Kto urodził się dnia 7 Kwietnia

Urodzony 7 Kwietnia jest ogólnie lubianym optymistą

 

Urodzony 7 kwietnia jest zawsze pełen jest nadziei i entu­zjazmu, które go nie opuszczają, gdziekolwiek by się niehoroskop dzienny baran 7 kwietnia udał.

Ma szczęśliwe usposobienie — za­pomina bowiem o swych niepowo­dzeniach i porażkach, co mu po­maga do zachowania równowagi w życiu. Z łatwością wytrzymuje niepokoje i przejścia, jakie powali­łyby każdego innego człowieka.

Osoba z 7 kwietnia jest optymistą — pesymizm mu zazwyczaj nie dokucza.

Swe przedsięwzięcia przeprowa­dza z taką pewnością siebie i ufno­ścią w swe siły, że w końcu wszel­ka krytyka milknie — a ostatecznie powodzenie uwieńczy jego poczy­nania.

Usposobienie jego jest dość przy­jazne i miłe. Ponieważ życzliwie odnosi się do wszystkich — jest lubiany powszechnie. Jego cha­rakter jest spokojny, pełen godno­ści, całkowicie uświadomiony; dąży najczęściej do celów znacznych i wysokich.

Nieraz okazuje też duże zaintere­sowanie nauką — a przede wszyst­kim lubi eksperymentowanie wszel­kiego rodzaju.

Wewnętrznie osoba z 7 kwietnia pożąda zgody i spo­koju. Powodzenie swe w życiu nie­raz osiąga dzięki poparciu kobiet.

Jest to człowiek otwarty, mężny, beztroski, nieustraszony — a jego energia życiowa nie słabnie w sta­rości.

Gdy inni ludzie przekroczyli już Rubikon życia i tęsknią do spokoju — osoba z 7 kwietnia jeszcze tworzy nowe rzeczy, zagłębia się w różnych koncepcjach, nowych poczynaniach, przedsiębior­stwach i pełen impulsywności, ufny we własną potęgę twórczą — or­ganizuje i tworzy nowe możliwości życiowe.

Co grozi urodzonemu 7 kwietnia. Że zostanie zranio­ny lub też narażony na większe niebezpieczeństwo w pojedynku lub na wojnie. Niechaj przeto unika zwad.

 

Kto urodził się dnia 8 Kwietnia

Potrafi kochać namiętnie a przezwyciężanie trudności sprawia mu przyjemność.

 

Gorliwość w pracy i przedsiębiorczość — to dwie najważniejsze ce­chy jego charakteru; zawsze je przejawia w życiu, dążąc jednak stale do zajmowania stanowisk od­powiedzialnych i kierowniczych.

Wielką przyjemność sprawia mu przezwyciężanie trudności, a kro­cząc zawsze swą drogą i nie ustę­pując innym ani na cal — może dojść do tego, że wreszcie sam wy­woła przeciwko sobie opozycję, którą potem zwalcza namiętnie.

Skoro jednak znajdzie się pośród nadmiernych trudności i w pozycji bez wyjścia — wówczas nie oka­zuje najmniejszej ochoty do rozplą­tywania sytuacji zagmatwanej. Po prostu porzuca całe swe przed­sięwzięcie dotychczasowe, a jego niespokojna energia i przedsię­biorczość, jaka go wypełnia — natychmiast znajduje jakieś inne drogi ujścia w nowych poczyna­niach i dąży przed siebie z impe­tem — dopóki na nowo nie natknie się na jakieś przeciwieństwa, za­trzymujące raz obrany rozpęd.

Umysł jego jest twórczy i obfitu­je w pomysły. Ma szlachetną naturę i potrafi kochać namiętnie. Czasami jednakże zdarza się, że przejawia też i skłonności mizantropijne.

Wady. Nieraz może się zdarzyć, że człowiek urodzony dnia tego zbiera pieniądze bez żadnego spe­cjalnego celu, koncentrując się cały na swej ziemskiej osobowości i jej doczesnych egoistycznych odru­chach. Wówczas może stać się czci­cielem złotego cielca i przejawiać wielki materializm.

Nie okazuje wówczas w sprawach materialnych zbyt dużych skrupu­łów, a do majątku innych ludzi od­nosi się dość pożądliwie.

Dokuczają mu wtedy różne oba­wy: troszczy się nieustannie, że może utracić swój majątek, a w końcu może się nawet okazać, że ten niepokój był zupełnie słuszny.

Co mu grozi. Grozi mu bowiem, że w końcu może na skutek nie­pomyślnych okoliczności utracić majątek, o zdobycie którego tak się troszczył.

 

Kto urodził się dnia 9 Kwietnia

Posiada wybitne zdolności ale jest również dość złośliwym człowiekiem.

 

horoskop dzienny baranUmysł jest jego obrotny i obfituje w pomysły i projekty — lecz jest to charakter bez skrupułów, nie przebierający w środkach.

Posiada wprawdzie mocną wolę, ale jest również dość złośliwy i próżny. Jest to natura żadna przy­gód: chciałby czynić odkrycia i od­bywać dalekie podróże.

Aktywny, agresywny, zuchwały — jest nieustraszony.

Na każdym polu pracy, do jakiej tylko się zabierze — pragnie wy­stępować jako pionier. Toruje nie­ustannie sobie nowe drogi w życiu, a zarówno i w swych poglądach jak i w czynach jest postępowy. Interesują go poszukiwania nauko­we. Dąży do oryginalności i samo­dzielności.

Nieraz się też zdarza, że odbywa dalsze podróże i wycieczki do krajów odległych, w związku z czym może nawet osiągnąć pewne uzna­nie.

Kobieta dziś urodzona — jest peł­na życia i temperamentu i okazuje usposobienie dość wojownicze. Nie czyni niczego połowicznie — a wszystkim dookoła pragnie udzielić swego entuzjazmu.

Względem ludzi ostrożnych, nad­miernie skrupulatnych, obmyślają­cych każde słowo i starannie roz­ważających najmniejszą decyzję — kobieta dziś urodzona czuje anty­patię. Tacy ludzie w jej otoczeniu najbliższym — są dla niej prawdzi­wym utrapieniem.

Trzeba dodać, że zazwyczaj nie ukrywa ona tego bynajmniej, a swą antypatię okazuje w formach… dość drastycznych.

Pragnie szerokiego pola do roz­winięcia swej aktywności — chce bowiem stać na czele i rządzić swym otoczeniem; zwykłe życie domowe wraz z jego obowiązkami najczęściej jej nie wystarcza.

To też możemy ją nieraz znaleźć w rozmaitych instytucjach społecz­nych, komitetach, zebraniach — gdzie w życiu społecznym, towa­rzyskim i w reformach politycz­nych znajduje ujście dla swe] nie­spożytej energii.


 

Kto urodził się dnia 10 Kwietnia

Serdeczny, wesoły – cieszy się poparciem swych przyjaciół.

 

Jest to człowiek stały i prawy. Aktywny, bardzo wrażliwy — jest wiernym towarzyszem, dobrym i cierpliwym przyjacielem, nie do­strzegającym wad swych bliskich.

Gościnny, wspaniałomyślny — osiąga w życiu powodzenie dzięki swym uczynkom i dziełom zasługi społecznej. Zyska wielu przyjaciół, którzy będą go cenić wysoko.

Charakter jego jest serdeczny, szlachetny, lojalny. Ma on jednak całkowitą świadomość zarówno swej siły jak i swych zdolności oraz za­sług, odznacza się poczuciem swej godności osobistej i dąży do tego, aby osiągnąć uznanie ogólne.

Spotkanie takiego człowieka jest zawsze przyjemne — gdyż w towa­rzystwie jest stale bardzo wesoły i rozmowny. Chętnie też pomaga osobom pragnącym zainteresować społeczeństwo swymi poczynania­mi.

Jest on promotorem wszelkiej aktywności towarzyskiej i społecz­nej.

Nie ceni jednak spokoju i powa­gi — i sam je też dość rzadko osiąga…

Człowiek nierozwinięty, którego data urodzenia przypada na ten dzień przejawia zamiast odwagi, entuzjazmu i ufności w pomyślne rezultaty swych poczynań — co tak wyraźnie charakteryzuje typ wyższy — tylko niepokój, chaotyczność, fanatyzm.

Musi on być zawsze czymś za­jęty. Gdy jednak nie znajduje od­powiedniego ujścia dla swej ener­gii, zabiera się do każdej sprawy, jaka się nadarza, nie mając naj­mniejszego pojęcia, czy da sobie z nią radę, czy nie.

Wszelkie działanie wymagające taktu i cierpliwości — naturalnie mu się wówczas nie udaje.

Zwłaszcza jego gorące pragnienie ujrzenia natychmiastowych rezul­tatów swych przedsięwzięć — jest dla niego wielką pokusą — sprowa­dzającą późniejsze niepowodzenia.


 

Kto urodził się dnia 11 Kwietnia

Używa wszelkich środków aby dopiąć swego celu.

 

Jest to człowiek Inteligentny, ak­tywny, przedsiębiorczy; nie zwraca uwagi na doświadczenia innych i nie chcehoroskop dzienny baran słuchać rad niczyich — sam sobie toruje drogę swa aktyw­nością i przedsiębiorczością nie­zwykłą.

Pragnie on stać na czele i zawsze chce przewodzić nad innymi, a gdy duch jego wzniesie się na wyższy poziom rozwoju — wówczas staje się obrońcą słabszych, rozumie ich potrzeby i niedole i walczy za nich. Lecz i wówczas wszystko czyni na własną rękę — nie licząc się z niczym i z nikim.

Umysł jego jest głęboki o dosko­nałych zdolnościach polemicznych i dużej bystrości obserwacji. Ma dużą intuicję, dzięki której orientuje się w charakterach ludzkich. Nie­ustannie układa nowe projekty, któ­re w czyn wciela; jest to człowiek czynu, który jednakże nie zawsze potrafi dostosować swą aktywność do swego otoczenia i warunków egzystencji.

Nie zawsze też jest uświadomiony co do własnej wartości. Pracuje nie­raz tak zapamiętale, że nawet jego zdrowie może na tym ucierpieć. Gdy znajdzie się wreszcie pośród trudności niezwalczonych — wów­czas wyczerpuje swój intelekt w pomysłach najrozmaitszych i mo­że nawet zatracić swą drogę w życiu.

Za wszelką cenę pragnie osiągnąć swój cel i dąży do niego po przez wszelkie przeciwieństwa, starając się zwalczyć każdą przeszkodę. Nie­raz też nie czyni żadnego wyboru w środkach, jakimi się w tym celu posługuje — co nie zawsze daje dobre rezultaty.

Gdy wreszcie mu się coś osta­tecznie nie powiedzie — nie chce wówczas przyznać się do swej po­rażki. Obwinia innych o nieudanie się swych planów — zamiast przy­znać się po prostu, że to jego włas­ne pomyłki i nadmierna impulsywność spowodowały doznane niepo­wodzenia.

Wady. Rozprasza swe siły przez nadmierną aktywność. Sam sobie szkodzi przez brak ostrożności.

Nieraz też okazać się może, że jego natura jest dość chwiejna, co przeszkadza mu osiągnąć jego cele życiowe. Jakże ma działać skutecz­nie, skoro nie wie naprawdę czego sam chce!

Co mu grozi. Może stracić mają tek z własnej winy.

Zawód jego może mieć związek z żelazem, stalą, maszynami, narzę­dziami, a także z muzyką lub sztu­ką w ogólności. Na ogół trzeba przyznać, że jego ambicje życiowe w końcu zazwyczaj się realizują.

 

HOROSKOP BARAN – 7 KWIETNIA DO 11 KWIETNIA