Kto urodził się dnia 26 kwietnia

Urodzony 26 Kwietnia dąży do szczęścia przez miłość i może być dobrym ojcem rodziny.

 

horoskop byk - 26 kwietnia do 30 kwietniaOsoba z 26 kwietnia odznacza się silną wolą, poczu­ciem własnej godności, niezłomnością, autokratyzmem, stałością — co potęguje się z wiekiem.

Jest to człowiek mądry, rozważ­ny, uzdolniony w wielu kierun­kach — jednostka dodatnia w życiu społecznym. Do celu jaki sobie raz postawił — dąży z wielką wy­trwałością i hartem ducha. Myśli przy tym nie tylko o samym sobie, ale ma również na oku i dobro całej swej rodziny — bowiem człowiek w tym dniu urodzony potrafi być dobrym ojcem.

Ma wrodzoną zdolność przenika­nia tego co ukryte, tajemnicze, a tak­że i wszechstronne zrozumienie sy­tuacji życiowych, dzięki czemu osią­ga popularność w swej sferze i mo­że się nawet wznieść wyżej.

Odznacza się silną wolą. Cechują osobę z 26 kwietnia intensywne przeżycia psychicz­ne.

Uwielbia wszelkie piękno — za­równo w sztuce, w życiu jak i w przyrodzie. Jest też wielkim zwolennikiem płci odmiennej i po­trafi kochać namiętnie. Lubi śpiew.

Do szczęścia dąży przez miłość. Jest oszczędny, lecz nie egoistycz­ny.

Dzięki swym studiom może zdo­być wiedzę i zyskać uznanie ogól­ne. W życiu odnosi przeważnie zwycięstwa dzięki swym zdolno­ściom intelektualnym i tryumfuje nad wrogami. Jak już bowiem wspo­minaliśmy — umysł człowieka urodzonego 26 kwietnia jest bo­gato obdarzony od przyrody.

Dążeniem urodzonego 26 kwietnia jest osiągnięcie szczęścia domowego i rodzinnego a przy tym nie zapomina troszczyć się również o zdobycie majątku.

Jednakże należy zastrzec, że uro­dziny 26 kwietnia dają dwa typy:

Jeden — o usposobieniu filozo­ficznym — pogrąża się w studiach, lubi rozmyślać w samotności odda­jąc się kontemplacji, dążąc do celów wysokich.

Typ drugi — niższy — to czło­wiek nierozwinięty, który oddany jest zmysłowemu użyciu i ugania się w życiu tylko za przyjemno­ściami.

Typ wyższy może dużo w ży­ciu dokonać i zyskać uznanie po­wszechne.


 

Kto urodził się dnia 27 Kwietnia

Czeka cierpliwie na zrealizowanie swych projektów.

 

Rezolutny i przedsiębiorczy — pra­gnie zaprowadzić porządek w swych stosunkach życiowych i chce wpro­wadzać horoskop byk nowe systemy lub metody pracy.

Gdy się raz zdecyduje — czy to na coś dobrego, czy złego — wów­czas bardzo trudno mu to wyper­swadować i nawrócić go na inną drogę.

Odznacza się zazwyczaj swą wy­trwałością i czeka cierpliwie na re­alne wypełnienie się w życiu swych projektów i planów. Posiada on również i dobre zdolności wyko­nawcze — potrafi zwłaszcza rzą­dzić innymi i być kierownikiem.

Jest to człowiek (horoskop byk) zrównoważony o dobrym i sympatycznym usposo­bieniu. Umysł jego jest spokojny, nie lubujący się w zbytnich wysił­kach i dąży do tego, aby osiągnąć zadowolenie i spokój, połączony z pełnią użycia.

Dzięki temu, że ma silną wolę i jest zdecydowany — zazwyczaj osiąga cel, jaki sobie postawi w ży­ciu.

Podstawę charakteru osoby z 27 kwietnia two­rzy dążenie do miłości i przyjaźni.

A jednak mimo to, że jest bardzo przyjacielski i koleżeński — dąży do tego, aby się wyodrębnić od in­nych i stać oddzielnie. Dzięki temu dążeniu — zresztą zupełnie pod­świadomemu — grozi mu nawet pewna jednostronność.

Pomiędzy sobą, a innymi stara się podświadomie wytworzyć pew­ną przegrodę i wobec tego trudno jest bardzo z nim zaprzyjaźnić się całkowicie.

Urodziny 27 kwietnia (Horoskop Byk) są na ogół pomyślne, obdarzają wdziękiem, a nawet pięknością, darzą miłością i szczęściem.

Kto urodził się 27 kwietnia, dzięki pra­cy wytrwałej, może osiągnąć dobrą sytuację życiową. Ma on skłonno­ści do użycia i zbytku, a w życiu czeka go zadowolenie i powodze­nie.

Są to, naturalnie, tylko określe­nia ogólne, odnoszące się do więk­szości osób dziś urodzonych. W wypadkach poszczególnych mogą zachodzić wielkie odchylenia, a to zależnie od horoskopu indywidual­nego człowieka.

Kobieta dziś urodzona jest dum­na i niezależna. Żyje ona miłością— będzie dobrą matką — a czeka ją liczne potomstwo.


 

Kto urodził się dnia 28 Kwietnia

Dąży do piękna i harmonii a chętnie zajmuje się sprawami innych ludzi.

 

Jest to człowiek dość skromny, wolny od zarozumiałości, niezwykle wrażliwy i mediumiczny od­czuwa wszystko dookoła w sposób niezwykle subtelny.

Zwłaszcza piękno przyrody wy­wiera na nim wrażenie głębo­kie. Artystycznie usposobiony, o wszechstronnych zainteresowaniach umysłowych — łatwo może prze­zwyciężyć przyciąganie do rzeczy materialnych, jakie przynoszą rów­nież urodziny 28 kwietnia.

I wówczas staje się dostępny natchnieniom twórczym, dusza zaś jego może osiągnąć wysoki rozwój i zdobyć znaczną potęgę wewnętrz­ną.

Ma przed sobą stałe cele życio­we, jasno określone. Jest pracowi­ty i chętnie poświęca swój czas na okazywanie pomocy w rozwoju in­nym. Przejmuje się też łatwo tro­skami innych ludzi i chętnie zajmu­je się ich sprawami lub przychodzi im z pomocą.

Jest to człowiek pokojowy, który zaufał Opatrzności. A jednak—gdy zajdzie tego potrzeba — potrafi być również zdecydowany, zacięty, a w obronie własnych ideałów sta­je się nieustępliwy. Wyróżnia się swymi zdolnościami: pełen jest za­wsze pomysłów i nowych koncepcji.

Lubi muzykę i sztukę — wszyst­ko co upiększa i wysubtelnia ży­cie.

Dąży do zrobienia majątku, nie po to jednak, aby go tylko posia­dać, lecz, aby przy pomocy pienię­dzy kształtować swe życie jak naj­piękniej i jak najbardziej harmonij­nie.

Potrafi zarówno zdobywać pie­niądze, jak je utrzymać. Chociaż pragnie osiągnąć komfort życiowy, jednakże zbytnio nie chce się wy­silać w tym kierunku.

Co grozi osobie z 28 kwietnia.

W miłości mogą go spotkać przy­krości, a przez jedną z kobiet grozi mu nawet poważniejsze przejście życiowe.

Popełnia różne błędy dzięki zbyt jednostronnemu nastawieniu się — co potem mści się na jego losach życiowych. ,

Grozi mu również utrata mająt­ku, który zbierał przez dłuższe o­kresy zapobiegliwie i wytrwale.


 

Kto urodził się dnia 29 Kwietnia

Jest człowiekiem pokojowym, który zaufał Opatrzności.

 

horoskop dzienny bykUmysł jego (Horoskop Byk) jest nastrojony poko­jowo i życzliwie dla ludzkości. Do­okoła niego skupiają sie inni ludzie, przyciągani przez jego sympatycz­ną indywidualność. W otoczeniu swym budzi zaufanie i wiarę w sie­bie.

Pragnie osoba urodzona 29 kwietnia też wpłynąć dodatnio na swe otoczenie i podnieść je na wyższy poziom. Z chęcią zajmuje się rozpowszechnianiem nowych poglądów.

Troszczy się też o sprawy innych ludzi — chętnie pośredniczy dla do­bra innych i opiekuje się słabszymi.

Jednakże jego największe zainte­resowanie skupia się na własnym domu i rodzinie. Odczuwa on na o­gół przyciąganie do osób młod­szych, a o swe dzieci troszczy się niezwykle.

Jego dobre intencje w stosunku do krewnych zostaną wynagrodzo­ne, gdyż ci ostatni mogą mu przy­nieść korzyści życiowe.

Lubi zwierzęta i przyrodę; odczuwa przyciąganie do życia wiejskiego. Jego rodzina jest prze­ważnie dość liczna.

Czego się strzec winien człowiek urodzony 29 kwietnia (Horoskop Byk) . Chociaż posiada nadmiar sił życiowych — nieraz jednakże zapędza się za daleko, licząc na swój mocny organizm

  • czy to w zabawach, grze, użyciu
  • czy też w pracy.

W ten sposób może rozpraszać swe siły i marnować je bezpożytecznie.

Choroby. Na ogół człowiek urodzony 29 kwietnia odznacza się dobrym zdrowiem i mocnym organizmem. Ponieważ jednak ma bardzo rozwi­nięte upodobania smakowe i jest gastronomem — nieraz sobie w tym kierunku zbytnio pozwala, co może potem powodować powiększenie wątroby, niedomagania serca lub nerek.

W wieku późniejszym wszystko to może dać się we znaki dość dot­kliwie.

Trzeba podkreślić jednakże, że życie człowieka urodzonego 29 kwietnia układać się będzie łatwo i szczęśli­wie — a drogą swą kroczyć będzie łatwo i pomyślnie.


 

Kto urodził się dnia 30 kwietnia

Pewny siebie — z wiekiem przejawia coraz większe poczucie własnej godności.

 

Okazuje nieraz duże zdolno­ści intelektualne, zwłaszcza w kie­runku nauk ścisłych oraz prawni­czych. W obu tych horoskop byk - 26 kwietnia do 30 kwietniazawodach bę­dzie mu sprzyjać powodzenie.

Jest to umysł bardzo giętki po­jętny, uzdolniony. Pełen najroz­maitszych pomysłów i projektów. Może zostać dobrym matematy­kiem.

Przejawia duża pewność siebie, co w życiu praktycznym oddaje mu wielkie usługi. Potrafi również bar­dzo umiejętnie bronić swych poglą­dów i łatwo przekonywać innych.

Jest przywiązany do ogniska do­mowego i rodziny. Nieraz tak mu się życie układa, że mieszka razem z krewnymi.

Wady osoby z 30 kwietnia – przywiązane do tych uro­dzin to zbytnie pobłażanie sobie i brak hamulca w dążeniu do zado­wolenia swych zmysłów. Nieraz też człowiek urodzony 30 kwietnia (Horoskop Byk) — nierozwinięty, nie otrzymawszy odpo­wiedniego wykształcenia — żyje na niskim poziomie zmysłowego uży­cia jedynie, uganiając się za roz­rywkami, grą, etc.

Co grozi osobie urodzonej 30 kwietnia (Byk).

Sam na siebie może ściągnąć ja­kieś niepowodzenia życiowe, do czego zwłaszcza mogą się przy­czynić jego miłostki, a kobiety w o­gólności.

Jak wychować dziecko urodzone 30 kwietnia.

Przede wszystkim należy je przyzwyczajać do umiarkowania, ale nie przez same zakazy — gdyż to mało pomóc może, lecz przez własny przykład.

Ponieważ może ono okazywać pewną bierność lub obojętność — należy je wobec tego przyzwycza­jać do ćwiczeń gimnastycznych, rozwijających dobre samopoczucie i potęgujących zdrowie organizmu.

Siły życiowe człowieka tak uro­dzonego są bardzo duże. tak że mi­mo wszelkie choroby, jakim może podlegać, a które najczęściej zosta­ją spowodowane jego zmysłowymi ekscesami — żyje długo, cieszy się dobrym zdrowiem i może dojść do majątku.

Odnosi się to zwłaszcza do osób urodzonych 30 kwietnia o wschodzie słońca.

 

HOROSKOP BYK – 26 KWIETNIA DO 30 KWIETNIA