Kto urodził się dnia 21 marca

Osoba z 21 marca zręcznie układa swe projekty i nie lubi cudzej kontroli.

 

Potrafi wiele dokonać i zdobyć się może na czyny wymagające wielkiej siły Urodzeni - 21 Marca do 25 Marcacharakteru i wytrwa­łości. Trzeba jednak zaznaczyć, że osoba z 21 marca okazuje więcej energii aniżeli do­broci charakteru lub czystości intencji.

Energiczny, namiętny pozytyw­ny, kłótliwy, nie poddający się żad­nej kontroli — sam jest twórcą swego losu

Ma w sobie dużo indywidualno­ści i oryginalności — pragnie być pierwszym pod każdym względem. W stosunku zaś do swych rywali okazuje zazdrość i dla tego nie jest bynajmniej przyjemnnym towarzy­szem.

Usposobienie jego jest wyniosłe, a mocny charakter góruje nad prze­ciwnościami losu. Jest dobrze przy­gotowany do walk życiowych. Więcej kieruje się w życiu swą intuicją aniżeli rozsądkiem—i rzad­ko się myli.

Kobieta urodzona dnia 21 marca, cho­ciaż lubi towarzystwo mężczyzn — nie czuje wielkiego przyciągania do małżeństwa — odstręczają ją od te­go przykre przejścia innych kobiet.

Mężczyzna wykazuje większą skłonność do małżeństwa — ale dobrze się przedtem namyśli, za­nim zdecyduje się na krok stanow­czy.

Urodzony 21 Marca – Czego się powinien strzec.

Aby jego energia nie rozpraszała się w zbyt wielu kierunkach. Nie­chaj dąży do koncentracji swych celów życiowych.

Jest to dobry mówca i potrafi bu­dzić zainteresowanie i entuzjazm u swych słuchaczy. Słowa jego określają wszystko bardzo precyzyj­nie i zarysowują ostre linie dążąc od razu do zasadniczych ujęć.

W życiu prywatnym takie wła­ściwości mogą łatwo doprowadzić do nieporozumień z przyjaciółmi i otoczeniem — jednakże w działa­niu na tłumy okazują się bardzo cenne i wywierają niezwykły sku­tek.

Wyobraźnia jego jest tak żywa — iż nieraz nie odróżnia rzeczywisto­ści życia od swych pomysłów i wy­obrażeń — dzięki czemu inni mogą go uważać za niewiarogodnego i nie­odpowiedzialnego człowieka

Jak wychować dziecko uro­dzone 21 marca.

Odznacza się ono niezwykle buj­ną wyobraźnią, której Jednakże nie należy hamować — gdyż mogło by to wywrzeć wpływ ujemny na dal­szy rozwój dziecka i zdezorganizo­wać jego system nerwowy. Najle­piej dać mu ołówek i papier — nie­chaj pisze i rysuje wszystko, czego zapragnie — w ten sposób może sic wyładować z powodzeniem jego ekspansja psychiczna.


 

Kto urodził się dnia 22 Marca

Wierzy w siebie, lubi sport i polowanie i może się wybić.

 

Urodzeni - 21 Marca do 25 MarcaCzuje się zawsze młody i jest usposobiony optymistycznie, gdyż lekceważy sobie wszelkie przeszko­dy życiowe i intrygi wrogów.

Nie zastanawiając się wcale nad ważnością jakiegoś zadania — przy­stępuję od razu do czynu pełen wia­ry w swe siły i nieraz — naturalnie skazany jest na niepowo­dzenie z powodu niedostatecznego przygotowania lub niekompetencji. Zwłaszcza w interesach handlo­wych taki pośpiech może się ze­mścić dotkliwie.

Urodzony 22 Marca Jest to człowiek dumny, wojow­niczy, bystry, wymowny, drażliwy i niestety — gwałtowny. Posiada dobre zdolności organizacyjne, a jego przedsiębiorczy i niezależny umysł stwarza nieustannie nowe projekty.

Entuzjazm jego jest zaraźliwy. Inni ludzie szukają jego towarzy­stwa, gdyż posiada wszelkie pozo­ry oryginalności. W swym sposo­bie życia jest bardzo niezależny.

Zawsze gotów jest bronić swego zdania, okazywać innym swą wła­dzę i popisywać się swą siłą. Po­trafi się koncentrować na tym, co go w danym momencie interesuje. Umysł jego zdolny jest do osiągnięcia doskonałych rezultatów w dziedzinie nauk ścisłych.

Ciało ma mocne, suche, kościste, a oczy przenikliwe. Nie jest bynaj­mniej zwolennikiem życia rodzin­nego, buntuje się przeciwko auto­rytetowi rodziców i pragnie toro­wać sobie nowe drogi w życiu.

Chociaż jego myślom brak nieraz prawdziwej oryginalności — mózg jego wykazuje wielką płodność i świetną orientację życiową. Zwła­szcza w zakresie dyplomacji może osiągnąć doskonałe rezultaty, o ile chodzi o szybką decyzję i załatwia­nie nasuwających się konfliktów. Wykazuje przytym wielką zmien­ność — odpowiednio do wymagań chwili, obrotność i zdolność przy­stosowania się do konieczności ży­ciowych.

Kobieta urodzona dnia 22 Marca jest żywa, wesoła, ciekawa, samodziel­na, przystojna, interesuje sie nowo­ściami, a podlega również napadom gniewu i wybuchom namiętności. W wieku późniejszym może być krytykowana przez inne kobiety. Zazwyczaj wychodzi zamąż dość wcześnie i miewa kilkoro dzieci.

 

Kto urodził się 23 Marca

Dowcipny, rozmowny — pragnie uniknąć sporów i nieporozumień — co jednak nie zawsze mu się udaje.

 

Jest to człowiek uprzejmy, życz­liwie usposobiony do wszystkich. Można horoskop dzienny baranpolegać na jego prawości i lojalności. Nie jest szorstki ani okrutny — a jego zachowanie się jest pokojowe i delikatne. Trzeba dodać, że w swych namiętnościach jest jednakże dość impulsywny i wybuchowy.

Urodzony 23 Marca jest lubiany powszechnie, ma życzliwych pomocników i towarzy­szy oraz pomocnych przyjaciół. Sam on jednakże lubi odosobnienie i rozmyślania samotne.

Dąży zawsze do tego, aby we wszystkim kierować się logiką i zdrowym rozsądkiem, lubi po­ważne studia i okazuje zdolności w kierunku naukowym. Gdy zosta­nie uczonym — może znacznie po­sunąć naprzód dział wiedzy w ja­kim pracuje, posługując się już uprzednio ustalonymi metodami i dą­żąc po liniach z góry wytyczonych.

Do rozwijania nowych kierunków, wyprowadzaniem nowych wniosków i twórczości samodzielnej — mniej jest uzdolniony, dzięki czemu inni mogą go wyprzedzać na tym polu.

Ma pewne skłonności konserwa­tywne — i nie zawsze potrafi się dostosować do zmieniających się nieustannie warunków i okoliczno­ści. Nie można o nim powiedzieć aby nie byt postępowy — owszem — stosuje zawsze najnowsze ulep­szenia i metody — ale tylko poru­szając się w kierunku uprzednio ustalonym. Do zmian radykalnych nie ma skłonności.

Osoba z 23 Marca lubi układać projekty, zbierać informacje, tworzyć nowe plany i studiować metody pracy. Praca ciężka i pełna wysiłków łatwo go zniechęca.

Najszczęśliwszy bywa, gdy się urodzi przed południem 23 marca, ewentual­nie od wschodu słońca do godz. 2-ej po obiedzie. Wówczas może całko­wicie opanować swój los, zmieniać wedle życzenia warunki swego ży­cia i wznieść się ponad sferę swego pochodzenia.

Osoby urodzone po południu 23 marca — od godz. 14-ej do północy — już więcej są poddane losowi i muszą się bardziej dostosowywać do wa­runków i otoczenia.

Na życie czło­wieka tak urodzonego znaczny wpływ wywierają rodzice, współ­działanie z innymi i małżeństwo. Osoby zaś urodzone od północy do wschodu słońca — mają dopiero ostatnią część swego życia najpo­myślniejszą.

 

Kto urodził się 24 Marca

Szorstki, impulsywny, zmysłowy — może jednak zdobyć się na czyny niepospolite.

 

horoskopPragnie być pionierem i zajmo­wać stanowisko wybitne. Ma dużo inicjatywy — ale znacznie mniej wytrwałości w wykonaniu zamie­rzonych projektów.

Woli sam wydawać rozkazy ani­żeli je otrzymywać od innych. Gdy jednakże dostanie ścisłe dyspozy­cje — aczkolwiek czyni to z pewną niecierpliwością — wypełnia je z wielką energią.

Urodzony 24 Marca jest impulsywny, drażliwy, samowol­ny, agresywny — odznacza się nie­zwykłą ambicją, a opozycja pobu­dza go tylko do większych wysił­ków i gniewu.

A jednocześnie mimo swojego uporu — potrafi równie szybko się czymś zaciekawić — jak rów­nież nagle stracić wszelkie zainte­resowanie i popaść w całkowitą obojętność.

Jest to natura pierwotna, z upo­dobaniem prowadząca życie wiej­skie. Nie można powiedzieć, aby okazywał dużą chęć do nauki ale posiada za to wiele wrodzonego rozsądku. Często szorstki i bez kul­tury — mimo to okazuje dobre ser­ce i dużo uczucia. Cechuje go nad­miar sil życiowych, nie ujętych w karby.

Zawód dla urodzonego 24 marca najlepszy taki, w któ­rym podstawę stanowi szybki obrót pieniężny. Urodziny 23 marca dają dobrych sportowców, wojskowych, architek­tów, aktorów, rysowników, admini­stratorów, pośredników lub han­dlowców.

Wady urodzin 24 marca — to nie­okrzesanie, szorstkość, nieszczerość. Trudno polegać na takim człowie­ku. Skłonny do marnotrawstwa — więcej wydaje, aniżeli zarabia; próżny jest jak paw, a w życiu roz­prasza zarówno swe siły fizyczne jak i majątek.

A jednak — szczęście uśmiechnie mu się mimo wszystko, a życie przyniesie mu w dani swe szczodre dary. Nie będzie to jednak rezulta­tem jakichś jego specjalnych zasług, lecz po prostu — dziełem szczęśli­wego przypadku.

Zdrowie człowieka urodzonego w tym dniu jest doskonałe, a ciało zdrowe i mocne. Może jednak zaw­sze sobie zaszkodzić przez przepra­cowanie i niepokoje. Jeżeli trwają one zbyt długo — wówczas z re­guły pojawiają się silne bóle głowy i zaburzenia w świadomości — a wszystko to może później stać się przyczyną poważniejszych niedomagań fizycznych.

To też powinien dążyć stanowczo do unikania stanów niepokoju i za­mieszania — gdyż odbijają się one ujemnie na jego zdrowiu.


 

Kto urodził się dnia 25 marca

Wspaniałomyślny, władczy — pragnie zajmować stanowisko dominujące.

 

Pilny, pracowity, przewidujący — potrafi zręcznie dostosować się do sytuacji i zegar astrologiczny horoskop dziennywarunków. Okazuje zdol­ności artystyczne i przejawia zami­łowanie do wszystkiego co nowe; ożywia go pożądanie zmian i re­form, jakie wszędzie pragnąłby za­prowadzać.

Pełen entuzjazmu i uporu — jest impulsywny i łatwo wpada w krańcowość. W każdej okazji życiowej dąży do tego, aby stać na czele i panować. Najmniejszej ochoty nie ma być podwładnym i pracować pod kierunkiem innych lub też sto­sować się do cudzych wskazówek.

Tylko wówczas osoba z 25 marca czuje się szczę­śliwa, gdy może iść w życiu za swymi własnymi pomysłami, pro­jektami i przeprowadzać własną swą wolę. Trzeba przyznać, że pla­ny swe układa bardzo zręcznie, a dzięki swej niezwykłej intuicji — łatwo potrafi przewidzieć rezultaty każdej swej czynności zarówno jak i przedsięwzięć innych ludzi.

Urodzony 25 marca nie zawsze potrafi być dobrym wykonawcą — i dlatego też nieraz byłoby lepiej, gdyby ograniczył się jedynie do układania projektów, a wykonanie ich powie­rzał innym ludziom.

W niebezpiecznych przygodach, jakie go w życiu czekają — zwy­cięży wielokrotnie. Zawdzięczać to będzie jednak raczej swej sile cha­rakteru i wytrwałości, aniżeli szczę­śliwemu zbiegowi okoliczności.

Najprawdopodobniej wysiłki urodzonego 25 marca zostaną uwieńczone w końcu do­skonałymi rezultatami i osiągnie dobrą pozycję życiową, obdarza­jącą go stałym powodzeniem i po­zwalającą mu na prowadzenia życia pośród komfortu. Na swe wyniesie­nie zapracuje wysiłkami całego swego życia.

W zakresie współdziałania z in­nymi — nawet wówczas, gdy na­trafi na ludzi odpowiednich i po­krewnych sobie — podkreśla nie­ustannie wielkie znaczenie swej osoby, myśli o swej wielkości i nie zwraca uwagi na uczucia innych. Muszą nieustannie mu ustępować, o ile nie chcą wywoływać nieporo­zumień.

Powinien dążyć do przejawiania większej tolerancji i harmonii w po­życiu z innymi, opanowywać swą niedyskrecję i porywczość w słowach.

 

Ot i takie losy urodzonych w horoskopie Baran od 21 Marca do 25 Marca 🙂