HOROSKOP DZIENNY BYK – MAJ

Kto urodził się dnia 7 Maj

Urodzony 7 Maj – Nie sprzeniewierza się swym ideałom.

 

horoskop byk - 7 maj do 11 majJest to bowiem człowiek (Byk – 7 maj) niezwy­kle wrażliwy, którego dusza sprag­niona jest jakichś ideałów. Gdy je raz sobie ustali — dąży później do ich zrealizowania z duża wytrwa­łością i siłą woli.

Jednakże wszystkie te cechy do­piero wówczas się przejawiają, gdy zostanie pobudzone jego zaintere­sowanie lub podrażniona ambicja. Jest bowiem na ogół dość powol­ny.

A jednocześnie umysł jego jest ostry, aktywny i nie brak mu po­mysłów oryginalnych. Jego duszę wypełniają nierzadko natchnienia artystyczne, interesuje się żywo sztuką, wykazując dość duże po­czucie koloru i słuch muzyczny.

Wywiera dość duży wpływ to­warzyski i społeczny, a w życiu ma dużo zadań do wypełnienia.

Potrzebuje jednak harmonijnego i spokojnego otoczenia. W atmosfe­rze zaś niespokojnej i gorączko­wej — nie może się skupić należy­cie i w końcu tak staje się podraż­niony, że nie czuje najmniejszej ochoty do pracy.

Jest przywiązany do życia, wy­kazuje silną zmysłowość i kochliwość, lubi towarzystwo osób płci odmiennej, ale przy tym jest cier­pliwy (byk), wytrwały i nadaje się do pracy fizycznej.

Charakter jego i nastroje ulegają zmianom. To bywa milczący — to znowu staje się bardzo rozmowny, raz wykazuje dużo pilności — w in­nym znowu wypadku zachowuje się obojętnie i biernie. Na ogół osoba urodzona 7 maj jest dość flegmatyczna — lubi wygody i zby­tek; gdy tylko nie jest podrażniony wykazuje ustępliwość, ostrożność, stałość i zaciętość.

Jest bardzo drażliwy — ale trudno go przeniknąć, gdyż nie oka­zuje tego na zewnątrz i długo tłumi gniew w sobie. W każdym razie otoczenie powinno się liczyć z jego wielką ambicją, która łatwo czuje się dotknięta.

Wówczas może okazywać nie­zadowolenie, skłonność do melan­cholii, zaciętość, upór.

Nie jest wolny od uczucia za­zdrości. Okazuje też pewien dogmatyzm — trzymając się ściśle szcze­gółów i formalnej treści słów. Nie znosi sprzeciwiania się swej woli.


 

Kto urodził się dnia 8 maj

Odznacza się wrodzonym poczuciem humoru i jest usposobiony filantropijnie.

 

Jest to człowiek dość łatwowier­ny, przyjmujący wszystko bezkry­tycznie.

Dąży on wprawdzie sam do zro­bienia majątku, ale chętnie czymś obdarzy człowieka biednego. Oka­zuje on dość horoskop byk - 7 maj do 11 majwszechstronne zainte­resowania i sympatie. Jest usposo­biony filantropijnie i z chęcią po­piera jakąś akcję dobroczynną.

Trzeba podkreślić, że na ogół Byk 8 maj jest usposobiony dość konserwatywnie i mimo całą swą serdeczność i uczuciowość okazuje nieraz upór, zacię­tość i nieustępliwość wobec innych poglądów.

Nie opuszcza go poczucie pewności siebie; jest optymista. Odznacza się pewnym poczuciem humoru i ła­two dostrzega stronę komiczną każdego człowieka.

Wadą osoby urodzonej 8 maja jest nie­zwykła skłonność do przeciwsta­wiania się innym. Z najmniejszego powodu gotów do opozycji.

Gdy tylko jest podniecony — wówczas żadne względy rozumowe ani moralne dla niego nie istnieją. Perswazje wprowadzają go w jesz­cze większą wściekłość. Najlepiej pozostawić go samemu sobie i cze­kać, póki gniew nie przeminie.

Co mu grozi (Znak Zodiaku Byk). Pragnie on okazy­wać swą wspaniałość innym, rzą­dzić i wywierać swa władzę — i przez to naturalnie, może narazić się na wrogie wystąpienia przeciw­ko sobie.

W sporach jest gniewny, drażli­wy, nieustępliwy; — to też powi­nien się wystrzegać wszczynania kłótni, a zwłaszcza wszelkich walk — grozi mu bowiem zranienie w po­jedynku.

Organizm jego jest zdrowy i moc­ny. Jako choroby najczęściej spo­tykane mogą mu dolegać kaszel, chrypka, katar lub choroby gardła.

Niechaj nie przebiera miary w je­dzeniu i piciu — aby nie narazić się na niebezpieczeństwo apopleksji.


 

Kto urodził się dnia 9 maj

Lubi zbytek i dąży do zrobienia majątku.

 

Jest to człowiek pełen pomysłów, a jego projekty nieraz się w czyn wcielają, gdyż jest on zdolnym wy­konawca.

Charakter osoby z 9 maj jest dość miły — cechuje go pewien spokój wewnętrz­ny, który potęguje się z wiekiem. Staje się wówczas coraz więcej przywiązany do wygód, użycia, zbytku i niechętnie odnosi się do rzeczy, nowych lub niezwykłych.

Posiada zdolności krasomówcze, które może doskonale rozwinąć, a także zostać przywódcą jakiejś partii politycznej.

Cechuje go umiarkowanie i po­czucie własnej potęgi. Jednakże u ludzi nierozwiniętych występuje często zbyt wielkie zadowolenie z samego siebie i niepotrzebne prze­konanie o swej wielkości — do cze­go nie ma najmniejszego nieraz po­wodu. Ta zarozumiałość nie oparta na żadnych podstawach — może zrazić do niego otoczenie.

Dobrze lubi się namyśleć zanim coś przedsięweźmie — potem jed­nakże potrafi pracować wytrwale i konsekwentnie.

Czuje wielką sympatię do sztuki — zwłaszcza stosowanej i lubi śpiew.

Dąży wytrwale do zrobienia ma­jątku i jest wielce zadowolony, skoro mu się uda osiągnąć zyski materialne. W interesach zawsze sobie zostawia na wszelki wypa­dek — zabezpieczoną możność wy­cofania się.

Wady przywiązane do urodzin Byka 9 maj — to przede wszyst­kim zbytnia drażliwość. Mało po­trzeba do tego, aby wprowadzić w gniew człowieka dziś urodzone­go. Raz podrażniony — staje się niezwykle oporny i niechętny do zgody.

Nie jest to zbyt przyjemny towa­rzysz życia — gdyż przeciwstawia się innym z najmniejszego powodu i wówczas nie ma względów dla uczuć innych osób.

Co mu grozi. Że jego wysiłki ży­ciowe pozostaną bezpłodne — czy to z powodu niepotrzebnego uporu — czy też z powodu wręcz odmien­nego — braku zdecydowania.


 

Kto urodził się dnia 10 maj

Sobie samemu zawdzięcza swe powodzenie i karierą.

 

horoskop bykJest to człowiek o dużej sile we­wnętrznej, którą przejawia w życiu i chociaż nie jest agresywny — wyzwany do walki potrafi być groźny dla innych. Nieustępliwy, niezłomny — niezachwianie wierzy w siebie.

Dzięki swym różnorodnym prze­życiom rozwija się stopniowo. De­cyduje się powoli, ale zdanie jego jest zawsze praktyczne i solidne. Umysł jego jest dość niezależny.

Urodziny 10 maj (Horoskop Byk) dają najczęściej dwa typy:

Człowiek rozwinięty, o wyższym poziomie kultury — chętnie pracuje dla dobra swego społeczeństwa za­równo jak i dla całej ludzkości. Wznosi się w życiu stopniowo do wyżyn swych ideałów, przestaje myśleć o samym sobie, a jego naj­gorętszym dążeniem jest praca dla innych.

Nierozwinięty — jest bardzo pre­tensjonalny, autokratyczny i trudno bardzo jest otoczeniu zadowolić go. Mimo wszystko — dzięki swe­mu wielkiemu egoizmowi — osiąga w końcu powodzenie materialne.

Zawód jego może dać najlepsze rezultaty w tym wypadku, o ile będzie mieć związek z ziemią, jej produktami, rolnictwem, ogrodnic­twem, lub nieruchomościami. Może być również dobrym budowniczym, .śpiewakiem, artystą.

Wady. Zawsze chce mieć słusz­ność po swej stronie. Jest uparty, a charakter Byka jest nieustępliwy i władczy, co potęguje się z wie­kiem wraz z uporem.

Pełen poczucia własnej godności i dumy — podlegać może niebez­piecznym uniesieniom i wybuchom gniewu. Nie jest również wolny od uczucia zazdrości.

Co mu grozi. W swoich przed­sięwzięciach życiowych napotkać może na przeszkody i przeciwności, a jego dążenie do niezależności mo­że właśnie doprowadzić go do za­leżności od innych.

Jego plany przemyślnie układane w celu zaszkodzenia innym — mo­gą się obrócić przeciwko jego włas­nej osobie lub interesom.

Do czego powinien dążyć. Do opanowania swej zmysłowości, któ­ra przejawia się ze zbyt wielką siłą.

Choroby. Może popaść w depre­sję psychiczną, zaś jego organizm może wykazywać predyspozycję do cierpień serca.

W końcu może osiągnąć dobre stanowisko i nawet gdyby pocho­dził z niższego stanu — zrobić ka­rierę.


 

Kto urodził się dnia 11 maj

Ostrożny, metodyczny, oszczędny — interesuje się sztukami pięknymi.

 

Jest to człowiek oryginalny, któ­ry może nawet okazać talent w ja­kimś specjalnym kierunku.horoskop byk

Umysł jego jest bardzo czujny, choć usposobienie ma milczące. Po­ważny, zastanawiający się — jest przytym bardzo obrotny i odznacza się swą silną wolą.

Troskliwie wszystko rozważa i obserwuje — i przeważnie w koń­cu doprowadzi do skutku to, co sobie postanowi.

We wszystkich swych skłonno­ściach zarówno jak i w cechach charakteru jest stały — i to rów­nież w dobrym jak i w złym.

Usposobiony (Zodiak Byk) na ogół dość przy­jaźnie dla innych — dąży jednakże do tego, aby się odosobnić od nich i wytworzyć między nimi a sobą przedział.

Cechuje go zdrowy rozsądek; umysł jego okazuje skłonności ana­lityczne. Odznacza się swymi do­brymi pomysłami, wykazuje często zdolności krasomówcze.

Jest wytrwały, obdarzony dużą siłą życiową, chociaż nieraz dość powolny.

Mimo swych skłonności materialistycznych potrafi kochać z całym od­daniem się i poświęceniem.

Jak wychować dziecko uro­dzone w znaku byka 11 maj.

Potrzebuje ono starannej opieki, przy czym należy dążyć do odzwy­czajania go od uporu i zmysłowo­ści, starając się zaszczepić mu bar­dziej idealne poglądy i regularne przyzwyczajenia, których potem stale będzie się trzymać w życiu.

Zawód dla niego najlepszy taki, gdzie zachodzi potrzeba badań dro­biazgowych i prac analitycznych. Może być doskonałym chemikiem.

Co mu grozi. Grożą mu wrogo­wie skryci i zawzięci, którzy będą się starali mu zaszkodzić. Może się im to powieść i wówczas przeszko­dzą mu w osiągnięciu jego zamia­rów i spełnieniu się projektów ży­ciowych.

 

HOROSKOP DZIENNY BYK – 7 MAJ DO 11 MAJ