HOROSKOP BYK – OD 1 MAJA DO 6 MAJA

Kto urodził się dnia 1 maja

Urodzony 1 maja – oszczędny, dobry organizator, ma głowę do interesów

 

horoskop dzienny byk urodzeni - 1 maja do 6 majaTowarzyski, obrotny, na ogół dość sympatyczny — jest bogato uposażony od przyrody i posiada duże wrodzone zdolności.

Urodzony 1 maja (Byk) to człowiek wspaniałomyśl­ny, wykazujący nieraz usposobie­nie entuzjastyczne oraz talenty artystyczne. Za swe usposobienie sympatyczne i towarzyskie jest o­gólnie lubiany. Zwłaszcza w go­dzinach wieczornych wykazuje du­że ożywienie i rozmowność; lubi towarzystwo osób płci odmiennej.

Pod względem moralnym osoba z 1 maja przed­stawia się dość dodatnio, wykazu­jąc wytrwałość, wolę potęgującą się z wiekiem oraz życzliwość i u­przejmość, która jednakże całkowi­cie znika, gdy go się rozgniewa. Wówczas potrafi się stać bardzo złośliwy i zawzięty.

Umie słuchać z zajęciem, koncen­trować się na swej pracy i milczeć wtedy, gdy tego wymaga sytuacja życiowa. Idee osoby urodzonej 1 maja nie są zbyt wzniosłe, ale nie są też całkiem przyziemne.

Jego zdolności są przede wszyst­kim rodzaju praktycznego i organi­zacyjnego, co zarówno przejawia się w interesach związanych z zie­mią, nieruchomościami, budowlami, jak i w zakresie polityki. Swe pro­jekty potrafi wcielać w życie z du­żą praktycznością, wykazując zdol­ności konstrukcyjne.

Usposobiony jest dość matrymo­nialnie i przywiązany jest do ro­dziny. Lubi dzieci i chciałby ich mieć jak najwięcej.

Człowiek urodzony 1 maja jest prawdziwie osz­czędny — co jednak może też prze­rodzić się w skąpstwo.

Trzeba dodać, że jego usposobie­nie jest prawe, a uczucia szlachet­ne. Dzięki popularności, jaką się nieraz cieszy oraz uznaniu, jakie spotyka jego czyny — łatwo może zostać wyniesiony na dobre sta­nowisko życiowe, a nawet uzyskać jakieś wyróżnienia lub odznaczenia.

Kto urodził się 1 maja (horoskop byk), dzięki wielkiej pewności siebie zatriumfuje nad wrogami. Karierę swą osiągnie dzięki niezwykłej bystrości i prze­nikliwości w interesach.

Gdy urodził się biedny — otwo­rzy się przed nim możliwość zdo­bycia majątku i uznania. Gdy uro­dził się bogaty — może również zdobyć ogólny szacunek, dzięki swej subtelności i dystynkcji.

Czy w ten, czy w inny sposób osoba urodzona 1 maja może przy wysiłkach osiągnąć wy­niesienie, lub co najmniej dobrą sy­tuację życiową.


 

Kto urodził się dnia 2 maja

Silnie odczuwa wszelkie sympatie i antypatie.

 

Wytrwały, pracowity — ścisły jest w życiu, co przejawia się nawet w drobiazgach. Osoba z 2 maja interesuje się horoskop dzienny byk urodzeni - 1 maja do 6 majastudiami naukowymi, zarówno jak i doświadczeniami praktycznymi, ale jego zdolności intelektualne nie są nadzwyczajne.

Łączy w sobie stałość charakte­ru z dobrocią, ale przy tym może się również przejawiać wielka wia­ra w siebie w połączeniu z uporem, co potęguje się z wiekiem Ale na ogół jest dość życzliwie usposobio­ny do ogółu ludzkości i ożywiają go dobre intencje.

Natura osoby z 2 maja (Byk) wykazuje nieraz różno­rodne przeciwieństwa. Z jednej strony jest dogmatyczny, konser­watywny i ma wielkie pojecie o sa­mym sobie — a z drugiej znowu — potrafi się nieraz dostosować do swego otoczenia, a zwłaszcza tej części społeczeństwa, jaka go po­wołuje do czynu. Łatwo też może zająć stanowisko wysunięte, na któ­rym będzie kierować innymi ludź­mi.

Okazuje takt, stałość, dobroduszność i jest pełen oddania w przy­jaźni, ale gdy mu się sprzeci­wiać — może okazywać dużą za­wziętość, a doprowadzony do pasji, staje się wprost niepoczytalny.

Gdy jest nastrojony życzliwie, wówczas jest bardzo lojalny w sto­sunku do innych ludzi i pozostaje tak długo póki może nimi rządzić i kroczyć własną swą drogą. Nie lubi mieszania się innych ludzi do jego spraw, a opór stawiany może go pobudzić do wielkiego gniewu.

W ruchach dość powolny (Horoskop Byk), potrafi sobie zawsze wynaleźć coś przy­jemnego i nie opuszcza okazyj użycia dobrych rzeczy świata tego.

Ma dobrą pamięć. Odczuwa bar­dzo silnie wszelkie sympatie i an­typatie, przy czym jednak najczę­ściej wydaje mu się, że osoby, do których czuje sympatię są jednost­kami wybranymi, stojącymi bardzo wysoko moralnie. Ludzi zaś, którzy budzą jego antypatię uważa za nik­czemników.

Osoba z 2 maja to człowiek silnych uczuć. Sympatyczny z natury, ma odda­nych przyjaciół, pragnie przypodo­bać się innym i umie wywołać ży­czliwe uczucia dla siebie pośród swego otoczenia.

Trzeba też przyznać, że dąży naj­częściej do pokoju i zgody powsze­chnej, a z osobami o podobnym cha­rakterze chętnie zawiera związki.

Jest to jednostka dość pracowita i może się stać pożytecznym człon­kiem społeczeństwa, zadowalającym się tym, co przypadnie na jego do­lę w życiu.

Jest to natura pełna ufności w opatrzność o usposobieniu wesołym i szczęśliwym.


 

Kto urodził się dnia 3 maja

Lubi podejmować gościnnie swych przyjaciół, ale umie być również mściwym wrogiem.

 

Jest to człowiek subtelny, o na­turze artystycznej, a przy tym oka­zuje jednak również i zdolności do interesów.

Nastrojowy, bardzo wrażliwy i czuły — potrafi odczuwać nastro­je innych ludzi i umie nieraz nawet odgadnąć ich myśli.

Prawy, współczujący Innym, po­trafi wziąć na swe barki troski i zmartwienia swego otoczenia lub rodziny. Nieraz jest usposobiony altruistycznie i pragnie zdobyć ma­jątek, aby przy jego pomocy świad­czyć dobro innym ludziom.

Wywiera urodzony 3 maja (Byk) zazwyczaj pewien wpływ na swe otoczenie. Potrafi się umiejętnie koncentrować na swych celach życiowych, zarówno jak w pracy umysłowej.

Na ogół jest dość lubiany przez podwładnych. Jest odważny, nie­raz stanowczy — a przy tym po­trafi być uprzejmy. O ile go się nie drażni, może być nieraz uspo­sobiony nawet bardzo wspaniało­myślnie.

Bardzo jest przywiązany do uży­cia we wszelkich jego formach. Lu­bi urządzać przyjęcia dla swych przyjaciół.

Bez ważniejszych powodów nie zmienia łatwo miejsca swego po­bytu i przywiązuje się doń. Pragnie on (Horoskop Byk) tam pozostać, gdzie mu dobrze się wiedzie, a największe powodze­nie może osiągnąć w tych zawodach, które wymagają stałych i powolnych wysiłków. Chętnie słucha swego dźwięcznego głosu przemawiając i lubi śpiewać. Na ogół osoba urodzona 3 maja to zwo­lennik muzyki, obdarzony zazwy­czaj dobrym słuchem.

Nie niepokoi się niepotrzebnie i nie krytykuje bez ważnych powo­dów. Można na nim polegać we wszelkich sprawach praktycznych i materialnych. Spokojny, zastana­wiający się, potrafi być pracow­nikiem niezmordowanym, mimo zmienne nastroje i uczucia.

Rzadko tylko nie wstępuje w związki małżeńskie i najczęściej staje się szczęśliwym ojcem rodzi­ny.

Urodziny 3 maja (Horoskop Byk) dają dużo sił życiowych.

Natura tego człowieka (Byk) jest dość dziwna i w życiu dzięki temu prze­chodzi nieraz rozmaite walki i wstrząśnienia, do których sam dał powód swym zachowaniem.

O ile uda mu się poskromić cho­ciaż w części wrodzona chęć uży­cia — osiąga wówczas zazwyczaj wiek sędziwy.


 

Kto urodził się dnia 4 maja

Pracowity, uczuciowy, chociaż lubi wymianę poglądów jest jednak dość uparty.

 

horoskop dzienny bykLubi rozmyślania samotne, chęt­nie prowadzi studia i może zdobyć nawet głębszą wiedzę. A jednocze­śnie jego zainteresowania życiowe są również bardzo praktyczne.

Charakter urodzonego 4 maja (Horoskop Byk) wykazuje liczne kontrasty.

Jest to bowiem człowiek podle­gający licznym wpływom, a jedno­cześnie jest bardzo zdecydowany, a nawet nieraz dogmatyczny, po­trafi też być bardzo stanowczy, a również i samowolny.

Jego najważniejszą cechą jest niewątpliwie upór — mocno wierzy w siebie i zawzięcie broni swego zdania. Dzięki jednak dziwnej kontrastowości swej natury (Byk) — lubi jednocześnie wymianę poglądów. Chętnie pośredniczy w sporach in­nych ludzi i łagodzi zawziętość przeciwników.

Na ogół okazuje dużo czułości i życzliwości, a w jego życiu uczu­cia odgrywają wielką rolę.

Wytrwały, pracowity, cierpliwy i prawy usposobiony jest bratersko względem innych ludzi i odznacza się swym poczuciem sprawiedliwo­ści.

Nieraz też okazuje skłonności do życia religijnego, a spełnianie do­brych uczynków sprawia mu przy­jemność.

Małżeństwo osoby urodzonej 4 maja zazwyczaj nie­zbyt jest szczęśliwe.

Wady. Mężczyzna trudny jest nieraz w obcowaniu z powodu swej chęci wyodrębniania się lub uporu.

Kobieta zaś jest nadmiernie kry­tyczna we wszystkich sprawach domowych. Myśli bowiem zawsze o sobie, że tylko ona jedna ma ra­cję i tylko jej zdanie jest najlepsze i jedynie słuszne.

Wadą osób urodzonych 4 maja jest to, że z wiekiem pragną coraz większej władzy i chcą rządzić wszystkimi. Lecz ich wtrącanie się do spraw innych ludzi może spowodować, że stracą sympatię swego otoczenia.

Na ogół jednak człowiek urodzo­ny 4 maja (Horoskop dzienny Byk) jest dość sprawiedliwy, a jego wola jest silna. Życie jego przeważnie wypełnia spokojna pra­ca dla dobra innych. Przy końcu życia z zadowoleniem spogląda na obfite rezultaty swych wysiłków.


 

Kto urodził się dnia 5 maja

Władczy, wierzy w siebie i okazuje zadziwiające zdolności

 

Jego zdolności są dość wszech­stronne i mogą dać doskonale re­zultaty w dziedzinie nauki lub filo­zofii. Trzeba jednak dodać, że pod względem artystycznym również jest utalentowany.

Oprócz zamiłowania do poważ­nych studiów, osoba urodzona 5 maja okazuje dużo intuicji i dobrego smaku.

Tam, gdzie inni gubią się w ciem­nościach — urodzony 5 maja Byk jasno widzi swą drogę — dzięki potędze wewnętrz­nej, jaka go ożywia.

Zadziwiające są jego zdolności oraz możliwości ich realizacyj prak­tycznych. Rozwijając się stopnio­wo, z wiekiem może osiągnąć du­żą mądrość. Z zamiłowaniem stu­diuje przyrodę i bada jej życie.

Ożywia go głębokie poczucie re­ligijne, okazuje przy tym wszech­stronne zainteresowania i sympa­tie, budząc również sympatie swe­go otoczenia.

Jest dość szczodry. Dzięki swej intuicji przenika ukryte prawa przyrody i odkrywa jej tajemnice. Motywy jego czynów wypływają z jego mocnej indywidualności i nie zawsze są rozumiane przez oto­czenie.

Wierzy on mocno w siebie i w swe zdolności, a wykazuje przy tym pewną skłonność do samotno­ści i wyodrębniania się od innych ludzi. Mimo to przeważnie jest oto­czony przyjaciółmi.

Chociaż sam nie szuka nikogo — jest poszukiwany przez innych.

Wady urodzin 5 maja (Horoskop Byk).: Nierzadko jest wymagający i władczy, a w swych wymaganiach potrafi być egoistyczny, oczekując na przy­sługi ze strony innych ludzi.

O ile nie jest rozwinięty moral­nie — to żonie jego nie ma czego zazdrościć: jest bowiem w równym stopniu pasjonatem, jak i kapryś­ny. Co dzisiaj mu się bardzo po­doba — jutro może zostać odrzu­cone całkowicie.


 

Kto urodził się dnia 6 maja

Pragnie wybić się w życiu i nie szczędzi ku temu wysiłków.

 

Jest to człowiek (Byk) subtelny, dążą­cy wytrwale do zrealizowania swych projektów i dążeń życio­wych. W czynachhoroskop byk swych jest dość powolny i zacięty; nieraz się waha. Lubi spokój i odpoczynek po pracy. Rozwija się stopniowo w miarę swych różnorodnych przeżyć.

Potrafi wybrać co dobre i przy­swoić sobie na stale. Wykazuje wielką siłę koncentracji i dużą wrażliwość, graniczącą z mediumicznością. Pełen jest nadziei i uf­ności, które go nie opuszczają pośród wszelkich okoliczności i przejść życiowych.

Nie szczędzi wysiłków, aby osiągnąć w jakimś kierunku doskona­łość i uzyskać w ten sposób wyż­szość nad innymi ludźmi.

Broni swych ideałów i walczy o swe przekonania, których łatwo nie zmienia. W polemice jest zacięty i może rozwinąć wielką silę. Potrafi być w razie potrzeby bardzo wymowny, zarówno w wypadku gdy chodzi o jego własne interesy jak też i o sprawy innych ludzi.

Osoba urodzona 6 maja (zodiak Byk) budzi pośród otocze­nia zainteresowanie. A nieraz już nawet w młodości udaje mu się osiągnąć pewne powodzenie.

Może zdobyć uznanie dzięki swej twórczości artystycznej lub literac­kiej. Albo też osiągnąć powodzenie finansowe dzięki swej obrotności i dobrej orientacji w interesach.

Na polu nauki lub polityki może osiągnąć również rezultaty pomyśl­ne. Przede wszystkim jednak może wyróżnić się na polu twórczości. O ile naturalnie osiągnie odpowiedni rozwój — wznieść się duchem po­nad ograniczenia zmysłów i mate­rii.

Obdarzony intuicją i fantazją nie­rzadko człowiek urodzony 6 maja okazuje dużą muzykalność.

Cechują go ożywiające i zapładniające zdolności milczącego rozmy­ślania oraz zdolność do skupiania się na swej pracy i zadaniach ży­ciowych. Sąd swój tworzy zazwy­czaj powoli.

Trzeba dodać, że wszelkie wady osób urodzonych 6 maja (Byk) łatwo mogą zostać przezwyciężone, gdyż czło­wiek taki ma umysł szlachetny i wzniosłe serce. To też najczęściej w życiu osiąga dobre stanowisko — odpowiednio do swego pochodzenia i wykształcenia, jakie otrzymał. W końcu może być nawet wyróżniany przez innych i osiągnąć uznanie ogólne.

 

HOROSKOP DZIENNY BYK – OD 1 MAJA DO 6 MAJA