Kto urodził się dnia 12 maja

Urodzony 12 maja – powinien wystrzegać się zmysłowości.

 

Horoskop dzienny byk - 12 maja do 16 majaOsoba z 12 maja to człowiek usposobiony przyjaźnie, dość pokojowo i ustępli­wy. Uczuciowy, wrażliwy — oka­zuje stałość w swych przywiązaniach.

Posiada on zdolności przystoso­wywania się do sytuacji życiowych. Dzięki związkom z innymi może osiągnąć w życiu znaczne korzyści.

Oddani przyjaciele okażą człowiekowi urodzonemu 12 maja (Byk) dużą pomoc.

Potrafi swe życie urządzić harmonijnie, ma dobry gust i trosz­czy się o upiększenie swego oto­czenia. Niezwykle interesuje go sztuka — zwłaszcza odczuwa przy­ciąganie do śpiewu i muzyki w ogól­ności.

Dzięki tym swoim upodobaniom może (Byk – 12 maja) nawet zostać artystą — mu­zykiem, malarzem, ewentualnie — literatem. Okazuje duża zręczność w pracy ręcznej, co pozwala mu osiągnąć doskonale rezultaty w dzie­dzinie sztuki stosowanej. Może być również dobrym chirurgiem.

Jego wysiłki uwieńczy w końcu powodzenie, a dzięki swej pracy pilnej i wytrwałej zdobędzie zarów­no majątek jak i pozyska przyjaciół. Powodzenie swoje w życiu będzie zawdzięczać raczej swym wysiłkom indywidualnym aniżeli kaprysom fortuny.

Osoba z 12 maja posiada nadmiar sił życio­wych, które rozprasza na wsze strony, czy to w sporcie, czy w miłostkach lub pracy.

Sam sobie szkodzi przez swe za­miłowania gastronomiczne, i dzięki temu może nawet chorować na wą­trobę lub nerki. Okazuje też nieraz skłonność do tycia.

Osoby urodzone 12 maja o wschodzie słoń­ca są zdrowsze i bardziej odporne na choroby aniżeli osoby urodzone w nocy.

Wady. Typ nierozwinięty łatwo wybucha gniewem — a wówczas trudno go uspokoić.

Jest kapryśny, opanowany przez swe namiętności. Chociaż leniwy — skłonny jest do wybryków. Wład­czy, nadmiernie krytyczny — nie­ustannie szuka błędów w postępo­waniu Innych.


 

Kto urodził się dnia 13 maja

Potrafi umiejętnie zawierać układy i kompromisy.

 

Posiada niezwykłą wrażliwość i jest usposobiony bardzo serdecz­nie, a z tego powodu może nawet zostać łatwoHoroskop dzienny byk - 12 maja do 16 maja wyprowadzony w po­le przez innych.

Jego pewność siebie, przekonanie o swej wartości i siła wewnętrzna są bardzo duże, ale zdolności umy­słowe dość przeciętne. Okazuje na­tomiast osoba z 13 maja (Byk) zdolności polityczne i to w dość wysokim stopniu, co zwłasz­cza przejawia się w umiejętnym za­wieraniu układów i kompromisów.

Pełen namiętności, zamiarów, pro­jektów — za wszelką cenę pragnie osiągnąć pomyślną realizację swych celów i zamierzeń.

Wady swe może najłatwiej opa­nować i przezwyciężyć przez mi­łość.

Co grozi urodzonemu 13 maja. Że może spaść z ja­kiegoś wysokiego miejsca lub ulec nieszczęśliwemu wypadkowi.

Podobnież i na wysokim stano­wisku, jakie mógłby osiągnąć w ży­ciu — grożą mu też przewroty na­głe, połączone z niebezpieczeństwem upadku.

Polega wprawdzie na samym so­bie i na swych zdolnościach — lecz to może go zaprowadzić właśnie zbyt daleko i w końcu zabierze się do różnych spraw, o których ma niedostatecznie wyrobione pojęcie.

Również i jego wygórowana am­bicja może go wciągnąć w niebez­pieczne sytuacje.

Jak wychować dziecko (znak zodiaku Byk) uro­dzone 13 maja. Jest ono najczęściej samo­wolne i za wszelką cenę pragnie działać na własną rękę. Ma jednak dużo wytrwałości i chętnie idzie za przykładem innych. Dlatego też wy­chowawcy powinni je strzec sta­rannie przed nieodpowiednim to­warzystwem, od którego może prze­jąć niepożądane właściwości i cechy charakteru.

Chociaż jest bardzo uparte — można, do niego trafić przez sym­patię i miłość. Ma ono wrodzone poczucie piękna, dążenie do elegan­cji, zainteresowania artystyczne — które należy rozwijać.

Przede wszystkim powinno się je przyzwyczajać do posłuszeństwa prawu — i zahamować tendencję do samowoli.


 

Kto urodził się dnia 14 maja

Może swymi zdolnościami pokierować nieodpowiednio.

 

Charakter jego wykazuje cechy dość kontrastowe. Chociaż jest cier­pliwym pracownikiem i usposobio­nym na ogół dość skromnie — po­trafi być również bezlitosny i ego­istyczny.

Stara się on odpowiedzieć wy­maganiom, jakie mu stawiają inni — mimo to jednak najczęściej swymi zdolnościami pokieruje nieodpowie­dnio.

Wady przywiązane do urodzin 14 maja to przede wszystkim charakter dość cierpki — a w po­czynaniach swych chwiejny nieraz i slaby.

Co mu grozi. Jest zbyt łatwo­wierny w stosunku do ludzi i źle umieszcza swe zaufanie. To też zo­stanie ono nadużyte.

Do czego powinien dążyć. Prze­de wszystkim do opanowania swej zmysłowości — a zwłaszcza powi­nien pod tym względem poskramiać swą wyobraźnie.

Gdy przezwycięży swe namiętno­ści staje się prawy i wierny i może dokonać wielkich rzeczy.

Okazuje wówczas niezwykłą po­tęgę umysłową, idzie za postępem czasu i szeroko stosuje w życiu społecznym nowe odkrycia i wy­nalazki.

Może też osiągnąć niezwykły roz­wój i przejawiać jakiś bardzo ory­ginalny talent.

Nie powinien zapominać, że naj­większe ze wszystkich zawojowań — jest opanowanie samego siebie.

Kto urodził się 14 maja (Horoskop Byk) — powinien od czasu do czasu przebywać w sa­motności, która jest dla niego źró­dłem potęgi wewnętrznej. O ile cho­dzi zwłaszcza o ważniejsze decyzje — powinien je przedsiębrać w samotności, gdyż inaczej może podlegać wpływowi otoczenia, na który jest bardzo wrażliwy.


 

Kto urodził się dnia 15 maja

Potrzebuje starannego wychowania w dzieciństwie.

 

Horoskop dzienny bykOdznacza się on swoja intuicją i może okazać zdolności poetyckie. Lubi życie samotne.

Jest to człowiek o charakterze dość dziwnym i nie często spoty­kanym. Chociaż znajduje się pośród ludzi — jest im nieraz obcy — żyje bowiem jakby we własnym swoim świecie myślowym i oka­zuje lekceważenie dla uznania i sławy.

Stały, wytrwały, bardzo odważ­ny, okazuje w życiu wielka aktyw­ność i rozwija znaczną ekspansję.

Nieco szorstki w swym zacho­waniu, dąży do oddzielenia się od innych.

Natura jego jest wyniosła i dum­na. Chociaż na ogół prawy — jest to charakter (Byk) marsowy, nie cofający się przed użyciem siły. Dąży on do zapewnienia sobie słuszności w ży­ciu nie tyle przez własne zasługi i pracę, co przez zręczne wykorzy­stanie okoliczności a także i użycie przemocy.

Nieraz też w życiu rozmaici ludzie stają się jego podwładnymi i zależą od niego. Przyjaciół jednakże po­siada tylko nielicznych.

Co grozi osobie z 15 maja. Że koniec jego ży­cia może być niepomyślny, a w każ­dym razie nieprzyjemny.

Dziecko urodzone 15 maja (znak zodiaku Byk) potrzebuje starannego wychowania. Pozosta­wione bowiem samemu sobie może stać się złośliwe, kłamliwe, i dążyć do zadowolenia jedynie swych żądz, dopuszczając się nawet fałszów w tym celu lub kłamstwa.

Pragnie ono również zagarnąć przemocą cudzą własność, a nie pil­nowane staje się bardzo zuchwałe i przejawia instynkty niszczyciel­skie.


 

Kto urodził się dnia 16 maja

Jest inteligentny, władczy i lubi spokój domowy.

 

Jest to człowiek o charakterze dość sympatycznym, uczuciowy, wrażliwy, odznaczający się swą in­teligencją, zdolnyHoroskop dzienny byk do głębokiej mi­łości.

Wysokie uświadomienie połączo­ne z dobrocią — to najgłówniejsze cechy jego charakteru.

A jednak potrafi on być również surowy i bez skrupułów, a chociaż jest usposobiony pokojowo — dą­ży jednak do władzy i osiągnięcia autorytetu.

Wierzy niezachwianie we własną potęgę i jest przekonany o swych zdolnościach; okazuje wielką skrytość i rezerwę.

Pragnie on prowadzić życie człowieka publicznego, roztaczać wszechstronną aktywność towarzy­ską, a spełnianie obowiązków spo­łecznych sprawia mu przyjemność i daje zadowolenie.

Lubi spokój domowy i potrafi mimo cale przekonanie o swej słusz­ności i wielkości zdobyć się na tolerancyjność i życzliwość dla innych.

Ma osoba z 16 maja wielu przyjaciół i znajo­mych — ale tylko nieliczni z nich okażą się pożyteczni w życiu. Związki zaś z przyjaciółmi w inte­resach — przyniosą straty.

Wrogowie — chociaż nieliczni przyczynią jednakże dużo zmar­twienia.

Sprawy majątkowe w młodości przedstawiają się zazwyczaj nie­szczególnie. Sytuacja materialna po­prawia się jednakże w połowie ży­cia, a to dzięki zapobiegliwości, jaką rozwija.

Małżeństwo osoby urodzonej 16 maja (Byk) nie jest wolne od dysharmonii.

 

 

HOROSKOP BYK – 12 MAJA DO 16 MAJA