ZNAK ZODIAKU KOZIOROŻEC – 6 STYCZEŃ DO 12 STYCZEŃ

 

Kto urodził się dnia 6 Styczeń

Poważny, wyrozumiały — potrafi przystosować się do otoczenia.

 

Znak zodiaku koziorożec urodzeni styczeńZnak Zodiaku Koziorożec – Jest to człowiek uprzejmy, giętki, sympatyczny — ma zaufanie do ludzi. W życiu czekają go uśmiechy losu i nieraz staje się przyjacielem i towarzyszem osób wybitnych.

Przyjaciele będą się cieszyć z nim razem, a jego wrogowie zostaną obezwładnieni dzięki jego uprzejmo­ści i wyrozumiałości; ich napaści okażą się bezskuteczne.

Do życia odnosi się bardzo po­ważnie, a zazwyczaj jest zwolenni­kiem tradycji i autorytetu. Nieraz wykazuje subtelne odczucie historii, a przejawia również głębokie zro­zumienie problemów teraźniejszości.

Prawodawstwo społeczne wielce go interesuje, a dobrobyt i szczęście całego społeczeństwa żywo go ob­chodzi.

Jest specjalnie uzdolniony do te­go, aby wykonywać plany i pro­jekty zakrojone na wielka skalę. Okazuje też zadziwiająca ciągłość wysiłków w kierunku osiągnięcia jakiegoś określonego celu. obiecu­jącego przyjemności i szybkie ko­rzyści materialne.

Koziorożec urodzony 6 Styczeń od razu jednak traci przekonanie do danej pracy, gdy jej wyniki ma­terialne wydają mu się nieznaczne.

Znak Zodiaku Koziorożec – O co powinien się troszczyć. Aby nie ulegać swym przywidzeniom i dostrzegać rzeczy takie, jakie są w istocie.

Jak wychować dziecko urodzone – 6 styczeń. Należy je kształcić specjalnie w kierunku handlowym, aby zbierało praktyczne doświad­czenia życiowe.

Kobiety urodzone dnia tego wra­żliwe i zmysłowe — wykazują zdol­ności do interesów i są dobrymi gospodyniami, starannymi i oszczęd­nymi. Okazują wiele smaku w urzą­dzaniu mieszkania jak i doświad­czenia w zarządzaniu domem. Lu­bią piękne dekoracje i ozdoby, a spe­cjalnie interesują się drogimi kamie­niami i biżuterią.

Życie koziorożca urodzonego w tym dniu układa się najczęściej pomyśl­nie i pokojowo. Mogą go dotknąć przykrości ze strony krewnych.


 

Kto urodził się dnia 7 Styczeń

Dąży do uzyskania niezależności i może ją osiągnąć.

 

Znak Zodiaku Koziorożec – Najlepiej mu się wiedzie w życiu, gdy jest głową jakiegoś przedsię­biorstwa — w koziorożec horoskop na styczeńhandlu, bankowości lub przemyśle. Potrafi on równie dobrze być panem jak i pożytecz­nym sługą. Woli jednakże rządzić.

Odznacza się poczuciem własnej siły i odwagą w poczynaniach ży­ciowych. Dąży do niezależności i osiąga też istotnie niezależne sta­nowisko jako rezultat cierpliwie i wytrwale realizowanych i dobrze obmyślanych planów. Jego przed­sięwzięcia są nieraz zuchwałe.

Wadą jego jest zbytnia ambicja. Gdy jest nierozwiniętym i niezrów­noważonym — stanowi ona dlań źródło nieustannego niepokoju i nie pozwala na osiągnięcie pełni szczę­ścia w życiu.

Niezwykła aktywność, jaka wy­pełnia jego duszę, wydaje się wów­czas osobom postronnym tylko nie­uzasadnionym niezadowoleniem z ist­niejącego porządku rzeczy.

Inne znowu źródło jego potęgi we­wnętrznej — zdolność dostosowy­wania się do okoliczności życio­wych — nabiera wówczas, gdy ma­my do czynienia z osobnikiem pry­mitywnym — zabarwienia mniej miłego. Jego szacunek dla przełożo­nych — może stać się wówczas zwyczajnym serwilizmem.

Za wszelką cenę dąży do osiąg­nięcia jak najlepszych wyników pod względem materialnym, lecz chęć zrobienia kariery może mu przesło­nić wszelkie inne horyzonty i wów­czas nie przebiera w środkach ani sposobach dojścia do upragnionego celu. Nieraz też dochodzi aż do tego, że czerpie swe dochody z wyko­rzystywania słabości lub upadku innych.

Nie można o nim powiedzieć aby był okrutnym, ale nie zna skrupu­łów w dążeniu do zadowolenia swej ambicji. Aczkolwiek nie cieszy się bynajmniej z tego, że ktoś jest od niego słabszym, nie waha się jednak wykorzystać tej okoliczności, skoro tylko ją raz skonstatuje.

Mało ma konfidentów lub przyja­ciół, a nieraz przejścia życiowe osamotniają go całkowicie. W swych zapatrywaniach jest najczęściej kon­serwatywny — ale brak mu nie­raz radości życia i wesołości.


 

Kto urodził się dnia 8 stycznia

Wierny, stały — chętnie pośredniczy i wpływa na innych ludzi.

 

 

koziorożec horoskop na styczeńZnak Zodiaku Koziorożec – Potrafi doskonale wyrażać swe myśli i przekonywać innych. Per­swazją wiele osiąga tam, gdzie nie wskórałby nic siłą. Wszystko co zdobędzie w życiu — własnym za­wdzięcza wysiłkom.

Mimo swych zamiłowań destruk­cyjnych — zdolny jest do wielkich rzeczy. Jego charakter jest bojowy, entuzjastyczny, wojowniczy, nieco nawet gwałtowny. Wykazuje też pewne skłonności do skąpstwa i tendencje melancholijne.

Znak Zodiaku Koziorożec – Jest zdecydowany — chociaż gięt­ki i umiejętny. W uczuciach swych nie jest zbyt demonstracyjny — ale pragnie mieć zawsze kogoś koło siebie i chciałby skupiać na sobie uwagę otoczenia.

Wrażliwy niezwykle na krytykę innych — sam sądzi wszystko bar­dzo surowo. W przywiązaniach swych jest wierny i stały, a jednak­że nie uniknie niepowodzeń w tej dziedzinie.

Chętnie pośredniczy i występuje w imieniu innych ludzi, a jego akcji w tym kierunku zazwyczaj towa­rzyszy powodzenie. Doskonałe re­zultaty może osiągnąć jako pośred­nik handlowy.

Również i sprawy rodzinne za­przątają jego uwagę, ożywia go bo­wiem silne pragnienie wpływania na innych ludzi, kierowania nimi, opie­kowania, protegowania itp. Czy w ten, czy w inny sposób chce przyciągnąć do siebie innych i złą­czyć ich życie ze swym życiem.

Takie tendencje są nieraz źródłem niezadowolenia i przykrości dla jego przyjaciół lub krewnych, zwłaszcza gdy jest jeszcze w wieku młodzień­czym, gdy stanie się starszy — wówczas zdobywa mądrość życiową i uczy się samoopanowania—a wte­dy słów jego słuchają ludzie z uwa­gą i z szacunkiem.

Znak zodiaku koziorożec – Im dłużej żyje — tym lepiej roz­wija swe zdolności — nieraz bardzo specjalne, a jego charakter coraz bardziej się udoskonala. Nierzadko w wieku sędziwym skupia dookoła siebie rodzinę, przyjaciół i pod­władnych, okazując uprzejmą tros­kliwość starszym i życzliwie odno­sząc się do flirtów i zabaw młodzie­ży i dzieci.

Jak wychować dziecko urodzone – 8 styczeń. Dziecko takie nie po­winno przebywać w towarzystwie ludzi szorstkich i nieokrzesanych, gdyż łatwo bardzo przejmuje ich sposób zachowania się.


 

Kto urodził się dnia 9 styczeń

Ma umysł wyrafinowany, upodobania artystyczne i temperament zmysłowy.

 

Znak zodiaku koziorożec – W naturze swej posiada zarówno dobre skłonności jak i złe. Odpo­wiednio do koziorożec horoskop na styczeńdobrych i złych właści­wości — zarówno charakteru jak i umysłu — jego przeżycia są rów­nież podwójne, przynoszące mu szczęście i nieszczęście na zmiany.

Ciekawe, że styl jego również wykazuje dwie odmiany. Raz jest bardzo poważny, ozdobny, dźwięcz­ny uroczystymi słowy — przelewa się w długich okresach: to znowu urywany, lakoniczny, lubuje się w popularnych powiedzeniach.

Nieraz przesadną uwagę zwraca na efekty związane z życiem ma­terialnym; w innym znowu przy­padku wznosi się do uroczystego patosu, aby później nieoczekiwanie zakończyć czymś trywialnym.

Znak zodiaku koziorożec – Wady. Prawdę powiedziawszy, natura takiego człowieka pozba­wioną jest szczerości, i często nie przyznaje się do prawdy nawet przed sobą samym, lecz staje w opo­zycji do wszystkiego i każdego, na jakimkolwiek tle byłaby prowadzo­na dyskusja.

Chętnie przeciwstawia się ogól­nie przyjętym wierzeniom a bywa tak, iż osoby o usposobieniu łagod­nym i ludzkim specjalnie budzą Jego agresywność.

Nieraz okazuje rozrzutność w roz­dawaniu prezentów i czynieniu za­kupów — to znowu staje się nie­zwykle ścisły i oszczędny. Wszyst­ko to po prostu zależne jest od jego fantazji.

Gdy jest w dobrym nastroju — wszystko widzi na różowo, a wów­czas jego środki materialne wydają mu się niewyczerpane.

Ale gdy przyjdzie nań okres po­nurości, co zdarza mu się często — wówczas wszystko zmienia się i wywraca na drugą stronę, a wte­dy ani dawanie prezentów ani też kupowanie czegoś nie sprawia mu najmniejszej przyjemności. Przeciwnie – potrafi nawet wtedy okazy­wać dziwne skąpstwo.

Znak zodiaku koziorożec – Co mu grozi. Jego zbyt kłótliwa i agresywna natura może go doprowadzić  do wielkich trudności życiowych.


 

Kto urodził się dnia 10 styczeń

Wierzy w siebie i działa na własna ręką.

 

Znak zodiaku koziorożec –  Spokojny, niezależny, nieugięty — sam stoi wytrwale pośród najwięk­szych zamieszek i ścierających się sit życia. Jego wrogowie sami się niszczą w bezskutecznych wysił­kach dosięgnięcia go lub zaszkodze­nia mu w jakikolwiek sposób.

Jest to charakter niezwykle pew­ny siebie i oryginalny. Przejawia dużą przedsiębiorczość w zdobywa­niu majątku. Nie lubi hałaśliwych objawów czułości i demonstracyj uczuciowych.

Znak zodiaku koziorożec – Do czego powinien dążyć. Ponie­waż skłonny jest do wielomówności — niechaj przede wszystkim stara się rozbudzić w sobie chęć milczenia i rozmyślania. Powinien również starać się odzwyczaić od swych surowych, szorstkich i po­tępiających sądów.

Zazwyczaj koziorożec ten osiąga wiek późny, a nawet przy końcu życia zacho­wuje jeszcze w pełni swe zdolności i przejawia dużą aktywność. W mło­dości życie nie szczędzi mu gory­czy, ale później jego sytuacja ustala się stopniowo.

Największe niebezpieczeństwo dla zdrowia stanowi jego niezwykła ambicja. Gdy go spotykają pod tym względem rozczarowania lub też, gdy jego nadzieje zostaną zawie­dzione — wówczas staje się nieza­dowolony i ponury, co łatwo może w konsekwencji sprowadzić ataki żółciowe lub rozstrój żołądka.

W życiu późniejszym, gdy jego warunki się poprawią — może mu dać się we znaki artretyzm. Skoro jednak powodzenie materialne każe na siebie czekać, a wąskie hory­zonty życiowe nie pozwalają mieć nadziei na lepsze perspektywy finan­sowe — wówczas jego depresja i ponurość może się przerodzić w melancholie.

Najlepsze na to lekarstwo — to nadzieja i wesołe towarzystwo. Zmiana miejsca pobytu również może wywrzeć wpływ dodatni, aby tylko mógł uniknąć samotności i miał przed sobą możliwości rozrywek towarzyskich.

Trzeba dodać, że koziorożec ten wybiera na swój pobyt zawsze miejsca uczę­szczane przez jak najlepsze towa­rzystwo i nikt tak nie interesuje się plotkami o osobach wybitnych —- jak właśnie on.


 

Kto urodził się dnia 11 Styczeń

Inteligentny, przedsiębiorczy, ma żywe poczucie honoru.

 

Znak zodiaku koziorożec – Zamknięty w sobie, poważny, spo­kojny — występuje na zewnątrz bar­dzo dostojnie, nieraz ozięble — uni­kając wszelkiej demonstracyjności. A jednak — w gruncie rzeczy — pożąda sympatii innych ludzi.

Nawet jednostki takie wysoko rozwinięte są bardzo trudne w ob­cowaniu, dzięki ich zasadniczemu dążeniu do zajęcia wyższego miej­sca od swego towarzysza. Taki człowiek potrafi w stopniu najwyż­szym wykorzystać swe zdolności 1 możliwości życiowe. Wierzy w sie­bie i polegając tylko na sobie — osiąga swe cele.

Okazuje dużą zręczność w dosto­sowywaniu się oraz zdolności na­śladowcze, a jednocześnie jest bar­dzo aktywnym fizycznie. Potrafi wszędzie gdzie potrzeba kierować innymi ludźmi i organizować ich wykazując dużo rozsądku i zdecy­dowania.

Ma wiele szacunku dla wszelkich norm życiowych, dla wyższych sfer towarzyskich i rang urzędowych. W bardzo ostry sposób rozróżnia swój stosunek do podwładnych i do przełożonych i według tego reguluje z wielką ścisłością swe zachowanie się względem nich zarówno jak i swe słowa.

Koziorożec postępując w ten sposób — błą­dzi. Gdyż okazuje zbyt wiele sza­cunku stanowiskom i urzędom zaj­mowanym przez ludzi, którzy nie­raz na to nie zasługują.

Znak zodiaku koziorożec – Wady Jego — to próżność i po­wierzchowność inteligencji przecięt­nego światowca. Dobry mówca — nieraz używa słów szorstkich lub trywialnych.

Co go dręczy niepotrzebnie. Nie­ustannie dokucza mu obawa o to, że inni go oszukują lub obmawiają, albo też przeciwdziałają mu w ten czy w inny sposób. Psuje mu to nastrój i nie pozwala odczuwać ra­dości życia.

Jego nastroje są dość zresztą zmienne podobnie Jak i koleje losu. Zdolny jest do bardzo głębokiej miłości — ale nie potrafi jej okazać na zewnątrz. Niezwykle silnie przywiązując się — odczuwa ostro udręki zazdrości, do czego jednak nie chce się przyznać.


 

Kto urodził się dnia 12 styczeń

Jest subtelny i błyskotliwy a praca lego może wydoi doskonale rezultaty.

Znak zodiaku koziorożec – Czeka go powodzenie w każdym zawodzie, który wymaga stałych wysiłków i pracowitości — dzięki czemu może zdobyć bogactwo.

Okazuje duże ambicje życiowe, potrafi umiejętnie zawierać umowy i kontrakty oraz kierować dużymi przedsiębiorstwami. Ma zdolności do literatury, nauki i sztuki stosowanej.

Gdyby się ograniczył w życiu do celów czysto praktycznych, jak np. do handlu lub przemysłu — osiągnie w nich doskonałe rezultaty. Gdy umysł jego wzniesie się w świat ducha — może osiągnąć wysoki roz­wój twórczy i uświadomienie.

Zamiłowany w reformach — nie jest to bynajmniej człowiek po­wierzchowny lecz poszukiwacz głę­bi. Potrafi doskonale prowadzić ja­kieś spekulacje na wielka skalę i kierować przedsięwzięciami nie­zwykle skomplikowanymi.

Znak zodiaku koziorożec – Na co choruje. Jego wszelkie do­legliwości fizyczne powstają z de­presji i melancholii, a stopniowo mogą się do tego dołączyć zabu­rzenia w systemie trawienia.

Najlepszym lekarstwem przeciw­działającym chorobom jest ufność, nadzieja oraz wesołe towarzystwo.

Gdy raz już poddał się swemu największemu wrogowi — depre­sji —- wówczas zmiana zajęcia i oto­czenia może mu oddać wielkie usługi.

W życiu nieraz ma zajęcia po­dwójnego rodzaju. Bardzo pracowi­ty — może się wyróżnić w zakresie życia społecznego. Jako szef ad­ministracji komunalnej lub państwo­wej i potrafi umiejętnie łagodzić an­tagonizmy społeczne.

Wie taki koziorożec dobrze, że tam, gdzie żyją większe zbiorowiska ludzkie, musi przeważać głos większości, a dzięki zdolności przekonywania — udaje mu się osiągnąć harmonie zarówno towarzyską jak i społeczną. Chętnie opiekuje się innymi i udziela im swych wskazówek.

Trudno jest rozbudzić jego entu­zjazm, lecz gdy raz porwie się do czynu — wówczas jego rozmach potęguje się stopniowo, a kontakt z szerszymi warstwami ludności powiększa jego siłę wewnętrzną i wiarę w zwycięstwo.

Toteż może się zdarzyć, że entu­zjazm tłumu wyniesie urodzo­nego – 12 styczeń –  człowieka na czoło jakiegoś ruchu społecznego. Który wyszedł z początkowych stadiów i dąży do osiągnięcia swego maksimum.

Wówczas — dzięki swemu tak­towi i subtelności. Jakie zachowuje nawet w najcięższych kryzysach — człowiek  urodzony dnia 12 styczeń mo­że zyskać uznanie ogólne i po­chwały.

 

ZNAK ZODIAKU KOZIOROŻEC