu straty.

Wielka energia, mocna wola i sil­ne przywiązania — typowe dla czło­wieka urodzonego dzisiaj. Jest on wrażliwy, ma wrodzone poczucie szlachetności i chętnie pokazuje się innym ze swej najlepszej strony.

Pragnąłby, aby wszyscy go lubili i odnosili się doń życzliwie; intere­suje się życiem religijnym.

Doskonały z niego obserwator — chociaż wnioski swe wyprowadza powoli. Umysł jego jest cierpliwy, ostrożny, przewidujący, logiczny, zdolny do wielkich wysiłków w kie­runku realizacji jego zamiarów i pragnień.

Okazuje też dość dużo samoopanowania, giętkości, czujności i zdol­ności dyplomatycznych.

Horoskop na dziś Lew – Niełatwo ulega napadom gniewu — ale raz doprowadzony do pasji — potrafi być dokuczliwym.

W przywiązaniach swych stały — jest wiernym przyjacielem ale także nieprzebaczającym wrogiem.

Mądry, bystry, ostrożny — robi w życiu karierę dzięki swej umie­jętności postępowania z innymi. Ży­cie jego często jest związane z ży­ciem osób znakomitych.

Lew dzięki swojej wytrwałości i ostroż­ności — powiedzie mu się w życiu. Nie uniknie jednakże przykrości domowych.

Ewentualne choroby jakie mu gro­zić mogą — to niedomagania serca lub nerek, a także ataki chorób gorączkowych.

Organizm jego jest mocny i żyć może dość długo, powinien jednak­że unikać stanów depresji — gdyż to odbija się ujemnie na jego zdro­wiu.

Jak wychować dziecko tak uro­dzone?

Jak najstaranniej, a to ze wzglę­du na jego niezwykle subtelną i wra­żliwą naturę, która nieustannie poddaje mu impulsy uczuciowe w kierunku naśladowania innych.

Trzeba je przede wszystkim przy­uczać do panowania nad sobą i opanowania instynktów zmysłowych zarówno jak zbytniej zarozumia­łości i poczucia własnej wielkości.


 

Kto urodził się dnia 28 lipca

Mądry, przebiegły, dumny — prowadzi życie samotne.

 

Umie się w porę opanować i sam sobie wykreśla swe cele i drogi ży­ciowe. Niezbyt towarzyski — pro­wadzi nieraz życie w odosobnieniu.

Posiada usposobienie filozoficzne. Mądry, czujny, bystry umie też być bardzo chytrym i przebiegłym. In­teresuje się studiami naukowymi.

Wyróżnia się swymi zdolnościa­mi pośród otoczenia. Nieraz z zami­łowaniem studiuje sztuki piękne a potrafi również prowadzić jak najbardziej pracowite poszukiwania z dużą cierpliwością oraz inteligen­cją.

Horoskop na dziś Lew – Biorąc ogólnie — jest to zdolny organizator, człowiek ostrożny, by­stry, inteligentny, skupiający do­okoła siebie innych ludzi. Potrafi jednak być również zazdrosnym i gniewnym — stąd też postępować z nim należy umiejętnie.

Pragnie wysunąć się na pierwsze miejsce i walczy o to, zwyciężając swych rywali w sposób bardzo sub­telny. Dąży do tego zawsze aby za­jąć stanowisko przodujące.

Nie jest wolnym od pożądliwości, a jak mówiliśmy — jest też dość chytry. Jednakże te właściwości charakteru pokierowane odpowied­nio mogą mu właśnie oddać dosko­nale przysługi w życiu praktycz­nym. I nieraz może się tak zdarzyć, że swoje cele życiowe osiąga właś­nie dzięki podstępowi lub chytrości.

Gdy go (Lew) się krzywdzi lub oszu­kuje — wówczas odpowiada dumą i wzgardą, ale w gruncie rzeczy jest to człowiek dość wspaniało­myślny, który łatwo przebacza, nie okazując chęci do zemsty.

Co mu grozi? Nieraz tak się zda­rzyć może, że w życiu spotykają go duże przejścia i przykrości a może nawet zostać zmuszonym do opu­szczenia swej ojczyzny.

Do czego powinien dążyć Lew? Aby prowadzić życie o trybie ustalo­nym, dążąc do spokoju, harmonii i unikać stanowisk związanych ze zbyt wielką odpowiedzialnością.

Jego organizm jest na ogół dość mocny i po przebytych cierpieniach szybko przychodzi do zdrowia, wy­kazując znaczny zasób siły życio­wych. W razie niedomagania mogą się przejawiać jakieś zaburzenia w funkcjonowaniu serca.

 

HOROSKOP NA DZIŚ LEW