HOROSKOP NA DZIŚ KOZIOROŻEC – 13 STYCZEŃ DO 19 STYCZEŃ

 

Horoskop na dziś koziorożec – Kto urodził się dnia 13 styczeń

Może osiągnąć wyniesienie życiowe dzięki własnym wysiłkom i zasługom osobistym.

 

Horoskop na dziś koziorożec – umysł ma przenikliwy i badaw­czy — tworzy koncepcje subtelne i wykazuje Horoskop na dziś koziorożecduże zdolności anali­tyczne. Jest to bowiem czciciel intelektu, żądny poznania; studiuje chętnie dzieła poważne.

Nie znosi wtrącania się niczyjego do swego życia, ale sam również nie miesza się do spraw innych ludzi.   

Zazwyczaj jest bardzo staranny i ścisły w rachunkach finansowych i interesach, a obietnic swych do­trzymuje. Poczuwszy raz przyjaźń do kogoś – już jest dlań zawsze usposobiony życzliwie.

W rozmowie bardzo subtelny okazuje dobrą pamięć i zręcznie po­trafi opowiadać różne historie. Umie być bardzo błyskotliwy – ale również może stać się niezwykle ponury szczęśliwy — czuje się nieszczęśliw­szym od wszystkich ludzi razem wziętych. Co najciekawsze, że nie­raz nie potrafi podać prawdziwej przyczyny swych zmartwień, odpowiadających ogromowi jego cier­pienia.

Horoskop na dziś koziorożec – Jest to pracownik zdolny i wy­trwały — a mimo to przemęcza się szybko, gdyż pragnie dokonać kilku rzeczy naraz i przecenia swe siły.

Zdecydowany — jasno widzi przed sobą swój cel życiowy, a umysł jego jest przy tym niezwykle kry­tyczny. Idzie w życiu swoją dro­gą — wbrew wszelkim przeszko­dom.

W swym dążeniu do rozwoju umysłowego koziorożec może być nienasyco­ny a okazując skłonności konser­watywne — interesuje się wyda­rzeniami przeszłości.

Poczucie sprawiedliwości jest w takim koziorożcu rozwinięte dość silnie i chęt­nie uznaje czyjeś zasługi. Jednocześnie jest wymagający, a od swych podwładnych żąda wysiłków najwyższych.

Zarówno na stanowisku naczel­nym jak i drugorzędnym okazuje dużą pracowitość. Z cierpliwością i dalekowidzącą ostrożnością pra­cuje i wysila się, aby osiągnąć po­wodzenie.

Kobieta koziorożec w dniu tym urodzona chętnie oddaje przysługi innym. Jest bardzo wrażliwa i stara się zwal­czać swe pesymistyczne tendencje.


 

Kto urodził się dnia 14 styczeń

Uczuciowy, namiętny — może okazać zdolności literackie lub artystyczne.

 

Horoskop na dziś koziorożec – Jest to natura miła, delikatna, o usposobieniu szlachetnym. Jego umysł jest głęboki i subtelny, a cho­ciaż nieraz trzyma się ustalonych poglądów i ogólnie przyjętych wie­rzeń — trafnie rozumuje, przejawia­jąc zdolność do koncentracji i lo­giczność.

Nierzadko taki koziorożec obda­rzony bywa jakimiś zdolnościami twórczymi, literackimi, muzyczny­mi, a wykazuje również zdolności do mechaniki.

Typ rozwinięty jest usposobiony filantropijnie; wierny, lojalny, po­święcający się, uprzejmy, wykazuje wytrwałość i umiejętność w dosto­sowywaniu się.

Horoskop na dziś koziorożec – Przejawia w życiu dużo ostroż­ności, zwłaszcza w sprawach pie­niężnych oraz w interesach wszel­kiego rodzaju.

Może osiągnąć powodzenie na wyższych stanowiskach administra­cyjnych, w służbie państwowej, kie­rując jakimiś większymi przedsię­biorstwami, a dzięki swym dosko­nałym zdolnościom pedagogicznym może również z powodzeniem obrać karierę nauczyciela. Jego zdolności dyplomatyczne dopomagają mu w ro­bieniu interesów.

Horoskop na dziś koziorożec – Chociaż nie chce dać tego poznać po sobie — jest bardzo uczuciowy i namiętny.

Jego wadą największą jest tem­perament wyjątkowo zmysłowy, od­dany miłości i rozkoszy. Nieraz też nie potrafi utrzymać na wodzy swych uczuć i namiętności, dopu­szczając się różnych ekscesów, co może mu nawet zaszkodzić na zdro­wiu.

Organizm jego bowiem niezbyt jest silny, a chociaż z wiekiem staje się mocniejszy, to jednak niezdol­ność do opanowania swych wzbu­rzonych namiętności może go przy­prawiać o cierpienia.

Horoskop na dziś koziorożec – Co mu grozi. Dzięki tej nieopa­nowanej uczuciowości o ile nie do­stanie się w czyjeś ręce silne i pew­ne, które by potrafiły nim pokiero­wać odpowiednio — może okazy­wać w życiu chwiejność, a nawet narazić na szwank swą sytuacje życiową.

Jest dość wymowny, a styl jego jest wypracowany i ozdobny. Prag­nie uniknąć wszelkich ograniczeń, lecz okazuje też dużo fatalizmu, poddając się w milczeniu losowi.


 

Kto urodził się dnia 15 styczeń

Jest pomysłowy i wytrwały: jego wysiłki mogą przynieść żniwo obfite.

 

Horoskop na dziś koziorożec – Jest to człowiek stały, zdolny; życie jego jest uporządkowane i po­żyteczne, namiętności opanowane a umysł wysoko rozwinięty.

Horoskop na dziś koziorożec – Ostrożny, zamknięty w sobiemoże na obcych robić wrażenie nieprzystępnego a nawet pedanta. Lu­buje się w tym co jest proste i szcze­re w naturze ludzkie], a wszystko niejasne budzi w nim nieufność.

Bardzo się troszczy o to, aby inni go szanowali, cenili i okazywali mu swe zaufanie. Lecz sam — całkiem odwrotnie — jest nieufny i z trudem tylko obdarza kogoś swym zaufa­niem.

Zwraca on wielką uwagę na sto­sunki towarzyskie, a na przyjaciół wybiera sobie najchętniej osoby wy­bitne i majętne. Pamięta wszelkie daty i rocznice życia towarzyskiego i przy każdej okazji lubi brać udział w zebraniach i przyjęciach.

Horoskop na dziś koziorożec – Potrafi bawić całe towarzystwo i jest mile widzianym gościem i sym­patycznym gospodarzem.

Z szacunkiem odnosi się do auto­rytetów ogólnie przyjętych i do władzy, a specjalne upodobanie ży­wi do wspaniałego otoczenia. Jest to dlań wielką przykrością, gdy nie może się zdobyć na eleganckie ubra­nie, gdyż lubi swą strona zewnętrz­ną działać na ludzi. Nie szczędzi wysiłków i zabiegów, aby zawsze okazywać się na wysokości mody.

W poglądach swych taki koziorożec nie wyróżnia się od innych i sympatyzuje ze zda­niem przyjętym ogólnie.

W stosunku do ludzi okazuje się nieraz ojcowski i pouczający. Jest urodzonym nauczycielem i wykazuje wielkie zdolności w tym kie­runku. Co najdziwniejsze — ucznio­wie jego są mu bardzo oddani i robią postępy w naukach, pragnąc mu i się przypodobać.

Ideały swe pragnie wcielić w życie i widzieć je zrealizowane w formie praktycznej.

Horoskop na dziś koziorożec – Co mu grozi. Trudności życiowe z powodu długów i wierzycieli, od czego jednakże zawsze go wyrutuje jakaś nieoczekiwana pomyślność.


 

Kto urodził się dnia 16 styczeń

Ostrożny, zręczny – nadaje się do zajmowania stanowisk odpowiedzialnych.

 

Horoskop na dziś koziorożecHoroskop na dziś koziorożec – Wytrwały, cierpliwy, chociaż po­trafi dostosować się do warunków życiowych — stara się jednak zaw­sze wznieść ponad nie.

Jego ambicja bowiem nie daje mu spokoju i pobudza go do nieustan­nych wysiłków i nowych zamierzeń.

Taki koziorożec stopniowo rozwija się, zdobywa wiedzę i mądrość życiową, wyka­zując również zdolności dyploma­tyczne. Pracuje intensywnie i stara się przezwyciężyć wszelkie prze­szkody życiowe, których los nie szczędzi.

Praktyczny, oszczędny — jest dość skromny na zewnątrz — nie­raz zamknięty w sobie i stara się nie okazać swej wrażliwości innym.

Horoskop na dziś koziorożec – Dąży jednakże zawsze do osiągnię­cia samodzielności, która nie zaw­sze daje mu się zdobyć.

Jako mówca okazuje dużo zręcz­ności, chociaż nie potrafi uniknąć szorstkości wysłowienia.

Umysł jego jest bardzo elastycz­ny i ruchliwy; w najdrobniejsze szczegóły potrafi się troskliwie za­głębiać. Prawy, nie sprzedajny, w poczynaniach swych jest dość ostrożny.

Wszystko to co jest w życiu bły­szczące, świetne przyciąga jego za­interesowanie. Lubi wspaniałe oto­czenie, a jego natura nieraz okazuje też skłonności do wszystkiego co fantastyczne, promienne, wesołe.

Zawód dlań najlepszy związany z ziemią, jej produktami, rolnictwem, górnictwem lub przemysłem. Może być dobrym aktorem, wyższym urzędnikiem lub inżynierem.

Horoskop na dziś koziorożec – Wady urodzin z tego dnia to ego­izm, samowola, przesadna gorliwość w pracy zarówno jak i zawziętość.

Natura jego jest nierzadko pożą­dliwa i wykazuje silne tendencje do popuszczania sobie cugli.

Powinien się strzec uganiania się za błahostkami, gdyż może się to później okazać źródłem nieoczeki­wanych niepowodzeń życiowych.

Organizm niezbyt mocny — wy­kazuje nieraz skłonności do zaziębień lub też reumatyzmu. Może się też przejawiać pewna tendencja do cierpień artretycznych.

Predyspozycje chorobowe po­wstają najczęściej dzięki niedosta­tecznej przemianie materii lub też na tle zaziębień.

Na ogół urodziny te są szczęśliwe, zwłaszcza w drugiej połowie życia może mu się uśmiechnąć fortuna.


 

Kto urodził się dnia 17 styczeń

Uprzejmy, utalentowany — kocha sztukę i wyróżnia się swymi zdolnościami.

 

Horoskop na dziś koziorożec – Jest to człowiek o usposobieniu spokojnym, myślącym, uprzejmy, Horoskop na dziś koziorożecutalentowany — natura słoneczna. Zachowanie się jego jest łagodne i pokojowe.

Jednakże podrażniony i rozgnie­wany — może okazać niesłychaną surowość i potęgę, a jego siły we­wnętrzne, ukryte w głębi duszy — przejawiają się dopiero wtedy w ca­łej pełni, gdy go spotkają jakieś ciężkie przejścia.

Urodziny te potęgują idealizm i dają umiłowanie piękna. Taki koziorożec jest łagodny — lecz nieza­chwiany, ustępliwy — nie pozwala się jednak ograniczać.

Umysł głęboki o pewnych skłon­nościach mistycznych łączy się tu z naturą bardzo zmysłową — co stwarza niezwykłe napięcie psy­chiczne.

Horoskop na dziś koziorożec – Jak wychować dziecko urodzone w tym dniu. Ma ono usposobienie poważne i wydaje się być starsze aniżeli jest w istocie. Zazwyczaj jest bardzo uświadomione, nieustannie bada i analizuje wszystko dookoła zarówno jak i samego siebie — a jest przy tym dość bojaźliwe.

Stąd też nie należy mu nigdy opowiadać fantastycznych historii, gdyż mogło by to spotęgować jesz­cze więcej jego bojaźliwość.

Dziecko takie potrzebuje czułego otoczenia i uznania za swe wysiłki, czego nie należy mu odmawiać. Nie­raz wykazuje przy tym tendencję do samotności, i nie chce zadawać się ze swymi rówieśnikami.

W swych pracach szkolnych prze­jawia dużo zamiłowania i wytrwa­łości. Lubi towarzystwo starszych osób i pragnie im zawsze pomagać w pracy.

Gdy pobiera wykształcenie w za­kładzie publicznym — towarzystwo kolegów wpływa nań dodatnio, do­daje mu energii i przedsiębiorczości. Z drugiej zaś strony kontakt z ró­wieśnikami pomaga takiemu dziecku do przezwyciężenia bojaźliwości i odrywa go od niepotrzebnego za­głębiania się w analizowaniu swych przeżyć, do czego wykazuje skłonności.


 

Kto urodził się dnia 18 styczeń

Ambitny, inteligentny, interesuje się przeszłością.

 

Horoskop na dziś koziorożec – Umysł takiego człowieka jest roz­winięty i jasny, a, o ile otrzymał odpowiednie wykształcenie — może się okazać niezwykle pożytecznym a nawet wybitnym członkiem spo­łeczeństwa.

Natura jego jest dość prosta i nie­co szorstka, pozbawiona płytkości i powierzchowności przeciętnego życia zarówno jak i jego elegancji.

Usposobienie posiada dość nie­równe — czasem jest niemiłe i smut­ne. Mimo pewnej szorstkości w za­chowaniu się — natura jego jest prawdziwa, dobroduszna i uprzej­ma, a umysł bogato wyposażony.

Odczuwa silnie wartość tradycji historycznej i przeszłości, gdy cho­dzi o rozwój i postęp naprzód, wie on bowiem, iż ten rozwój bez nawiązania z przeszłością jest nie­możliwy.

Horoskop na dziś koziorożec – Bywa również zwolenni­kiem starożytności i niezwykłych studiów.

U otoczenia swego interesuje się wszystkim co dotyczy narodzin, małżeństwa i śmierci — jednakże ze strony czysto materialnej. To przywiązanie do materii może spo­wodować dużą jednostronność, któ­ra może doprowadzić do upartego, nie poddającego się perswazji łudze­nia samego siebie.

Koziorożec taki ma zamiłowanie do życia wiej­skiego. Nikt nie powątpiewa w jego prawość i ścisłość, ale ludziom bar­dziej zajętym wydaje on się pozba­wiony wdzięku i mało elegancki.

Lubi dalekie przechadzki i sporty. Mało jest ludzi, z którymi zadaje się na równej stopie; albo szuka obrony u potężniejszych, albo udziela opieki słabszym.

W miłości potrafi być bardzo egoistyczny i nie zawsze zdaje sobie z tego sprawę, że uczucie po­winno być wzajemne. Zdaje się że nie odczuwa prawdziwej zazdro­ści, lecz tylko gniew wobec tego że może być czegoś pozbawiony niewierność wydaje mu się po prostu kradzieżą.

W dzieciństwie nieraz taki koziorożec jest słaby i pozbawiony siły odpornej. Pierw­sze lata jego życia to zazwyczaj najgorszy okres.

Gdy jednak przeminie ten czas niebezpieczny — wówczas potęgują się widoki na osiągnięcie późnego wieku. W latach późniejszych staje się zazwyczaj usposobiony patriarchalnie, a jednocześnie osiąga naj­wyższy punkt swej kariery.

Może wówczas okazywać uspo­sobienie łagodne, a jako kontrast do siebie samego — szuka wesołego i przyjemnego towarzystwa.


 

Kto urodził się dnia 19 styczeń

Oryginalny, wynalazczy, chociaż jest nieraz ekscentryczny – od zasad swych nie odstępuje.

 

Horoskop na dziś koziorożec – Pilny, gorliwy, ostrożny — działa ze spokojem, powagą, cierpliwością. Jego Horoskop na dziś koziorożec styczeńzdolności umysłowe są wy­bitne, a intelekt jest ekscentryczny, nie podobny do umysłu innych ludzi. Dlatego też nierzadko wydaje się swemu otoczeniu dziwaczny.

Zawsze jest świadomy i doskonale orientuje się w sobie samym. Jego świadomość jest dojrzała i jasna.

Nie traci nigdy z oczu swej drogi w życiu i zazwyczaj udaje mu się osiągnąć swe cele. Wszelkimi jego poczynaniami rządzą zasady ścisłe i stałe. Które w życiu stosuje z pre­cyzją i pewnością powodzenia. Jest to bowiem zawsze charakter nieza­leżny, obdarzony wiarą w siebie i zdecydowaniem oraz wytrwało­ścią.

Lubi dalekie podróże i odkrycia, nieraz też interesuje się astronomią. Jego droga życiowa jest usiana sze­regiem pomyślności, a wysiłki zo­staną uwieńczone powodzeniem.

Horoskop na dziś koziorożec – Pośród ludzi urodzonych w tym dniu możemy odróżnić dwa typy:

  • Jeden jest pochłonięty całkowicie ambicjami życiowymi
  • Drugi zaś oddający się kontemplacji — wy­trwały i czysty.

Mężczyzna pragnie opiekować się innymi i patronować im, kobieta zaś nieraz z wdziękiem i czułością pod­kreśla swą słabość i potrzebę mę­skiej pomocy.

Można powiedzieć ogólnie, że w mężczyźnie urodzonym tego dnia przeważa ambicja, u kobiety zaś silniej zarysowuje się zdolność do­stosowywania się do warunków i otoczenia. Może to posunąć się tak daleko, że kobieta tak urodzona nie potrafi się skupić i rozwinąć w so­bie jakiegoś specjalnego kierunku dążeń życiowych.

Lecz nawet i w tych wypadkach, gdy wydaje się, że pragnie ona tyl­ko wszystkim się przypodobać — w gruncie rzeczy ma na celu powo­dzenie towarzyskie i uznanie.

Nie oszczędzi sobie żadnego wy­siłku i potrafi poruszyć wszelkie możliwości, aby tylko zapewnić ka­rierę swemu mężowi, bratu, ojcu lub synowi.

Horoskop na dziś koziorożec – Sprawy miłosne interesują ją spe­cjalnie w tym wypadku, gdy mogą się zakończyć stosownym małżeń­stwem.

Gdy już wreszcie uda jej się w wieku późniejszym ułożyć po­myślnie życie swych synów i có­rek zwraca wówczas swą uwa­gę na dzieci krewnych i znajomych. Ponieważ miłość i małżeństwo ode­grało wielką rolę w jej życiu — pragnie roztaczać jak największą aktywność w tym kierunku.

Dzięki swym zdolnościom dyplomatycznym umie z powodzeniem godzić zwaśnionych przyjaciół, układać nowe związki, usuwać nieporo­zumienia i łagodzić kwasy rodzinne.

 

Horoskop na dziś Koziorożec