HOROSKOP BYK – OD 20 KWIETNIA DO 25 KWIETNIA

 

Kto urodził się dnia 20 Kwietnia

Nie cofa sic przed trudnościami i dąży naprzód niezmordowanie, porywając innych za sobą.

 

Horoskop Byk – Nie zawsze jest to człowiek silny fizycznie — ale mimo to jego na­tura jest bardzo zacięta i Horoskop bykwytrwa­ła — i nie cofa się przed niczym, cokolwiek go spotka.

Nieustraszony, władczy, nieustan­nie czymś zajęty — dąży naprzód niezmordowanie, zwalcza wszelkie przeciwności życiowe i pragnie zwyciężyć za wszelka cenę — prze­ciwstawiając się nieraz ogólnie przyjętym poglądom.

W tym dążeniu swym naprzód Byk urodzony 20 kwietnia oddziałuje na swe otoczenie i po­rywa je za sobą. Odznacza się bo­wiem tak dużymi zdolnościami, a wpływ jego magnetyczny jest tak silny, że z trudem można się oprzeć jego władczemu wpływowi.

Nieraz też ma specjalne upodo­banie w obdarzaniu swych przyja­ciół lub krewnych drobnymi upo­minkami. Przeważnie są to jakieś prowianty — coś do zjedzenia — ewentualnie noszenia na sobie itp.

Byk urodzony 20 kwietnia uważa, że to, co jemu się po­doba — powinno podobać się wszystkim. Ponieważ jednak wy­kazuje na ogół dość dobry smak — można się z nim zgodzić.

Z wielka impulsywnością dąży do osiągnięcia najwyższych celów ży­ciowych. Z wiekiem staje się co­raz bardziej zdecydowany, wy­trwały, cierpliwy, a nieraz i dog­matyczny, autorytatywny, stały, niezłomny. Wzrasta też jego wiara w siebie.

Może osiągnąć powodzenie wszę­dzie tam, gdzie jest potrzebny wy­siłek stały i długotrwały. Jest to niezmordowany pracownik (Horoskop Byk) w swo­im zakresie. Można na nim polegać.

Lubi śpiew i przemawianie pu­bliczne. Jest zwolennikiem sztuk pięknych.

W razie choroby osoby z 20 kwietnia mogą prze­jawiać skłonności do niedomagań gardła.


 

Kto urodził się dnia 21 Kwietnia

Wyróżnia się swymi zdolnościami dyplomatycznymi.

 

zodiakHoroskop Byk – Solidny, cierpliwy, zdecydowany, dość zacięty — jest praktyczny, a światopogląd jego jest najczęściej materialistyczny — gdyż wnioski swe opiera na faktach życiowych.

Jest to człowiek poważny, zasta­nawiający się, a dzięki swej silnej, zamkniętej w sobie woli może na­wet osiągnąć dużą potęgę duchową.

Jak się okazuje byk urodzony 21 kwietnia — ma wielkie zdolności do tworzenia różnych pro­jektów i przeprowadzania kombinacji. Na ogół wykazuje wielką zręcz­ność życiową — umiejętnie opano­wuje warunki i przezwycięża prze­szkody.

Zawsze jednak jest dość wład­czy i pewny swego zwycięstwa.

Umysł jego jednakże jest skłon­ny do dyskusji i przeciwstawia­nia się innym, co w rezultacie do­prowadza do tego, że w końcu ma licznych wrogów. Mogą mu oni na­wet dość silnie zaszkodzić i dla tego niechaj się ma przed nimi na baczności!

Jednakże jego wielkie zdolności umysłowe (horoskop byk), a zwłaszcza dyploma­tyczne w połączeniu z zaciętością i siłą charakteru najczęściej pozwa­lają mu zatryumfować nad wrogami i odnieść nad nimi całkowite zwy­cięstwo.

Kto urodził się 21 kwietnia o północy lub w południe — bardziej jest pod­dany ograniczającym warunkom życia. Kto zaś urodził się od pół­nocy do zachodu słońca — może zdobyć majątek.

Osobie z 21 kwietnia urodzonej od zachodu słońca do północy — grozi ewen­tualność utraty posiadanego mająt­ku, lub też duże trudności w jego zdobyciu.

Tu należy dodać, że astrologia prawdziwa nie zna fatalizmu, a już starożytni rzymianie mawiali, że: Vir pius et prudens vincere fata potest — t. j. człowiek rozsądny i prawy może przezwyciężyć prze­ciwieństwa losu.

Byk urodzony 21 kwietnia ma orga­nizm dość mocny, wykazujący jed­nakże pewną predyspozycję do cier­pień gardła lub serca.

Nadmiar sił życiowych może spo­wodować niebezpieczne uderzenie krwi do głowy.


 

Kto urodził się dnia 22 Kwietnia

Jest człowiekiem silnej woli, zamknięty w sobie i nadaje się do zajmowania stanowisk odpowiedzialnych.

 

Charakter Byka z 22 kwietnia jest stały i zacię­ty — można na nim polegać.

Ostrożny Jest zarówno w swych słowach Jak i poczynaniach — i na­daje się wskutek tego do zajmowa­nia stanowisk odpowiedzialnych, na których potrzebna jest duża pew­ność siebie i poczucie godności własnej — gdyż obie te cechy są w nim niezwykle silnie rozwinięte.

To też nieraz tacy ludzie zajmują istotnie wybitne stanowiska pań­stwowe, do których przywiązana jest tradycyjna powaga i autorytet.

Kto urodził się 22 kwietnia (Horoskop Byk) — intere­suje się wiedzą i ma skłonności do poważnych studiów. Stopniowo my­śli jego stają się coraz bardziej po­ważne i głębokie i może wreszcie zdobyć wielką potęgę wewnętrzną.

Z wiekiem jednakże staje się rów­nież coraz bardziej uparty i nieustępliwy.

Lubi on pogrążać się w rozmy­ślaniach samotnych — a do obec­nego stanu rzeczy, jaki panuje na świecie, nie czuje bynajmniej zbyt­niej sympatii.

Odznacza się też swa niezwykłą energią, która jednakże najczęściej nie przejawia się na zewnątrz i znaj­duje się jakby w stanie ukrytym. Występuje ona na jaw dopiero przy podrażnieniu — a wówczas staje się niezwykle gwałtownym i niebez­piecznym przeciwnikiem.

To też w stosunkach z człowie­kiem urodzonym 22 kwietnia należy za­chować pewną ostrożność, gdyż sprowokowany staje się groźny.

Raz rozgniewany — długo nie może się uspokoić i przejawia nie­zwykłą gwałtowność i furie — co dziwi bardzo osoby, które ten wy­buch sprowokowały.

Byk wykazuje przy tym dużo próż­ności.

Czuje przywiązanie do życia ro­dzinnego i nieraz jest dobrym mę­żem i ojcem.

Co mu grozi. Że jego nadzieje się nie spełnią, a wysiłki życiowe natrafią na przeciwdziałanie tak po­tężne, że nie będzie mógł go prze­zwyciężyć.

Posiada on bowiem daleko więk­sze ambicje aniżeli zdolności do ich zrealizowania. Dąży on do wielkich rzeczy — lecz nie zawsze udaje mu się je osiągnąć.

Zawody związane z ziemią, jej produktami, rolnictwem, nie rucho­mościami, kopalniami, lub też sztu­ką — mogą się dlań okazać lepsze od innych.


 

Kto urodził się dnia 23 Kwietnia

Jest człowiekiem praktycznym, który może zrobić majątek.

 

Mimo, iż umysł jego okazuje pe­wne skłonności filozoficzne — czło­wiek urodzony 23 kwietnia jest raczej znak zodiakumaterialistą, a jego skłonności i zami­łowania są czysto praktyczne.

Mimo usposobienie wspaniało­myślne — przywiązany jest do pie­niędzy.

Z wiekiem potęguje się w nim pragnienie spokoju i używania owo­ców swej pracy; staje się stopnio­wo coraz bardziej nieustępliwy.

Mimo swych upodobań material­nych — strona uczuciowa w jego du­szy jest silnie rozwinięta. Jest wraż­liwy i uczuciowy, a jego sympatie i antypatie są zazwyczaj dość silne i stałe.

O ile rozwinie się umysłowo i moralnie — dąży do tego, aby opanować swe niższe popędy — które w nim są tak mocne i aby oczyścić swe uczucia. Oka­zuje wówczas wielką intuicję i mo­że rozwinąć duże zdolności arty­styczne.

A jednak człowiek urodzony 23 kwietnia (Horoskop Byk), a nierozwinięty umysłowo i stojący na niskim szczeblu kultury — staje się ofiarą swych instynktów i od­ruchów.

Poddaje się wówczas swym naj­niższym uczuciom i ugania się za rozkoszami życia materialnego, je­dzeniem, piciem itd. Intuicja wów­czas nie działa zupełnie.

Wady, jakie przejawia wówczas, gdy jego strona moralna jest nierozwinięta, to wielka skłonność do nienawiści, zazdrości i zawiści.

Jego uczucia są przeważnie silnie skoncentrowane — dzięki czemu może stać się niebezpiecznym wro­giem.

Zazwyczaj odbywa liczne po­dróże.

Małżeństwo Byka ma często pod­kład finansowy. Czeka go miłość starszej kobiety.

Kobieta dziś urodzona nawet w wieku późniejszy pełna jest młodości i spragniona miłości.

Kto urodził się 23 kwietnia — ten w wieku późniejszym osiągnie po­wodzenie, wzrastające stopniowo. Dąży on do zrobienia majątku i je­go zamiary mogą się zrealizować pomyślnie.


 

Kto urodził się dnia 24 Kwietnia

Ma skłonności despotyczne a jego stosunki domowe układają się dość niemiło.

 

Jego charakter Jest dość Impul­sywny, łatwo pobudliwy, skłonny do sporów, gniewny.

Jest to człowiek przyzwyczajony do wywierania swego autorytetu na otoczenie i wykazuje skłonności do despotyzmu. Przestrzega obo­wiązkowości i dyscypliny, ale przy tym okazuje zbytnią pewność sie­bie, a wydaje mu się zawsze, że tylko on sam ma słuszność, której nie chce przyznać innym.

Chociaż się do tego nie chce przyznać — usposobiony jest fatalistyczne.

Urodziny 24 kwietnia (Horoskop Byk) dają dwa typy.

Niższy — jest leniwy i uparty, o nadmiernej ekspansji sił życio­wych, które rozwija wszystkie wy­łącznie w kierunku zmysłowego użycia.

Typ wyższy jest spokojny, szla­chetny, filantropijny. Poddaje się on chętnie prawom społecznym i po­trafi przezwyciężyć swój egoizm wrodzony całkowicie.

Staje się wówczas szlachetnym altruistą i pracuje interesownie i wy­trwale dla dobra własnego społe­czeństwa, nawet i całej ludzkości.

Zawód lub zajęcie dla osoby uro­dzonej 24 kwietnia najlepsze takie — ja­kie wymaga spokojnej pracy, zdol­ności praktycznych, stałości, zde­cydowania i pewności siebie.

Może być doskonałym rolnikiem, ogrodnikiem, leśnikiem, przedsię­biorcą, bankierem, finansistą, dy­rektorem itp.

W domu ma stosunki niezbyt miłe.

Czego się strzec winien. Aby przez swą zbytnią popędliwość nie szkodził swym interesom. Dzięki swemu zamiłowaniu do sporów oraz okazywanemu bez osłonek despo­tyzmowi — może zakłócić spokój domowy i zniszczyć swe szczęście rodzinne.

Kobieta urodzona 24 kwietnia — jest doskonałą gospodynią, zna się na kuchni i potrafi być również dobrą pielęgniarką chorych.

Kto urodził się 24 kwietnia osiągnie szczęście w małżeństwie z osobami urodzonymi w czasie od 22 sierpnia do 21 września i od d. 21 grudnia do 19 stycznia.


 

Kto urodził się dnia 25 Kwietnia (Horoskop Byk)

Dzięki swym wybitnym zdolnościom może zrobić karierę.

 

horoskop byk, dzienny i codzienny na dzisjajJest to człowiek uzdolniony w wie­lu kierunkach, dzięki czemu może dużo w życiu osiągnąć. Gdy uda mu się rozwinąć odpowiednio swe zdolności umysłowe — może zostać uczonym, a co najmniej mądrym człowiekiem, orientującym się nie­zwykle trafnie we wszelkich sytu­acjach życiowych.

Potrafi połączyć w jedno wiedzę teoretyczną — nabytą z mądrością wrodzoną i zdrowym rozsądkiem. Nieraz też ma jakieś własne spe­cjalne poglądy na sprawy religijne. Ożywia go też zamiłowanie do przy­gód, odkryć, wynalazków, poczy­nań ryzykownych.

Ma usposobienie dość szczęśli­we, jest bowiem zadowolony z życia i obdarzony szczodrze da­rami przyrody — zdolnościami i ta­lentami. Serce jego wypełniają uczu­cia bardzo intensywne.

Ożywia go dobra wola, a pracy oddaje się z zamiłowaniem. Jest on zadowolony z tego, co posiada i to uczucie daje mu stałe poczucie włas­nego szczęścia.

Odznacza się siłą i odwagą — potrafi się skutecznie bronić przed wrogami. Trudno go rozgniewać — jednakże raz wyprowadzony z ró­wnowagi i podrażniony — staje się gwałtowny i nieubłagany.

Na ogół dość pokojowo usposobio­ny i cierpliwy — lubi życie wiej­skie i rolnictwo. Wiedzie mu się też we wszelkich zawodach, które mają związek z ziemią, jej produk­tami, nieruchomościami i w ogóle ze wszystkim co konkretne, doty­kalne, solidne. Często sam w końcu staje się właścicielem posiadłości ziemskiej.

Na ogół trzeba stwierdzić, że w ży­ciu czeka go szczęścia dość dużo. Jego ambicje życiowe zazwyczaj się spełniają.

Kobieta urodzona 25 kwietnia (Horoskop Byk) — jest odważna i posiada dużo ener­gii — ale też bywa nieraz dość gwałtowna i zbyt łatwo się unosi.

Mimo to posłuszna jest swym obowiązkom i potrafi być dobrą żoną. Okazuje dużo wrodzonego zdro­wego rozsądku i jest dość bystra — czasami jednak zbyt gadatliwa.

Może mieć dużo dzieci, którym zostawi majątek.

 

HOROSKOP BYK