HOROSKOP KOZIOROŻEC – 29 GRUDZIEŃ DO 5 STYCZEŃ

 

Horoskop Koziorożec – Kto urodził się dnia 29 grudzień

Zdecydowany, wynalazczy — ma silny charakter; chętnie zagłębia się w rozmyślaniach.

 

Horoskop Koziorożec grudzienHoroskop Koziorożec – Jest to natura potężna i wład­cza o wielkiej sile ekspansji. Dąży wytrwale do zajęcia najwyższego dlań możliwego stanowiska i prze­jawia dużo autokratyzmu — co zwłaszcza zaznacza się w jego życiu rodzinnym.

Znak zodiaku Koziorożec odczuwa naturalne przyciąganie do osób starszych i chętnie z nimi współdziała. Nie obawia się pono­szenia odpowiedzialności za swe czyny a lubi działać zawsze w skali jak najszerszej. Jego ambicja jest nienasycona.

Jego charakter jest bardzo zde­cydowany i nie można pomawiać go o słabość. Zdolnym jest do sil­nych przywiązań — ale we wszyst­kim co czyni przejawia pewien ego­izm. Wskutek tego nieraz jest na­rażonym na przykrości — ogarnia go uczucie rozczarowania , i prag­nienie zemsty względem osób, które zawiodły jego zaufanie.

Trzeba dodać, że jest to człowiek dość zagadkowy, podlegający dziw­nym kaprysom i fantazjom — ale mimo wszystko zdolny i wynalaz­czy.

Horoskop Koziorożec – Jego zalety — to cierpliwość, wytrwałość, ostrożność, oszczęd­ność, wiara w siebie, wierność, ucz­ciwość, sprawiedliwość, które w jed­nostkach rozwiniętych moralnie wy­stępują wyraźnie.

Horoskop Koziorożec – Jego wady. Gdy jednak pozostaje na niskim stopniu rozwoju — wów­czas ma w sobie zbyt wiele egoizmu, co przeszkadza mu w rozwoju i czy­nieniu w życiu postępów. Zazwyczaj w takim wypadku oprócz egoizmu przejawia jeszcze pogardę dla in­nych, zazdrość, urojenia, scepty­cyzm, skąpstwo i nienawiść.

Horoskop Koziorożec – Co mu grozi? Dzięki ujemnym właściwościom charakteru łatwo wy­wołuje w życiu rywalizacje, wrogo­ści i w końcu nawet może pozostać w życiu samotnym, — tak że wów­czas będzie się troszczyć już tylko wyłącznie o siebie samego.

Zawód dlań najlepszy związany z handlem, przemysłem, sprawami czysto materialnymi. W sferze in­teresów czuje się doskonale i oka­zuje zadziwiającą przenikliwość.


 

Kto urodził się dnia 30 grudnia

Zręczny, przenikliwy — potrafi wyprowadzić innych w pole.

 

Horoskop Koziorożec – Jest o człowiek poważny, obda­rzony dużymi możliwościami roz­woju. Spokojny, horoskop koziorożec dziennyskoncentrowany, cierpliwy — nie jest wolny od za­ciętości i dogmatyzmu.

Ma on bardzo charakterystyczne zamiłowanie do imponującego oto­czenia: nic nie jest dlań dostatecz­nie wielkim ani wspaniałym.

Jego natura jest dość mizantropijna, chętnie izolująca się od ludzi ale dzięki swemu nieprzeciętnemu umysłowi potrafi oderwać się od spraw powszednich i wznieść na wyżyny filozoficzne.

Wobec życia dość obojętny — jest ze siebie zadowolony. Mimo to jednak jego poczucie szczęścia i ra­dości życia nie jest zbyt wielkie.

Ciekawe są jego niezwykłe zdol­ności jako detektywa: przed jego krytycznym i przenikliwym umy­słem nic się nie ukryje. Trzeba do­dać, że koziorożce nierozwinięci tego typu potrafią bardzo zręcznie wy­prowadzać innych w pole.

Chciałby koziorożec osiągnąć uznanie ogólne i pragnie być podziwianym, chociaż nieraz nie zdaje sobie z tego spra­wy.

Niepotrzebnie przesiaduje po no­cach, co go osłabia i szkodzi jego organizmowi. Natomiast samotne medytacje, do których okazuje koziorożec za­miłowanie — wpływają nań dodat­nio i przyczyniają się do poprawie­nia jego samopoczucia.

Kiedy koziorożec rozwinie się w pełni — oka­zuje niezwykły takt, zdolności dy­plomatyczne, wytrwałość i głębię umysłową. A mimo to potrafi od­dawać się dziwacznym fantazjom nad sprawami najbardziej codzien­nymi i przyziemnymi — rozmyśla długotrwale.

Kobieta znak zodiaku koziorożec urodzona dnia tego jest dobrą panią domu, praktyczną i oszczędną. Zna się na interesach a w towarzystwie doskonale sobie daje radę. Jest bardzo rozsądną.

Ludzie urodzeni w tym dniu nie­rzadko wstępują w związki małżeń­skie z osobami starszymi od siebie lub już uprzednio zamężnymi.

Dążą do osiągnięcia jakiegoś wyż­szego celu, a w dążeniu tym wy­kazują wielką praktyczność.


 

Kto urodził się dnia 31 grudnia

Staranny, wytrwały — dzięki poparciu osób wyżej postawionych może osiągnąć wyniesienie.

 

Horoskop Koziorożec na dziśHoroskop Koziorożec – Okazuje wielką wrażliwość a jego nerwy są silnie napięte. Ma pełną świadomość swej odpowiedzialności na każdym stanowisku jakie zaj­muje.

Gdy jednak życie postawi go w po­zycji podrzędnej, nie może iść za swymi ambitnymi popędami i nie jest w stanie wywalczyć sobie nie­zależności i wolności — staje się wówczas milczący, kapryśny, pesy­mistyczny.

Należy zastrzec, że są to jednak dość rzadkie wyjątki, bowiem koziorożce urodzeni dzisiaj zazwyczaj osiągają stanowisko wybitne.

Horoskop Koziorożec – Czego się strzec winien?

Przede wszystkim — zarozumiałości, gdyż może ona zostać ukarana i spowo­dować jego upadek. Trzeba dodać, że osobie urodzonej dzisiaj grozi w ogóle upadek z wysokiego miej­sca w znaczeniu czysto fizycznym.

Dążenia takiego człowieka są am­bitne: pragnąłby poznać i przenik­nąć wszelkie doświadczenia życio­we— lecz los przeciwny nie oszczę­dzi mu również rozczarowań, a przed­siębiorstwa, w jakie się zaangażuje, mogą mu przynieść straty, a nawet zaszkodzić jego reputacji.

Tam, gdzie znak zodiaku koziorożec w życiu powinien za­pukać lekko i czekać cierpliwie — w takich właśnie okazjach pragnie wejść gwałtem przy pomocy siły. Ale gdy kładzie klucz w zamek i siłą próbuje drzwi roztworzyć — klucz łamie mu się w reku…

Horoskop Koziorożec – Do czego powinien dążyć? Gdy powściągnie swa zuchwałość i impetyczność, nauczy się spokoju i skromności, jego losy życiowe uleg­ną znacznej poprawie. Te właśnie zalety jego charakteru będą pod­stawą do zdobycia majątku. Nie­rzadko okazuje zdolności literackie lub artystyczne.

Zawód dla tego koziorożca najlepszy związany z ziemią, rolnictwem, kopalniami, nieruchomościami a także wszelkie zajęcia związane z ubraniem, poży­wieniem zarówno jak i sztuką. Tam gdzie inni tracą — on zyskuje.

Wytrzymałość jego organizmu jest niezwykłą a pośród tak urodzo­nych ludzi wielu dożywa bardzo późnego wieku.


 

Kto urodził się dnia 1 Styczeń

Mądry, rozważny, cierpliwy – jest urodzonym przywódca i organizatorem.

 

Horoskop Koziorożec – Ostrożny, opanowany — lubi stu­diować poważne zagadnienia; tam gdzie inni nie dostrzegają nic zgoła — on widzi ważne wskazówki do­tyczące biegu wydarzeń życiowych.

Jest to koziorożec rozważny, a je­go życie i dzieło skoncentrowane jest w pracy ukrytej przed wzro­kiem tłumu. Stara się wszelkimi sposobami utrzymać swe zdobycze materialne i czyni wysiłki, aby nie stracić majątku — ale mimo to gro­żą mu straty i to poważne.

Ludzie zajmujący się głębokimi filozoficznymi spekulacjami i nie­zwykłymi studiami, cieszą się jego zaufaniem. Usposobienie jego jest opiekuńcze — troszczy się o dobro­byt i powodzenie innych. Jest to człowiek szlachetny — dobroczyńca ubogich i obrońca bezbronnych.

Horoskop Koziorożec – Nie lubi pochlebstw. Ma zamiło­wanie do polowania. Chętnie dużo mówi, ale daru wymowy nie po­siada.

Horoskop Koziorożec – Czego się strzec winien? Niechaj unika wszystkiego, co zbyt ekscen­tryczne i nie oddala się zbytnio od wymagań logiki i zdrowego roz­sądku. Niechaj się strzeże niebez­pieczeństw, które mogą mu grozić w nocy.

Ambitny — dąży w życiu nie­ustannie naprzód. Cel swój życiowy osiąga przeważnie przez wytrwałą pracę, dzięki swej pilności i praco­witości. Nieraz też czuje się po­krzywdzonym lub wydaje mu się, że jego zasługi zbyt mało są uzna­wane — co powoduje dużo niepo­trzebnego podrażnienia.

Mimo, że na ogół jest bardzo po­ważny — ma poczucie dowcipu i lu­bi czytać humorystyczne opowieści.

Horoskop Koziorożec – Wady tych urodzin: mściwość, zaciętość, ponurość.

Horoskop Koziorożec – Zalety: sprawiedliwość, czystość, prawość, pracowitość.

Kobieta koziorożec w dniu tym urodzona je­szcze lepiej prowadzi interesy od mężczyzny, jest bardzo dyskretna, ostrożną i oszczędną panią domu, okazując dużo dobrego smaku w u­rządzeniu mieszkania oraz zręcz­ność w prowadzeniu gospodarstwa.

Potrafi ona sprawować skutecznie rządy nad innymi i może stać na czele instytucji zatrudniającej wielu ludzi.

Znak zodiaku koziorożec który urodził się w tym dniu – posiada przyrodzone zdolności peda­gogiczne i cierpliwie zajmuje się najdrobniejszymi szczegółami.

Taki nauczyciel dobrze sobie zda­je sprawę ze zdolności swych uczni i me wymaga od dziecka siedmio­letniego tego, co może dokonać dziecko starsze. Bardzo praktyczny w swych metodach nauczania jest uprzejmy dla swych uczni, któ­rzy mu są oddani i pragną uczynić jak największe postępy jedynie w tym celu, aby mu się przypodobać.


 

Kto urodził się dnia 2 Styczeń

Ostrożny, dyplomatyczny — pragnie wcielić swe ideały w życie.

 

Horoskop Koziorożec styczeńHoroskop Koziorożec – Zasługuje na zaufanie w zupełno­ści, jego natura wykazuje dużo po­wagi i stałości. Potrafi rozmyślać i zastanawiać się głęboko; w sku­pieniu i spokoju coraz głębiej prze­nika istotę jakiegoś zagadnienia, które go interesuje.

Dyplomatyczny, skryty — potra­fi dochować tajemnicy i strzec własnych i cudzych sekretów. Cho­ciaż nie lubi pochlebstwa — ale jest bardzo wrażliwy na słuszną ocenę swej pracy.

Życie jego nieraz upływa w wa­runkach jakie wymagają skrytości i ostrożności. Jest to natura zamk­nięta w sobie i polegająca wyłącz­nie na sobie. Nierzadko zajmuje ja­kieś stanowisko odpowiedzialne, na którym zostaje obdarzony zaufa­niem innych. Będzie to najprędzej jakieś stanowisko urzędnicze.

Ma taki koziorożec rozmaite ideały życiowe i pełen jest nadziei i ufności, że kiedyś je zrealizuje. Przez zajęcie się systematyczną pracą może prze­zwyciężyć napady melancholii, ja­kim podlega.

Horoskop Koziorożec – O co powinien się troszczyć.

O wymianę zdań i myśli z inny­mi ludźmi. Chociaż bowiem sam z niezwykłym poświeceniem się i pilnością dąży do zrealizowania swych celów — ale dzięki swej jed­nostronności — nie potrafi ocenić wysiłków innych ludzi i może do nich odnosić się niechętnie lub nie­życzliwie.

Horoskop Koziorożec – Do czego powinien dążyć.

Niechaj starannie studiuje swój charakter, poznaje jego słabe stro­ny i pracuje nad ich wzmocnie­niem.

Przyciąganie jakie wywiera wpływ ziemi na dusze takiego człowieka jest bardzo silne lecz stopniowo może zostać przezwycię­żone. Gdy rozbudzi się wewnętrz­nie i rozwinie duchowo — staje się wówczas niezmordowanym pracownikiem ducha.

To też niechaj unika patrzenia w dół — t. j. zajmowania swej uwagi na ciemnych stronach życia i niechaj oderwawszy oczy od swej osobowości stara się wznieść w świat abstrakcji.

Trudno go poruszyć z apatii w którą zazwyczaj popada pod wpły­wem przeżyć czysto materialnych. Gdy jednak raz się zacznie podno­sić — może osiągnąć znaczne wy­żyny rozwoju duchowego.


 

Kto urodził się dnia 3 Styczeń

Bystry, przedsiębiorczy – dąży do panowania nad innymi.

 

Horoskop Koziorożec – Jest to człowiek szybki, pośpiesz­ny, gorliwy, mający zamiary się­gające bardzo daleko. Pełen pod­stępów i zręczności. Skłonny jest nieraz do prowadzenia życia dra­pieżnika. W walce o swe utrzy­manie.

Umie sobie nadać pozór osiągnięcia  znakomitych rezultatów. Lub nad­zwyczajnego powodzenia, aby w ten sposób zdobyć uznanie ogólne. Dla swych oponentów potrafi być zacięty i mściwy.

Ożywia go pragnie­nie zrobienia kariery, wzniesienia się towarzyskiego i umysłowego. Przy czym pragnie w ten czy w inny sposób osiągnąć panowanie nad innymi i zdobyć jak największy au­torytet. Przeważnie udaje mu się to osiągnąć. A natury słabsze ota­czają go i podziwiają sposób jego postępowania.

Trzeba dodać, że okazuje też du­żo solidnej wytrwałości, dyploma­tycznego samoopanowania i wielki talent organizacyjny. Realizacja je­go projektów życiowych wymaga nieraz jednak dużej skrytości — są tam bowiem różne rzeczy oba­wiające się światła dziennego.

Charakterystyczną koziorożca cechą jest przypisywanie wielkiego zna­czenia wszystkiemu co materialne, zewnętrzne. Odbija się to na związ­kach jakie zawiera w życiu i przy wyborze przyjaciół — są to bo­wiem przeważnie ludzie zajmujący lepsze stanowiska.

Pilnie zwraca uwagę na ludzi dą­żących naprzód w drodze do karie­ry — natomiast odwraca się od wszystkich co spadają w dół. Chy­ba, że spadną tak nisko — że może im okazywać swą protekcję i współ­czucie na dystans, nie narażając się na niebezpieczeństwo, aby trakto­wali go jako równego sobie.

Horoskop Koziorożec – Do czego powinien dążyć.

Skoro już tak bardzo zależy mu na panowaniu nad innymi — winien również dążyć do tego, aby stać się od nich lepszym, przezwycięża­jąc swe wady: niechęć, samowolę, antypatię, zazdrość i egoizm.


 

Kto urodził się dnia 4 stycznia

Wrażliwy na osoby płci odmiennej. Pragnie uznania i hołdów.

 

Horoskop Koziorożec – Niespokojna, ambitna natura pcha go do akcji zakrojonej na szeroką skalę. Krytykuje nieraz dotychcza­sowe obyczaje lub dawne tradycje, aby w ten sposób dać pokarm swe­mu analitycznemu umysłowi. Ma skłonność do prowadzenia życia pełnego przygód i hazardu.

Nierzadko wykazuje Instynkty wojownicze, jest bardzo gorliwy w ubieganiu się za zyskiem, ma za­miłowania artystyczne a osoby płci odmiennej wywierają nań wielki wpływ. Zarówno w młodości, jak i w wieku późniejszym okazuje wielkie zainteresowanie flirtem.

Jest staranny i usłużny. Duże znaczenie przypisuje ceremoniom; sam lubi występować uroczyście i życzy sobie, aby go traktowano z szacunkiem.

Nie jest zbyt wspaniałomyślnym ani szczodrym — ale za to dość sprawiedliwym, zdecydowanym, nieraz dowcipnym i ujmującym.

Choroby do jakich może okazy­wać predyspozycję — to zaziębie­nia, reumatyzm i pewne zaburzenia w trawieniu.

Horoskop Koziorożec – Czego powinien unikać.

Pragnie uznania i hołdów i tak się zachowuje, jakby oczekiwał ich od innych. Lecz taki sposób zacho­wania się właśnie odbiera innym ludziom ochotę do wyrażania mu swego uznania. Jest to słabość, któ­rej powinien się wyzbyć czym prędzej.

Horoskop Koziorożec – Jego wady — to niezadowolenie, zarozumiałość, bojaźliwość. Pochło­nięty gorliwym wykonaniem jakiegoś projektu — nierzadko zapo­mina o idei przewodniej swej pra­cy, gubiąc się w szczegółach.

Interesuje się niezwykle miłosny­mi sprawami zarówno własnymi jak i cudzymi, gdyż „sex appeal“ odzywa się w nim bardzo silnie. Zwłaszcza jednostki nierozwinięte w obecności osób płci odmiennej odczuwają pewien niepokój i nie­rzadko zachowują się nienaturalnie. Taki koziorożec stara się wówczas być dowcipnym i zajmującym, co jednak nie zawsze mu się udaje.


 

Kto urodził się dnia 5 Styczeń

Chociaż trochę sarkastyczny i krytyczny — potrafi być dobrym przyjacielem.

 

Horoskop Koziorożec – Posiada doskonale zdolności wy­konawcze i okazuje wielka umiejęt­ność koncentrowania się na swoich celach i zamiarach, wykazując przy tym dużo rozwagi.

Jest bardzo ambitny i nieustan­nie troszczy się z bojaźnią o to, czy aby wszyscy widzą jego za­sługi i czy potrafią ocenić odpo­wiednio wyświadczane przez niego dobrodziejstwa.

W stosunku do osób obcych po­czątkowo jest nieco bojaźliwy i nie­pewny. Gdy jednak oswoi się z ludźmi — wkrótce przejawi się w pełni jego władcza natura: dąży on bowiem zawsze do tego, aby pod­dać swej woli innych.

Jest to urodzony kierownik i or­ganizator, nadający się do zajmo­wania stanowisk naczelnych. Na­tychmiast potrafi wykorzystać każ­dą nadarzającą się okazję pomyśl­ną; na ogół nie lubi pracy drobiaz­gowej — woli projektować i kiero­wać innymi.

Sprawy innych ludzi bardzo go interesują — nie znosi natomiast wtrącania się innych osób do jego życia.

Zdecydowany, władczy — umie być wymagającym. Niezwykle by­stry — przystępuje do czynu wów­czas, gdy inni jeszcze namyślają się nad swymi projektami. Gdy jednak okoliczności nie układają się dlań pomyślnie — staje się zniechęco­nym, kapryśnym, przybitym.

Potrafi być taki koziorożec zazdrosnym, krytycz­nym, szyderczym — ale jest do­brym i wiernym przyjacielem. Do­brze jest też z nim się przyjaźnić, ale źle jest mieć go za wroga — nigdy bowiem nie zapomina i nie darowuje doznanej krzywdy — czy to istotnej, czy urojonej. Z dru­giej strony raz zaprzyjaźniwszy się — wykazuje wielką stałość.

Jednakże trzeba zastrzec, że jest to na ogół umysł wojowniczy i cho­ciaż przyciąga do siebie ludzi, któ­rzy go podziwiają — nie wielu ma istotnych przyjaciół lub sympaty­ków.

Atakuje poglądy ogólnie przyję­te — wykazując cała fałszywość przeciętnej moralności i poglądów konwencjonalnych.

Niezwykłe kanciasta i dociekliwa natura — bez przerwy zajmuje się analizami charakterów ludzkich i czynów. Za wątkiem jakiejś tajem­nicy lub intrygi taki człowiek idzie jak pies myśliwski — z nieomyl­nym instynktem i wielka wytrwałością. Nie spocznie, dopóki wszyst­kiego nie wytropi.

Zdrowie dzieci tak urodzonych z początku nieszczególne — później poprawia się stopniowo i staje coraz lepsze.

Wreszcie — dzięki wielkiej wy­trzymałości organizmu, jaka rozwija się latami — znak zodiaku koziorożec urodzo­ny w tym dniu może osiągnąć sę­dziwy wiek. Posiada on bowiem w swym organizmie duże zdolności odradzania się i odnawiania swych sił życiowych — a zatem przycho­dzi szybko do zdrowia po przeby­tych niedomaganiach.

 

HOROSKOP KOZIOROŻEC