ZNAK ZODIAKU BYK – 17 MAJA DO 20 MAJA

Kto urodził się dnia 17 maja

Znak Zodiaku Byk – jest zapobiegliwy i gospodarny, co może doprowadzić go do majątku.

 

znak zodiaku bykWie czego pragnie, cel swój ma jasno określony w życiu, a w swych dążeniach jest wytrwały.

Cechuje go oszczędność. Dzięki swym wysiłkom i gospodarności osiągnie powodzenie materialne i zapobiegliwość pomoże mu w zdoby­ciu majątku.

Karierę swą (Znak Zodiaku Byk) może zrobić również dzięki- małżeństwu.

Jest to człowiek cierpliwy, który posiada zdolności wynalazcze i umie­jętność przystosowania się do wa­runków, co mu zapewni dobrą sy­tuację życiową. Życie prowadzi dość proste.

Ma on dużo oryginalnych projek­tów i dobrych pomysłów. W życiu spotyka go więcej okazyj pomyśl­nych, aniżeli sam może wykorzy­stać.

Jest wymowny i posiada dużą zdolność przekonywania innych o słuszności swego zdania.

Zawód jego może być nawet dość ekscentryczny lub niezwykły —ale w nim osiągnie powodzenie. Powie­dzie mu się również we wszystkim, co ma związek z ziemią, jej pro­duktami, rolnictwem, ogrodnictwem i kopalniami.

Czego się strzec winien (Znak Zodiaku Byk). Niechaj ma się na ostrożności przed wybu­chami gniewu i zazdrości.

Kobieta dziś urodzona powinna dążyć do tego, aby nie dać na siebie oddziaływać pochlebstwu i nie po­zwalać sobie na zbytnie uleganie namiętnościom lub sympatiom po­suniętym za daleko.

Jak wychowywać dziecko dziś urodzone. Jest ono samowolne, a po­zostawione samemu sobie staje się nieustępliwe i niewrażliwe na cier­pienia jakie sprawia innym.

Ma ono dużo sił życiowych i moc­ny organizm, a nieraz cierpi z po­wodu przejadania się. Wcześnie roz­wija się w nim silna zmysłowość.

Trzeba je przyzwyczajać do uprzej­mości, ustępliwości, sympatii dla wszystkiego co żyje, odzwyczajać zaś od okrucieństwa w stosunku do małych zwierząt, do czego nieraz okazuje skłonności.


 

Kto urodził się dnia 18 maja

Ma umysł zrównoważony i okazuje skłonności matrymonialne.

 

Jest człowiekiem czułym, serdecznym i kochliwym. Ma on (Znak Zodiaku Byk) dość silne skłonności matrymonialneznak zodiaku byk — a mi­mo to uczucia swe kieruje nieraz na złe tory.

Jest dość ambitny i pragnąłby za­jąć jakieś stanowisko bardziej wy­bitne, a dzięki swym wytrwałym wysiłkom nieraz osiąga pozycję od­powiedzialną w życiu.

Osoby wyżej stojące od niego okazują mu swą pomoc i protekcję, a wyższe sfery towarzyskie przy­czyniają się nie mało do jego ka­riery.

Chęć panowania nad innymi wy­raźnie się przebija w jego charak­terze. Dzięki swej mądrości, a rów­nież i okazywanemu taktowi oraz uprzejmości dla innych — może osiągnąć duże wpływy.

Posiada on umysł zrównoważo­ny. Stały, cierpliwy, uparty — a ce­chy te potęgują się w nim z wie­kiem — gdy raz coś sobie postano­wi — pragnie to wykonać za wszel­ką cenę.

Długo się namyśla i rozważa — ale gdy raz ustali swe zamierze­nia — wówczas dąży do swego celu z wielkim zdecydowaniem, nawet i w tym wypadku, gdyby go miało to doprowadzić do kolizji z prawem.

Na ogół życie osoby spod znak zodiaku byk płynie dość spokojnie i nie obfituje w jakieś wydarzenia nadzwyczajne.

Zazwyczaj okazuje dużo prawości i pewną szczodrość — ale czasami znowu bywa wyjątkowo oszczęd­ny. Przeważnie przychodzi do ma­jątku dzięki wykonywanemu zawo­dowi.

Jego wady — to zbytnie skoncen­trowanie się na samym sobie i przy­pisywanie swej osobie zbytniego znaczenia.

Nie jest też wolny od wady szy­derstwa, a charakter jego przyj­muje nieraz odcień zbyt władczy.

Co mu grozi. Jest to charakter dość ambitny, który jednak w swym dążeniu do zrobienia kariery nie zawsze posługuje się odpowiednimi środkami i z tego powodu może ściągnąć na siebie przewroty losu.

Z tego również powodu jego aspi­racje i dążenia mogą się wcale nie zrealizować.


 

Kto urodził się dnia 19 maja

Lubi występować okazale i panować nad tłumem.

 

horoskop 17 maja do 20 majaMa on zdolności artystyczne i po­czucie humoru — okazuje również zdolności naśladowcze.

Znak zodiaku Byk lubi uznanie i bardzo się trosz­czy o swą opinię.

Jego poglądy są najczęściej de­mokratyczne, a jednakże mimo to lubi występować okazale i wysuwać się w życiu na pierwsze miejsca.

Dąży on bowiem do potęgi i wła­dzy i przewodzenie nad innymi spra­wia mu wielką przyjemność. Prag­nie panować — niezależnie od tego, czy posiada potrzebne do tego kwa­lifikacje, czy nie.

W końcu jednakże sam zostanie opanowany — gdy popadnie w wię­zy miłości i dostanie się pod wpływ przemożny żony.

Posiada on duże zdolności organi­zacyjne i silną wolę — dzięki cze­mu może się wybić w życiu. Powo­dzenie czeka go zarówno na polu sztuki jak też i w zawodach mają­cych coś wspólnego z ziemią — w rolnictwie, ogrodnictwie, a także w związku z kopalniami i ich pro­duktami.

Urodziny dzisiejsze przynoszą szanse korzystne na zrobienie ka­riery i zdobycie majątku, czy to dzięki interesom, pomyślnej lokacie kapitałów, czy też przez akcje, przedsiębiorstwa publiczne itp.

Kto urodził się 19 maja (Znak Zodiaku Byk) może rów­nież otrzymać spadek po rodzicach lub krewnych.

Organizm jego jest silny i wyka­zuje dużo sił życiowych.

Wady. Umysł jego jest nieraz fantastyczny, zazdrosny, despotycz­ny. Nie jest samodzielny i pożycza sobie myśli, idei i natchnień od in­nych.

Czego się strzec winien. Jego ży­cie obfituje w dziwne przygody i wydarzenia. Niechaj zatem będzie ostrożny i strzeże się nieszczęśli­wych wypadków.

Kobieta urodzona 19 maja — panuje nad mężem i nad swą rodziną. Dzię­ki mężowi może osiągnąć majątek.


 

Kto urodził się dnia 20 maja

Stały, nieugięty, nieustępliwy—jest przyjazny, sympatyczny, uczuciowy.

 

Zdecydowany, cierpliwy, wytrwa­ły, praktyczny — wyróżnia się swy­mi zdolnościami wykonawczymi. Jest dość horoskop 17 maja do 20 majakonserwatywny, ale przy tym jego zainteresowania umysłowe są wszechstronne. Im dalej posuwa się w lata — tym bardziej staje się stały, nie ugięty, zamknięty w sobie, poważny, nakazujący szacunek.

Trzeba jednak podkreślić, że mi­mo nieustępliwości odznacza się swymi gorącymi uczuciami. Jest to przeważnie dobrze usposobiony, przyjazny, sympatyczny, szlachetny człowiek.

Jego wewnętrzny charakter jest pełen godności i dość władczy. Ostrożny, rozważny — decyduje się powoli, ale jego zdanie jest zawsze solidne i ma duża wartość prak­tyczna.

Jest wielkim zwolennikiem piękna w przyrodzie zarówno jak i w sztu­ce — zwłaszcza lubi zbytek arty­styczny, piękne otoczenie i piękną architekturę. Okazuje też sam nie­raz zdolności artystyczne i kon­strukcyjne, co przejawia się rów­nież i w kierunku architektonicznym.

Lubuje się w spełnianiu czynów sprawiających innym przyjemność i okazuje skłonności filantropijne (Znak Zodiaku Byk).

Jego największą wadą jest zbyt­nia chęć wypoczynku i niechęć do czynienia wysiłków. Ta tendencja do łatwego życia i inercji może narazić go na większe przykrości życiowe.

Do czego powinien dążyć. Nie­chaj stara się przezwyciężyć swą zmysłowość i przyciąganie materii, które tak silnie odczuwa — i wznieść duszę swą do wyżyn abstrakcji.

Niechaj więc stara się w życiu dopomóc sobie samemu podobnie jak dopomógł wielu innym.

Człowieka tak urodzonego czeka zazwyczaj dość szeroki zakres wpły­wów życiowych — a jego wysiłki zostają nieraz uwieńczone powo­dzeniem.

 

ZNAK ZODIAKU BYK