Kto urodził się dnia 26 marca

Urodzony 26 Marca spełnia najczęściej to, co sobie postanowi i osiąga swe cele życiowe.

Horoskop dzienny Baran - Daty Urodzenia - 26 Marca do 31 Marca

Urodzony 26 marca jest szlachetnym, inteligentnym człowiekiem, mający upodobania filozoficzne i lubiący wszystko co po­stępowe.

Jest zwolennikiem argumentów, dowodzenia, sporów i dyskusji — przez to nieraz stwarza sobie wro­gów. Jego chęć zwalczania wszyst­kiego co przestarzałe i nieracjo­nalne — jest niezwykle silna.

Zdecydowany, gorliwy — wbrew wszelkim opozycjom i przeszkodom potrafi przeprowadzić swe plany i osiągnąć swe cele życiowe.

Dowcipny, wesoły, jest bardzo rozmowny, towarzyski i bystro wszystko obserwuje, orientując się niezwykle trafnie w sytuacjach ży­ciowych. Urodzony 26 marca potrafi zawsze skierować konwersację na nowe tory niezwykle interesujące i nie zabraknie mu nigdy tematu; lubi bawić towarzy­stwo.

Niespokojny — nieustannie znaj­duje się w ruchu. W życiu czekają go liczne zmiany, a jego pozycja nieraz nie może się ustalić osta­tecznie — mimo wszelkie wysiłki jakie przedsiębierze w tym celu.

Wierny i prawy — ma gest sze­roki. Lubi piękno, porządek, harmo­nię i eleganckie otoczenie. Osoba z 26 marca intere­suje się lotnictwem, lubi polowanie oraz wszelkie sporty. Pewien siebie, agresywny — posiada odwagę swych przekonań i dużo entuzjazmu, jaki okazuje w swych poczynaniach życiowych, które jednakże nie zaw­sze udaje mu się zakończyć po­myślnie.

Przejawia wybitną zręczność w kierunku mechaniki, a może osią­gnąć dobre rezultaty również i w przemyśle. Rolnictwo mniej mu odpowiada.

Urodzony 26 Marca ma doskonale przystosowaną na­turę do tego, aby górować nad in­nymi; ożywiają go niezwykłe am­bicje i dążenia, a w swej karierze pragnie prześcignąć krewnych i zna­jomych.

Nieraz okoliczności życiowe same wynoszą człowieka z 26 marca na sta­nowisko wybitne. Jednakże to wy­niesienie połączone jest zawsze z pewnymi trudnościami i w takich wypadkach mogą mu nawet grozić katastrofy. W jego życiu zaszczyty łączą się z niebezpieczeństwami.

Co grozi osobom z 26 marca. Jego kaprysy i zmienność wywierają wpływ ujem­ny na koleje losu. Nie wszystkie jego pragnienia zostaną w życiu za­dowolone, a zadania jakie go cze­kają — często są drażliwe.


 

Kto urodził się dnia 27 marca

Chytry, rozważny, przebiegły — wykazuje zdolności dyplomatyczne.

 

 

Horoskop dzienny Baran - Daty Urodzenia - 26 Marca do 31 MarcaMądry, opanowany, oszczędny, ostrożny i przewidujący — potrafi utrzymać się w cuglach i czujny jest wobec swych wrogów. Osoba z 27 marca wie do czego dąży, ma stale poglądy i cele.

Charakter jego wykazuje kontra­sty niezwykłe. Na ogól jest dość niecierpliwy — a wobec osób ko­chanych potrafi okazywać powol­ność i cierpliwość, graniczącą nie­raz z nierozsądkiem. Mimo swej nie­zwykłej przenikliwości przyjmuje różne wykrętne wymówki i oszu­kańcze tłumaczenia innych z udaną łatwowiernością.

Nawet w największych niebezpie­czeństwach życiowych nie opuszcza osoby z 27 marca wielka przytomność umysłu i chytrość, dzięki czemu szczęśliwie wychodzi z każdej przygody.

Jest pełen ekspansji i nieraz przecenia swe siły. Trzeba przy­znać, że mu się dość dobrze wiedzie w życiu — ale to może właśnie w nim rozwinąć nieostrożność i skłon­ność do zbytniego ryzyka — co w rezultacie może dać potem straty lub niepokoje nerwowe.

Pod względem zdrowia fizyczne­go i energii typ z 27 marca jest bardzo uda­ny, ale niebezpieczeństwem jego może właśnie stać się nadmiar sił żywotnych i ekspansji fizycznej. To też nieraz spowodu przepracowania musi odbywać kurację wypoczyn­kową, co przy jego nadmiernej ak­tywności jest bardzo męczące.

Co mu grozi.

Ponieważ pragnie zawsze prze­prowadzić swe zamiary — nieraz mimo całkowicie niesprzyjających okoliczności i wbrew wszelkim przeszkodom, a nawet i w czasie do tego nieodpowiednim — nierzad­ko narażony zostaje na dotkliwe rozczarowania. Dalszymi konsek­wencjami takich niepowodzeń mo­gą być gniew, niecierpliwość, podrażnienie, a wszystko wreszcie mo­że się skończyć na bólach głowy lub newralgii.

Nadmierny entuzjazm, jaki oży­wia takiego człowieka, może stano­wić dlań niebezpieczeństwo, gdy silnie się przejmie jakąś ideą. Ła­two wówczas może wpaść w fana­tyzm lub w monomanię.

Urodzony 27 marca po­trafi bronić się skutecznie przeciw wszelkim atakom nie narażając się nikomu. Osiąga wreszcie swe za­mierzenia i cele, ale więcej dzięki temu, że unika ostrożnie niebezpie­czeństwa, aniżeli przez jakieś poczynania agresywne lub akty prze­mocy.


 

Kto urodził się dnia 28 marca

Mimo swej dużej intuicji nie dostrzega wad przyjaciół.

 

Horoskop dzienny Baran - Daty Urodzenia - 26 Marca do 31 Marca

Sympatie jego są bardzo żywe, a natura przyjazna. Trudno jest ukryć przed nim cośkolwiek. Bez zamiany jednego słowa od razu wy­czyta z twarzy jakąś przykrość uciskającą serce przyjaciela; nieraz nawet może określić powód tej tro­ski i pracować nad usunięciem jej niemiłych przyczyn.

W stosunku do swych przyjaciół urodzony 28 marca jest zaślepiony i zupełnie nie wi­dzi ich błędów. W stosunkach z ob­cymi jest natomiast niezwykle traf­nym obserwatorem i od razu do­strzega ich usterki.

Urodzony 28 marca jest usposobiony postępowo — szyb­ko przyswaja sobie nowe idee i w każdej dziedzinie pracy: intelektual­nej, artystycznej, bądź czysto prak­tycznej — dąży zawsze do postę­pu i stosowania najnowszych me­tod.

Zamiłowanie do walki u jednostek bardziej rozwiniętych przejawia się jako niezwykle przenikliwy intelekt — niebezpieczny szermierz na polu myśli.

Jego przedsiębiorczość, gorliwość i ekspansja wyładowują się w życiu w najrozmaitszych kierunkach — ale zawsze dąży on po liniach kiero­wania innymi, poddawania ich swej woli, stania na czele.

Możność spojrzenia w oczy prze­ciwnościom oraz przezwyciężania trudności szczerze go raduje. Wy­zywa do walki opozycję — aby jego zdolności miały odpowiednie pole do popisu.

Wady osoby z 28 marca. Nieopanowany, popędliwy, niespokojny, burzliwy — często jest mściwy. Prędko wybucha gniewem i łatwo wywołuje dookoła siebie za­mieszanie.

Nieraz występuje do walki prze­ciwko ogólnie przyjętym poglądom i niepokoi swe otoczenie. Ma ten­dencję do wpadania w niebezpieczne sytuacje, naraża się lekkomyślnie i wskutek tego może nawet stać się ofiarą własnej swej nieostrożności.

Mężczyzna urodzony 28 marca — nie cofa się nigdy przed walką, nie ustę­puje z placu i pragnie zwyciężyć za wszelką cenę. Jest to dla niego zaw­sze ogromnym rozczarowaniem, gdy musi ustąpić przeciwnikowi.

Kobieta — w swym charakterze jest dość podobna do mężczyzny: w przyjaciółkach i osobach sympa­tycznych dostrzega tylko same rze­czy dobre. Natomiast jej ostry język bardzo skutecznie daje się we znaki osobą niesympatycznym.


 

Kto urodził się dnia 29 marca

Jest miły jako przyjaciel lecz groźny jako wróg.

 

horoskop baranJego wielka wiara w siebie do­chodzi aż do zuchwalstwa. W nie­bezpieczeństwie jest całkowicie sku­piony i zachowuje zimna krew — a ożywia go zawsze wielka odwaga. Dołącza się do tego nierzadko pycha i samowola.

Osoba z 29 marca dla swych przyjaciół jest bardzo oddana i wyświadcza im chętnie przysługi. Potrafi być natomiast nie­zwykle groźnym wrogiem — ataku­jącym bez wahania swego przeciw­nika.

Nade wszystko ceni wolność i sa­modzielność. Sam pragnie stawiać czoło burzom życiowym, gardzi wszelką pomocą i nie wysłuchuje rad innych ludzi. Nieustannie zajęty sobą — mówi chętnie o swych spra­wach, okazując dużo egoizmu. Jest tak wyniosły, że czuje szacunek tyl­ko dla samego siebie.

Ma dużo dobrego smaku i zdro­wego sądu o rzeczy — lubi układać projekty i plany, ale nie interesuje się szczegółami i ich wykonaniem, gdyż pragnie wszystko ujmować w liniach szerokich i zasadniczych.

Jako korespondent osoba z 29 marca nie zawsze jest miły, bowiem styl jego listów jest krótki, dogmatyczny i przypomina nieraz rozkazy wojskowe.

Dzięki swej wielkiej pewności siebie i zuchwałości — przeważnie osiąga w życiu dobre rezultaty. Go­rzej jest, gdy musi służyć u kogoś. Staje się wówczas zarozumiały i hardy, a w razie ograniczenia go i krępowania w czymkolwiek — bardzo niespokojny.

W sprawach pieniężnych jest szczodry i ma gest szeroki. Prak­tyczny, szybko orientuje się w in­teresach. Nie lubi osób stojących wyżej od niego czy to pod wzglę­dem moralnym czy umysłowym. Co do swych wierzeń i przekonań — może okazywać wielki upór i zacię­tość.

Kobieta urodzona 29 marca jest niecierpliwa. Nie lubi długiego szy­cia, drobiazgowych robótek lub wy­kańczania. Początkowo przygląda się bacznie całej sprawie, potem układa projekt i… czeka, aby ktoś za nią wykonał daną pracę. Najlepsze swe zdolności i talenta może zniszczyć przez zazdrość — a męż­czyzna — przez gniew i popędliwość. Dzięki tym wadom charak­teru nieraz tracą doskonałe okazje życiowe.


 

Kto urodził się dnia 30 marca

Może się wznieść w życiu ponad sferę swego pochodzenia.

 

horoskop baran astrologia

Urodzony 30 marca pragnie władzy i uznania — a mo­że zajść daleko. Ma przyjaciół wy­soko postawionych. Umysł jego ob­darzony jest wielkimi zdolnościa­mi. Jego kariera będzie całkiem swoista, jedyna w swoim rodzaju; może się wyróżnić swą przedsię­biorczością i zuchwałymi poczyna­niami.

Pełna entuzjazmu przyjaźń zaj­muje w jego życiu dość dużo miej­sca, a ten sam impet i gorliwość, jakie okazuje w innych sprawach życiowych — cechuję również i jego przeżycia miłosne.

Szlachetny, namiętny, wspaniało­myślny w swych przejawach miło­ści — szybko się zakochuje i wstę­puje bez namysłu w związki mał­żeńskie, co może później stać się źródłem większych przykrości.

Najlepszym partnerem w małżeń­stwie dla takiego człowieka jest osoba ustępliwa i spokojna. O ile posiada ona jednak charakter bar­dziej samodzielny — wówczas po­życie małżeńskie może przyjąć for­mę mniej lub więcej wesołego poje­dynku — niepotrzebnego marnowa­nia energii i czasu na drobne spory.

Potrzebuje żony czułej, łagodnej i dostosowującej się, która podzi­wiałaby jego energię i aktywność, nie przeciwstawiałaby mu się, zno­siła cierpliwie jego wybuchy i — dążąc w życiu jego śladami — do­pomagała by mu w trudnościach, jakie ciągle wywołuje swym pośpie­chem, nadmierną gorliwością i im­petem oraz nie zapominała o szcze­gółach, które on— w swym dążeniu naprzód — łatwo przeocza.

Jak wychować dziecko urodzone 30 marca. Nie należy go dręczyć, do­kuczać mu ani też siłą do niczego przymuszać. Gdy mu się zostawi samodzielność i pozwoli załatwiać jego drobne sprawy życiowe jak samo zechce — można go wszak również dopilnować.

Gdy natomiast staje się podrażnio­ne, gniewne i odrzuca wszelką po­moc — wówczas trzeba je zostawić samemu sobie i nie wyszydzać — lecz traktować przyjaźnie, perswa­dując jak najbardziej łagodnie i do­brotliwie. Bowiem na miłość, życz­liwość i przyjaźń dusza takiego dziecka reaguje natychmiast posłu­szeństwem i poddaniem się.

To też należy je strzec przed po­drażnieniami i rozwijać jego wielkie wrodzone zdolności umysłowe.

Urodziny 30 marca dają na ogół powodzenie w przedsięwzięciach i dużo uznania.


 

Kto urodził się dnia 31 marca

Impulsywny, odważny — dąży naprzód wierząc w swe powodzenie.

 

baranChociaż w swej drodze życiowej nie rzadko się potyka i upada — szybko o tym zapomina i z odwagą oraz przedsiębiorczością toruje sobie nowe ścieżki życiowe po przez wszelkie przeszkody.

Błyskotliwy, popisujący się swymi zdolnościami — nie poddaje się ni­gdy pesymizmowi, a jego wiara w siebie rozbraja krytyków. Żywy, wesoły — swą aktywnością zaraża otoczenie i może być pożądanym towarzyszem w pracy społecznej.

Wierzy głęboko, że jego poglądy i krytyki są absolutnie sprawiedli­we. Jednakże często zdarza mu się pomylić — i wówczas powinien przyznać się do tego — chociażby przed sobą samym, a swe zapatry­wania uzgadniać z faktami życia.

Trzeba dodać, że jest to człowiek delikatny i szlachetny, poświęcający chętnie swój czas dla innych. Wola jego jednakże nie jest zbyt mocna, a chęć przypodobania się innym mo­że zaprowadzić go na manowce. Za­pomina się i może być niedys­kretny.

Do czego powinien dążyć urodzony 31 marca.

Niechaj stara się rozwijać w sobie powściągliwość w słowach i poskra­mia swa tendencję do rządzenia każ­dym spotkanym człowiekiem. Biorąc udział w konwersacji — niechaj nie stara się skupić uwagi wszyst­kich obecnych wyłącznie na swej osobie.

Jego impetyczność może go za­plątać w różne komplikacje życiowe lub awantury. Gdyby kierował się własną intuicją — nie myliłby się, a jego wnioski byłyby bardziej lo­giczne i słuszne.

Choroby jakie mogą dolegać osobie z 31 marca — to bóle głowy, niedomagania żołąd­kowe lub uszkodzenia oczu. Na ogół jest to człowiek zdrowy, o mocnym organizmie, mogący dożyć późnej starości. Wszelkie swe dolegliwości fizyczne może przezwyciężyć przez spokój i opanowanie.

Kobieta urodzona dnia 31 marca ma usposobienie bardziej łagodne ani­żeli mężczyzna, okazuje więcej ser­deczności i przywiązania — ale mi­mo to posiada w sobie dużo wojo­wniczości.

Nic nie potrafi robić połowicznie, przejmuje się wszystkim co czyni i pragnie, aby otoczenie podzielało jej entuzjazm. Osoby nadmiernie ukrywa i potrafi ją zamanifestować w sposób dotkliwy.

Znak Zodiaku Baran