HOROSKOP CODZIENNY KOZIOROŻEC – 22 GRUDZIEŃ DO 28 GRUDZIEŃ

 

Horoskop codzienny Koziorożec – Kto urodził się dnia 22 grudzień

Przedsiębiorczy, przenikliwy — polega na sobie samym.

 

Horoskop codzienny KoziorożecHoroskop codzienny Koziorożec – Jest to czciciel intelektu, zamiło­wany w zdobywaniu wiedzy a jego dążenie do rozwoju umysłowego jest nienasycone. Ma zdolności kra­somówcze, pedagogiczne, zręcznie wyraża swe myśli a w zakresie prac technicznych może okazać duże uzdolnienie.

Koziorożec w pracy swej gorliwy—gdy pra­cuje dla siebie samego — może okazać wytrwałość niezwykłą; pra­ca dla drugich napełnia go niepo­kojem.

Umysł jego jest ostry, przenikli­wy, stawia sobie wielkie cele w ży­ciu i nie zwraca uwagi na rady przyjaciół, polegający całkowicie na swym własnym zdaniu. Okazując wysokie ambicje — dąży do zdo­bycia potęgi.

Pamięć jego jest dobra, zręcznie prowadzi konwersację i umiejętnie opowiada różne historie. Nie lubi mieszania się innych ludzi w swoje sprawy i z zasady nie wtrąca się do cudzych interesów.

Jest przedsiębiorczym — zwłasz­cza w zakresie handlu, przemysłu lub sztuki; okazuje zamiłowanie do rolnictwa, interesuje się również ko­palniami, metalurgią i odkryciami archeologicznymi.

Nieraz ma jakąś specjalną misję do spełnienia w życiu — żyje wów­czas poza współczesnymi ludźmi i nie zostaje zrozumianym przez otoczenie.

Horoskop codzienny Koziorożec – Jego życie będzie pełne wysił­ków, lecz w końcu zostanie uwień­czone powodzeniem.

Horoskop codzienny Koziorożec – Kobieta urodzona dnia tego jest niespokojna, dość przedsiębiorcza i pracowita o umyśle aktywnym; lubi podróżować i zmieniać miejsce pobytu.

Nieraz zbyt impetyczna — mimo to obdarzoną jest zaletami umysłu i serca; duszę ma dobrotliwą i mi­łosierną, a cierpienia innych bardzo ją wzruszają.

Chociaż nie chce się do tego przyznać za żadną cenę — jest za­zdrosna.

Organizm jej zazwyczaj mocny jest i zdrowy — w wieku jednak późniejszym wykazuje skłonność do reumatyzmu.


 

Kto urodził się dnia 23 grudnia

Zręczny, rozważny — potrafi dostosować sic do okoliczności życiowych.

 

Horoskop codzienny Koziorożec – Z wielkim wysiłkiem dąży do ce­lu, jaki sobie raz postawił i jaki ma przed oczymaHoroskop codzienny Koziorożec nieustannie: pragnie go widzieć zakutym w formę, zma­terializowanym, zrealizowanym jak najdokładniej.

Praktyczny, spokojny, nieustan­nie wszystko rozważający, dogma­tyczny, opanowany — ma wielkie zaufanie do własnych zdolności, jest przekonany o swym powodzeniu i wierzy święcie w słuszność swej sprawy.

Horoskop codzienny Koziorożec – Niezbyt jest towarzyski i niewielu ma tylko przyjaciół; przeważnie wi­dzi go się samego.

Jedno go tylko wypełnia pragnie­nie: osiągnięcia jak najwyższego wy­niesienia. Dąży też nieustannie do tego celu, a dzięki wytrwałości jaka go ożywia — najczęściej dopnie swego i zrealizuje swe zamierzenia.

Umysł jego bardzo subtelny i dy­plomatyczny — wykazuje nadzwy­czajne zdolności dostosowywania się do okoliczności życiowych, co po­zwala mu w życiu uzyskać dobre stanowisko i osiągnąć uznanie.

Horoskop codzienny Koziorożec – Jaka jest jego największa zaleta.

Jego główna siła polega na zdol­ności koncentrowania się na doko­nywanej pracy i na umiejętności realizowania swych ideałów i prag­nień.

O co winien się koziorożec troszczyć? Taka silna materializacja umysłu ma swo­je złe stropy, gdyż może nań spro­wadzić niezadowolenie i melancho­lię. Powinien z tym walczyć i nie poddawać się depresji.

Choroby, jakie mogą ewentualnie zaatakować jego organizm — to nie­strawność i predyspozycja do de­presji. Nieraz też niedomaga z po­wodu przepracowania. Ponieważ we wszystkim, co przedsiębierze, dąży do osiągnięcia jak największej do­skonałości — nie zawsze zdaje sobie sprawę z sit własnego organizmu i przecenia jego wytrzymałość.


 

Kto urodził się dnia 24 grudnia

Dotrzymuje swych obietnic, lecz może nie osiągnąć wszystkiego co zamierzył.

 

Horoskop codzienny KoziorożecHoroskop codzienny Koziorożec – Potrafi być poważnym z poważ­nymi a wesołym z wesołymi. Sub­telny, pełen projektów, wynalazczy, bystro orientujący się — jest uczu­ciowy i zmysłowy.

Lojalny, zamknięty w sobie, w spra­wach pieniężnych zarówno jak i w interesach jest bardzo troskliwy. Obietnic swych dotrzymuje.

Życie jego pełne jest wysiłków gorliwych, lecz kapryśnych, prze­rywanych i zmiennych.

Do małżenstwa się nie spieszy. Największe powodzenie osiągnie w zawodzie jaki wymaga pracy po­wolnej, starannej, przezornej, jak np. budownictwo, rolnictwo itp.

Horoskop codzienny Koziorożec – Co mu grozi?

Niebezpieczeństwa spowodowane przez jego własnych przyjaciół i niepowodzenia w po­czynaniach życiowych. Jego pro­tektorzy są mało solidni, a osta­teczne rezultaty jego pracy i wy­siłków życiowych mogą być nie­wielkie.

Organizm koziorożec posiada dość mocny, a z wiekiem jego siły życiowe się poprawiają i staje się coraz zdrow­szym. Choroby przeważnie powstają z powodu jego melancholijnych skłonności i depresji, jaka go czę­sto ogarnia. Powinien dążyć do te­go, aby zwalczać swe skłonności melancholijne i wszelkimi sposoba­mi starać się rozpraszać depresję jakiej często podlega gdyż szkodzi mu ona zarówno na zdrowiu jak i w karierze życiowej.

Jak wychować dziecko urodzone 24 grudnia? Jest ono bardzo wrażli­we i łatwo podlega wpływowi otoczenia. To też należy je strzec przed towarzystwem ludzi szorst­kich i prostackich, gdyż może od nich łatwo przejąć ich sposób za­chowania się.

Ma ono skłonności do arogancji i wyniosłości, na co należy zwracać uwagę, ucząc je samoopanowania i skromności — i to od najwcześ­niejszych lat życia.


 

Kto urodził się dnia 25 grudnia

Oszczędny, wyrachowany — ma zdolności dyplomatyczne.

 

Horoskop codzienny Koziorożec – Subtelny, głęboki, pilny, przezor­ny, przewidujący — jest niestrudzony, chociaż dość powolny. Oszczęd­ny, wyrachowany w zachowaniu swym jest wielce dyplomatycznym, wykazując oprócz wytrwałości rów­nież dużo skrytości.

Naturalny, prosty dzięki swej oględności i ostrożności może osiąg­nąć doskonale rezultaty w swych poczynaniach życiowych. Ma na­turę ambitną i chętnie układa sobie” szerokie plany, pełne wspaniałości i bogactwa.

Znak zodiaku koziorożec wywiera wpływ przyciągający na innych, ale swe uczucia najczęściej ukrywa. Nie znosi czułości i poca­łunków czysto konwencjonalnych; czułość swą bowiem okazuje tylko osobom, które kocha głęboko.

Dział, do jakiego znak zodiaku koziorożec wykazuje spe­cjalne uzdolnienie, to dyplomacja, prawo i działalność państwowa.

Dwa różne typy spotykamy w ży­ciu: jedni pracują ciężko, biorą na siebie olbrzymie obowiązki i zwal­czają wielkie trudności — inni na­tomiast wolą przejmować na siebie odpowiedzialność za drugich i kie­rują nimi tylko, zajmując wyższe stanowiska.

Horoskop codzienny Koziorożec – Czego się strzec winien?

Aby w swych dążeniach życiowych nie stal się nadmiernie skrytym i prze­sadnie ostrożnym — gdyż przez to sam sobie może zaszkodzić.

W organizmie swym posiada nie­przebrany zasób sil życiowych a skoro zachoruje — szybko przycho­dzi do zdrowia. Żyje najczęściej długo.

Światło jego zdolności i potęga jego ducha będzie świecić jasno i zostanie dostrzeżoną i podziwianą przez otoczenie, które okaże wiarę w takiego człowieka i w jego wie­dzę, będzie się skupiać dookoła nie­go i iść za nim.


 

Kto urodził się dnia 26 grudnia

Ma zamiłowania artystyczne i lubi towarzystwo osób pici odmiennej.

 

Horoskop codzienny Koziorożec – Jest to duch samodzielny, który polega na sobie i z siebie samego czerpie swą silę i potęgę. Posiada wszechstronne zdolności, co potrafi w życiu umiejętnie wykorzystać.

Umie skoncentrować się na swych celach życiowych i dąży do ich re­alizacji z całym wysiłkiem, na jaki go stać — niezależnie od tego, czy to będą cele dodatnie czy ujemne.

Ambitny, poważny, myślący, sub­telny — zachwyca się wszystkim co piękne, zarówno w przyrodzie jak i w sztuce; lubi towarzystwo osób płci odmiennej. Jego kolana są dość słabe. Niechętnie miesza się do spraw innych ludzi.

Horoskop codzienny Koziorożec – Wadą jego jest – egoizm i zbytnia gadatliwość, przy czym przesadza w opisywaniu swych trosk życio­wych i przykrości, jakie go spoty­kają.

Jak długo znak zodiaku koziorożec żyć będzie? Ludzie urodzeni w tym dniu mocno trzy­mają się życia i okazują doń wiel­kie przywiązanie. Osiągają też wiek sędziwy — dłuższy aniżeli inni lu­dzie. Do ostatniej chwili życia za­chowują swe zdolności oraz jasność umysłu.

Choroby jakie mogą im dolegać — to reumatyzm, niedyspozycje żo­łądka i dolegliwości podeszłego wie­ku. Zdrowie tak długo im dopisuje, jak długo pozostają czynni i ak­tywni. Skoro bowiem zostaną po­chłonięci przez sprawy życiowe — zapominają o stanach depresji i przy­bicia, jakie są ich największymi wrogami.

Jak wychować dziecko urodzone – 26 grudzień? Okazuje ono dość dużo egoizmu — to też wszelkie wysiłki wychowawców winny być skiero­wane na to, aby rozwinąć w nim pragnienie służenia innym — za­miast dążenia do zadowolenia włas­nego egoizmu.

Należy je przyuczać do umiarko­wania w jedzeniu zarówno jak i do naturalnego i prostego zachowania się — ma ono bowiem skłonność do zbytniej ostentacji i demonstracyjności, przy czym łatwo może nabrać upodobań grubych i wulgarnych.


 

Kto urodził się dnia 27 grudnia

Subtelny, sprawiedliwy — posiada wiele rozwagi.

 

Horoskop codzienny Koziorożec – Poważny i wymagający — oka­zuje dużo sympatii innym i ma współczucie dla ich słabości i ułom­ności. Rozważny, nic nie zrobi bez gruntownego zastanowienia się i dojrzałego obmyślenia.

Zręczny, ruchliwy, zawsze gotów do czynu — jest dobrym organiza­torem i potrafi kontrolować pracę innych. Zdolności jego są wybitne a energia znaczna — wobec tego w życiu sam sobie daje radę bez pomocy innych ludzi i niezależnie od otoczenia. Najszczęśliwszym czu­je się pośród swej pracy.

Horoskop codzienny Koziorożec – Jest to twórca a nie naśladowca, to też nie szuka w życiu ostentacji i taniej reklamy.

Trzeba dodać, że w zachowaniu się swym może być nieco szorstki i porywczy, a jego gesty stają się wówczas szybkie, urywane. Gniew jego wzrasta powoli i niełatwo się uspakaja. Długo pamięta doznane urazy — jednakże bez chęci mszczenia się za nie.

W uczuciach swych waha się i nie można o nim powiedzieć, aby był stałym pod względem uczuciowym; albo też znowu życie jego tak się ułoży, że doświadcza tej niestałości od innych i cierpi przez osoby ko­chane.

Horoskop codzienny Koziorożec – Czego się strzec winien?

Mimo całej swej ostrożności może jednak okazać brak przezorności, a cho­ciaż nieraz odmawia sobie, aby ra­tować innych — może zostać oszu­kanym, a nawet i okradzionym.

Aczkolwiek koziorożec okazuje dużo rezer­wy — czasami znowu bywa zbyt­nio otwartym, co może go narazić na szkody życiowe.

Stosunki z ojcem, który nierzadko ma charakter gwałtowny — nie układają się zbyt pomyślnie, co da się powiedzieć ogólnie o stosunkach rodzinnych osób urodzonych w tym dniu.

Taki koziorożec może zdobyć ma­jątek dzięki własnym wysiłkom — i daleko więcej będzie zawdzięczać swej zręczności życiowej aniżeli po­mocy innych lub spadkom.


 

Kto urodził się dnia 28 grudnia

Układa szerokie projekty i zręcznie je realizuje.

 

Horoskop codzienny Koziorożec – Dowcipny, subtelny, utalentowa­ny — potrafi też być gniewnym, Horoskop codzienny Koziorożecdrażliwym, trywialnym i podejrzli­wym. Jest bardzo czynny i aktyw­ny a czasami spełnia nawet dobre uczynki — lecz czyni to dość rzad­ko. Taktowny, sympatyczny — ła­two potrafi wyrazić swe myśli — czy to w mowie czy w piśmie.

Nie jest wolnym od przeceniania samego siebie i egoizmu. Jednakże uczucie może zaprowadzić go dość daleko. Nieco chytry i nieco bojaźliwy — całkowicie ufa tej osobie, której odda swe serce.

Chętnie służy ludzkości na planie materialnym, układa szerokie pro­jekty i okazuje zadziwiającą wy­trwałość w realizacji wszelkich przedsięwzięć, które obiecują bez­pośrednie korzyści. Gdy natomiast perspektywy materialne nie zapo­wiadają się korzystnie — łatwo się zniechęca.

Każdy człowiek urodzony dnia tego powinien być kształcony w kie­runku handlowym, nawet w wypad­ku gdy dziedziczy znaczny majątek, a to ze względu na wielkie zdolno­ści wrodzone do handlu.

Troszczy się bardzo o swój wy­gląd zewnętrzny i dba o dobrą opi­nię, a przede wszystkim stara się zachować jak najlepsze stosunki z wyższymi sferami towarzyskimi, co może go nawet narazić na znacz­ne wydatki i wpędzić w długi.

Horoskop codzienny Koziorożec – Czego powinien się wystrzegać?

Aby nie ulegał swemu zamiłowaniu do sporów i sprzeczek i nie wywo­ływał niepotrzebnych nieporozu­mień. Chociaż jest bardzo pracowi­tym — lubi jednak przebywać w złym towarzystwie. Grozi mu też niebezpieczeństwo z powodu nadużyć zmysłowych lub ekscesów.

Kobieta znak zodiaku koziorożec tak urodzona dość żywa i płocha — z wiekiem rozwinie swój charakter i stanie się wierną, odważ­ną i pewną siebie. Chociaż stara się to ukrywać wszelkimi sposobami — jest w gruncie rzeczy bardzo za­zdrosną.

Dzięki gorliwości, wytrwałości i umiejętności koncentrowania się na swej pracy osoba tak urodzona może liczyć na powodzenie. Uda jej się to, co może innemu by się nie powiodło.

 

HOROSKOP CODZIENNY KOZIOROŻEC