HOROSKOP LEW – URODZENI OD 16 SIERPNIA DO 22 SIERPNIA

Kto urodził się dnia 16 sierpnia

Horoskop Lew – Chociaż jego zachowanie się jest nieraz szorstkie – lecz serce poczciwe

 

znak zodiaku lewJest impulsywny, nieco rozrzuco­ny — ale w gruncie rzeczy oży­wiają go życzliwe uczucia w sto­sunku do swego otoczenia, a dobro innych ma często na celu.

Skłonności jego są dość altruistyczne a także i kosmopolityczne. Interesuje się dobroczynnością pu­bliczną a nie waha się poświęcać swego czasu na dzieła miłosierdzia.

Ma dużo siły charakteru i można na nim polegać. Jest więcej spra­wiedliwy aniżeli wspaniałomyślny.

Mężny, przezorny, odważny — jest to człowiek pogrążony w swych myślach, dążący do zbierania wie­dzy i osiągnięcia mądrości.

Okazuje też pewne skłonności fi­lozoficzne. Jego temperament i uczu­cia są ogniste i porywające, a jego dobre serce przejawia się zarówno w słowach jak i czynach.

Zdolny jest (Horoskop Lew) do wysiłków wy­trwałych. Umysł jego jest bardzo ruchliwy i wynalazczy, a zachowa­nie się może być nieraz szorstkie — lecz serce zawsze poczciwe. Jest I dobrym przyjacielem.         I

W wyborze swych przyjaciół często jednak popełnia błędy, ulegając pochlebcom lub też ludziom, którzy potrafią stać się mu niezbędni.

Jego (Horoskop Lew) sprawy sercowe rozwijają się podobnie i chociaż dość liczne — nieraz są niefortunne.

Nieraz żeni się poniżej swojej sfery, pragnąc mieć kogoś przy sobie, kto będzie ulegać jego woli — ale najczęściej okazuje się, że te przewidywania były mylne, a stanowisko żony po ślubie staje się coraz bardziej dominujące.

Jak mówiliśmy — jego uczucia są gorące a sympatie wszechstronne. Pragnąłby, aby wszyscy dookoła odczuwali do niego sympatię.

Znajduje zadowolenie w tym, gdy widzi, że jego praca przynosi pożytek innym i wówczas zdolny jest do największych wysiłków.

Jego ambicje nie są zbyt wielkie; przywiązany do życia wiejskiego — lubi proste obyczaje i życie prymitywne.

Co mu grozi? Czekają go w życiu wielkie przejścia i prace uciążliwe a trudne.

W związku z zawodem spotykają go nieporozumienia.


 

Kto urodził się dnia 17 sierpnia

Z powodu swej namiętności może sie narazić na przykrości ze strony pici odmiennej.

 

Gdy zabierze się do czego — gor­liwie stara się doprowadzić do reali­zacji pomyślnej, co mu się też prze­ważnie udaje. Nic nie robi połowicz­nie — wszystko spełnia z siłą, entuzjazmem, odwagą.

Ma dobrą pamięć, stałym jest w swych poglądach zarówno jak i w sympatiach. Gdy się raz do ko­goś uprzedzi — trudno mu taką an­typatię wyperswadować.

Przewidujący, pełen intuicji — potrafi być twórcą doskonałych projektów; staje na czele dużych przed­siębiorstw, gdzie jego zdolności or­ganizacyjne znajdują wydatne za­stosowanie.

Wady (Horoskop Lew). Lwy urodzone w tym dniu poddają się swym namiętno­ściom bez zastanowienia, uganiają się za rozrywkami, a poczynania ich są nieraz niemądre.

Taki człowiek w swych celach życiowych nie okazuje tej stałości, co w sympatiach lub antypatiach — i nie lubi wysiłków wytrwałych. Lubi rozkosz i użycie — pławi się w zbytku.

Dąży do chwały i wspaniałości — władczy, napuszony, pospieszny, sa­mowolny — okazuje zaciętą wro­gość wobec innych ludzi i dla tego też nie zawsze można na nim pole­gać.

Co mu grozi? Smak jego jest sub­telny — interesuje się wszystkim co piękne — lecz niechaj się strzeże, bowiem w jego życiu słońce nie ­zawsze świecić będzie.

Jest zbyt namiętny i wzruszający się — stąd też czekają go w życiu przykrości przez osoby płci od­miennej.

Niechaj unika podróży wodą — bowiem grozić mu będzie wówczas niebezpieczeństwo utonięcia.

Jak wychować dziecko tak uro­dzone? Należy w nim rozwijać na wszelkie sposoby wolę i uświado­mienie, ucząc go, w jaki sposób opanować może swe instynkty i na­miętności.

Wcześnie również należy takie dziecko przyuczać do skromności i nie przejmowania się zbytniego własną osobą — do czego okazuje skłonności.

Gdy w ten sposób opanuje swe ujemne cechy charakteru — może osiągnąć wysoki rozwój.


 

Kto urodził się dnia 18 sierpnia

Ile się czuje na stanowisku podwładnego, gdyż sam pragnie rządzić.

 

horoskop lew codziennyZawsze pragnie stać na czele i od­znacza się swymi zdolnościami or­ganizacyjnymi, a także umiejętnością okazywania swego autorytetu.

Jest to człowiek praktyczny, ak­tywny, gorliwy, pilny, odważny, ostrożny a przy tym bardzo inteli­gentny, obdarzony cierpliwością i stałością. Potrafi oddawać się dłu­gotrwałym poszukiwaniom i nie cofa się przed uciążliwą pracą.

Urodziny dzisiejsze obiecują po­wodzenie w życiu — przeważnie jednak dzięki wpływowi przyciąga­jącemu, jaki wywiera silna indywi­dualność takiego człowieka na in­nych, a także dzięki jego umiejęt­ności przystosowania się do oko­liczności.

Im więcej potrafi zapanować nad sobą samym — tym większe powo­dzenie osiągnie w życiu. Dopiero wówczas okaże się w całej pełni, jak wielką intuicję taki Lew posiada.

Ma zdolności językowe; dobry mówca (Horoskop Lew) — umiejętnie prowadzi kon­wersację i umie zabawić towarzystwo.

Wykazuje jednakże w rozmowie zbytnie skłonności do przeciwsta­wiania się innym poglądom i opozycyjności z zasady.

Usposobienie jego (Lew) jest pracowite, a umysł dość skromny, zamknięty w sobie, zdolny do wysiłków.

Lubi życie wiejskie, przyrodę, la­sy itp. i zamiłowaniem może się po­święcić studiowaniu praw przyrody.

Zawód może mu przynieść fortu­nę. Zwolennik etykiety i ceremonii i zawsze chętnie doradza innym, co powinni uczynić, udzielając im po­chwał lub nagan wedle uznania.

Zadowolony z siebie — nieraz pragnie się stać ośrodkiem po­wszechnego uwielbienia lub podzi­wu.

Będzie mu się wiodło w życiu — chociaż nie zostanie jednostką na­prawdę wybitną i nie zbierze bo­gactwa.

Dziecko tak urodzone potrze­buje opieki starannej. Powinno ono nieustannie znajdować się pod obserwacją osób starszych, nie zdając sobie jednak z tego sprawy. Inaczej zaraz zacznie udawać i oszukiwać.

Nie należy go również pozostawiać samotnym, lecz stale trzymać przy rodzicach lub sprawiedliwych wychowawcach.


 

Horoskop Lew – Kto urodził się dnia 19 sierpnia

Zawsze gotów jest do wykorzystania nadarzających sic okazyj życiowych.

 

Bardzo ambitny – okazuje zdolności do zajmowania stanowisk od­powiedzialnych i potrafi wywierać swój wpływ na innych.

Pełen godności — cieszy się wiel­kim autorytetem u swego otoczenia, na które pragnie wywierać wpływ organizujący.

Szlachetny, wspaniałomyślny, uczu­ciowy — lubi wspaniale przyjęcia i umie zabawiać swych gości. Za­zwyczaj umie budzić sympatie do siebie u ludzi.

Mało troszczy się o szczegóły ale całość jego przyjęć zawsze wypadnie doskonale. Każdy z jego gości może przejawiać swa całkowitą in­dywidualność — w niczym nie skrę­powany.

Jest to człowiek pracowity, do­bry finansista, zręczny w sprawach Przemysłu i handlu, wyróżniający się swymi zdolnościami praktycz­nymi i wykonawczymi.

To też urodziny dzisiejsze dosko­nałe są dla ludzi, którzy sprawują rządy nad innymi i w ogóle stoją na czele jakichś przedsiębiorstw, za­trudniających większą ilość pracow­ników.

Wierzy w siebie zarówno jak i w ludzkość, a ponieważ jest dość wszechstronnym, przeto potrafi oce­nić każdego wedle jego wartości i każdemu wyznaczyć odpowiednie dlań stanowisko.

Interesuje się przeszłością, histo­rią, dawnymi obyczajami, zbiera przedmioty okazałe i broń.

Do czego powinien dążyć (Horoskop Lew)? Powi­nien rozwijać się stopniowo przez spokojne rozmyślanie i zastanowie­nie się, unikając czynów zbyt pośpiesznych i impulsywnych.

Rozwija się również przez cier­pienie, zwłaszcza przykrości uczu­ciowe.

Wady. W postępowaniu swym jest nadmiernie ognisty i impulsywny, lubi spory, dowodzenia i dysku­sje, a jego charakter jest dość kłót­liwy.

Umysł jego jest niespokojny, o tendencjach destrukcyjnych, zaw­sze gotów do przeciwstawiania się, argumentowania, atakowania etc.

Co mu grozi (Lew)? W gniewie może posunąć się do czynów gwałtow­nych i nawet kogo zranić.

Samemu jemu grożą również napaści wrogów. Miejsca nisko położone nie są dla niego bezpieczne.

Do charakterystyki lwa tak urodzonego trzeba dodać, że Intere­suje się sztuką i często przyjaźni się z uczonymi lub artystami.

Dzięki swej pracy wytrwałej osią­gnie wreszcie powodzenie i będzie zbierać obfite żniwo swych wysił­ków.


 

Kto urodził się dnia 20 sierpnia

Dąży z uporem do celu, jaki sobie raz nakreślił.

 

Jest to człowiek miły, towarzy­ski, i chętnie wymienia swe poglą­dy z przyjaciółmi. Wypełnia go do­bra wola, a w stosunku do swego otoczenia żywi jak najlepsze inten­cje.

Wszechstronnie uzdolniony — nie jest egoistą i potrafi w życiu co­dziennym dawać dowody swej pra­wości i bohaterstwa, co sprawia, że jest powszechnie łubianym i zyskuje łatwo uznanie.

Jego instynkty społeczne są bar­dzo silnie rozwinięte. Bardzo jest prawdopodobnym, że będzie się sta­rał powołać do życia jakieś partie, zrzeszenia lub towarzystwa — w ce­lu współdziałania społecznego lub też podniesienia umysłowego swego otoczenia.

Uprzejmy i gościnny — chociaż często niecierpliwy — okazuje dużo zdrowego rozsądku, a gdy sobie raz jakiś cel wykreśli — dąży do niego z uporem i wytrwałością.

W życiu stosuje umiejętnie meto­dy praktyczne, dzięki którym osią­gnie powodzenie. Życie domowe i rodzinne przyczynia się również do jego kariery.

Ludzki, życzliwy — ma wiel­kie zdolności konstrukcyjne. Potrafi umiejętnie harmonizować najwięk­sze przeciwieństwa.

Ma licznych przyjaciół. Jest (Horoskop Lew) zwo­lennikiem sportów — zwłaszcza po­lowania.

Największe powodzenie czeka go we własnym kraju — niezbyt dale­ko od miejsca urodzenia. Może rów­nież osiągnąć powodzenie w związ­ku z ziemią i jej produktami (kopal­nie, rolnictwo).

Choroby. Jego organizm jest moc­ny i najczęściej cechuje go nadmiar sił życiowych. Skutecznie się opiera a w wypadku zasłab­nięcia szybko przychodzi do zdro­wia.

Ewentualne choroby, jakie mu grozić mogą — to choroby serca i reumatyzm.


 

Kto urodził się dnia 21 sierpnia

Tego życie wypełniają dzieła pożyteczne.

 

Jest to idealista, człowiek głębo­ko religijny, poszukujący wzniosłych ideałów i natchnień. Uwaga jego nieraz jest skierowana więcej na sprawy ducha, aniżeli na doczesne materialne troski życiowe.

(Horoskop Lew) Uprzejmy i przyjazny — lubi spo­kój i zgodę.

Życie jego będzie spokojne i pra­we. Wypełnią je czyny pożyteczne i miłość; przyjaciele będą mu wierni.

Jego charakter jest uprzejmy, mi­ły, stały; umiejętnie toruje sobie drogę w życiu. Przy tym jest od­ważny, przedsiębiorczy i obdarzo­ny wrodzoną umiejętnością rządzenia innymi

Natura jego chociaż dobroduszna i szlachetna — jest również silnie uczuciowa, nie pozbawiona skłonno­ści zmysłowych i podlegająca uczu­ciom namiętnym.

Jego zdolności są ponad miarę przeciętna, zarówno w dziedzinie sztuki jak i w kierunku nauk ści­słych, chociaż wątpliwym jest, czy wybierze sobie karierę naukową, gdyż życie wywiera nań silny wpływ przyciągający.

Może osiągnąć wysoki stopień uduchowienia i wznieść się do od­czucia prawdziwej miłości ducho­wej.

Wady. Dzięki jego naturze uczu­ciowej serce może go zaprowa­dzić na bezdroża.

Co mu grozi? Że jego umysł zo­stanie pochłonięty przez inne cele, do których nie zawsze może okazać sie uzdolniony i które w dodatku nie będą mu sprawiać przyjemno­ści.

Małżeństwa nieraz zawiera dwa, obydwa pomyślne i jest dobrym oj­cem rodziny.

Czeka go szczęście w miłości i powodzenie w przyjaźni.

Osiągnie cel swych ambicyj i za­kończy swój żywot w spokoju.


 

Kto urodził się dnia 22 sierpnia

Wyróżnia się swymi zdolnościami krytycznymi i analitycznymi.

 

horoskop lewLubi porządek i ścisłość. Jest przy tym dość ambitny, chętnie przewodzi nad innymi i wydaje roz­kazy.

Intelekt jego jest mocny, zarów­no jak i wola. Okazuje duże zdolno­ści praktyczne i dąży do zrobienia kariery.

Charakter jego (Horoskop Lew) jest niezwykły, niecodzienny. Szczery, prawy, szla­chetny, chętny do pomocy — gar­dzi wszystkim, co marne.

Wierny, sympatyczny, okazuje w życiu dość dużo godności włas­nej i dumy. Odznacza się wielkim poczuciem odpowiedzialności, lubi sprawować władzę i dąży do tego, aby wyrzec wpływ na swe otocze­nie i posiąść jak największy autory­tet.

Doskonały analityk i krytyk okazuje duże zdolności zarówno w kierunku teoretycznym, jak i czysto praktycznym.

Ma on własne swe projekty i pla­ny, wedle których stara się układać swe życie. W literaturze czeka go powodzenie.

Jego wady to pycha, urojenia, zbytnia buta i władczość.

Zamiast działać i osiągać pomyśl­ne realizacje życiowe — martwi się tylko i narzeka.

Zbytnio skoncentrowany na swej własnej osobie cierpliwy bywa w stosunkach.

Co mu grozi?

Życie jego może tak się ułożyć, że nie przyniesie wielkiej korzyści ani sobie ani innym.

Raczej odznaczy się jako pod­władny, aniżeli na stanowisku na­czelnym.

Jak wychować dziecko Lew tak uro­dzone?

Wewnętrzna potęga dziecka ta­kiego jest bardzo duża, co łączy się ze wszechstronnymi zdolnościami i bardzo silnym poczuciem sprawie­dliwości.

Najsilniejsza struna, jaka brzmi w jego duszy — to miłość porządku i prawa — lecz wcześnie należy się starać o uświadomienie tego poczu­cia i rozwinięcie go w dziecku, co można osiągnąć przez staranne wy­chowanie.

 

HOROSKOP LEW